<<
>>

Організація місцевої влади й самоврядування

Ha відміну від органів центральної державної влади та управління, формування місцевої влади в Україні за Центральної Ради свідчило про значні розбіжності між теоретичним обгрунтуванням загальних принципів функціонування місцевоі влади та реальпою практикою державного будівництва.

У підсумку це призвело до того (О. і M Копшенки), що Рада так і не змогла - попри всі її намагання — подолати таку ваду, як відсутність повноцінного територіального представництва.

Причини цього явища, на думку згаданих вищих вчених-право- знавців, зумовлювалися насамперед організаційно-правовими чинниками, серед яких — відсутність належної правової бази (законодавство в цій сфері обмежувалося переважно загальними, декларативними нормами, що містилися в універсалах Центральної Ради тадеклараціях її Генерального секретаріату) та цілковита невизна- чепість самої системи інституцій, гцо мали закласти фундачеnn місцевої впади.

Інституціональна невизначеність, зокрема, виявляла себе до певної міри у теоретико-методологічних прорахунках. Центральна Paji в організації місцевої влади й місцевого самоврядування виходила з розуміння того, що органи місцевої влади водночас є і органами місцевого самоврядування, і органами державного управління.До. слідники (О. Мироненко) стверджують, що ця думка неодноразово підкреслювалась у документах УЦР, Генерального секретаріат Ради Народних Міністрів упродовж усього їх існування.

Підкреслимо, що, декларуючи єдність місцевих державних владних органів із самоврядними, реально Центральна Рада не пропонувала нічого нового, а беззастережно сприйняла усю попередню систему органів місцевого самоврядування. Про це, зокрема, йшлося у I Універсалі, який зберігав існуючу систему місцевого самоврядування і лише ставив питання про її українізацію та переорієнтацію на Центральну Раду. Ha практиці це означало, що створенії Російській імперії ще у бО-х роках XiX ст. органи самоврядування (в українському селі найвищими органами влади і посадовими особами були: сільський схід, сільський староста, збирач податків, сільський писар; у волості - волосний схід, волосний старшинаі волосний селянський суд; існували у Степовій та Південній Україні ще й губернські й повітові земські зібрання та їх виконавчі op гани - земські управи; розпорядчими органами міського самоврядування були міські думи, які складалися з гласних, обраних мешканцями міста, а виконавчими - міські управи, обрані думами) складі міського голови і декількох членів) залишалися чиннимвв умовах розбудови національної державності й трактувалися дер жавними органами місцевої влади УЦР.

Розбудова місцевої влади Українською Центральною РаД стосувалися порушення громадського порядку та спокою і держав ної безпеки. Причому їм надавалося право застосування досіт серйозних санкцій до порушників виданих ними постанов (шгр4 до 3000 крб. або тюремне ув’язнення до трьох місяців).

Отже, в організації місцевої влади за часів УЦР можна виокремити декілька тенденцій. 3 одного боку, в рамках успадкованогоE: царської Росії адміністративно-територіального устрою українських земель УЦР перейняла попередню систему місцевої влад*, зокрема ту, що була створена під впливом Тимчасового уряду, з надією на її перепідпорядкування собі. Була спроба модернізуваиі систему органів управління окремими адміністративно-територіальна ми одиницями шляхом посилення ролі виборних органів. Владн: органи на місцях були також виявом народної самоорганізаші) складних революційних умовах. УЦР у формуванні місцевої влад допускала численних прорахунків, зокрема організаційно-правовт відсутність належної правової бази, невизначеність самої системн інституцій, що мали закласти фундамент місцевої влади. 3 і"шОГ0 боку, формування адміністративно-територіального устрою укра#|' ських земель перебувало під впливом центральних орган» влади. УЦР у своїй діяльності намагалася реорганізувати поперел11^ систему адміністративно-територіального устрою і пристосувати11 до потреб національно-державного будівництва. Важливим акт*

нової влади був Закон про територіально-адміністративний nc^1,1 УНР, який хоча й не був упроваджений у життя, встановлював HfJ ві принципи в організації місцевої влади. Державну територ

УНР було поділено на землі, які за площею мали бути чимось середнім між повітом і губернією.

Закладені за часів УНР принципи організації влади на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць стали основою для формування в подалыному адміністративно-територіального устрою України.

<< | >>
Источник: Терлюк I. Я.. Історія держави і права України: Навчальний посібник,- K.,2011.- 944 c.. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Організація місцевої влади й самоврядування:

 1. 1. Державна влада як інститут конституційного права
 2. 2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження
 3. 2. Організація здійснення правосуддя в Україні
 4. 3. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування в Україні
 5. 2. Організація державного управління у сфері економіки
 6. 2. Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері
 7. 2. Організація державного управління у сфері інформатизації
 8. Глава 35 Участь громадських організацій у реалізації функцій органів виконавчої влади
 9. Організація місцевого самоврядування в Україні в контексті форми правління
 10. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 р.)
 11. Розділ 14. Організація управління в українських землях королівської Румуни (1918-1940 рр.)
 12. Організація місцевої влади й самоврядування
 13. Організація місцевої влади й самоврядування
 14. Організація державної влади й управління
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -