<<
>>

Правові засади діяльності корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Чинним законодавством визначено порядок створення корпоративного інвестиційного фонду. Він створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про інститути спільного інвестування», яким установлено обмеження щодо окремих категорій засновників. Так, зокрема, корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді (капіталі) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі статуту, який затверджується відповідно до законодавства та регламенту. Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених Законом України «Про господарські товариства», має також містити відомості про:

- тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтер- вальний чи закритий);

- вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

- спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

- обмеження щодо діяльності відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

- акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;

- розмір початкового статутного фонду (капіталу) та кількість акцій, що становлять початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду. Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів не рухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менший розмір, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств, тобто 1250 мінімальних заробітних плат. Збільшення статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Внесення змін до статуту в процесі діяльності корпоративного інвестиційного фонду здійснюється в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

- повне найменування пайового інвестиційного фонду;

- дату та номер свідоцгва.про державну реєстрацію юридичної особи у відповідних органах виконавчої влади;

- код за ЄДРПОУ;

- місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду;

- розмір статутного фонду;

- дату та номер свідоцтва про емісію акцій;

- розмір емісії, кількість і номінал акцій;

- відомості про засновників;

- термін діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для закритого);

- умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігала, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

- порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій, у тому числі терміни їх визначення;

- розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами фонду;

- порядок розподілу прибутку (для закритого корпоративного інвестиційного фонду);

- порядок і строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;

- напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

- мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню спостережною (наглядовою) радою фонду[46].

Регламент затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду, а зміни до нього — загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії відповідно до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (затверджений Рішенням ДКЦПФР від 06.07.2002 р. № 197) з метою впровадження державного нагляду та впорядкування діяльності ІСІ.

Інститут спільного інвестування реєструється в Державному реєстрі шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру та присвоєння реєстраційного коду. Підставою для внесення ІСІ до Державного реєстру є заява з проханням про реєстрацію регламенту та внесення ІСІ до Державного реєстру.

У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова «корпоративний інвестиційний фонд», а також тип і вид фонду.

Після проведення державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи та повної сплати початкового статутного фонду до Комісії подають документи, перелік яких наведено в п. 3.1 Положення. У разі відповідності поданих документів чинному законодавству Комісія реєструє регламент і видає свідоцтво встановленого зразка про внесення фонду до Державного реєстру. Протягом семи календарних днів з дати реєстрації регламенту корпоративний інвестиційний фонд вноситься до Державного реєстру. Датою реєстрації корпоративного інвестиційного фонду вважається дата внесення до Державного реєстру відповідного запису. З цієї дати фонду присвоюється реєстраційний код по ЄДРІСІ.

Надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ здійснюється безпосередньо компанією з управління активами ІСІ, яка отримала в установленому порядку ліцензію, на підставі договору про управління активами ІСІ, який повинен містити:

- повну назву та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ агента;

- номер та дату видачі агенту ліцензії на здійснення професій ної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: діяльності по випуску та обігу цінних паперів, термін її дії;

- повну назву та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

- номер та дату видачі компанії ліцензії, термін її дії;

- відомості про уповноважених осіб сторін договору, через яких сторони підтримують зв'язок. У договорі також мають бути визначені особи з боку агента, відповідальні за виконання договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

- предмет договору - надання агентом послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ з урахуванням вимог, передбачених інвестиційною декларацією, протягом дії договору;

- розмір та порядок оплати послуг агента (вартість послуг визначається за домовленістю сторін, з урахуванням чинного законодавства України);

- порядок та форма надання агентом звіту про результати розміщення та викупу цінних паперів ІСІ до компанії з управління активами ІСІ;

- обов'язки та права агента, які повинні відповідати Правилам здійснення торговцями комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (затверджені наказом ДКЦПФР від 23.12.1996р. № 331)[47].

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами. Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

Враховуючи специфіку діяльності корпоративного інвестиційного фонду, чинне законодавство встановлює певні обмеження щодо його діяльності. Так, ст. 12 Закону України «Про інститути спільного інвестування» передбачає, що фонд не має права:

- емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

- залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;

- надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

- розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

- розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;

- розміщувати акції понад проголошену кількість;

- відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у Законі України «Про інститути спільного інвестування» або в нормативно-правових актах Комісії; створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного фонду здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств (затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.02.2001 р. № 18). Це положення застосовується виключно під час приватного розміщення випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій з метою спільного інвестування здійснюється уповноваженою особою ДКЦПФР відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недивер- сифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні (затверджене рішенням ДКЦПФР від 08.01.2002 р. № 8).

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними. Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду в реєстрі ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєстрації в реєстрі ІСІ розміщують свої акції за ціною, що становить вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію. Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Не дозволяється неповна сплата розміщених акцій. Порядок проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» і нормативно-правовими актами Комісії. Строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується.

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду викуп та розміщення акцій фонду припиняються за ЗО днів до проголошеної дати проведення загальних зборів акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення загальних зборів акціонерів.

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Реорганізація або ліквідація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

- унаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного фонду (капіталу);

- спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду в тримісячний строк з дня реєстрації його в реєстрі ІСІ не були укладені договори з компанією з управління активами або зберігачем.

Комісія може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:

- корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ІСІ;

- корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену законом.

До складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігана. З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.

Законом України «Про інститути спільного інвестування» визначено порядок розподілу активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, і після його затвердження активи фонду в строк, що встановлюється Комісією, але не більший як шість місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, отримані від реалізації активів фонду, у першу чергу розподіляються між акціонерами, які не є засновниками фонду, пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, встановленому Комісією. У разі недостатності коштів для викупу акцій за вартістю чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам. У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів. Після закінчення розрахунків ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який е підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим як фонд після його вилучення з реєстру ІСІ.

5.3.

<< | >>
Источник: Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

Еще по теме Правові засади діяльності корпоративного інвестиційного фонду:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -