<<
>>

Лекція 23 Особливості розслідування злочинів за «гарячими слідами»

План

1. Поняття, правові та організаційні основи розкриття злочинів за «гарячими слідами».

2. Суб’єкти розкриття злочину за «гарячими слідами».

3. Планування й проведення окремих слідчих (розшукових) дій та інших заходів, спрямованих на швидке розкриття злочину.

Література

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. - М. : Издательство НОРМА, 2001. - 990с.

2. Криміналістика : підручник / за ред. П. Д. Біленчука. - 2-ге вид. випр. і доп. - К., 2001.

3. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. Є.В. Пряхіна. - Львів: ЛьвДУВС, 2010. - 540 с.

4. Курс криминалистики / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов ; под ред. Н. И. Порубова. - Мн. : Выш. шк., 2000. - 335 с.

5. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов. - М.: Лек сЭст, 2003. - 376 с.

6. Лавров В. П. Расследование преступлений «по горячим следам» / Лавров В. П., Сидоров В. Е. - М., 1989.

7. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посіб. / За заг ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеева. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 368 с.

8. СалтевськийМ.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 588 с.

9. Барилюк В. /Загальні засади методики розслідування злочинів “по свіжих слідах” / Барилюк В. І. // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально- процесуального законодавства в сучасних умовах : тези доп. наук.-практ. конф. у 2-х ч. - Ч. 2. - К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. [90]

Загальновідомо, що «гарячими» або «свіжими» матеріальні та ідеальні сліди залишаються недовго. Сліди-відображення, мікрооб’єкти, запахові сліди тощо з часом відчувають на собі вплив як природних (тепло, волога, повітря і т.д.), так і інших зовнішніх факторів (людей, тварин, механізмів тощо).

Наприклад, службово-розшукова собака здатна йти по сліду в середньому до 6 годин після його залишення, відбиток взуття чи протектора шини може бути знищений чи суттєво пошкоджений сильним дощем у лічені хвилини, пам’ять очевидців також відчуває на собі вплив зовнішнього середовища. Зокрема, на спогади людини накладаються інші події, образи. Залежно від того, наскільки емоційно сприймалась сама злочинна подія, а потім ті, що слідували за нею, з плином часу окремі елементи механізму цих подій можуть накладатись у пам’яті один на одного, перемішуватись та спотворювати ідеальний слід. Виходячи з вищезазначеного, важко чітко визначити строк, в межах якого можна говорити, що розслідування проводиться «за гарячими слідами».

Практика роботи правоохоронних органів свідчить про найбільш високу ефективність розкриття злочинів на початковому етапі розслідування, зокрема в перші години та доби після їх вчинення. Вченими-криміналістами висловлюються неоднакові думки щодо того, яким терміном обмежити період розслідування по «гарячих слідах». Переважно погоджуються з тим, що в цілому він триває до трьох діб від моменту, коли стало відомо про вчинення злочину1, але щодо розслідування окремих, складних випадків науковці допускають збільшення зазначеного періоду до десяти чи п’ятнадцяти діб .

Відсутність вказаного поняття у кримінальному процесуальному законодавстві не дозволяє коректно прив’язатись до якихось конкретних термінів (3 чи 10 діб), хоча в цілому цей закон є правовою основою проведення розслідування злочинів «за гарячими слідами». В якості правових основ також слугує низка відомчих нормативних актів, що визначають порядок формування та функціонування слідчо-оперативних груп, реагування на повідомлення про злочин [91] [92] [93]

та дій на місці події, містять положення щодо розкриття злочинів в цілому та окремих їх видів тощо.

Тож, термін, протягом якого проводиться розслідування «за гарячими слідами», можна визначити лише досить умовно та приблизно.

Слід лише констатувати, що, по перше, таке розслідування відбувається в межах початкового етапу; по-друге, триває від моменту виявлення злочину й у період найбільш активної, майже безперервної роботи, спрямованої на встановлення всіх обставин діяння та особи, яка його вчинила. У кожному конкретному випадку, залежно від виду злочину, особливостей обстановки його вчинення, ситуацій, що складаються в ході розслідування, період існування «гарячих слідів», тобто потенційної можливості їх виявлення та використання, триває менше чи довше.

Розслідування злочину по гарячих слідах характеризуються раптовістю виникнення слідчої ситуації; дефіцитом часу для прийняття та реалізації процесуальних і тактичних рішень; великою динамічністю процесу розслідування в результаті постійно мінливої слідчої ситуації; недоліком інформації для прийняття тактичного рішення; необхідністю термінового використання даних, що надходять; можливою наявністю протидії розслідуванню з метою приховування як самої події так і слідів та обставин вчинення злочину.

Кожний з цих чинників впливає на організацію розслідування в певному напрямі. Відповідно вони визначають вимоги й рекомендації щодо організації та розслідування «за гарячими слідами»:

1) максимально швидке прибуття слідчо-оперативної групи (СОГ) на місце

події;

2) оперативне ухвалення рішення щодо початку проведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів; максимально повне збирання й фіксація даних при мінімальних витратах часу;

3) тимчасова цілеспрямованість розслідування лише на встановлення факту злочинної події та особи, яка її вчинила, й відповідно суворий добір слідчих (розшукових) дій та інших заходів, дотримання їх черговості;

4) необхідність планування з урахуванням постійно мінливих слідчих ситуацій; висока інтенсивність розслідування, тобто безперервність проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів з використанням всіх учасників СОГ;

5) широке застосування технічних засобів та залучення спеціалістів для оперативного дослідження слідів злочину; використання криміналістичних обліків;

6) невідкладне включення в роботу всіх необхідних сил (оперативників, експертів, дільничних інспекторів тощо) з налагодженням між ними тісної взаємодії, швидкої передачі інформації для ознайомлення чи дослідження; при необхідності залучення додаткових сил та засобів.

Розслідування значної кількості злочинів починається з огляду місця події, а тому від того, наскільки оперативно й професіонально він буде виконаний,

залежить ступінь поінформованості слідства про обставини злочинної події та особистість злочинця, тобто результативність розкриття по «гарячих слідах». Відповідно реалізація вищезазначених вимог і рекомендацій буде більш реальною за умови завчасного створення низки організаційних й матеріально-технічних умов, що дозволяють швидко реагувати на повідомлення про злочин:

1) створення тимчасової або постійно діючої СОГ, завжди готової до виїзду на місце події; її повноцінне озброєння техніко-криміналістичними засобами та забезпечення транспортом;

2) наявність системи негайного оповіщення слідчого додаткової СОГ (чергує вдома) про подію; можливість оперативного залучення до складу СОГ фахівців необхідного профілю (відповідні дані про таких спеціалістів повинні міститись у черговій частині органу);

3) відпрацювання ефективної системи заходів для охорони місця події до прибуття СОГ;

4) забезпечення СОГ рекомендаціями щодо дій на місці події залежно від об’єкту огляду, а також програмами (алгоритмами) щодо здійснення невідкладних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів по розслідуванню різних видів злочинів, розрахованими на різні ситуації.

2.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 23 Особливості розслідування злочинів за «гарячими слідами»:

  1. Психологічні основи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
  2. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  3. Роль та місце інформації, що міститься в сучасних 1C та АІС у кримінальному провадженні
  4. ЗМІСТ
  5. Лекція 23 Особливості розслідування злочинів за «гарячими слідами»
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -