<<

Джерела, з яких взято тексти документів

Адміністративний кодекс УСРР. Офіційне видання. Юридичне видавництво Наркомюсту УСРР. — 1988. Березіль.

Боротьба за возз'єднання Західної України з Українською РСР. 19171939. Збірник документів та матеріалів.

— К., 1979.

Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1944 гг. М., 1948.

Ведомости Верховного Совета СССР.

Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических

Республик.

Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін.

-Львів, 1991.

Винниченко В.К. Відродження нації. — Київ-Відень, 1920. — Ч. НІ.

Винниченко В.К. Відродження нації: В 3 ч. / Репринтне видання 1920

р. - К., 1990. - Ч. МІ.

Відомості Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Відомості Верховної Ради України.

Відомості Верхрвної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР.

Вісник Генерального Секретаріату УНР.

Вісник Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки.

Вісті з Української Центральної Ради.

Возз'єднання українського народу в єдиній українській радянській

державі (1939-1949 рр.) Збірник документів і матеріалів. — К., 1949.

Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. — Київ-Нью-Йорк,

1996.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів

/ Кер. кол. упоряд. Р.Я.Пиріг. - К., 1990.

Голос України.

Государстве российское: вдасть й общество. С древнейших времен до

наших дней. Сб. документов. Учебное пособие / Сост. В.С.Шульгин,

Н.И.Цимбаев, Л.С.Леонова. Под. ред. Ю.С.Кукушкина. — М., 1996.

Демократична Україна.

Державний вісник.

Директиви КПСС й Советского правительства по хозяйственньїм вопросам. Сборник документов. Том 2. — М., 1957.

780

Директиви КПСС й Советского правительства по хозяйственньїм вопросам. Сборник документов. Том 3.

— М., 1958.

Дорошенко Дмитро. Історія України. 1917-1923 рр. Том 1. Доба Центральної Ради // Березіль. — 1991. — № 10.

Закони України. Том 1. — К., 1996.

Збірник законів і розпоряджень Робітниче-Селянського уряду Союзу

Радянських Соціалістичних Республік (33 СРСР).

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського уряду України (33 УСРР).

Збірник узаконень та розпоряджень Всеукрревкому.

Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду

України (ЗУ УСРР).

Известия ЦК КПСС.

История советской конституции (в документах). — М., 1957.

История советской прокуратурьі в важнейших документах. — М., 1947.

Історія української Конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. — К., 1997.

Київський процес: Документи і матеріали / Упор. Л.МАбраменко. К.,

1995.

Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контр-революційних урядів за час революції на Україні. — Харків, 1986.

Коммунист.

Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України.

- К., 1992.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної

Республіки. - К., 1937Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної

Республіки. - К., 1978.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки. Харків, 1920.

Копиленко О.Л. «Сто днів» Центральної Ради. — К., 1992.

Королівський С. Перший з'їзд Рад України. — К., 1957.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. — Париж-НьюЙорк-Львів, 1994.

КПСС о вооруженннх силах Советского Союза. Сборник документов

1917-1958. - М., 1958.

Кримінальний кодекс Української РСР. — К., 1961.

Лето 1941. Украйна: Документн й материальї. Хроника собнтий. К.,

1991.

На зашите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвнчайной

комиссии 1917-1922 гг. Сборник документов й материалов. — К., 1971.

Народна воля.

Народна рада.

Національні відносини в Україні у XX ст. Збірник документів і матеріалів. - К., 1994.

Політика і час.

Радянська Україна.

781

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (19191920). Збірник документів і матеріалів. — К., 1957.

Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика / За

редакцією В.Т. Маляренко. — К., 1997.

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. Законодательство зпохи буржуазно-демократических революций. — М., 1994.

Сборник документов й материалов по истории СССР советского периода (1917-1958 гг.). - М., 1966.

Сборник законов СССР й указов Президиума Верховного Совета

СССР 1938 г.-июнь 1944 г. - М., 1944.

Сборник законов СССР й указов Президиума Верховного Совета

СССР 1945-1946 гг. - М., 1947.

Сборник законодательньїх й нормативних актов о репрессиях. М.,

1993.

Собрание постановлений й распоряжений правительства Союза Советских Социалистических Республик. — 1938. — № 58.

Собрание законов й распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик (СЗ СССР).

Собрание законов й распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства УкраиньІ (СЗ УССР).

Собрание узаконений й распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства УкраиньІ (СУ УССР).

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. К.,

1996.

Собрание узаконений й распоряжений рабочего й крестьянского правительства. — М., 1919. — № 21.

СьездьІ Советов в документах. 1917-1936 гг. — Т. II. — М., 1960.

СьездьІ Советов в документах. 1917-1936 гг. — Т. НІ. — М., 1960.

Труд.

Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких

архівних матеріалів. Т. І / Упорядкування і передмова Володимира Косика.

- Львів, 1997.

Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів

1944-1961 рр. - К., 1963.

Українська Центральна Рада, Документи і матеріали. У двох томах. —

Том 2. - К., 1997.

Хрестоматія з історії України. Посібник для вчителів / В.І.Червінський, В.Є.Кругляков, В.В.Пилипенко та ін.; За ред. В.І.Червінського. — К.,

1996.

Хрестоматія з історії України: Посіб. для 7-11 кл. серед, шк. / Упоряд.:

В.І.Гусев, Г.І.Сургай. - К., 1996.

Хрестоматия по истории отечественного государства й права. 19171991 гг. - М., 1997.

Червоні жорнова. Спогади репресованих, членів їх родин, свідків

репресій. — Вінниця, 1994.

Шоста Сесія Верховної Ради УРСР. Стенографічний звіт. — Київ-Харків, 1944.

782

Зміст

Передмова

Розділ І.

Суспільно-політичний лад і право України

після перемоги Лютневої демократичної революції

(лютий—жовтень 1917 р.)

Повідомлення Тимчасового комітету Державної думи про владу

(27 лютого 1917 р.) ...............-•••••••• •>

Постанова Тимчасового комітету Державної думи про призначення комі ' --=-=—— — •- —-——-«, -———

(28 лютого

чення комісарів до міністерств і державних установ

1917 р.) ................•••••••• 6

Повідомлення Тимчасового комітету Державної думи про склад

нового уряду (2 березня 1917 р.) .............-•••'

Про зречення Государя Імператора Миколи II від престолу російського і про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.) . . /

Декларація Тимчасового уряду про його склад і завдання

(З березня 1917 р.) ...................••••• 8

І Універсал Центральної Ради (10 червня 1917 р.) .......... 10

II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.) .......... 13

Статут Генерального Секретаріату .................. 14

Склад Центральної Ради ................••••••• 16

Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового

уряду на Україні (4 серпня 1917 р.) .............. їй

Звернення Генерального Секретаріату до всіх громадян України

(27 жовтня 1917 р.) ....................... 20

Розділ II.

Утворення Української Народної Республіки.

Державний лад і право УНР

III Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.) ........ 21

Офіційне роз'яснення Генерального Секретаріату УНР пунктів

III Універсалу щодо земельної справи (листопад 1917 р.) . . . 24

783

Відозва Генерального Секретаріату (ЗО листопада 1917 р.) ...... 25

З маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами

до Української Ради (грудень 1917 р.) ............. 28

Відповідь Генерального Секретаріату Центральної Ради Раді

Народних Комісарів (4 грудня 1917 р.) ............. 29

Закон Центральної Ради «Про порядок видання законів»

(8 грудня 1917 р.) ........................ 32

Закон Центральної Ради «Про випуск державних кредитових білетів

УНР» (6 січня 1918 р.) ..................... 33

Закон Центральної Ради «Про національно-персональну автономію»

(9 січня 1918 рТ ........................ 34

IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918 р.) ........... 36

Земельний закон, затверджений Українською Центральною Радою

(18 січня 1918 р.) ....................... 40

Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної,

а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною

з другої сторони (9 лютого 1918 р.) .............. 44

Тайний договір про Галичину та Буковину. Тайний договір між

Австро-Угорщиною та Українською Народною Республікою

в справі Східної Галичини та Буковини ............ 47

Закон Центральної Ради «Про громадянство Української Народної

Республіки» (2 березня 1918 р.) ................. 48

Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про основи політики

Української Народної Республіки (4 березня 1918 р.) ..... 50

Закон Центральної Ради про державну мову (березень 1918р.) . . . 51

Наказ головнокомандуючого окупаційними військами в Україні

генерала Ейхгорна про відновлення землекористування

поміщиків та їхнє право на урожай (квітень 1918 р.) ..... 51

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольности УНР) (29 квітня 1918 р.) .... 52

Розділ III.

Українська держава —

гетьманат П.Скоропадського

Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 р.) ...... 61

Закони про тимчасовий державний устрій України (квітень 1918 р.) . 63

Закон «Про право на врожай 1918 р. на території Української

Держави» (27 травня 1918 р.) .................. 66

Ухвалений Радою Міністрів закон «Про передачу хліба врожаю

1918 року в розпорядження держави» (15 липня 1918 р.) ... 67

Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування по-за межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України ......................... 69

784

Закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх школах (191» р.) . /1

Наказ міністра народної освіти про утворення національної

нижчої початкової школи 091» р.) .............. /І

Закон Української держави про заснування Української Академії

наук (1918 р.) .............. ч. ....-••••• 72

Наказ Гетьмана П.Скоропадського про призначення дійсних членів

Української Академії наук (19Г8 р.) .............. /^

Розділ IV.

Українська Народна Республіка часів Директорії

Декларація Української Директорії (1918 р.) ............. 74

Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку

обох українських держав в одну державну одиницю ...... 79

Розпорядження Директорії УНР (15 грудня 1918 р.) ......... 80

Універсал Директорії Української Народної Республіки

(22 січня 1919 р.) ........................ 82

Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.) ...... 83

Ухвалений Радою Народних Міністрів Закон про тимчасове верховне

управління та порядок законодавства в Українській Народній

Республіці ..................••••••••• °5

Ухвалений Радою Народних Міністрів закон про Державну Народну

Раду Української Народної Республіки ............. »»

Додаток до закону «Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки» ...................•••••• 9Ь

Розділ V.

Західноукраїнська Народна Республіка

Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові

18 жовтня 1918 р. ....................... 97

Прокламація Української Національної Ради (19 жовтня 1918 р.) . . 98

Відозва Української Національної Ради (1 листопада 1918 р.) . . . . 99

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських

земель бувшої Австро-Угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданні ІЗ падолиста 1918р. .100

Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 р.) ......... 101

До світлої Директорії Української Народної Республіки у Києві

(16 січня 1919 р.) ...................••••• !^

Закон Західноукраїнської Республіки про мови на її території

(15 лютого 1919 р.) ....................... 103

785

Розділ VI.

Утворення Української Радянської Республіки

Повідомлення про скликання першого з'їзду Рад України

(25 листопада 1917 р.) .................. 105

Резолюція першого з'їзду Рад України про зрив роботи з'їзду Рад

у Києві (11 грудня 1917 р.) . ................. 106

Резолюція першого з'їзду Рад України про поточний момент

(11 грудня 1917 р.) ...................... 107

Резолюція першого з'їзду Рад України про самовизначення України

(12 грудня 1917 р.) ..................... 108

Резолюція першого з'їзду Рад України про організацію влади на

Україні (12 грудня 19І7 р.) . ................. ПО

Резолюція першого з'їзду Рад України про Донецький і Криворізький басейни (12 грудня 1917 р.) ............... 111

Телеграма Центрального Виконавчого Комітету Рад України Раді

Народних Комісарів (13 грудня 1917 р.) ........... 111

Постанова Ради Народних Комісарів у зв'язку з повідомленням

про утворення ЦВК Рад України (16 грудня 1917 р.) .... 112

Телеграма Ради Народних Комісарів Центральному Виконавчому

Комітетові Рад України (16 грудня 1917 р.) ......... 113

Постанова ЦВК Рад України про створення першого Радянського

уряду Української Робітниче-Селянської Республіки

(17 грудня 1917 р.) ...................... 113

Маніфест Центрального Виконавчого Комітету Рад України

(17 грудня 1917 р.) ...................... 114

Повідомлення про рішення Центрального Виконавчого Комітету

Рад України (17 грудня 1917 р.) ............... 117

Перший Циркуляр Центрального Виконавчого Комітету Рад України

(17 грудня 1917 р.ї ...................... 117

Резолюція II Всеукраїнського з'їзду Рад «Про державний устрій»

(18 березня #18 р.) ...................... 119

Постанова II Всеукраїнського з'їзду Рад «Про декрети про 8-годинний

робочий день і робітничий контроль» (18 оерезня 1918 р.) . 120

Схвалене II Всеукраїнським з'їздом Рад «Тимчасове положення про

соціалізацію землі (Закон)» (19 березня 1918 р.) ....... 120

Розділ VII.

Держава і право УСРР в роки

громадянської війни і воєнної інтервенції

Маніфест Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України

(29 листопада 1918 р.) .................... 134

Із протоколу засідання Тимчасового Робітничо-Селянського уряду

України (27 грудня 1918 р.) ................. 139

786

Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки

(березень 1919 р.) ....................... 140

Постанова ВУЦВК про необхідність об'єднання військових і матеріальних сил радянських республік (18 травня 1919 р.) .... 146

Декрет РНК України про деякі зміни в організації і компетенції

Надзвичайної комісії (21 травня 19І9 р.') ........... 146

Постанова ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС і ВУНК про затвердження

«Положення про Всеукраїнську і місцеві надзвичайні комісії»

(ЗО травня 1919 р.) ..........'............. 147

Декрет Всеросійського ЦВК про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби проти

імперіалістів (1 червня 1919 р.) ................ 151

Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних

Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного

комітету (Всеукрревкому) (11 грудня 1919 р.) ......... 152

Маніфест Всеукраїнського революційного комітету до робітників

і селян України (11 грудня 1919 р.) .............. 153

Тимчасове положення Всеукраїнського революційного комітету про

організацію Радянської влади на Україні (22 грудня 1919 р.) .157

Інструкція Всеукраїнського революційного комітету про завдання

ревкомів у будівництві Радянської влади на місцях

(22 грудня 1919 р.) ....................... 158

Постанова Всеукраїнського революційного комітету про поширення

на Україну декретів РРФСР (27 січня 1920 р.) ........ 163

Постанова Всеукраїнського ревкому про застосування виняткової

міри покарання — розстрілу до активних контрреволюціонерів в Україні (2 лютого 1920 р.) ................ 163

Закон Всеукраїнського революційного комітету про землю

(5 лютого 1920 р.У ...................... 164

З постанови Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого

Комітету про завершення робота та припинення діяльності

Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради

Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.) ........ 167

Закон Ради Народних Комісарів УСРР про хлібну розкладку

(26 лютого 1920 р.) .................... 168

Декрет ВУЦВК про затвердження Центрального управління надзвичайних комісій по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією

та службовими злочинами (17 березня 1920 р.) ........ 172

Закон про комітети незаможних селян (9 травня 1920 р.) ...... 172

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про запровадження

української мови в школах І радянських установах

(2Ґ вересня 1920 р.) ..................... 175

Союзний робітничо-селянський договір між Російською Радянською

Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською

Соціалістичною Радянською Республікою (28 грудня 1920 р.) . 176

;„.-,,- 787

Розділ VIII.

Держава і право України

в умовах нової економічної політики

(1921 — початок 1929 рр.)

Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про радянське будівництво»

(1 березня 1921 р.) ......................

178

Резолюція V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про господарське будівництво» (2 березня 1921 р.) . ................. 182

Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про закріплення землекористування» (2 березня 1921 р.) .............. 183

Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад про амністію

(5 березня 1921 р.) ...................... 184

Постанова ВУЦВК «Про заміну продрозкладки податком»

(27 березня 1921 р.) ...................... 186

Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії

І про утворення Держполітуправлшня (22 березня 1922 р.) . 187

Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення про прокурорський

нагляд» (28 червня 1922 р.) .................. 189

Положення про відділ національних меншин Народного комісаріату

внутрішніх справ УСРР (25 жовтня 1922 рГ) ......... 192

Кримінальний Кодекс УСРР (1922 р.) ............... 195

Кримінально-процесуальний кодекс УСРР (1922 р.) ........ 201

Земельний кодекс УСРР (1922 р.) .................. 207

Кодекс законів про працю УСРР (1922 р.) ............. 210

Цивільний кодекс УСРР (1922 р.) .................. 214

Декларація VII Всеукраїнського з'їзду Рад про утворення Союзу

Радянських Соціалістичних Республик (ІЗ грудня 1922 р.) . . 218

Положення про судоустрій УСРР (16 грудня 1922 р.) ....... 219

Декрет ВУЦВК «Про державні промислові підприємства, що функціонують на підставі комерційного розрахунку (трести)»

(2 липня 1923 р.) ....................... 222

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови»

(І серпня 1923 р.) ...................... 224

Постанова VIII Всеукраїнського з'їзду Рад «Про ратифікацію Конституцій СРСР та про союзне будівництво» (21 січня 1924 р.) 228

Основний Закон (Конституція) Союзу Радянських Соціалістичних

Республік (1924 р.) ...................... 229

Положення про товарні біржі (23 лютого 1924 р.) ......... 245

Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів

(ВУЦВК) (12 жовтня 1924 р.) ...............

247

788

Положення про Раду Народних Комісарів УСРР

(12 жовтня 1924 р.} ....................... 256

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про комісію в справах нацменшин

при ВУЦВК та її місцеві органи» (22 жовтня 1924 р.) . . . . .261

Постанрва ВУЦВК і РНК УСРР «Про мову .зносин органів влади і

діловодства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою» (листопад 1925 р.) ..... 263

Положення про злочини державні (контрреволюційні та особливо

небезпечні для Союзу РСР злочини проти порядку управління), затверджене ЦВК СРСР (25 лютого 1927 р.) ....... 265

Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

«Про надання чинности Адміністративному Кодексові УСРР»

(12 жовтня 1927 р.) ...................... 269

Адміністративний кодекс УСРР (1927 р.) ............... 270

КОНСТИТУЦІЯ Української Соціялістичної Радянської Республіки

Постанова V Всесоюзного з'їзду Рад «Про шляхи піднесення сільського господарства і кооперативне будівництво на селі»

(28 травня 192$ р.) ...................... 288

Розділ IX.

Держава і право України в період

тоталітарно-репресивного режиму (1929—1941 р.)

Постанова Президії ЦВК СРСР «Про оголошення поза законом

службових осіб — 'громадян Союзу РСР за кордоном, що

перейшли до табору ворогів робітничого класу та селянства

і відмовляються повернутися до Союзу РСР» (21 листопада

Постанова ЦВК СРСР «Про утворення Народного комісаріату

землеробства Союзу РСР» (7 грудня І929 р.) .......

Постанова ЦК ВКП(б) «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву» (5 січня 1930 р.)

.298

. 299

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про кредитну реформу»

(ЗО січня 1930 р.) .................... 302

Наказ ОДПУ СРСР № 44/21 (2 лютого 1930 р.) ........... 309

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заборону орендувати землю

й вживати найманої праці в поодиноких селянських господарствах у районах суцільної колективізації» (5 квітня 1930 р.) . .312

Постанова VI з'їзду Рад Союзу РСР «На звіт уряду Союзу РСР»

(12 березня 1931 р.) ...................

313

Постанова РНК СРСР «Про зміни в системі кредитування, укріплення кредитної роботи і забезпечення господарського розрахунку у всіх господарчих органах» (20 березня 1931 р.) . . . .317

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про революційну законність»

(25 червня 1932 р.) ..................... 321

789

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної

(соціалістичної) власності» (7 серпня 1932 р.) ........ 323

Телеграма заступника Голови Ради Праці і Оборони В.В.Куйбишева

в ЦК КП(б)У про необхідність прискорення відвантаження

зерна з України на експорт (27 серпня 1932 р.) ....... 324

Постанова політбюро ЦК КП(б)У про посилення допомоги в

проведенні хлібозаготівель з боку органів юстиції

(5 листопада 1932 р.) ..................... 324

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про установлення єдиної паспортної

системи по Союзу РСР і обов язкову прописку паспортів»

(27 грудня 1932 р.) ...................... 325

Положення про паспорти (27 грудня 1932 р.) ............ 326

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про утворення Головного управління

робітничо-селянської міліції при ОДПУ Союзу РСР»

(27 грудня 1932 р.) .................... 329

Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам

партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів

колгоспників та одноосібників за межі України

(23 січня 1933 р.) ....................... 329

Записка Наркомзему УСРР Центральному Комітетові КП(б)У

про голодування та смертність населення у Київській області

І необхідність надання продовольчої допомоги

(14 березня 1933 р.) ...................... 330

Інструкція усім партійно-радянським працівникам і усім органам

ОДПУ, суду і прокуратури (8 травня 1933 р.) ........ 332

Положення про Прокуратуру Союзу РСР (17 грудня 1933 р.) ... 335

Постанова ЦВК СРСР «Про доповнення Положення про злочини

державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу

РСР злочини проти порядку управління)» (8 червня 1934 р.) 338

Постанова ЦВК СРСР «Про утворення загальносоюзного народного

комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.) ...... 339

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про особливу нараду при НКВС

СРСР» (5 листопада 1934 р.) ................. 341

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про внесення змін в діючі кримінально-процесуальні кодекси союзних республік» (1 грудня 1934 р.) 342

Постанова ВУЦВК «Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу УСРР» (9 грудня 1934 р.;. .......... 342

Директива Прокурора СРСР (23 січня 1935 р.) ........... 343

Постанова VII з'їзду Рад СРСР «Про внесення деяких змін до

Конституції Союзу РСР» (6 лютого 1935 р.) ......... 344

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних

Республік (1936 р.) ...................... 345

Конституція (Оснрвний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.) ................... 364

790

Проект оперативного наказу Народного комісара внутрішніх справ

Союзу РСР (ЗО липня 1937 р.) ................ .383

Протокол № 51 засідання політбюро ЦК ВКП(б) (31 липня 1937 р.) . 388

389

Постанова ЦВК СРСР «Про внесення змін у діючі кримінальнопроцесуальні кодекси союзних республік» (14 вересня 1937 р.)

Оперативний наказ Народного комісара внутрішніх справ СРСР

№ 00486 (15 серпня 1937 р.) .................. 390

Постанова Центрального Виконавчого Комітету СРСР

(2 жовтня 1937 р.) ....................... 395

Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію національних шкіл

в Україні (10 квітня 1938 р.) .................. 396

Закон СРСР «Про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних

республік» (16 серпня 1938 р.) ................. 398

Постанова РНК СРСР «Про введення трудових книжок»

(20 грудня 1938 р.) .................... 409

Спогади жертви сталінського тоталітарного режиму К.П.Борисова

Спогади жертви сталінського тоталітарного режиму О.Собчука

Судово-медичний протокол про масові вбивства в місті Вінниці

(1938 р.) ............................ 414

Шифрована телеграма, що була надіслана секретарям обкомів,

крайкомів, ЦК нацкомпартій, наркомам внутрішніх справ,

начальникам управлінь НКВС (10 січня 1939 р.) ....... 418

Постанова ЦК КП(б)У про ліквідацію та реорганізацію національних районів І сільрад (5 березня 1939 р.) ........... 418

Проголошення самостійності Карпатської України

(15 березня 1939 р.) ...................... 421

Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про заходи охорони

громадських земель колгоспів від розбазарювання»

(27 травня 1939 р.) ....................... 422

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про табори НКВС СРСР»

(15 червня 1939 р.) ....................... 426

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

(23 серпня 1939 р.) ....................... 427

Таємний додатковий протокол (23 серпня 1939 р.) .......... 428

Закон СРСР «Про загальний військовий обов'язок»

(1 вересня 1939 р.) ....................... 429

Нота уряду СРСР польському посольству в Москві про вступ .

радянських військ на територію Західної України та Західної

Білорусії з метою взяти під захист життя та майно населення

Західної України та Західної Білорусії (18 вересня 1939 р.) . . 430

Німецько-радянський договір про дружбу і кордони між СРСР

і Німеччиною (1939 р.) .............•••••••• 431

791

Повідомлення Комітету по організації виборів у Народні Збори

Західної України про наслідки голосування (25 жовтня 1939 р.) . 432

Декларація Народних Зборів Західної України про встановлення

Радянської влади в Західній Україні (27 жовтня 1939 р.) . . 434

Декларація Українських Народних Зборів про прийняття Західної

України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939 р.) ........... 436

Декларація Українських Народних Зборів про націоналізацію банків

та великої промисловості Західної України (28 жовтня 1939 р.) 437

Декларація Народних Зборів Західної України про конфіскацію

земель поміщицьких, монастирських та великих державних

урядовців (28 жовтня 1939 р.) ................ 438

Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських

Соціалістичних Республік і з'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 р.) . . 440

Закон про прийняття Західної України до складу Української

Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 р.) 440

Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Волинської,

Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської і Тернопільської областей в складі Української РСР

(4 грудня 1939 р.) ....................... 441

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про розмежування областей

між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і

Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою»

(4 грудня 1939 р.) ....................... 442

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за випуск

недоброякісної або некомплектної продукції і за недодержання

обов'язкових стандартів промисловими підприємствами»

(10 липня 1940 р.) ...................... 443

Закон СРСР «Про утворення союзної Молдавської Радянської

Соціалістичної Республіки» (2 серпня 1940 р.) ........ 444

Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського,

Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад

Української Радянської Соціалістичної Республіки

(2 серпня 1940 р.) ....................... 445

Указ Президії Верховної Ради СРСР про націоналізацію банків,

промислових і торгових підприємств залізничного і водного

транспорту і засобів зв'язку північної частини Буковини

(15 серпня 1940 р.) ...................... 445

Указ Президії Верховної Ради СРСР про націоналізацію землі на

території північної частини Буковини (15 серпня 1940 р.) . . 446

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про державні трудові резерви

СРСР» (2 жовтня 1940 р.) ... Г .............. 447

Звинувачувальне заключення старшого слідчого слідчої частини

УДБ НКВС УРСР (7 лютого 1941 р.) ............ 449

792

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх» (31 травня 1941 р.) ............ 450

Розділ X.

Держава і право України в роки

Великої Вітчизняної війни (1941—1945 рр.)

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про воєнний стан»

(22 червня 1941 р.) ....................

.... 451

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оголошення в окремих

місцевостях СРСР воєнного стану» (22 червня 1941 р.) . . . . 454

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення

про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій» (22 червня 1941 р.) . . . . 454

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу

робітників І службовців в період війни» (26 червня 1941 р.) . 45/

Постанова Президії Верховної Ради СРСР, Ради Народних Комісарів

СРСР і І Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (ЗО червня 1941 р.) ........ 458

Акт про відновлення Української Держави (ЗО червня 1941 р.) ... 459

Декларація українського уряду (3 липня 1941 р.) .......... 460

Звернення громадськості Львова до українського населення із

закликом об'єднати зусилля для розбудови української

самостійної держави (липень 1941 р.) ............. 462

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за поширення у воєнний час брехливих чуток, які викликають тривогу

серед населення» (6 липня 1941 р.) .............. 463

Відповідь ОУН-Бандери на вимогу німців відкликати проголошення

державності ЗО червня 1941 р. (21 липня 1941 р.) ....... 463

Про трудову повинність та примусову працю (5 серпня 1941 р.) . . 467

Розпорядження райхсміністра зайнятих східних територій про

введення примусової праці для єврейського населення

(16 серпня 1941 р.) ....................... 468

Декрет Гітлера про створення Райхскомісаріату Україна

(20 серпня 1941 Р5 ................

..... 468

Постанова ДКО «Про загальне обов'язкове військове навчання

громадян СРСР» (17 вересня 1941 р.) ............. 469

Секретна інструкція Розенберга Еріху Коху, райхскомісару України

(18 листопада 1941 р.) ..................... 470

Указ Президій Верховної Ради СРСР «Про мобілізацію на період

воєнного часу працездатного міського населення для роботи

на виробництві І будівництві» (13 лютого 1942 р.) ....... 4/в

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про тимчасове припинення

виплати грошової компенсації за невикористану відпустку у

1942 році» (9 квітня 1942 р.) .................. 479

793

Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про підвищення для колгоспників обов'язкового мінімуму трудоднів» (ІЗ квітня 1942 р.) 480

Наказ Прокурора СРСР № 46сс «Про кваліфікацію злочинів осіб,

що перейшли на службу до німецько-фашистських окупантів

у районах, тимчасово захоплених ворогом» (15 травня 1942 р.) 482

Постанова ДКО № ГОКО-192сс «Про членів сімей зрадників

Батьківщини» (24 червня 1942 р.) .............. 483

Повідомлення гітлерівської служби безпеки про антифашистську

агітацію українських націоналістів (20 серпня 1942 р.) . . . . 484

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про міри покарання для німецько-фашистських лиходіїв, винних у вбивствах і катуваннях

радянського цивільного населення і полонених червоноармійців, для шпигунів, зрадників Батьківщини з числа радянських

громадян і їх підсобників» (19 квітня 1943 р.) ........ 486

Програмові засади УПА ....................... 488

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про усиновлення»

(8 вересня 1943 р.) ....................

491

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про встановлення класних чинів для прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури»

(16 вересня 1943 р.) ...................... 491

Постанова Пленуму Верховного суду СРСР № 22/М/16/У/сс «Про

кваліфікацію дій радянських громадян, що надавали допомогу

ворогу в районах, тимчасово окупованих німецькими загарбниками» (25 листопада 1943 р.) ................ 497

Закон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в

галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв'язку з цим

Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного

у союзно-республіканський народний комісаріат»

(1 лютого 1944 р.) ....................... 499

Закон СРСР «Про створення військових формувань союзних республік і про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату

оборони із загальносоюзного V союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944 р.) .............. 500

Закон Української РСР «Про утворення союзно-республіканського

Народного комісаріату закордонних справ УРСР»

(4 березня 1944 рО ...................... 500

Постанова Державного комітету оборони СРСР про спеціальні

заходи щодо західних областей України (березень 1944 р.) . 501

Універсал Української Головної визвольної Ради (червень 1944 р.) 503

Платформа Української Головної Визвольної Ради (липень 1944 р.) 505

Роз'яснення ОУН про суспільно-політичний устрій УРСР

(липень 1944 р.) ....................... 509

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про збільшення державної

допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям,

посилення охорони материнства і дитинства, про встановлення

почесного звання «Мати-героїня» І заснування ордена «Мате794

ринська слава» та медалі «Медаль материнства» »

(8 липня 1944 р.) .................

513

Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР № 12/8/у/с «Про кваліфікацію злочинів членів антирадянської організації "ОУН"»

(7 серпня 1944 р.) ....................... 515

Повідомлення Прокурора УРСР Центральному Комітету КП(б)У

про факти порушень радянської законності в західних областях України (24 лютого 1945 р.) ................ 515

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про спадкоємців за законом

і за заповітом» (14 березня 1945 р.) .............. 519

Звернення уряду Української РСР до конференції у Сан-Франціско

(26 квітня 1943 р.) ........ . ........... 520

Про включення Української РСР і Білоруської РСР в число первісних членів Міжнародної Організації. Резолюція конференції

Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята

другим пленарним засіданням конференції

(27 квітня 1945 р.) ....................... 522

Про запрошення Української РСР і Білоруської РСР на конференцію

Об'єднаних націй у Сан-Франціско. Резолюція конференції

Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята

на засіданні Виконавчого Комітету конференції

(ЗО квітня 1945 р.) ....................... 522

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оголошення 9 травня

Святом Перемоги» (8 травня 1945 р.) ............. 523

Розділ XI.

Держава і право України у перші повоєнні роки

(1945 — середина 1950-х рр.)

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і

Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну

(29 червня 1945 р.) ..................... 524

Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних

Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську

Україну (29 червня 1945 р.) ............... 525

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відпустки робітникам

і службовцям» (ЗО червня 1945 р.) ............... 527

До вступу УРСР в Організацію Об'єднаних Націй

(22 серпня 1945 р.) ....................... 528

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про скасування Державного

Комітету Оборони» (4 вересня 1945 р.) ............ 528

Указ Пр_езидії Верховної Ради СРСР про утворення Закарпатської

області в складі Української РСР (22 січня 1946 р.) ...... 528

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель по

областях Української РСР» (23 січня 1946 р.) ......... 529

Указ Президії Верховної Ради УРСР про введення на території

Закарпатської області законодавства Української Радянської

Соціалістичної Республіки (24 січня 1946 р.) ......... 531

795

Вирок військового трибуналу Київського Військового округу

(17-28 січня 1946 р.) ..................... 532

Закон СРСР «Пр9 перетворення Ради Народних Комісарів СРСР

в Раду Міністрів СРСР і Рад Народних Комісарів союзних

і автономних республік — в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (15 березня 1946 р.) ........... 542

Закон СРСР «Про присвоєння Прокурору СРСР найменування

Генерального Прокурора СРСР» (19 березня 1946 р.) .... 542

Телеграма Ради Міністрів СРСР Раді Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У

про відмову _у розгляді клопотань з місць щодо додаткового

відпуску насіннєвих позичок зерна (10 травня 1946 р.) ... 543

Довідка МВС УРСР про боротьбу з українськими націоналістами

(28 травня 1946 р.) ...................... 543

Спеціальне повідомлення МДБ УРСР ЦК КП(б)У про скарги громадян областей України на тяжкий продовольчий стан, опухання

та смертність від голоду (11 червня 1946 р.) ......... 544

Із спецповідомлення МДБ УРСР МДБ СРСР про випадки вживання

в їжу людських трупів в окремих областях УРСР

(25 березня 1947 р.) ...................... 548

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про скасування смертної

кари» (26 травня 1947 р.) ................... 549

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність за крадіжку державного та громадського майна»

(4 червня 1547 р.) ....................... 550

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за розголошення державної таємниці і за втрату документів, що містять

державну таємницю» (9 червня 1947 р.) ........... 551

Постанова ЦК КП(б)У і-Ради Міністрів УРСР про заходи по виконанню директиви И.В.Сталіна щодо посилення хлібозаготівель

(15 вересня 1947 р.) ...................... 552

Рапорт ЦК КП(б)У та Ради Міністрів УРСР Й.В.Сталіну про

дострокове виконання плану хлібозаготівель в Україні

(10 жовтня 1947 р.) ...................... 556

Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про проведення грошової

реформи і скасування карток на продовольчі і промислові

товари» (14 грудня 1947 р.) .................. 557

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про направлення особливо

небезпечних державних злочинців по відбутті покарання

у заслання на поселення у віддалені місцевості СРСР»

(21 лютого 1948 р.) ...................... 562

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені

райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності

у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (2 червня 1948 р.) ........... 562

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про застосування смертної

кари до зрадників Батьківщини, шпигунів, підривниківдиверсантів» (12 січня 1950 р.) ................ 563

796

Закон СРСР «Про захист миру» (12 березня 1951 р.) ........ 564

Виписка з наказу міністра держбезпеки СРСР (24 жовтня 1951 р.) . 564

Закон СРСР «Про сільськогосподарський податок» (8 серпня 1953 р.) . 565

Перелік позасудових органів, що діяли у 1930—40-ві і на початку

1950-х років і були наділені правами розглядати справи про

державні злочини ........................ 566

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про ліквідацію Особливої наради при міністрі внутрішніх справ СРСР» (1 вересня 1953 р.) . 567

Наказ міністра внутрішніх справ СРСР і Генерального прокурора

СРСР (17 жовтня 1953 р.) ................ 568

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської

області із складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954 р.) 569

Закон Союзу РСР «Про передачу Кримської області із складу

РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954 р.) . .

Вказівка Генерального прокурора СРСР № 13/132с (20 липня 1954 р.)

569

570

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про організацію президій

у складі Верховних судів союзних і автономних республік,

крайових, обласних судів і судів автономних областей»

(14 серпня 1954 р.) ....................... 571

Розділ XII.

Держава і право України в період десталінізації

(друга половина 1950-х — перша половина 1960-х рр.)

Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його

наслідків» (лютий Г956 р.) ................... 573

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про скорочення тривалості

робочого дня для робітників і службовців у передвихідні

І передсвяткові дні» (8 березня 1956 р.) ............ 575

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про збільшення тривалості

відпусток по вагітності і родах» (26 березня 1956 р.) ..... 575

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про усунення наслідків грубих порушень законності у відношенні колишніх

військовополонених і членів їх сімей» (29 червня 1956 р.) . . 576

Закон СРСР «Про державні пенсії» (14 липня 1956 р.) ....... 578

Закон СРСР «Про віднесення до відання союзних республік законодавства про устрій судів союзних республік, прийняття

цивільного, кримінального та процесуальних кодексів»

(11 лютого 1957 р.) ....................... 583

Закон СРСР «Про віднесення до відання союзних республік

розв'язання питань обласного, крайового адміністративнотериторіального устрою» (11 лютого 1957 р.) ......... 584

Закон СРСР «Про дальше вдосконалення управління промисловістю і будівництвом» (10 травня 1957 р.) ........... 584

Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік (25 грудня 1958 р.) ................... 591

797

Закон СРСР «Про кримінальну відповідальність за державні

злочини» (25 грудня 1958 р.) ................. 596

Закон СРСР «Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік»

(ЗО жовтня 1959 р.) ...................... 597

Закон Української РСР «Про затвердження Кримінального кодексу

Української РСР» (28 грудня 1960 р.) ............ 604

Кримінальний кодекс Української РСР (1960 р.) .......... 604

620

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з

особливо небезпечними злочинами» (5 травня 1961 р.) . .

Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік

(8 грудня 1961 р.) ....................... 621

Наказ Голови КДБ при Раді Міністрів СРСР (1962 р.) ....... 623

Закон СРСР «Про пенсії і допомогу членам колгоспів» (15 липня 1964 р.) 628

Розділ XIII.

Держава і право України у період

уповільнення темпів суспільного розвитку і застою

(середина 1960-х — середина 1980-х рр.)

Закон СРСР «Про зміну системи органів управління промисловістю

і перетворення деяких інших органів державного управління»

(2 жовтня 1965 р.) ............... - . .... 630

Указ Президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які проживали в Криму (5 вересня 1967 р.) . . . . 634

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних

Республік (1977 р.) ..................... 635

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.) .................. 637

Розділ XIV.

Держава і право України у 1985—1991 рр.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки

«Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 р.) ..... 669

Декларація Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про визнання незаконними і злочинними репресивних

актів проти народів, яких було піддано насильственому переселенню, і забезпечення їхніх прав» (14 листопада 1989 р.) . 679

Закон СРСР «Про розмежування повноважень між Союзом РСР

і суб'єктами федерації» (26 квітня 1990 р.) .......... 680

Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) 685

Закон Української РСР «Про економічну самостійність Української

РСР» (3 серпня 1990 р.) ................... 689

Указ Президента СРСР «Про поновлення прав усіх жертв політичних репресій 20-50-х років» (13 серпня 1990 р.) ....... 695

798

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на

Україні» (17 квітня 1991 р.) .................. 697

Розділ XV.

Розбудова Української незалежної держави

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення

незалежності України» (24 серпня 1991 р.) .......... 703

Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) . . . . 703

Закон України «Про громадянство України»'(8 жовтня 1991 р.) . . . 704

Декларація прав національностей України (1 листопада 1991 р.) . . 707

Заява глав держав Республіки Бєларусь, РРФСР, України

(8 грудня 1991 р.) ..................... 708

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав

(8грудня 1991 р.) ............ . . ........ 709

Указ Президента України «Про Збройні сили України»

(12 грудня 199І р.) ....................... 712

Заява народних депутатів СРСР (17 грудня 1991 р.) ......... 713

Заява Ради Республік Верховної Ради СРСР (18 грудня 1991 р.) . . 715

Виступ М.Горбачова по центральному телебаченню

(25 грудня 1991 р.) ....................... 715

Декларація Ради Республік Верховної Ради СРСР у зв'язку

з створенням Співдружності Незалежних Держав

(26 грудня 1991 р.) ....................... 718

Указ Президії Верхбвної Ради України «Про Державний гімн

України» (15 січня 1992 р.) ................. 719

Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор

України» (28 січня 1992р.) .................. 719

Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб

України» (19 лютого 1992 р.) ................. 720

Закон України «Про національні меншини в Україні»

(25 червня Г992 р.) ...................... 720

Ашгабатська декларація про розвиток співробітництва і зміцнення

довір'я у відносинах між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (24 грудня 1993 р.) ......... 723

Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом

України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період

до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 р.) . 725

Конституція України (28 червня 1996 р.) ............... 736

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення

й в дію» ............................ її"

Джерела, з яких взято тексти документів

780

799

<< |
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Джерела, з яких взято тексти документів:

 1. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 79/267/ЕЕС від 5 березня 1979 року щодо узгодження законів, незаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя*
 2. ДИРЕКТИВА РАДИ 91/674/ЕЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній'
 3. ДИРЕКТИВА РАДИ 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ІСІ)*
 4. Джерела, з яких взято тексти документів
 5. ДЕРЖАВА I ПРАВО ФЕОДАЛЬНО РОЗДРОБЛЕНОЇ РУСI (30-тi роки XII-XIV ст.)
 6. Тема 3. Давньоруське право Джерела давньоруського права
 7. § 3. Державне право
 8. § 1. Українська Центральна Рада - вищий представницький орган УНР
 9. Давньоруська держава в ІХ-ХІІ століттях
 10. «ДРУГА» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Директорії)
 11. ОКРЕМІ СУДІВНИЦТВА
 12. Українська держава, що відродилася на своїй стародавній території року 1648 під проводом гетьмана Богдана Хмельницьког
 13. Аналіза тексту Кодексу з погляду його джерел
 14. Засоби криміналістичної техніки
 15. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та етапи проведення
 16. § 3. Засоби криміналістичної техніки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -