<<
>>

1.1. Теорія держави і права як наука, її місце і роль в системі суспільних та юридичних наук

Теорія (грецьк. theoria – спостереження, розгляд, дослідження) – це система узагальненого достовірного знання про той чи інший «фрагмент» дійсності, котра описує, пояснює і передбачає функціонування певної сукупності об’єктів, що його складають [1].

У нашому випадку цим «фрагментом» дійсності є держава і право, система узагальненого знання про котрий стала уособленням найкращого з енциклопедії права та філософії права. Нині теорія держави і права, як зазначає О. Скакун, є міждисциплінарною наукою, вона використовує досягнення як галузевих юридичних наук, так і інших суспільних наук та виконує інтегруючу функцію: по-перше, забезпечує взаємодію різноманітних наук у дослідженні права; по-друге, поєднує результати їх досліджень з елементами філософії права [2].

Теорія держави і права входить в групу загальнотеоретичних та історико-теоретичних наук і в силу своїх властивостей займає провідне місце в системі суспільних та юридичних наук. Це пояснюється тим, що:

1. Теорія держави і права є наукою суспільною. Вона відрізняється від природничих та технічних наук об’єктом наукового пізнання, котрим є такі найважливіші суспільні явища як держава і право. Глибокий зв'язок та взаємодія теорії держави і права простежується з такими суспільними науками як: філософія (використання філософських понять та загальних категорій); соціології (розгляд держави і права як суспільних явищ з точки зору їх соціального існування); політологія (розгляд держави і права в контексті їх взаємодії з політичною системою суспільства); економіка (розгляд держави і права в контексті їх взаємодії з економічною системою суспільства) та ін.

2. Теорія держави і права є нормативною та вихідною дисципліною для всієї юриспруденції. Вона має на меті надати найширші за обсягом і глибиною знання про державу та право.

3. Теорія держави і права є загальнотеоретичною юридичною наукою, перебуває в тісному діалектичному взаємозв’язку з історичними науками. Ці науки вивчають державу і право як цілісні взаємопов’язані та взаємодіючі суспільні явища. Водночас, відмінність між теорією держави і права та історичними науками проявляється, передусім, в тому, що перша вивчає державу і право як абстрактні явища, що не відносяться до певної історичної епохи, країни, держави, мислителя. Разом з цим, історичні науки використовують вироблений теорією держави і права поняттєво-категоріальний апарат, в свою чергу фахівці-теоретики використовують напрацювання істориків, зокрема історичний матеріал для своїх узагальнень. Саме в цьому полягає тісний взаємозв’язок між цими науками.

4. Теорія держави і права є базовою, фундаментальною, методологічною наукою, що формулює загальні поняття, категорії, принципи та закономірності держави і права, які використовуються галузевими, спеціальними, прикладними та іншими юридичними науками. Виступаючи стосовно галузевих і спеціальних юридичних наук як узагальнююча і спрямовуюча наука, теорія держави і права, потрібна також для розроблення достатньо вузьких проблем, які стоять перед цими науками.

Вона синтезує і систематизує висновки галузевих знань, включаючи їх до арсеналу власних наукових ідей. Однак це не означає, що висновки теорії обмежуються сукупністю вказаних ідей. У той час, як галузеві юридичні науки акцентують увагу на сучасній державно-правовій практиці, на чинному праві, то дослідження теорії держави і права аж ніяк не обмежені у просторі і часі. Тому здійснювана нею інтеграція даних всіх юридичних наук сприяє їх взаємозбагаченню, а загальна картина державно-правової дійсності стає правильнішою і цілісною. Разом з тим вирішення багатьох проблем юридичної практики, реформування суспільних відносин, забезпечення законності дій різних суб’єктів права, вдосконалення механізму правового регулювання одержують адекватне, об’єктивне наукове обґрунтування [3].

Теорія держави і права безпосередньо чи опосередковано пов'язана з іншими суспільними науками, зокрема з філософією, соціологією, політологією, педагогікою.

Філософія – це наука про загальні закони розвитку суспільної природи мислення, світу, про місце та ставлення до них людини. У контексті держави та права філософія обмежується з'ясуванням природи, сутності, призначення й місця цих категорій у системі всіх соціальних явищ. Отож теорія держави та права використовує наукові досягнення філософії, зокрема, напрацювання науковців-філософів щодо досліджень державно-правових явищ, а також послуговується філософськими категоріями «сутність» та «явище»; «зміст» та «форма», «причина» та «наслідок», «система», «структура» та ін.

Важливу роль у вивченні теорії держави та права посідає така юридична наука як філософія права, сутність і зміст якої полягає в з'ясуванні системи наукових знань про буття права, його природу, місце та призначення в житті людини, суспільства, держави.

Соціологія – це наука про суспільство як єдине цілісне утворення, про ті соціальні явища та процеси, які в ньому відбуваються, зокрема й державно-правові, а також про його структуру, стан і шляхи їх розвитку. За допомогою соціології теорія держави та права досліджує певні державно-правові категорії, а саме: ефективність дії законодавства й норм права, з'ясування причин скоєння правопорушень, чинників, які на них впливають, вивчення рівня правової свідомості та правової і професійної культури. Науковці-теоретики активно використовують дані соціологічних досліджень.

Необхідно виділити і похідну від соціології науку – соціологію права, предметом дослідження якої є правові категорії, явища та процеси, їх формування та розвиток з позицій їх соціального існування

Політологія – це наука, предметом якої є політика, її функціонування, розвиток та реалізація. Політологія включає в себе низку питань, що стосуються, передусім, співвідношення категорій «громадянське суспільство», «людина», «держава», «політична система», «влада», що мають важливе значення як для всієї юридичної науки, так і для теорії держави та права зокрема. Похідною від політології є політологія права, що поєднує інструментарій науки теорії держави та права й розглядає широке коло питань державної правової політики.

Педагогіка – це наука про освіту та виховання людини. Похідною від педагогіки є юридична педагогіка – наука про закономірності правової освіти, навчання та виховання, що притаманні правовій сфері, впливають на неї, а також про закономірності формування правомірної поведінки та правопорядку в державі.

Досягнення юридичної педагогіки теорія держави та права бере до уваги при вивченні проблеми формування належного рівня правової свідомості й правової та професійної культури, законослухняності, правомірної поведінки й соціально-правової активності, в правовому вихованні та правовій освіті населення.

Отже, взаємодіючи з філософією, соціологією, політологією, педагогікою та іншими суспільними науками, теорія держави та права одержує відповідні знання про державно-правові явища й використовує їх у своїх дослідженнях.

Місце і значення теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук окреслюють також об’єкт та предмет, як визначальні характеристики процесу наукового пізнання.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 1.1. Теорія держави і права як наука, її місце і роль в системі суспільних та юридичних наук:

 1. Теорія держави і права як наука
 2. 1.1. Теорія держави і права як наука, її місце і роль в системі суспільних та юридичних наук
 3. Глава 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
 4. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 5. 1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 6. 1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна
 7. Розділ 2МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА2.1. Поняття і призначення методологіїОзнайомившись з предметом теорії держави і права, слід з'ясувати, за допомогою яких засобів, прийомів ця наука досягає своїх цілей, тобто які методи використовуються в науковому пізнанні явищ державно-правової дійсності. Теорія держави і права має не лише свій предмет, але й метод. Предмет теорії держави і права дає відповідь на запитання, яку галузь сус
 8. Розділ ЗСПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА3.1. Поняття суспільства і форми його організаціїДля того щоб розпочати вивчення державно-правової дійсності, необхідно розглянути питання, пов'язані з тим середовищем, де функціонують держава і право, а саме: суспільство, форми його організації і соціальне регулювання як засіб впорядкування суспільного життя.Теорія держави і права враховує все прогресивне і конструктивне, що
 9. Розділ 25ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО25.1. Поняття і принципи правового статусу особиДля того щоб докладніше охарактеризувати місце і роль людини в суспільстві, її зв'язки з державою, необхідно проаналізувати її юридичний статус, що складається з системи прав, свобод і обов'язків, закріплених законом.Таке поєднання і взаємообумовленість основних елементів правового статусу є невипадковим, оскільки будь-якому суб'єктивному праву відп
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 11. Тема: Теория государства и права, как наука и как учебная дисциплина.
 12. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА
 13. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА
 14. Раздел первый. Теория государства и права как наука и учебная дисциплин
 15. § 1. Теория государства и права - фундаментальная наука
 16. § 1. Теорія держави і права як наука
 17. § 1. Теорія держави і права в системі наук
 18. § 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук
 19. § 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -