Юридическая
консультация:
+7 499 9384202 - МСК
+7 812 4674402 - СПб
+8 800 3508413 - доб.560
 <<
>>

§ 2. Теорія права і держави як наука і навчальна дисципліна

Теорія права і держави як наука розробляє і формулює основні теоретичні поняття і категорії юриспруденції, яки­ми керуються і користуються всі без винятку науки про право і державу, оперує правотворча та правозастосовна практика.

Теорія права і держави є загальною теорією для юри­дичної науки в цілому. Вона досліджує загальні та специфічні за­кономірності виникнення, розвитку і функціонування державно- правових явищ. Саме цим визначається її пріоритетне місце в юриспруденції як теоретичне підґрунтя всієї правової науки, а також тим, що теорія права і держави виступає ведучою, ме­тодологічною наукою стосовно всіх інших юридичних наук.

Інші галузеві дисципліни також мають свою теорію (напри­клад, теорія цивільного права, теорія цивільного процесу, теорія адміністративного права, теорія конституційного права, теорія кримінального права, теорія кримінального процесу тощо), які спираються на загальну теорію права і держави і разом з тим розробляють, стосовно свого предмета, власну теорію, яка по­ширюється на коло проблем, що вивчає ця наука.

Теорія права і держави як наука є цариною дослідниць­кої діяльності, спрямованої на виробництво нових знань про державно-правові явища і містить усі умови цього виробництва та складові його елементи: вчених із їх знаннями та здібностя­ми, кваліфікацією і досвідом, розподілом і кооперацією науко­вої праці; наукові установи, експериментальне і лабораторне устаткування; методи науково-дослідної роботи, понятійний і категоріальний апарат, систему наукової інформації, а також всю суму наявних знань про державу і право, що виступають або як передумови, або як засіб, або як результат наукового ви­робництва.

Теорії права і держави як науці притаманний творчий, по­шуковий характер. Її основним завданням є постановка і розв’язання актуальних проблем державно-правового будівни­
цтва, формування і прирощення знань про закономірності за­родження, розвитку й існування державно-правових явищ.

Теорія права і держави як навчальна дисципліна - на­вчальний курс, що викладають на юридичних факульте­тах, в правових академіях та інших навчальних закладах для підготовки фахівців юридичного профілю вищої ква­ліфікації. Це засаднича навчальна дисципліна, що знайомить майбутнього фахівця юридичного профілю з надбаннями у га­лузі науково-теоретичного і практичного пізнання державно- правових явищ, основними державно-правовими поняттями і категоріями, формує світогляд юриста, дає йому первинні зна­ння у галузі юриспруденції, необхідні для поглибленого вивчення галузевих і спеціальних юридичних дисциплін.

Коло питань, що долучено до учбового курсу для підготовки юристів-фахівців, не може включати всі проблеми, які дослі­джує наука про державу і право. Воно залежить від навчальної програми тієї чи іншої навчальної установи, яка повинна бути достатньою для підготовки правників різних профілів.

Різноманітність проблем, досліджуваних теоретичною наукою про право і державу, може бути подано в кількох навчальних дис­циплінах, наприклад, у вступному курсі «Загальної теорії права і держави» й у спеціальному курсі, що серйознішу теоретичну і практичну підготовку студентів і йменується «Проблеми теорії права і держави».

<< | >>
Источник: Васильєв А.С.. ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ. Підручник. За загальною редакцією доктора юридичних наук А. С. Васильєва. Київ, КНТ - 2010. 2010

Еще по теме § 2. Теорія права і держави як наука і навчальна дисципліна:

 1. 1. Предмет, метод, поняття конституційного права України як галузі права
 2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 3. 1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна
 4. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 5. 2.3. Майнова та фінансова основи діяльності суб’єктів, що надають послуги у сфері освіти
 6. 4.1. Регулювання надання послуг у сфері освіти країн ЄС та інших країн центральної Європи
 7. § 2. Зародження і становленнянаукових засад поліцейського та адміністративного права
 8. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт і предмет цивільного процесу
 9. Особливості історії держави і права зарубіжних країн як навчальної дисципліни
 10. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 11. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ: ПЛАНИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 12. Наука та система курсу
 13. РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ
 14. § 2. Теорія права і держави як наука і навчальна дисципліна
 15. § 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 16. Поняття, ознаки та особливості цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 17. Суб’єкти цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -