<<
>>

Правові засади діяльності пайового інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою. Частиною 2 ст. 22 Закону встановлено, що мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду. Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами має розробити та зареєструвати в Комісії регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їх приватне розміщення. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, встановленого законодавством, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про інститути спільного інвестування». Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтер- вального типу не обмежується. Приватне розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється в порядку, встановленому компанією з управління активами. Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду не раніше ніж через шість місяців з дня його реєстрації в реєстрі ІСІ.

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації в реєстрі ІСІ. Облік результатів діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку результатів її господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, про що вона обов'язково повідомляє третіх осіб.

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з відповідною позначкою. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна.

У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються в його назві слова «пайовий інвестиційний фонд» і тип і вид фонду.

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом. Регламент пайового інвестиційного фонду має містити відомості про:

- повне найменування пайового інвестиційного фонду;

- відомості про компанію з управління активами;

- порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності спостережної (наглядової) ради;

- термін діяльності пайового інвестиційного фонду (для закритого фонду);

- порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, у тому числі терміни їх визначення;

- порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;

- порядок розподілу прибутків (для закритого пайового інвестиційного фонду);

- порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів ком панією з управління активами пайового інвестиційного фон ду на вимогу інвесторів;

- напрями інвестицій (інвестиційна декларація)[48].

Законодавче визначено питання участі в пайовому інвестиційному фонді. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат цього фонду. Одночасно Законом встановлено, що учасниками пайового недиверси- фікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися в приватному порядку1 та шляхом прилюдної пропозиції[49] [50].

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів — це прилюдна або приватна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.

Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.

Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом. Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися в діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених цією статтею.

Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати спостережну (наглядову) раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду. Спостережна (наглядова) рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа інвесторів. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної (наглядової) ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів.

Рішення спостережної (наглядової) ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними в разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради. До компетенції спостережної (наглядової) ради пайового інвестиційного фонду належить:

- обрання голови спостережної (наглядової) ради;

- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберіга- чем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

- затвердження змін до регламенту фонду.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду. Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом відкритого продажу або приватного розміщення. Випуск компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не допускається.

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається в проспекті емісії. Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється Законом України «Про інститути спільного інвестування» та нормативно- правовими актами Комісії.

Законом України «Про інститути спільного інвестування» передбачені випадки заміни компанії з управління активами та ліквідації пайового інвестиційного фонду. Так, заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на ЗО відсотків;

- якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

- прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвестиційного фонду;

- анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

- ліквідації компанії з управління активами.

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії в разі:

- винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами відповідно до ч.

1 ст. 27 Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

- анулювання ліцензії, виданої зберігану пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності, та не- укладення компанією з управління активами протягом ЗО календарних днів договору з іншим зберігачем;

- закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.

Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації здійснюється таким чином. Насамперед компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються згідно з установленою черговістю.

У першу чергу здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду. У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України. У третю - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду на погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується. У четверту

- здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

Щодо задоволення вимог діє правило: розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. Після закінчення розрахунків у порядку, встановленому ст. 28 Закону України «Про інститути спільного інвестування», компанія з управління активами подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для виключення Комісією такого пайового інвестиційного фонду з реєстру ІСІ. За загальним правилом, пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його виключення з реєстру ІСІ.

5.5.

<< | >>
Источник: Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

Еще по теме Правові засади діяльності пайового інвестиційного фонду:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -