<<
>>

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ:

Акт

опису й арешту майна

(( (( закінчено

хв.

хв.

200_ року опис:розпочато_______ год.

________________ год. ____

(місце складання акта (повна адреса)

Мною, державним виконавцем (прізвище, ім’я та по батькові)

органу державної виконавчої служби управління юстиції, при примусовому

виконанні__________________________

(назва документа) виданого " " року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ) про

(резолютивна частина документа)

у присутності понятих:

(прізвище, ім’я та по батькові, адреса)

проведено опис майна, що належить боржнику.

При опису були присутні:

(прізвище та ініціали осіб, що були присутніми при складанні акта опису, із зазначенням їх процесуального стану або їх відношення до сторін (сторони, їх представники, члени сім’ ї боржника, експерт, спеціаліст, перекладач, представники органів внутрішніх справ, опіки і піклування, інших органів чи установ тощо)

Описано і накладено арешт на таке майно:

№|Назва кожного описаного предмета і його| Оцінка| з/п | відмінні ознаки (відмітки про опечатування)||

4- 4- 1

__ +_______ 1 1 + |
__ +_______ + |
__ +_______ + |
__ +_______ + |
__ +_______ + |
__ +_______ + |
__ +_______ + |
-U -U 1
1 1 1 ................................................................. +--—|

Усього майна описано на суму:||

(літерами)

Описане майно буде передане для реалізації не раніше"____ "

____________________ року.

На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користуватися ним:

(види, обсяги і строк обмеження)

Описане майно прийняв на відповідальне зберігання,

копію акта опису й арешту майна отримав__________________

(назва зберігача майна та його адреса)

Про кримінальну або матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна попереджений, про що розписуюсь особисто_____________

(_____________________ )

Згідно зі статтею 54 Закону України "Про виконавче провадження" боржнику та членам його сім’ї залишено (назва кожного описаного предмета і його відмінні ознаки, оцінка):

Зауваження або заяви осіб, що були присутніми під час опису майна, і розпорядження за ними державного виконавця (1)_______________

(1) Якщо зауваження щодо акта опису й арешту майна подані окремо ,то в акті робиться про це відмітка із зазначенням їх стислого змісту, а самі зауваження приєднуються до акта опису.

Копію акта опису та арешту майна отримав (прізвище та ініціали осіб, яким вручено копію акта під розписку, із зазначенням серії та номера копії)

Сторонам роз’яснено їх право на оскарження дій державного виконавця у начальника органу державної виконавчої служби в суді.

Державний виконавець ( )
Стягувач ( )
Боржник ( )
Поняті: 1. ( )
2. ( )

Інші особи, що були залучені до проведення виконавчих дій:

Серія____________________________ №________

Видані копії: серія______________________________ №

серія____________________________ №________

серія____________________________ №________

серія____________________________ №________

Акт

вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу

200_ р._________________________________ год.______ хв.

(місце складення акта: населений пункт, адреса боржника)

Мною, державним виконавцем ____________________________ ,

органу державної виконавчої служби_______________________ ,

________________________________________________ управління

юстиції, у присутності понятих:

1.______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса)

2.

на підставі

(назва виконавчого документа, ким виданий) про вилучення у

(назва боржника) 633

на

користь

(назва стягувача)

(виписка з резолютивної частини рішення про предмет стягнення) проведено вилучення майна, що належить боржнику, в присутності________________________________________

(вказується боржник, його представник або інші особи)

Описане та арештовано майно згідно з переліком: №| Назва та характеристика описаного предмета |

з/п 11

------------------- +....................................................................... |

------------------- +....................................................................... |

------------------- +....................................................................... |

------------------- +....................................................................... |

------------------- +....................................................................... |

Передане Отримав

(назва стягувача)

(підпис)

Заяви та зауваження з приводу процесуальних дій державного виконавця

Державний виконавець

АКТ

про неможливість стягнення

год._______________________ хв.

(місце складення акта: населений пункт, адреса боржника)

Мною, державним виконавцем_________________________

органу державної виконавчої служби___________________

управління юстиції, на підставі

(назва виконавчого документа, ким виданий) про стягнення з

(назва боржника)

на користь

(назва стягувача)

(виписка з резолютивної частини рішення про предмет стягнення)

проведено перевірку майнового стану боржника за участю

(боржник, його представники або інші особи) в присутності понятих (прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса)

1.

Перевіркою встановлено, що

(вказати причини неможливості стягнення)

Підписи:

Державний виконавець____________ (________________ )

Поняті: 1.___________________ (____________________________ )

2.__________________________ (________________ )

Інші особи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

(назва органу державної виконавчої служби)

((

року

АКТ

державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки

"___________ " ____________ року м. _______________

Мною, _______________________________________ - державним

виконавцем______________________________________________

________________________________________________________ ?

(назва органу державної виконавчої служби)

при примусовому виконанні_______________________________

________________________________________________________ ?

(назва документа)

виданого "__ "________________ року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

(резолютивна частина документа)

про

складено відповідний акт про реалізацію предмета іпотеки

(коротка характеристика реалізованої нерухомості)

що належить______________________________________________

(ПІБ (назва юридичної особи), адреса боржника)

на підставі_______________________________________________

(право встановлювані документи, що підтверджують право власності на предмет іпотеки)

який було реалізовано _____________________________________

(ким, коли і де провадилась реалізація предмета іпотеки)

Предмет іпотеки придбано

(ПІБ (найменування юридичної особи),

адреса покупця)____________________________________

за________________________________________________

(сума коштів, унесена за придбану нерухомість) (документи, що підтверджують розрахунок за придбану нерухомість)

Акт видано на підставі протоколу про реалізацію пред-

Державний виконавець_________________ (__________________ )

(підпис)

5.

АКТ

державного виконавця

"__________ "__________ року м.______________

Мною, державним виконавцем ___________________________

органу державної виконавчої служби______________________

управління юстиції, при примусовому виконанні___________

(назва документа)

виданого "__ "__________ року_______

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

за участю понятих:

1.__________________

2.__________________

у присутності:

в с т а н о в л е н о:

Державний виконавець_________________________ (__________ )

Стягувач ( )
Боржник ( )
Поняті: 1. ( )
2. ( )

Інші особи, що були залучені до проведення виконавчих дій:____

Даний акт можливо застосовувати як загальний для статей: ч.3 ст.

20, ч.3 ст. 30, ч.2 ст.40, ч.1 ст.60 (неможливість виконання), ч.1 ст.62, ч.1 ст.64, ч.1 ст.67. В акті визначаються всі обставини, які встановлені при виконанні рішень.

ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник органу державної виконавчої служби

управління юстиції

((

року

ПОСТАНОВА про арешт коштів боржника

______________________ 20__ року___________

Мною,________________________________________ - державним

виконавцем органу державної виконавчої служби______________

управління юстиції________________________________________

при примусовому виконанні__________________________

(назва документа(ів)

виданого(их) "___ "____________ року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про__________________________________________________

(резолютивна частина документа(ів))

(обставини, визначені в статті 50 Закону України "Про виконавче провадження", зокрема щодо невиконання документа в установлений державним виконавцем строк, наявність інформації про рахунки боржника в банку та джерело отримання такої інформації)

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 5, 50 Закону України "Про виконавче провадження",статтею 59 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Накласти арешт на кошти_______________________________ ,

що містяться на рахунку(ах)________________________________ та належать

(найменування боржника)

2. Копію постанови направити на виконання до банку та сторонам.

3. Постанова може бути оскаржена в 10-денний строк з моменту її одержання. суді в
Державний виконавець ( )

Серія______________ №______

ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник органу державної

Видані копії: серія______________ №_______ виконавчої служби

серія_______________ №___________________________________

серія_______________ №___________________________________

серія______________ №_______ управління юстиції

"___________ "_________ 200_ року

Постанова

про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження

"___________ "___________ 200_ року м.______________

Мною, державним виконавцем_____________________________

органу державної виконавчої служби________________________ ,

управління юстиції, при примусовому виконанні

(назва документа) виданого "____ " року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

встановлено:

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 55 Закону України "Про виконавче провадження",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Накласти арешт на все майно, що належить

(найменування боржника)

2. Заборонити здійснювати відчуження будь-якого майна, яке належить

(найменування боржника)

3. Копії постанови направити на виконання в органи та установи, які посвічують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника, та сторонам.

4. Постанова може бути оскаржена в_____________ судів

10-денний строк з моменту її одержання.

Державний виконавець ________________ (_______________ ).

(підпис)

"__________ "___________ року м.________________

Мною, державним виконавцем ___________________________

органу державної виконавчої служби______________________ управління юстиції, розглянуто

(найменування осіб, визначених

ст.18 Закону України "Про виконавче провадження")

про примусове виконання_____________________________

(назва документа) виданого "__ "____________________ року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про___________________________________________

(резолютивна частина документа)

що вступив у законну силу (набрав чинності) "___ "_______ року.

Заява про примусове виконання подана "__________ "____ року.

У процесі проведеної перевірки

в с т а н о в л е н о:

Закону України "Про виконавче провадження")

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 19, 27 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Відкласти відкриття виконавчого провадження з примусового виконання

2. Виконавчий документ направити в орган (посадовій особі), яка його видала, для належного оформлення в строк до " "______________ р.

3. Копію постанови направити______________________

4. Постанова може бути оскаржена начальнику органу державної виконавчої служби

управління юстиції або до__________________________________

суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

Державний виконавець__________________________ (_________ )

"__________ "___________ року м._________

Мною, державним виконавцем _______________________

органу державної виконавчої служби__________________ управління юстиції, при примусовому виконанні

(назва документа)

виданого "__________ "_______________ року (назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про__________________________________________

(резолютивна частина документа)

в с т а н о в л е н о:

(обставини, що перешкоджають провадженню виконавчих дій)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 32 Закону

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Відкласти провадження виконавчих дій з примусового виконання

до "___________ "__________________ року.

2. Копію постанови направити____

3. Постанова може бути оскаржена начальнику органу державної виконавчої служби

управління юстиції або до___________________________________

суду в 3-денний строк з часу її одержання.

.(______________________ )

Державний виконавець

" "_____________________ року м.__________________

Мною, державним виконавцем ______________________________

органу

державної виконавчої служби_______________________________

_______________________________________________ управління юстиції, розглянуто

(найменування осіб, визначених _ ст.18 Закону України "Про виконавче провадження")

про примусове виконання _____________________________

(назва документа)

виданого "___ "__________ року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

що вступив у законну силу (набрав чинності) "____ "______ року.

Заява про примусове виконання подана "__________ "____ року.

Керуючись статтями 3, 18, 24 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

2._______________________________________________________

(найменування боржника)

добровільно виконати_____________________________________

у строк до "___________ "__________ року.

3. При невиконанні рішення в наданий строк виконати його в примусовому порядку

(вимоги ч. 1 ст. 46 Закону України "Про виконавче провадження") (вимоги ч. 3 ст. 24 Закону України "Про виконавче провадження")

4. Копію постанови направити

5. Постанова може бути оскаржена начальнику органу

державної виконавчої служби ______________________________

управління юстиції або до__________________________________

суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

6. Сторони виконавчого провадження мають право

ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, унесеними до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, за адресою в мережі інтернет___________ , ідентифікатор для доступу .

(зазначається лише в постановах, які направляються стягува-

чу та боржнику)

За передачу ідентифікатора третім особам та розголошення конфіденційної інформації сторони виконавчого провадження несуть відповідальність, установлену законом.

Державний виконавець__________________________ (_________ )

11.

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Начальник органу державної

виконавчої служби___________________________

управління юстиції

ПОСТАНОВА

про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа)

"______ "___________ року м.______________

Мною, державним виконавцем _______________________

органу державної виконавчої служби______________________

управління юстиції, розглянута заява_____________________

(найменування осіб, визначених

ст.18 Закону України "Про виконавче провадження")

про примусове виконання _______________________________

(назва документа)

виданого "___ "_________ року _________________________

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа) 651

що вступив у законну силу (набрав чинності) "____ "______ року.

Заява про примусове виконання подана "_______ "____ року.

У процесі проведеної перевірки

в с т а н о в л е н о:

(обставини, визначені ст.23 Закону України

"Про виконавче провадження")

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 21, 23, 26 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Відмовити в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження з примусового виконання

2. Копію постанови направити 3. Постанова може бути оскаржена начальнику органу

державної виконавчої служби _______________________________

управління юстиції або до __________________________________

суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

Державний виконавець__________________________ (__________ )

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник органу державної виконавчої служби__________ управління юстиції

ПОСТАНОВА

про закінчення виконавчого провадження

"__________ "______________ року м.__________________

Мною, державним виконавцем ______________________________

органу

державної виконавчої служби_______________________________

_____________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні_________________________ ,

(назва документа)

виданого "___ "_______________ року _______________________

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про __________________________________________

(резолютивна частина документа)

в с т а н о в л е н о: (обставини, визначені ст. 39 Закону України 653

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 39 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Виконавче провадження з примусового виконання

ЗАКІНЧИТИ.

2. Копію постанови направити сторонам та

(назва органу чи посадової особи, що видав виконавчий документ)

3. Постанова може бути оскаржена до_______________

__________________________________ суду в 10-денний строк з

моменту її одержання.

Державний виконавець

(назва органу державної виконавчої служби)

(( ((

_року

ПОСТАНОВА

про звільнення майна з-під арешту

20 року м.

Мною, державним виконавцем

(назва органу державної виконавчої служби) при примусовому виконанні

виданого

(( ((

(назва документа) _року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про_

(резолютивна частина документа)

установлено:

(обставини, визначені в ст. 59 Закону України "Про

виконавче провадження")

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 59 Закону України "Про виконавче провадження",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Звільнити з-під арешту майно, що належить

(найменування боржника)

2. Копії постанови направити

3. Постанова може бути оскаржена в _________________

судів 10-денний строк з моменту її одержання.

Державний виконавець

(назва органу державної виконавчої служби)

ПОСТАНОВА

про зупинення виконавчого провадження

"__________ "__________ року м.______________

Мною, державним виконавцем _____________________________

органу

державної виконавчої служби_______________________________

_______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "__ "________________ року

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

(обставини, визначені статтями 34, 35 Закону України

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 34, 35, 36, 64 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Зупинити виконавче провадження з примусового виконання до

2. Копію постанови направити

3. Постанова може бути оскаржена до________________

___________________________________ суду в 10-денний строк з

моменту її одержання.

Державний виконавець__________________________ (_________ )

(назва органу державної виконавчої служби)

ПОСТАНОВА про накладення штрафу

"__________ "__________ року м.______________

Мною, державним виконавцем _____________________________

органу

державної виконавчої служби_______________________________

_______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "__ "________________ року

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 5 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За

накласти на______________________________________________

штраф у розмірі_______________________________________ грн.

2. Постанова може бути оскаржена до________________________

__________________________________ суду в 10-денний строк.

Державний виконавець

(назва органу державної виконавчої служби)

ПОСТАНОВА

про повернення виконавчого документа стягувачеві

"__________ "__________ року м.______________

Мною, державним виконавцем _____________________________

органу

державної виконавчої служби_______________________________

_______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "__ "________________ року

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

(обставини, визначені статтею 40 Закону України

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 40 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Виконавчий документ, виданий "___________ "________ року,

грн. повернути

та авансовий внесок у розмірі

(найменування стягувача)

2. Виконавчий документ може бути повторно

пред’явлений для виконання в строк до "__ "____________ року.

3. Копію постанови направити стягувачу.

4. Постанова може бути оскаржена до________________

______________________________________ суду в 10-денний

строк з часу її одержання.

Державний виконавець

(назва органу державної виконавчої служби)

ПОСТАНОВА

про поновлення виконавчого провадження

"__________ "__________ року м.______________

Мною, державним виконавцем _____________________________

органу

державної виконавчої служби_______________________________

_______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "__ "________________ року

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

((

про

(резолютивна частина документа)

року

(факти, що підтверджують усунення обставин,

Ураховуючи викладене, керуючись частиною 7 статті 36 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Поновити виконавче провадження з примусового виконання

2. Копію постанови направити

Державний виконавець__________________________ (_________ )

ПОСТАНОВА

про призначення експерта, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні

"____________ "____________ року м.______________

Мною, державним виконавцем ________________________

органу державної виконавчої служби___________________

_______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "___ "______________ року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

в с т а н о в л е н о:

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону

України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Призначити_________________________________ ,

(прізвище, ім’я та по батькові)

який має ліцензію (свідоцтво) на право зайняття експертною діяльністю чи кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видану (видане) "__ " року за

(орган, який видав ліцензію (свідоцтво) на право зайняття

________________________________________________________ ?

експертною діяльністю чи кваліфікаційне свідоцтво оцінювача)

експертом, суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання у виконавчому провадженні з примусового виконання______________________________________________ ,

(назва документа) виданого " " року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

2. Експерту, суб’єкту оціночної діяльності - суб’єкту

господарювання_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

надати письмовий висновок, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) з питань

(перелік питань, щодо яких експерту, суб’єкту оціночної діяльності - суб’єкту господарювання необхідно скласти висновок, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)

3. Попередити експерта, суб’єкта оціночної діяльності -

суб’єкта господарювання_______________________________ , що

він за відмову або ухилення від дачі висновку чи за дачу заві- домо неправдивого висновку несе відповідальність згідно із законодавством України.

З постановою експерт, суб’єкт оціночної діяльності -

суб’єкт господарювання ____________________________________

ознайомлений "___ "__________ року

(підпис експерта, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання )

Державний виконавець

(назва органу державної виконавчої служби)

П О С Т А Н О В А

про стягнення з боржника виконавчого збору

"___________ "__________ _____ року м.______________

"_____________ "___________ року м.______________

Мною, державним виконавцем _______________________

органу державної виконавчої служби__________________

_______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "__ "________________ року

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

запропоновано боржнику виконати його в добровільному порядку в строк до " " року.

Боржником у наданий строк не виконано.

(назва документа)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 46 Закону України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Стягнути з______________________________________________

(найменування боржника)

виконавчий збір у розмірі____________________ грн._____ коп.

2. Копію постанови направити боржнику.

3. Постанова може бути оскаржена до________________

________________________ суду в 10-денний строк з часу її одержання.

Державний виконавець__________________________ (_________ )

ПОСТАНОВА

про призначення перекладача для участі у виконавчому провадженні

"____________ "____________ року м._____________

Мною, державним виконавцем __________________

органу державної виконавчої служби_____________

______________________________________________ управління

юстиції, при примусовому виконанні________________________

(назва документа)

виданого "___ "______________ року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про

(резолютивна частина документа)

в с т а н о в л е н о:

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 15 Закону

України "Про виконавче провадження",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Призначити_____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

перекладачем у виконавчому провадженні з примусового виконання ,

(назва документа) виданого " " року

(назва органу чи посадової особи, яка видала документ)

про _________________________________________

(резолютивна частина документа)

2. Попередити перекладача_________________________________ ,

що він у разі за відомо неправильного перекладу або відмови виконати обов’язки перекладача несе відповідальність згідно із законодавством України.

З постановою перекладач __________________________________

ознайомлений "____ "__________ року ______________________

(підпис перекладача)

Державний виконавець

VI.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ::

 1. 3.4. Процесуальні строки
 2. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 3. 3-і Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному процесі
 4. Право на позов, право на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації
 5. § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин
 6. § 2. Обчислення процесуальних строків
 7. § 4. Питання легалізації та перекладу документів
 8. Процесуальні форми участі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб
 9. Обчислення, зупинення та поновлення процесуальних строків
 10. Джерела, з яких взято тексти документів
 11. Процесуальне право
 12. 5. Сутність, основні ознаки та значення цивільної процесуальної форми.
 13. 11. Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки. Інші учасники цивільного процесу.
 14. 34. Процесуальні строки (поняття, види і значення). Строки розгляду цивільних справ. Обчислення, зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків. Наслідки пропуску процесуальнихстроків.
 15. 3.1. Процесуальний статус і значення в кримінальному провадженні інформації, отриманої з інформаційних систем
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -