<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аборнева О. И. Современный механизм регулирования экономической деятельности торговли: региональный аспект [Електронний ресурс] / О. И. Аборнева // Менеджмент в России и за рубежом.

- 2001. - Режим доступу : http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/01.shtml.

2. Авер’янов В. Б. Державне управління в Україні : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Б. Авер'янова. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 432 с.

3. Авер'янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право : монограф. / кол. авт. ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К. : Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. - 668 с.

4. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. : у 2-х т. : Т. 1. Загальна частина / Ред. кол. : В. Б. Авер'янов (голова) та ін. - К. : Юридична думка, 2004. - 584 с.

5. Авер'янов В. Б. Адміністративна реформа і правова наука / В. Б. Авер'янов // Право України. - 2002. - № 3. - С. 20-27.

6. Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: Опыт

комплексного исследования / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 1999. — 712 с.

7. Алексєєв В. Досвід зарубіжних країн з питань управління власністю

адміністративно-територіальних утворень та його адаптація в Україні [Електронний ресурс] / В. Алексєєв. - Режим доступу :

http://soskin.info/ea/2008/11-12/200811 .html.

8. Андреева Ю. А. Контроль и надзор Министерства юстиции Российской Федерации в сфере нотариата (административно-правовой аспект) : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Андреева Юлия Александровна. - М., 2009. - 180 с.

9. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно- правові засади: монограф. / О. Ф. Андрійко - К. : Наук. думка, 2004. - 300 с.

10. Арсеньев К. К. Энциклопедический словарь / Под ред. К. К. Арсеньєва, Ф. Ф. Петрушевского; Издатели: Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. - СПб.: Типо-Литографія Акц. общ. «Издательское Дело», Брокгаузъ - Ефронъ, 1900.

- Т. 56: Саварни-Сахарон. - 497 с.

11. Багмет М О. Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні : навч. посібник : у 2-х т. / Відп. за вип. : М О. Багмет, В. М. Ємельянов. - Т. 2. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2012. - Вип. 9. - 236 с. (Серія «Україна - історія і сучасність»).

12. Баштанник В. В. Правові засади формування механізмів регіональної політики у контексті системних реформ / В. В. Баштанник. // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 12 квіт. 2013 р.). - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - С. 81-83.

13. Бедрак Н. Зміст та особливості механізму адміністративно- пра-вового регулювання туристичної галузі / Н. Бедрак // Адміністративне право. - 2009. - №6. - С. 56-59.

14. Беляев В. П. Контроль и надзор в Российском государстве : монограф. / науч. ред. А. В. Малько. - М.: ТК Велби ; Проспект, 2005. - 272 с.

15. Бєляєв О. О. Економічна політика : навч. посібник / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. - 3-є вид, без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 288 с.

16. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підруч./ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

17. Битяк Ю. П. Адміністративне право : підруч. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В.В. Зуй. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2012. - 656 с.

18. Білик П. П. Організаційно-правове забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / П. П. Білик. - Одеса, 2003. - 21 с.

19. Бобровська О. Ю. Змістовно-порівняльний аспект публічного

адміністрування на місцевому рівні [Електронний ресурс] / О. Ю. Бобровська, А. С. Зеніна-Біліченко.

- Режим доступу :

http://www.dridu.dp .ua/zbirnik/2014-02( 12)/22 .pdf.

20. Богиня Д. Державне регулювання перехідних процесів / Д. Богиня // Економіка України. - 2003. - № 5. - С. 12-21.

21. Бондаренко Л. М. Розбудова місцевих органів влади - пріоритет

регіонального розвитку України [Електронний ресурс] / Л. М. Бондаренко // Ефективна економіка - 2014. - № 2. - Режим доступу :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2780.

22. Братишко В. Национальная экономика как объект государственного управления / В. Братишко // Экономика Украины. - 1994. - № 6. - С. 71-77.

23. Брокгауз Ф. А. Ефрон И. А. Енцеклопедический словарь

[Електронний ресурс] . - Режим доступу : //

http://dic.academic.m/dic.nsf/brokgauz_efron/90663/%D0%A1%D0%B0%D0%B C%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5 %D0%BD%D0%B8%D0%B5.

24. Булій Н. О. Особливості формування та використання коштів місцевих бюджетів України у контексті досвіду зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. О.Булій. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Economics/3_135831.doc.htm.

25. Бурило Ю. П. Нагляд (контроль в інформаційному секторі економіки) / Ю. П. Бурило. // Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - №3. - С. 154-157.

26. Варналія З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монограф. / З. С. Варналія ; за ред. З .С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 820 с.

27. Василик О. Д. Теоретичні засади використання бюджету в державному регулюванні / О. Д. Василик, Д. О. Василик // Фінансово- кредитні важелі державного регулювання економіки : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. — К. : [б. в.], 2002. — 158 с.

28. Василик О. Д. Теорія фінансів: підруч. / О. Д. Василик. - К. : НІОС, 2001. - 416 с.

29. Василишин М. М. Міжбюджетні відносини як важлива ланка соціально-економічного розвитку регіонів / М. М. Василишин // АПК. - 2002. - № 9. - С. 109-114.

30. Вегеш М. М. Політологія : підруч. : 3-тє вид., перероб. і доп. / М. М.

Вегеш ; за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 384 с.

31. Витте С. Ю. Конспект лекций о государственном хозяйстве, читанных Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг.: Науч. изд-е. - 3-е изд. - СПб: Тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1914. - 154+8 с.

32. Вобленко С. В. Основы местного самоуправления : учеб. пособие [для муниципальных служащих] : в 3-х ч. / под ред. С. В. Вобленко. - Обнинск : Институт муниципального управления, 1997. - 101 с.

33. Волков Ю. Г. Социология : учеб. [для вузов] / Под ред. проф. В. И. Добренькова. - М. : Гардарика, 1998. - 244 с.

34. Ворона П. В. Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади : монограф. / М. О. Пухтинський, П. В. Ворона, О. В. Власенко та ін. ; за заг. ред. П. В. Ворони. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. - 280 с.

35. Воронова Л. К. Про правове регулювання відносин у галузі місцевих фінансів / Л. К. Воронова // Правове регулювання місцевих доходів і видатків. — Х. : [б. в.], 1998. — 68 с.

36. Воротін В. Є. Державне управління регіональним розвитком України : монограф. / В. Є. Воротін ; за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла.

- К. : НІСД, 2010. - 288 с.

37. Галкін В. М. Суперечності в розвитку системи місцевого

самоврядування України [Електронний ресурс] / В. М. Галкін. - Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/old_jm/Soc_Gum/VSUNU/2012_1_2/Galkin.pdf.

38. Гвазава Н. Г. Сучасні концепції місцевого економічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. Г Гвазава. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.Ua/e-book/db/2012-1/doc/2/11 .pdf.

39. Гердеген М. Європейське право : монограф. / М. Гердеген ; пер. з нім. Н. Саповська. - К. : К.І.С., 2008. - 523 с.

40. Гладун З. С. Адміністративне право України : навч. посібник - [довідник для підготовки до іспиту] / 3. С. Гладун. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008.

- 172 с.

41. Глосарій Програми розвитку публічного адміністрування ООН

[Електронний ресурс] - Режим доступу :

http://www.unpan.org/DPADM/ProductsServices/ Glossary/tabid/1395/

language/en-U S/Default.aspx.

42. Говорушко Т. А. Місцеві фінанси : курс лекцій [для студ. спец. 7.050104, 8.050104 «Фінанси» ден. та заоч. форм навчання] / Т. А. Говорушко, С. М. Еш. - К. : НУХТ, 2009. - 172 с.

43. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436- 15?test=NOaMfL2dtr58RIG6ZiqKVbU8HI41 cs80msh8Ie6.

44. Гройсман В. У 2016 році посилення місцевих бюджетів стане ще

більш відчутним [Електронний ресурс] - Режим доступу :

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1322.

45. Гук А. С. Адміністративні форми та методи публічного врядування [Електронний ресурс] / А. С. Гук // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - № 1 (43). - С. 78-83. - Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bm/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=UJRN&P21 DBN=UJRN& IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdy_2013_1_12.pdf.

46. Гулєвська Г. Ю. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальної діяльності та пріоритети запозичення в Україні / Г. Ю. Гулєвська // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 57- 61.

47. Державне регулювання економіки: основні напрями [Електронний ресурс] - режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=53436.

48. Децентралізація в Україні і в Європі: де місцева влада бере гроші і куди вони йдуть [Електронний ресурс] - режим доступу : http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/decentraHzatiya-v-ukrame-i-v-evrope- gde-mestnaya-vlast-beret-dengi-i-kuda-oni-idut-650344.html.

49. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні : навч. посібник / В. Б.Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. - 306 c.

50. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - 5-е вид., стер. - К. : Знання, 2003. - 209 с.

51. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - К. : Знання-Прес, 2008.

- 213 с.

52. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. - К. : Наук. думка, 2006. - 510 с.

53. Дорогунцов С. І. Розміщення продуктивних сил України : навч.- метод. посібник [для самост. вивч. дисципліни] / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко та ін. - К. : КНЕУ, 2000. - 364 с.

54. Єдинак Т. С. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація / Т. С. Єдинак, О. В. Павлишен // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”. - 2011. - № 1(4). - C. 76-81.

55. Желеф Г. Б. Правові засади публічного адміністрування холдингових компаній в Україні / Г. Б. Желеф // Право і суспільство. - 2012. - №6. - С. 57-62.

56. Про державно-приватне партнерство : Закон України.

[Електронний ресурс] - режим доступу :

httP ://zakon4 .rada.gov.ua/laws/ show/2404- 17/page2.

57. Запорожець Т. В. Національні інтереси та безпека України в контексті геополітики / Т. В. Запорожець // Науковий вісник Академії муніципального управління. - 2011. - № 3. - С. 116-122.

58. Золотоноша О. В. Деякі особливості забезпечення державою

правоохоронної функції на місцевому рівні / О. В. Золотоноша // Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27 трав. 2016 р.). - Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. - С. 12-15.

59. Золотоноша О. В. Доцільність розподілу повноважень між

місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування у сфері економіки / О. В. Золотоноша // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2015. - Вип. 3-2. Т. 3. - С. 78-82.

60. Золотоноша О. В. Значення нагляду та контролю в сфері

економіки на місцевому (територіальному) рівні / О. В. Золотоноша // Держава і право незалежної України: здобутки та перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф., (Одеса, 24 черв. 2016 р.). - Одеса : ОДУВС, 2016. - С. 69-71.

61. Золотоноша О. В. Нормативно-правові засади публічного

адміністрування у сфері економіки: історичний аспект / О. В. Золотоноша // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016.- № 2(81).- С. 156-165.

62. Золотоноша О. В. Особливості публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні / О. В. Золотоноша // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - № 3. - С. 66-70.

63. Золотоноша О. В. Теоретико-правовые аспекты концепции экономического развития региона / О. В. Золотоноша // Право и Политика (Республика Киргизия). - 2015. - № 4. - С. 144-149.

64. Золотоноша О. В. Теоретичні аспекти публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні / О. В. Золотоноша // Наукові пошуки у 3 тисячолітті: соціальний, економічний та гуманітарний виміри : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 22-23 квіт. 2016 р.). - Кіровоград : КОД, 2016. - С. 207-209.

65. Золотоноша О. В. Фінансова децентралізація як основна умова реалізації повноважень місцевими органами влади в Україні / О. В. Золотоноша // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». - 2016. - № 2. - С. 80-88.

66. Золотоноша О. В. Деякі особливості публічного адміністрування у сфері економіки на територіальному рівні (міжнародний досвід) / О. В. Золотоноша // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - 2015. - Вип. 33. Ч. 2. - Т. 1. - С. 80-85.

67. Зухба Д. С. Принципы и проблемы государственного регулирования экономики / Д. С. Зухба, Е. Н. Зухба, Н. Г. Каптуренко. - Донецк : ИПЦ «Донецк», 1991. - 25 с.

68. Ісаков М. Сучасний стан адміністративного законодавства щодо контролю у сфері реалізації права на підприємницьку діяльність в Україні / М. Ісаков // Публічне право. - 2012. - №3. - С. 61-70.

69. Кальниш Ю. Г. Компетенція обласних державних адміністрацій як повноважних органів системи виконавчої влади на місцях в Україні / Ю. Г. Кальниш, А. Л. Сухорукова. // Наукові праці. Державне управління. Політологія. - 2010. - С. 6-10.

70. Карамушка Л. І. Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою [Електронний ресурс]/ Л. І. Карамушка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 2. - С. 137-146. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_2_18.

71. Карауш А. Формування місцевих бюджетів в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / А. Карауш // Всеукраїнська студентська інтернет-конференція. - Режим доступу : http://conf-cv.at.ua/forum/136-1562-1.

72. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. І. Карлін. - К. : Кондор, 2004. - 382 с.

73. Фролов О. П. Місцеві бюджети України. Історія, теорія, практика / О. П. Фролов, О. П. Кириленко. - К. : НІРС, 2000. - С. 148-154.

74. Кириленко О. П. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. [Електронний ресурс] / [Кириленко О. П., Кізима Т. О., Горин В. П. та ін.] ; за ред. О.П. Кириленко. - Тернопіль : Вектор, 2013. - Режим доступу : http: //ena.lp. edu .ua: 8080/bitstream/ntb/29138/1/F inance_foreign_countries.pdf.

75. Климко Г. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підруч. / Відп. ред. Г. Н. Климко. — 5-е вид., випр. — К. : Знання-Прес, 2004. - 360 с.

76. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект

[Електронний ресурс] / Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. - Режим доступу :

http: //studentbooks .com .ua/content/view/3 74/5 0/1/5/.

77. Клімова С. М. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування у бюджетній сфері / С. М. Клімова // Теорія та практика державного управління. 2008. - №4 (23). - С. 124-132.

78. Коваленко В.В. Курс административного права Украины : учеб. / [В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, И.Д. Пастух и др.] ; под ред. В. В. Коваленко. - К.: Юринком Интер, 2012. - 808 с

79. Коваленко В. В. Курс адміністративного права [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко. - Режим доступу : http ://westudents.com.ua/glavy/64423 -rozdl-1 -publchne-admnstruvannya- vekonomchny-sfer.html.

80. Коваленко Н. А. Финансы региона: учеб. пособие / [Н. А. Коваленко, Т. А. Мацисвич, Г. М. Полевик, Н. В. Радванская] ; под ред. проф. Н. А. Коваленко. - Херсон : Олди-плюс, 2010. - 312 с.

81. Коваленко Н. Е. Местное самоуправление как форма демократии : учеб. пособие. / Н. Е. Коваленко. - СПб., ГУЭФ, 2008. - 296 с.

82. Ковешников Е. М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия / Е. М. Ковешников. - М. : Издательство НОРМА, 2002. - 272 с.

83. Колесникова К. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації [Електронний ресурс] / К. Колесникова // Публічне управління. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013 -3/doc/1/06 .pdf.

84. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України : підруч. - вид. 2

е, змін, і доп. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. - К. : Істина, 2012. — 528 с. [Електронний ресурс] - режим доступу :

http://pidruchniki.com/123303 0655884/pravo/sistema_organiv_publichnogo_admi nistruvannya_sferi_ekonomiki_kompetentsiya.

85. Колпаков В. К. Административное право Украины : учеб. пособие / В. К. Колпаков. - К. : Юринком Интер, 2004. - 544 с.

86. Кондратюк Т. В. Становлення порівняльного публічного адміністрування як теоретико-методологічного напряму дослідження механізмів державного управління / Т. В. Кондратюк // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2010. - № 3. - С. 297-305.

87. Конституція України : прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] - режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

88. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937 р. [Електронний ресурс] - режим доступу : https://uk.wikipedia.org/ wiki/Конституція_Української_Радянської_Соціалістичної_Республіки_1937.

89. Концепція державної регіональної політики, схвалена на засіданні Уряду 2 липня 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22. - Ст. 983.

90. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні від 1 квітня 2014 р. № 333-р, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. // Офіційний вісник України. - 2014. - № 30. - Ст. 831.

91. Концепція розвитку законодавства про державну службу, схвалена Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 8. - Ст. 421.

92. Корсун С. І. Механізм правового регулювання запобігання фінансуванню тероризму [Електронний ресурс] / С. І. Корсун. - 2013. - Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71460.

93. Котляревский С. А. Власть и право: проблема правового государства : монограф. : Науч. изд-е Г. А. Лемана и С. И. Сахарова. - М. : Мысль, 1915. - 417 с.

94. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посібник /

B. І. Кравченко. - К. : Знання ; КОО, 1999. - 487 с.

95. Крегул Ю. І. Правові основи державного управління економікою України : навч. посібник / Ю. І. Крегул. - К.: КНЕУ, 2003. - 431 с.

96. Круглов В. В. Публічне адміністрування в процесі державно

приватного партнерства [Електронний ресурс] / В. В. Круглов. - 2015. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-

1/doc/2/10.pdf.

97. Лазор О. Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор ; наук. ред. М. Д. Лесечко. - Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 124 с.

98. Лімська декларація керівних принципів контролю [Електронний

ресурс] - режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.

99. Майстро С. В. Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] /

C. В. Майстро. // Державне будівництво. - 2012. - № 1. - Режим доступу : http: //nbuv .gov.ua/UJRN/DeBu_2 012_1_33.

100. Малик Я. До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні / Я. Малик // Ефективність державного управління. - 2015. - № 43. - С. 295-302.

101. Малиш Н. А. Макроекономіка: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. А. Малиш. - 3-тє вид. стер. - К. : МАУП, 2007. - 184 с.

102. Манжула А. А. Поняття системи нормативно-правових актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ / А. А. Манжула // Юридична наука. - 2015. - № 10. - С. 86-91.

103. Манжула А. А. Адміністративно-правові засади організації діяльності науково-дослідних установ в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.А. Манжула. - Х., 2016. - 40 с.

104. Манів З. О. Регіональна економіка : навч. посібник / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 638 с.

105. Мартусенко І. В. Регіональна економіка : підруч. / І. В. Мартусенко, Б. В. Погріщук. - Тернопіль : Крок, 2015. - 626 с.

106. Матвієнко Р. О. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»/ Р. О. Матвієнко . - К., 2005 . - 18 с.

107. Мельник А. Ф. Національна економіка: навч. посібник / [А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович] ; за ред.

А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2011. - 463 с.

108. Мельтюхова Н. М. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рекоменд. / авт. кол. : Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. - К. : НАДУ, 2010. - 28 с.

109. Миргородський Д. Ю. Теоретичні підходи до дефініції поняття «державне регулювання економіки» / Д. Ю. Миргородський // Вісник

Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». - 2012. - № 49. - C. 82-87.

110. Михайлишин Л. Р. Територіальна організація місцевого управління в контексті забезпечення регіонального економічного розвитку: аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Л . Р . Михайлишин. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.Ua/e-book/db/2009-1/doc/5/01.pdf.

111. Михайлишин Л. Фінансове забезпечення місцевого управління: зарубіжний досвід для України / Л. Михайлишин // Ефективність державного управління. - Вип. 23. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 343-351.

112. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Львів : Магнолія плюс ; видавець СПД ФО «В.М. Піча», 2006. - 220 с.

113. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных_стран / А. А. Мишин. - М. : Белые_альвы, 1996. - 520 с.

114. Місцеве самоврядування Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації_: наук. доп. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко,

B. В. Толкованов та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2014. -128 с.

115. Молошна О. Формалізація державно-службових відносин у

системі публічного управління в Україні [Електронний ресурс] / О. Молошна, В. Баштанник // Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. - 2009. - Режим доступу :

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009- 02(2)/Moloshna,%20Bashtannyk.pdf.

116. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : навч. посібник / С. О. Мосьондз. - К. : Прецедент, 2006. - 176 с.

117. Мочерний С. В. Економічна теорія: навч. посібник /

C. В. Мочерний. - 4-е вид., стер. - К. : ВЦ «Академія», 2009. - 640 с.

118. Музика-Стефанчук О. Декілька нарисів про місцеві бюджети в

зарубіжних країнах / О. А. Музика-Стефанчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. - 2010. - № 1. - 68-75.

119. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монограф / О. М. Музичук. - Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 654 с.

120. Мусаєва І. Міжнародний досвід формування системи регіональних фінансів / І. Мусаєва // Ефективність державного управління. - 2012. - № 3. - С. 116-120.

121. Мягкий В. О. Аналіз сучасного стану соціально-економічного розвитку Луганської області / В. О. Мягкий // Економіка промисловості. - 2008. - № 1. - С. 130-137.

122. Назаренко Я. Я. Сутність та значення місцевих бюджетів в бюджетній системі України / Я. Я. Назаренко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2011. - Вип. 8. - С. 343-346.

123. Нарутто С. В. Федерализм и единство государственно-правовой системы России: Автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право» / С. В. Нарутто. - М., 2002. - 42 с.

124. Науменко Р. А. Перспективи використання Європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Р. А. Науменко, В. В. Рильська // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - №9. - Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=902.

125. Небава М. І. Теорія макроекономіки : навч. посібник [для студ. екон. спец.] [Електронний ресурс] / М. І. Небава. - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2001. Режим доступу : http://posibnyky.vntu.edu.Ua/makro_ek/6.htm.

126. Невинский В. В. Местное самоуправление в России: проблемы и перспективы правового регулирования / В. В. Невинский, О. Л. Казанцева // Российская юстиция. - 2010. - № 11. - С. 5-9.

127. Нехайчук Д. В. Механізми державного регулювання фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни: теорія, методологія, практика : монограф. / Д. В. Нехайчук. - К. : ТОВ “ДКС Центр”, 2015. - С. 21.

128. Ніколенко Ю. В. Політична економія : підруч. / за ред. Ю. В. Ніколенко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с.

129. Оболенський О. Ю. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне управління»: наукова розробка / О. Ю. Оболенський, С. О. Борисевич, С. М. Коник. - К. : НАДУ, 2011. - 56 с.

130. Онищенко В. О. Європейський досвід формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування / В. О. Онищенко, Т. О. Паутова. // Економіка і регіон. - 2009. - №4. - С. 36-41.

131. Онищук О. О. Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції / О. О. Онищук // Форум права. - 2010. - №4. - С. 686-689.

132. Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Онупрієнко Алла Миколаївна. - 2008. - 225 с.

133. Опрышко В. Ф. Правовые основы государственного управления качеством продукции : учеб. пособие [для студ. юрид. ин-тов и фак.] / В. Ф. Опрышко - К. : Головное издательство объединения “Вища школа”, 1986. - 271 с.

134. Осипов Г. В. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова. - М. : БЕК, 1998. - 540 с.

135. Оспіщева В. І. Фінанси: курс для фінансистів : навч. посібник / за ред. В. І. Оспіщева. - К. : Знання, 2008. - 567 с.

136. Павлов В. Методологія формування та механізми реалізації політики соціально-економічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / В. Павлов // Регіональна економіка. - Режим доступу : http: //ird. gov.ua/pe/stattj a01_1_1 .php.

137. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посібник / Ю. В. Пасічник. - К. : КНЕУ, 2006. - 495 с.

138. Петленко Ю. В. Місцеві фінанси : консп. декцій [Електронний

ресурс] / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. - К. : Кондор, 2009. - 282 с. http: //pidrnchniki .com/14650803/finansi/zarubizhmy_do svid_zabezpechennya_sa mostiynosti_mi stsevih_byudzhetiv.

139. Письменний В. В. Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В. В. Письменний. - Тернопіль, 2008. - 20 с.

140. Повержук Н. Проблеми та перспективи розвитку муніципального управління [Електронний ресурс] / Н. Повержук, А. Пантелик, І. Шпарка // Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи України : матеріали VI Всеукр. студентської інтернет-конференції. - 2012. - Режим доступу : http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1449949-105-suchasmy- stan-retrospektivi-perspektivi-rozvitku-ekonomichnoi-sistemi-ukrami-materiaH- vseukrainskoi-studentskoi .php.

141. Правові засади організації управління економікою [Електронний ресурс] // Наукове товариство Івана Кушніра. - 2012. - Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=53435.

142. Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР : Закон СРСР від 09.04.90 № 1417-I [Електронний ресурс] - режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1417400-90.

143. Про затвердження Положення про місцеву державну адміністрацію : Указ Президента України від 14.04.1992 № 252 [Електронний ресурс] - режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/533-12

144. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної

реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 [Електронний ресурс] - режим доступу :

http://zakon2 .rada.gov.ua/laws/show/810/98.

145. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21

травня 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс] - режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

146. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня

1999 р. № 586-XIV [Електронний ресурс] - режим доступу

http ://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

147. Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве

самоврядування : Закон України від 7 грудня 1990 р. № 533-XII. [Електронний ресурс] - режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/533-12 (Закон втратив чинність на підставі Закону № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р.)

148. Про Представника Президента України : Закон України від 5

березня 1992 р. №2167-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 23. - Ст. 335 [Електронний ресурс] - режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2167-12 (Закон втратив чинність на

підставі Закону № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р.).

149. Про формування місцевих органів влади і самоврядування : Закон

України від 3 лютого 1994 р. № 3917-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 22. - Ст. 144. [Електронний ресурс] - режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3917-12 (Закон втратив чинність на

підставі Закону № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р.).

150. Прогноз показників зведеного бюджету України за основними

видами доходів, видатків і фінансування на 2010-2012 роки : схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 р. № 828 [Електронний ресурс] - режим доступу :

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=160076929.

151. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) [Електронний ресурс] - режим доступу : http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst- dokumentu-177103_.html.

152. Разуваєва Д. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Д. В. Разуваєва. - Режим доступу : http://www.uk.x-pdf.ru/6ekonomika/300024-1-razuva-va-udk-33614-352-student- kursu-finansovogo-fakultetu-hneu-im-kuznecya-vitehiznyamy-zarubizhmy.php.

153. Ревенко Н. Г. Публічне адміністрування в місцевому самоврядуванні (порівняльний аспект) [Електронний ресурс] / Н. Г. Ревенко,

А. С. Зєніна-Біліченко // Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін "Славута". - 2014. - Режим доступу : http://slavutajournaLcom.ua/arxiv- nomeriv/slavuta-vipusk-8-2014/pubHchne-admmistruvannya-v-miscevomu- samovryaduvanni-porivnyalnij-aspekt/.

154. Решетило В. П. Національна економіка : навч. посібник ; за заг. ред. В. П. Решетило. - Х.: ХНАМГ, 2009 - 386 с.

155. Романенко О. Р. Фінанси : навч.-метод. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. - 2-е вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А.А. Славкова. - К. : КНЕУ, 2003. - 387 с.

156. Роменська К. М. Зарубіжний досвід удосконалення використання

фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / К. М. Роменська. - 2011. - Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/old_jm/Soc_Gum/Vddfa/2011_2/Romenska%20.pdf.

157. Руденко О. М. Державне управління та державна служба в країнах ЄС в контексті європейської інтеграції України: навч.-метод. матеріали /

0. М. Руденко ; упоряд. І. В. Поліщук. - К. : НАДУ, 2013. - 68 с.

158. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами: навч. посібник /

1. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.

159. Сало І. В. Економіка розвитку : підруч. / [О. М. Царенко, Н. О. Бей, І. І. Д'яконова, І. В. Сало] ; за ред. д.е.н., проф. І. В. Сало. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. - 590 с.

160. Салоух Б. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи [Електронний ресурс] / Б. Салоух. - Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2273.

161. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты : монограф. /

Н. А. Саниахметова. - Одесса : Одесск. гос. юрид. акад., 1998. - 232 с.

162. Серьогіна С. Г. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] ; за ред. С. Г. Серьогіної. - X. : Право, 2005. - 256 с.

163. Сидор М. Я. Еволюція правового регулювання взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні / М. Я. Сидор. // Адміністративне право і процес. - 2014. - №4. - С. 148-157.

164. Скакун О. Ф. Теорія держави та права : підручник [Електронний ресурс] / Скакун О. Ф. - Х. : Консум, 2001. - 656 с., Инетернет ресурс. - Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-33.htm.

165. Скляров Р. В. Поняття державного регулювання і державного управління економікою в умовах ринку / Р. В. Скляров. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2012. - №2. - С. 56-60.

166. Собкова Н. Д. Особливості організації державного фінансового контролю у сучасний період / Н. Д. Собкова. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - С. 155-159.

167. Стадніченко Т. Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах / Т. Стадніченко. // Сучасні проблеми державного та муніципального управління : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 квіт. 2014 р.) ; у 2-х ч. ; за заг. ред. О. І. Дація,

B. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. - К. : Академія муніципального управління, Ч. 1, 2015. - С. 73-75.

168. Стефанчук Р. О. Зарубіжний досвід формування та

функціонування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Р. О. Стефанчук, О. А. Музика-Стефанчук. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2010. - № 1. - Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/pppd/2010_1/22StefMy.pdf

169. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посібник /

C. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2007. - 624 с.

170. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д. М. Стеченко. - К. : Знання, 2007. - 271 с.

171. Структурні підрозділи ОДА [Електронний ресурс] - режим

доступу :

http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/(DOCWEB)/7EE860C0FF3DBE83C 2257A400064DA75.

172. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посібник / О. О. Сунцова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

173. Титаренко Т. Г. Поняття державного регулювання і державного

управління земельними відносинами [Електронний ресурс] / Т. Г. Титаренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - Режим доступу : http://economic-

vistnic. stu. cn .ua/index .pl?task=arcls&id=1372.

174. Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. Тихомирова М. Ю. - М. : Издательство НОРМА, 2001. - 610 с.

175. Ткачук Л. М. Організаційно-правові аспекти державного

управління регіональним розвитком [Електронний ресурс] / Л. М. Ткачук, Т. К. Калугаряну // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 2012. - Режим доступу :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1664.

176. Уманців Ю. М. Механізм економічної політики : навч. посібник / Ю. М. Уманців, О. І. Міняйло, В. І. Косик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 436 с.

177. Урядовий портал [Електронний ресурс] - режим доступу http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245427156.

178. Філіпова Н. В. Зміна співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління» в системі суспільно-політичної трансформації [Електронний ресурс] / Н. Філіпова // //Державне управління: удосконалення та розвиток. - Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865

179. Фінансовий контроль на місцевому рівні [Електронний ресурс] - режим доступу // http://ekonom-buh.ru/stati-po-bukhgalterskomu-uchetu/438- fmansovrj-kontrol-na-mistsevomu-rivm.html

180. Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі [Електронний ресурс] - режим доступу : http://www.viche.info/journal/2649/.

181. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики: учеб. / Л. Г. Ходов. - М. : Изд-во БЭК, 2007. - 332 с.

182. Чебан В. М. Правові форми фінансової діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. М. Чебан. - К., 1998. - 20 с.

183. Чернюк Л. Г. Методолого-практичні основи формування системи

управління сталим регіональним розвитком [Електронний ресурс] / Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа. - 2008. - Режим доступу :

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10028/02- Chemjuk.pdf?sequence=1.

184. Чернюк Л. Г. Місцеві органи влади в системі регіонального

управління [Електронний ресурс] / Л. Г. Чернюк // Ефективна економіка. - 2014. - № 2. - Режим доступу :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2779.

185. Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») / О. А. Шатило; Житомирський державний технологічний університет. - Житомир : Кафедра менеджментуорганізацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. - 51 с.

186. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Л. А. Швайка. - К. : Знання, 2006. - 435 с. [Електронний ресурс] - режим доступу : // http://www.info-library.com.ua/books-book-130.html.

187. Шевченко О. О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки / О. О. Шевченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5 (95). -

С. 110-119.

188. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Шевченко О. О. - Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/707/.

189. Шемшученко Ю. С. Юридична, енциклопедія : в 6-и т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 2003. - Т. 5 : П-С. - 736 с.

190. Шикіна Н. А. Фінанси : курс лекцій [для студ. усіх форм навч. всіх спец.] ; уклад. Н. А. Шикіна. - Одеса : ОДЕУ, ротапринт,2008. - 290 с.

191. Щербина В. С. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання : удосконалення правового регулювання / В. С. Щербина // Юридична Україна. - 2009. - № 11. - С. 84-87.

192. Эйсмонд А. Г. Европейская региональная политика: анализ основных направлений исследования / А. Г. Эйсмонд // Вестн. Моск. ун-та. - 2008. - №3. - С. 95-99.

193. Юрій Е. О. Напрямки удосконалення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] / Е. О. Юрій. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68822.doc.htm.

194. Юрій С. І. Фінанси : підруч. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К. : Знання, 2008. - 611 с.

195. Ярмакі Х. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право,інформаційне право» / Х. П. Ярмакі. - Х., 2007. - 41 с.

196. Яценко С. С. Поняття регіоналізації державного управління економікою у вимірі науки господарського права [Електронний ресурс] / С. С. Яценко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2015. - Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo04/part_1/39.pdf.

197. Ященко А. Теорія федералізма. Юрьевъ, 1912. - С. 372. Цитата за: [177, с. 63].

198. BullmanU. The Politics of the Third level. In: The Regional Dimension of the European Union. ChJeffery (ed.), London, 1997. - P. 300.

199. Keeling D. Managementin Government / D. Keeling (1972), London: Allen&Unwin.

200. Zolotonosha O. V. Value supervision and control in the economy at the local (territorial) level / O. V. Zolotonosha // Visegrad journal on human rights. - 2015. - № 6. - P. 32-38.

<< | >>
Источник: ЗОЛОТОНОША ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -