<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеев В. И. Нормативное регулирование уголовных наказаний по уложению о наказаниях 1845 года / В. И. Алексеев // История государства и права. - 2005. - № 1. - С. 34-36.

2.

Аналіз стану здійснення судочинства в 2015 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/D7F9F72E78DA88ECC2257F730036F282.

3. Андрущак О. Праця як засіб виправлення і виховання засуджених (історико-правовий нарис) / Олена Андрущак // Юридична Україна. - 2011. - № 6. - С. 17-21.

4. Багрий-Шахматов Л. В. Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право [Текст] : учеб. пособ. / Л. В. Багрий-Шахматов ; ред. Н. А. Стручкова ; Высшая школа МВД СССР. - Москва : Научноисследовательский и редакционно-издательский отдел, 1969. - 77 с.

5. Бадира В. А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / В. А. Бадира. - Львів, 2006. - 20 с.

6. Бадира В. А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі : монографія / В. А. Бадира , Т. А. Денисова. - Запоріжжя, 2009. - 168 с.

7. Бандурка О. М. Застосування порівняльного методу в науці кримінально-виконавчого права / О. М. Бандурка, О. І. Богатирьова // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 81-85.

8. Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 “Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право” / Є. Ю. Бараш; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2006. - 20 c.

9. Березинський Л. В. Основні підходи до дослідження феномену державної спроможності/неспроможності / Л. В. Березинський // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Політологія. - 2012. - Вип. 136.

- Севастополь, 2012. - С. 52-55.

10. Бехруз X. Порівняльне правознавство : підручник / Х. Бехруз. - Одеса : Фенікс, 2009. - 461 с.

11. Близнюк І. Л. Г уманізація виконання покарання у вигляді позбавлення волі та проблеми дозволів, заборон у виправно-трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / І. Л. Близнюк. - Київ, 1992. - 177 с.

12. Богатирьов І. Г. Порівняльне кримінально-виконавче право : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, І. М. Копотун, М. С. Пузирьов; за заг. ред. І. Г. Богатирьова. - Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. - 140 с.

13. Богатирьов І. Г. Українська пенітенціарна наука : монографія / І. Г. Богатирьов. - Харків : Харків юридичний, 2008. - 294 с.

14. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : підручник / І. Г. Богатирьов. - Київ : Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. - 352 с.

15. Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в кримінально-виконавчих установах відкритого типу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право” / Євген Миколайович Бодюл; Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2005. - 20 с.

16. Брызгалов И. В. Насильственные преступления, совершаемые в ИТК, и их профилактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / И. В. Брызгалов. - Киев, 1984. - 18 с.

17. Брызгалов И. В. Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України / И. В. Брызгалов,

B. А. Бугаєв // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 4(30). -

C. 64-70.

18. Ведомости Верховного Совета СССР. - 1959. - № 1. - Ст. 6.

19. Виправно-трудовий кодекс України : Закон УРСР від 23.12.1970 р. №3325-VII // ВВР. - 1971. - № 1. - Ст. 6.

20. Гаранжа С. А. Исправительно-трудовая политика Советского государства (на примере общих мест заключения РСФСР) в 1917-1934 гг : дисс.

... канд. юрид. наук: 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Г аранжа Станислав Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва, 2012. - 228 с.

21. Гернет М. М. История царской тюрьмы / М. М. Гернет. - Т. 1. - Москва : Государственное Издательство Юридической Литературы, 1951. - 357 с.

22. Гернет М. М. История царской тюрьмы / М. М. Гернет. - Т. 2. - Москва : Государственное Издательство Юридической Литературы, 1951. - 511 с.

23. Гернет М. М. История царской тюрьмы / М. М. Гернет. - Т. 3. - Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1954. - 247 с.

24. Глинська С. Щодо поняття сфери дії трудового законодавства / С. Глинська // Вісник Львівського університету : Серія юридична. - 2008. - №47. - С. 132-137.

25. Гончаренко О. Г. Міжнародний досвід залучення засуджених до праці і можливість його використання у вітчизняній пенітенціарній системі / О. Г. Гончаренко // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : матеріали міжнар. наук.-практ конф., Київ, 28-29 берез. 2013 р. - Київ : Державна пенітенціарна служба України; ВД “Дакор”, 2013. - 532 с.

26. Градецький А. В. Механізм правового регулювання праці засуджених /

А. В. Градецький // Держава та регіони. Серія: Право. - 2013. - № 2 (40). - С. 124-128.

27. Градецький А. В. Особливості карально-виховного впливу на засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, які відбувають покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Андрій Вікторович Градецький. - Запоріжжя, 2010. - 20 с.

28. Гречанюк С. К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально- виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями: дис...

канд. юрид. наук: 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Сергій Костянтинович Гречанюк; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 253 с.

29. Григор’єв О. М. Особливості відновлення системи місць позбавлення волі на території України у 1919-1925 рр. / О. М. Григор’єв // Кримінально- виконавчому кодексу України - 9 років : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листоп. 2012 р.). - Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2012. - С. 3-8.

30. Григор’єв О. М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII - на початку XX століття: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / О. М. Григор’єв ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Харків, 2007. — 207 с.

31. Гритенко О. А. Сутність та особливості обов’язкової праці жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі: окремі історичні й теоретичні аспекти / О. А. Гритенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2010. - № 4. - С. 31-33.

32. Гужва О. І. Нормативно-правове забезпечення отримання жінками, які народили дитину в умовах позбавлення волі, соціальної допомоги: теорія та практика / О. І. Гужва // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 167-170.

33. Гулак О. Особливості державного управління у сфері працевлаштування засуджених у вітчизняних кримінально-виконавчих установах / О. Гулак // Вісник Академії МВС. - 2009. - № 3. - С. 81-92.

34. Гура Р. М. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Р. М. Гура; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 2003. - 20 с.

35. Гура Р. М. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Р.

М. Гура. - Харків : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. - 144 с.

36. Демченко М. І. Шляхи удосконалення моделі сучасної пенітенціарної установи / М. І. Демченко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / [редкол.:

В. М. Синьов (голов. ред.) та ін.]. - Київ : КІВС: Леся, 2003. - № 8. - С. 38-43.

37. Денисова Т. А. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи / Т. А. Денисова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - Сімферополь : Таврія, 2006. - Вип. 9. - С. 124-130.

38. Денисюк М. Щодо питання про законодавче поняття безробіття / М. Денисюк // Вісник Львівського університету : Серія юридична. - 2014. - Випуск 59. - С. 250-257.

39. Державна пенітенціарна служба України : офіційний веб-сайт

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. kvs. gov.

ua/peniten/control/main/uk/publish/article/819372.

40. Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. - Москва : Вердикт-M, 1999. - 448 с.

41. Дмитренко Ю. П. Трудове право України : підручник /

Ю. П. Дмитренко. - Київ : Юрінком Інтер, 2009. - 624 с.

42. Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація №R (2006) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць: прийнята 11 січня 2006 року на 952-й зустрічі Міністрів. - Донецьк : Донецький меморіал, 2010. - 32 с.

43. Жук І. Л. Праця засуджених в місцях позбавлення волі / І. Л. Жук, Л. А. Жук, О. М. Неживець. - Київ : Кондор, 2009. - 226 с.

44. Жук І. Л. Праця засуджених в пенітенціарних установах України: проблеми та напрями гуманізації : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / І. Л. Жук; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. - Київ, 2003. - 183 с.

45. Збірник міжнародно-правових актів та угод з питань діяльності пенітенціарних установ і поводження з в'язнями / Упоряд. О.І. Шинальський, В.Г. Неділько, І.О. Артеменко та ін. - Київ : АННА-Т, 2008. - 502 с.

46. Исаков В. М. Правовое регулирование и организация трудовой занятости осужденных в исправительных учреждениях Советского государства, 1917-1990 годы: дисс.

докт. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / В. М. Исаков. - Москва, 2000. - 308 с.

47. Исмаилов В. Д. Формирование института исправления осужденных к лишению свободы в период абсолютизма Петра I / В. Д. Исмаилов // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. - 2012. - №4 (11). - С. 22-23.

48. Исправительно-трудовое право. Общая часть / Под ред. М. П. Мелентьева, Н. А. Стручкова, И. В. Шмарова. - Рязань, 1985. - 351 с.

49. Іваньков І. В. Історико-правовий аналіз створення і становлення системи місць позбавлення волі в Російській імперії / І. В. Іваньков // Вісник Запорізького національного університету. - 2011. - № 4. - С. 171-176.

50. Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі та позбавлення волі : Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 396/5 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 23. - Ст. 133.

51. Історія українського права : посібник / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. - Київ : Грамота, 2010. - 336 с.

52. Кернякевич-Танасійчук О. В. Про правову природу праці засуджених до позбавлення волі / О. В. Кернякевич-Танасійчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - 2014. - Вип. 3. - Т. 2. - С. 37-40.

53. Кирило О. М. Джерела та методологія дослідження пенітенціарної системи України (УСРР, УРСР) у першій половині ХХ століття / О. М. Кирило // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2013. - Серія ПРАВО. - Вип. 23. - Ч. І. - Т. 1. - С. 59-63.

54. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 року №322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - № 50. - Додаток до №50.

55. Коломієць Н. В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис...

канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право” / Н. В. Коломієць; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Запоріжжя, 2012. - 20 с.

56. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю № 29 [Електронний ресурс] - Режим доступу: // http://zaron2.rada.gov.ua/ laws/show/993_136.

57. Коновалова А. Ю. Коло правообмежень покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та визначення ступеня його суворості порівняно зі штрафом / А. Ю. Коновалова // Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 169-172.

58. Конопельський В. Я. Про поняття та зміст міжнародних стандартів з питань диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі / В. Я. Конопельський // Право і суспільство. - 2014. - № 5-2. - С. 282-286.

59. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2014. - № 2-3. - Ст. 54.

60. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 253/96-ВР // ВВР. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

61. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В .І. Тютюгіна. - 5-е вид., допов. - Харків : Право, 2013. - Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін,

B. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - 2013. - 376 с.

62. Кримінальний кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради. - 1961. - № 2. - Ст. 14.

63. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / А. П. Гель [та ін.]; за ред. А. Х. Степанюка. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.

64. Кримінально-виконавче право України : підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. - Київ : Атіка, 2010. - 752 с.

65. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / [Бадира В. А., Денисов

C. Ф., Денисова Т. А та ін.]; за ред. Т. А. Денисової. - Київ : Істина, 2008. - 400 с.

66. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / [Бадира В. А., Денисов С. Ф., Денисова Т. А та ін.]; за ред. Т. А. Денисової. - 2-ге вид., зм. і доп. - Київ : Істина, 2010. - 400 с.

67. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна,

А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. - Харків : Право, 2015. - 392 с.

68. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна,

А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. - Харків : Право, 2011. - 328 с.

69. Кримінально-виконавче право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. Х. Степанюка . - Харків : Право, 2006. - 256 с.

70. Кримінально-виконавче право: словник : навч. посіб. / Упоряд.: Р. В. Алієв, С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, В. Г. Хашев ; за заг. ред. Т. А. Денисової. - Запоріжжя : “Інтер-М”, 2014. - 293 с.

71. Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 11 серпня 2015 року: (Офіц. текст). - Київ : Алерта, 2015. - 82 с.

72. Кузнецов В. Заключенные ГУЛАГ на строительстве атомных объектов Урала [Электронный ресурс] / В. Кузнецов. - Режим доступа: http://zavtra.ru/content/view/zaklyuchennyie-gulag-na-stroitelstve-atomnyih- obektov-urala/.

73. Лисенко М. І. Забезпечення права засуджених на працю в умовах ізоляції / М. І. Лисенко // Міжнародний вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2015. - № 13. - Т. 2. - С. 78-80.

74. Лисодєд О. В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII) / О. В. Лисодєд // Питання боротьби зі злочинністю. - 2015. - Випуск 30. - С. 64-76.

75. Лукашевич В. Г. До визначення методологічних підвалин сучасних правових досліджень / В. Г. Лукашевич // Актуальні питання публічного права: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2011 р. / за ред. В. М. Огаренко та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - С. 187-191.

76. Лучко С. В. Методологія дослідження пенітенціарної системи України / С. В. Лучко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Юридичні науки”. - 2013. - № 2(5). - С. 151-157.

77. Лучко С. В. Реалізація Державною кримінально-виконавчою службою України соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. В. Лучко; Харк. нац. Ун-т внутр. справ. - Харків, 2012. - 18 с.

78. Льовочкін В.А. Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” /

B. А. Льовочкін. - Київ, 2002. - 18 с.

79. Маймескулов Л. З протоколів губернської НК / Л. Маймескулов, О. Ващенко // Вісник академії правових наук України. - 2001. - № 2(25). -

C. 89-99.

80. Марченко Н. В. Додаткові покарання та особливості їх призначення : автореф. дис....канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Н. В. Марченко. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

81. Мінімальні стандартні правила поводження із засудженими // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - Київ : Сфера, 2002. - С. 61-76.

82. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А. Г. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.

83. Неалов О. П. Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) : дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / О. П. Неалов ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків, 2003. - 197 с.

84. Неділько В. Г. Організація роботи прокурора по нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів / В. Г. Неділько // Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навчально-методичний семінар (4-7 квітня 2006 року). - Київ : Академія прокуратури України, 2006. - 13 с.

85. Неживець О. М. Роль суспільно корисної праці у виправленні та ресоціалізації засуджених жінок / О. М. Неживець // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 березня 2013 р.) - Київ : Державна пенітенціарна служба України; ВД “Дакор”, 2013. - 532 с.

86. Неживець О. М. Теоретичні аспекти зайнятості жінок, засуджених до позбавлення волі в Україні / О. М. Неживець // Юридичний вісник. - 2012. - № 1(22). - С. 130-135.

87. О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины об обеспечении прав осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний : Закон Украины от 21 января 2010 года №1828-VI // Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). - 2010. - № 12. - Ст. 114.

88. Олійник О. І. Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи і законодавства України / О. І. Олійник // Кримінально-виконавчому кодексу України - 9 років : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листоп. 2012 р.). - Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2012. - С. 14-17.

89. Оніка Л.П. Міжнародні стандарти поводження із засудженими жінками та їх імплементація в законодавство і практику виконання кримінальних покарань в Україні / Л.П. Оніка //Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. - 2014. - Вип. 6-1. Том 3. - С.153- 157.

90. Онікієнко В. В. Продуктивна зайнятість: зміст, актуальні проблеми і шляхи вдосконалення / В. В. Онікієнко, Н. І. Коваленко. - Київ : Принт- Експрес, 2008. - 177 с.

91. Опанасенков О. І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи /

О. І. Опанасенков // Питання боротьби зі злочинністю. - 2014. - Вип. 27. -

С. 258-266.

92. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад'юнктів / за ред. А. Є. Конверського. - Київ : Центр учбової літератури. 2010. - 352 с.

93. Пантелєєв В. Г. Деякі проблеми вчинення самогубств серед засуджених та осіб, взятих під варту, та заходи щодо запобігання їм в органах та установах державної пенітенціарної служби України [Електронний ресурс] /

В. Г. Пантелєєв // Вісник асоціації психіатрів України. - 2013. - № 3. - Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/36857.

94. Петренко Н. И. Особенности формирования и реализации пенитенциарной политики в Российской империи во второй половине XVIII века / Н. И. Петренко, А. Ю. Леванов // Вестник Чебоксарского кооперативного института. - 2009. - № 1. - С. 104-112.

95. Петюх В. М. Ринок праці : навч. посіб. / В. М. Петюх. - Київ : КНЕУ, 2005. - 288 с.

96. Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения / С. В. Познышев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Г. А. Леман и Б. Д. Плетнев, 1915. - 302 с.

97. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография / Ю. А. Пономаренко. - Харьков : ФИНН, 2009. - 344 с.

98. Попов Г. Х. Проблемы теории управления / Г. Х. Попов. - Москва : Экономика, 1970. - 208 с.

99. Порядок організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ МЮ України від 03.01.2013 р. № 26/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon3 .rada. gov.ua/laws/show/z0068-13.

100. Права і законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування державної кримінально-виконавчої служби України : монографія / К. А. Автухов, А. П. Г ель, О. Г. Колб ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Харків : Право, 2015. - 246 с.

101. Права людини в Україні 2009-2010. Доповіді правозахисних організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old. helsinki. org. ua/index. php? id=1298368015.

102. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2014 року № 2186/5 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 4. - Ст. 209.

103. Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками / За заг. ред. проф. Калашник Н. Г. - Київ, 2008. - 168 с.

104. Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 2. - Ст. 4.

105. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів : Закон України від 8 квітня 2014 року № 1186-VII // (Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 23. - Ст. 869.

106. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 року № 2404-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2010. - № 40. - Ст. 524.

107. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2005. - № 30. - Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/2713-15.

108. Про зайнятість населення : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

109. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067- VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2013. - № 24. - Ст. 243, 1284.

110. Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 роки : Постанова Кабінету

Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1090 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 32. - Ст. 2315.

111. Про затвердження Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013-2017 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 345 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 38. - Ст. 19.

112. Про заходи щодо забезпечення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань : Постанова від 22.04.1999 р. № 653 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/653-99-%D0%BF.

113. Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України від 8 листопада 2012 року № 631/2012 // Офіційний вісник Президента України. - 2012. - № 31. - Ст. 12.

114. Про Концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України від 25 квітня № 401/2008 // Офіційний вісник Президента України. - 2008. - № 18. - Ст. 67.

115. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник Президента України. - 2010. - № 32 /спеціальний випуск/. - Ст. 3.

116. Про основні напрями реформування кримінально-виконавчої системи Української РСР : Постанова Кабінету міністрів Української РСР від 11 липня 1999 року № 88 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/KP91_088. html.

117. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 30. - Ст. 142, 668.

118. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1998. - № 4. - Ст. 227.

119. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697- VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2014. - № 2-3. - Ст. 54.

120. Про схвалення Концепції цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1511-р // Офіційний вісник України. - 2008. - № 93. - Ст. 34.

121. Пташинський О. Б. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Олександр Борисович Пташинський; НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2001. - 185 с.

122. Рабинович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабинович, М. І. Хавронюк. - Київ : Атіка, 2004. - 464 с.

123. Рабінович П. М. Європейські стан дарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти / П. М. Рабинович // Вісник Академії правових наук України. - До 10-тиріччя Академії правових наук України. -

С. 114.

124. Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему / Г. Радов. - Київ : МП “Леся”, 1997. - 288 с.

125. Радов Г. О. Першочергові проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі / Г. О. Радов // Проблеми пенітенціарної політики і практики : Бюллетень. - Київ, 1996. - № 1. - С.12-16.

126. Райсберг Б. А. Курс экономики : учебник / Б. А. Райсберг. - Москва : ИНФРА-М. 2004. - 720 с.

127. Резніченко Г. С. Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право” / Резніченко Г анна Семенівна ; Дніпропетровський держ. унт внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2009. - 19 с.

128. Резолюція (75) 25 про працю засуджених (18 вересня 1975 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zaron5.rada.gov.ua/ laws/show/994_800/print1450017054702692.

129. Рибянцев А. А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / А. А. Рибянцев; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2012. - 20 с.

130. Романов М. В. Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі : автореф. дис.... канд. юрид. наук:

12.0. 08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / М. В. Романов; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2002. - 22 с.

131. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. - Т. 6 : Законодательство первой половины ХІХ века. - 1988. - 432 с.

132. Россіхін В. В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) 2005 года : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / В. В. Россіхін; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 2005. - 20 с.

133. Руднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку правової системи України: теоретична характеристика : автореф. дис.. докт. юрид.наук 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Руднєва Олександра Миколаївна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2011. - 36 с.

134. Руднєва О. М. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини / О. М. Руднєва // Держава і право. - Випуск 49. - С. 17-22.

135. Рудник Т. А. Реалізація принципу гуманізму при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. канд. юрид. наук :

12.0. 08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право”/ Т. А. Рудник ; ААУ. - Київ, 2010. - 22 с.

136. Рябчинська О. П. Позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю: перспективи та прогнози / О. П. Рябчинська // Держава та регіони. Сер. Право. - 2012. - № 3. - С. 144-149.

137. Рябчинська О. П. Теоретико-правові засади функціонування

системи покарань в Україні : монографія / О. П. Рябчинська. - Запоріжжя : Акцент, 2013. - 448 с.

138. Саленков І. В. Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / І. В. Саленков; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2011. - 21 с.

139. Сборник материалов по исправительно-трудовому делу УССР. - Харків, 1927. - 110 с.

140. Севостьянов В. П. Загальноконцептуальні принципи розробки

проекту Кримінально-виконавчого кодексу України / В. П. Севостьянов // Збірник наукових праць ХНАДУ. - Сер. Право. - Вип. 3. - Харків : ХНАДУ, 2003. - С. 158-162.

141. Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII века /

Н. Д. Сергеевский. - Санкт-Петербург : А. Ф. Цинзерлинг, 1887. - 314 с. [репринтная копия].

142. Сергиевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII века /

Н. Д. Сергеевский, И. Я. Фойницкий // Журнал гражданского и уголовного права. - Год восемнадцатый. Санкт-Петербургское юридическое общество. - Книга третья. - Март. - Санкт-Петербург : Издание С.-Петербургского Юридического Общества,1888. - 250 с.

143. Синьоокий О. В. Кримінально-виконавче право (з основами кримінопенології) : навч. посіб. / О. В. Синьоокий. - Запоріжжя : ЗНУ, 2008. - 172 с.

144. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. - Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.

145. Смыкалин А. С. Пенитенциарная система Советской России 1917 - начала 1960-х гг. (историко-юридическое исследование) : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 “Теория и история державы и права; история политических и правовых учений” / А. С. Смыкалин. - Екатеринбург, 1998. - 325 с.

146. Советское исправительно-трудовое право. Общая часть : учебник / В. П. Артамонов, Л. В. Багрий-Шахматов, И. А. Михайлов, И. А. Сперан-ский и др.; Под ред.: Сперанский И. А., Стручков Н. А., Шмаров И. В. - Москва : Изд-во Акад. МВД СССР, 1977. - 308 с.

147. Советское уголовное право. Особенная часть : учебник /

Г. Н. Борзенков , Н. Д. Дурманов , Ю. А. Красиков , Г. А. Кригер и др.; Под ред.: Дурманов Н.Д., Кригер Г.А., Меньшагин В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1975. - 471 с.

148. Советское уголовное право. Часть особенная : учебник /

Н. Д. Дурманов, Г. А. Кригер, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова и др.; Под ред.: Н. Д. Дурманов, Г. А. Кригер, В. Д. Меньшагин. - Москва : Изд-во Моск. унта, 1964. - 448 с.

149. Солженицин А. И. Архипелаг ГУЛАГ / А. И. Солженицин. - Москва : Просвещение. - 512 с.

150. Солженицин А. И. Один день Ивана Денисовича /

А. И. Солженицин. - Москва : Азбука, 2015. - 352 с.

151. Соловьев С. М. Сочинения : в 18 кн. / С. М. Соловьев; отв. ред. И. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев. - Москва : Мысль, 1988. - Кн. 1. - Т. 1-2. - 797 с.

152. Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження) : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Степанюк Анатолій Хомич; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2002.

393 с.

153. Степанюк А. Умови відбування покарання засудженими жінками /

А. Степанюк // Аспект. - 2005. - № 1. - С. 4-13.

154. Стефанов С. А. Анализ некоторых показателей трудовой деятельности осужденных / С. А. Стефанов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 7. - С. 255-263.

155. Стефанов С. О. Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. О. Стефанов. - Одеса, 2002. - 19 с.

156. Стефанов С. О. Удосконалення кримінально-виконавчої системи в контексті забезпечення прав людини [Електронний ресурс] / С. О. Стефанов // Актуальні проблеми держави і права. - Режим доступу : http:/www.apdp.in.ua/v32/61 .pdf.

157. Стоматов Е. Г. Малі групи засуджених в місцях позбавлення волі та їх вплив на процес працевикористання засуджених / Е.Г. Стоматов // Право та державне управління. - 2015. - № 4. - С. 49-52.

158. Стоматов Е. Г. Протидія створенню та функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення волі : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право”/ Е. Г. Стоматов; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 16 c.

159. Скригонюк М. І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 “Судоустрій; прокуратура та адвокатура” / М. І. Скригонюк; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 1999. - 20 c.

160. Стромов В. Ю. Истоки отечественной системы уголовных наказаний / В. Ю. Стромов // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : материалы VI Российского конгресса уголовного права (26-27 мая). - Москва : Проспект, 2001. - С. 161-163.

161. Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права [Текст] : Проблемы особенной части / Н. А. Стручков. - Москва : Юридическая литература, 1985. - 255 с.

162. Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части / Н. А. Стручков. - Москва : Юрид. лит., 1984. - 240 с.

163. Стулов О. О. Дотримання законності при виконанні адміністрацією виправних установ судових рішень щодо відшкодування збитків особам, потерпілим від злочинів / О. О. Стулов // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 1. - С. 270-274.

164. Стулов О. О. Дотримання принципу законності при залученні до праці осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк / О. О. Стулов // Держава та регіони. Серія: Право. - 2010. - № 4. - С. 204-209.

165. Стулов О. О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право” / О. О. Стулов; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

166. Стулов О. О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право” / О. О. Стулов. - Запоріжжя, 2012. - 253 с.

167. Суботенко О. О. Деякі аспекти організації діяльності виправних колоній для тримання засуджених жінок [Електронний ресурс] / О. О. Суботенко. - Режим доступу: http://ukrprison. org. ua/articles /1350219625.

168. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции: Часть общая : в 2 т. - Т. 2 / Н. С. Таганцев; сост., отв. ред. Н. И. Загородников. - Москва : Наука, 1994. - 393 с.

169. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

170. Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - Київ : Атіка, 2011. - 944 с.

171. Трубников В. М. Уголовно-исполнительное право Украины. Общая часть : учеб. пособие / В. М. Трубников. - Харьков : Рубикон, 1998. - 144 с.

172. Турчіна М. О. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ-ХХ століттях та актуальність цієї теми в наш час / М. О. Турчіна // Право України. - 2006. - № 5. - С. 23-25.

173. Тюремники просять не обкладати податком роботу засуджених [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vkurse.ua/ua/business/ne-oblagat- nalogom-rabotu-o suzhdennykh. html.

174. Уголовное право зарубежных стран : учеб. пособ. / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. - Москва : Проспект, 2009. - 336 с.

175. Уголовное право : учебник для юридических школ / Под ред. И. Т. Голякова. - Москва : Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1943. - 328 с.

176. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала ХХ века : учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. А. И. Зубкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 2003. - 720 с

177. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юрид. наук, проф. А. И. Лукашова; перевод с болгарского Д. В. Милушева, А. И. Лукашова; вступ. статья И. И. Айдарова. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. - 298 с.

178. Упоров И. В. Пенитенциарная политика Росии в XVIQ-XX вв.: историко-правовой анализ тенденций развития / И. В. Упоров. - Санкт- Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. - 610 с.

179. Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право: Меры наказания исправительно-трудового характера : учеб. пособ. / Б. С. Утевский. - Москва, 1957. - 26 c.

180. Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право:

Политико-воспитательная работа с заключенными : учеб. пособ. /

В. Н. Калинин ; Под общ. ред.: Б. С. Утевский. - Москва, 1958. - 32 с.

181. Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право:

Тюремная политика капиталистических государств : учеб. пособ. /

Б. С. Утевский. - Москва, 1957. - 32 с.

182. Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право:

Тюремная политика царизма и временного правительства : учеб. пособ. / Б. С. Утевский. - Москва, 1957. - 34 с.

183. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / И. Я. Фойницкий. - Москва : Городец, Добросвет-2000, 2000. - 464 с.

184. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / И. Я. Фойницкий. - Санкт-Петербург : Типография Министерства путей Сообщения, 1889. - 503 с. (репринт - Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. - Москва : Городец, 2000. - 464 с.)

185. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право” / П. Л. Фріс. - Київ, 2005. - 36 с.

186. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / П. Л. Фріс. -Київ : Атіка, 2005. - 332 с.

187. Хмелюк А. В. Особливості обліку оплати праці в державних установах виконання покарань [Електронний ресурс] / А. В. Хмелюк // XII Міжнародна наукова інтернет-конференція “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку”. - Режим доступу: http://mtkonf.org/kand- ekonom-nauk-hmelyuk-av-osoblivosti-obliku-oplati-pratsi-v-derzhavnih- ustanovah-vikonannya-pokaran/.

188. Хорошун О. В. Кримінально-виконавча характеристика довічного позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. В. Хорошун; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2012. - 20 с.

189. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти: у 2 т. - Т. 2. Лютий 1917-1996 / За ред.

B. Д. Гончаренка. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Ін Юре, 2003. - Т. 2. - 726 с.

190. Хуторіна С. В. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” /

C. В. Хуторіна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2012. - 20 с.

191. Царюк С. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. В. Царюк; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2009. - 22 с.

192. Чельцов-Бебутов М. Социалистическое правосознание и уголовное право революции : монография / М. Чельцов-Бебутов. - Харьков : Юрид. изд- во НКЮ УССР, 1924. - 167 с.

193. Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право” [Електронний ресурс] / Дмитро Сергійович Шиян. - Дніпропетровськ, 2008. - Режим доступу: http://www. lib. ua-ru.

net/diss/cont/342861. html.

194. Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або

займатись певною діяльністю як вид кримінального покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Д. С. Шиян. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

195. Шулежко Т. А. Особливості карально-виховного впливу на

неодноразово судимих до позбавлення волі жінок, які відбувають покарання у виправно-трудових установах : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Т. А. Шулежко. - Київ, 1996. - 20 с.

196. Щедровицький Г. П. Проблемы методологии системного исследования / Г. П. Щедровицкий. - Москва, 1964. - 48 с.

197. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Київ : “Українська енциклопедія”, 1998. - Т. 6 : Т-Я. - 2004. - 768 с.

198. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Київ : “Українська енциклопедія”, 1998. - Т. 5 : П-С. - 2003. - 736 с.

199. Яковець І. С. Приватні в’язниці : чергові граблі чи рятівне коло для України? / І. С. Яковець // Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. / заснов. СП “Юрінком Інтер”. - 2015. - 2-15 травня (№ 17/18). - С. 17-18.

200. Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / І. С. Яковець. - 2014. - 379 с.

201. Яковець І. С. Сучасний стан науки кримінально-виконавчого права та передумови формування концепції оптимізації процесу виконання кримінальних покарань / І. С. Яковець // Часопис Академії адвокатури України. - 2013. - Т. 6. - № 1(18). - С. 1-8.

202. Яковлев С. П. Организационно-правовые формы трудоиспользования лиц, осужденных к лишению свободы в дореволюционной России (XVII - начало XX вв.) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук /

С. П. Яковлев. - Нижний Новгород, 2005. - 25 с.

203. Янчук О. Б. Сучасний стан та пріоритетні завдання реформування кримінально-виконавчої інспекції України в службу пробації [Електронний ресурс] / О. Б. Янчук. - Режим доступу : http://kvs. gov. ua/zmi/Suchasnyy StanPytannya08082014. pdf.

204. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / О. Н. Ярмиш. - Харків : Консум, 2001. - 288 с.

205. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України : монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 440 с.

206. Яцишин М. М. Місце і роль праці засуджених в процесі виконання кримінальних покарань (історико-правовий аспект) [Електронний ресурс] / М. М. Яцишин. - Режим доступу: http://esnuir. eenu. edu. ua/handle /123456789/2046.

207. Яцишин М. Загальні закономірності розвитку науки кримінально- виконавчого права / М. Яцишин // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. - 2008.

- № 47. - С. 219-225.

208. PROGEBE.DE - В’язниці - Приватні в'язниці [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.progeba.de/ua/development/development-v- nimechchini/v-j aznici.html.

<< | >>
Источник: БУБЛІК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПРАКТИКА. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -