<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Абросімова Ю. Значення соціально-економічного становища сім’ї у структурі причин та умов злочинності неповнолітніх в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної наук.-практ.

конф.(13-14 лютого 2003 р.) / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Юридичний факультет. / Ред. П.М.Рабінович .- Л., 2003. – 563 с.

1. Адміністративне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. освіти / Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін. / За ред. Ю.П.Битяка. – Х.: Право, 2000. – 520 с.

2. Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 711 с.

3. Андрианова Ю.С. К вопросу о соотношении понятий обязанности и ответственности // Вопросы теории юридических обязанностей: Тез./ Межвуз. науч. конф. молодых ученых-юристов. – Воронеж: ВГУ, 1988. – 46 с.

4. Андріїв І. Роль соціальних служб у запобіганні злочинності неповнолітніх у країнах Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної наук.-практ. конф.(13-14 лютого 2003 р.) / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Юридичний факультет. / Ред. П.М.Рабінович – Л., 2003. – 563 с.

5. Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Монографія - К.: Видавничий дім ”КМ Academia”, 2000.- 262 с.

6. Бабаев В.К. Теория современного советского права: Фрагм. лекций и схемы.– Нижний Новгород: Нижегород.ВШ МВД РСФСР, 1991. – 155 с.

7. Бабин Б.В. Проблемы защиты основных прав молодежи как субъекта права на образование // Рекомендації обл.науково-практичної конференції ”Закон і підліток” ,Донецьк, ДІВС 2000. - с. 211-214.

8. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: Общетеоретический аспект. – Красноярск: Изд-во Краснояр.ун-та, 1985. – 120 с.

9. Баксанский Д. Процессуальные особенности судопроизводства и наказания несовершеннолетних в уголовном процессе Израиля // www.advocatebaksansky.com

10.

Белая книга полиции Японии, 1997 г., (выдержки) // www.crime.vl.ru /docs/

11. Бережнов А.Г. Права личности и некоторые вопросы теории. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 142 с.

12. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України: Загальна частина. – К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.

13. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 408 с.

14. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації // Право України. - 2001.- №12. - с.32-34.

15. Бурдін В. Позбавлення волі не певний строк як вид покарання, що застосовується до неповнолітніх злочинців // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної наук.-практ. конф.(13-14 лютого 2003 р.) / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Юридичний факультет. / Ред. П.М.Рабінович – Л., 2003. – 563 с.

16. Буров Ю.О. Права дитини в Україні // Стан, проблеми, перспективи / Зб. наукових праць / Ред. М.Л. Головко – К., АПСВ. – ч.2–130 с.

17. Васильківська І. Сімейне виховання в Україні: шляхи вдосконалення в аспекті запобігання злочинності неповнолітніх // Право України. – 2000. - № 4.- ст. 99-102.

18. Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку // Право України. - 1999. - №7. - с.93-97.

19. Виг Й. Соотношение прав и обязанностей человека и проблемы преступности // Государство и право. – 1983. - № 7. – с.44-49.

20. Виконавчо-кримінальний кодекс України № 1129–15 // Відомості Верховної ради України, 2004, № 3–4, с.21.( зі змінами і доповненнями в редакції від 11.07.2004 ).

21. Витрук Н.В. Закономерности правового положения личности при социализме // Конституция СССР и правовое положение личности./ Материалы конф./Ред. Чхиквадзе В.М. и др. – М.: ИГПАН, 1979 – 174 с.

22. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979. – 229 с.

23. Вінгловська О. Сучасний рівень додержання міжнародних стандартів прав дитини в законодавстві України // Український часопис прав людини.

- № 3-4. – 1998. – с. 20 – 25.

24. Войцеховська Ю.А. Права дитини в контексті прав людини // Стан, проблеми, перспективи / Зб. наукових праць / Ред. М.Л. Головко – К., АПСВ. – ч.2–130 с.

25. Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Український ін-т соціальних досліджень; Інститут дитинства. – К.: Логос, 2000. – 75 с.

26. Волинка К.Г. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти // Право України. - 2000.- №11. – с. 30-33.

27. Волинка К.Г. Правовий статус особи та гарантії реалізації прав і свобод за Конституцією України. – К., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. – 34 с.

28. Выдержки из Гражданского кодекса Франции: Меры по защите неблагополучного ребенка // www.nan.ru/ u-1.html

29. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. – Воронеж, 1970. – 252 с.

30. Гамалій І.В. Теоретичні проблеми регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян // Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка – К., 2000. – 16 с.

31. Гіда Є.О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.01/ Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 200 арк.

32. Гіда Є.О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції // Автореф. дис.. канд. юрид. наук 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького – К., 2000. – 16 с.

33. Глущенко В. Проблеми прав дітей в Україні // Український часопис прав людини.– 1998. – № 3-4. - с. 62-66.

34. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К., 2000. – 239 с.

35. Гражданское и семейное право Украины / Отв. ред. Е.О.Харитонов. – Х.: Одиссей, 2000. – 544 с.

36. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права./ Л.А. Сакетти (пер.). – М.: Ладомир, 1994.

– 848 с.

37. Гуренко М.М. Зародження та становлення ідеї гарантій прав і свобод людини і громадянина у ліберальній теоретико-правовій думці: Монографія. – К., 2000. – 167 с.

38. Гуренко М.Н. Основы конституционного права: Учебное пособие. – К., 2000. – 203 с.

39. Гюлумджанова Г.З. Права дитини // Стан, проблеми, перспективи / Зб. наукових праць / Ред. М.Л. Головко – К., АПСВ. – ч.2–130 с.

40. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Резолюция 1386 (ХІV) Генеральной Асcамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.// www.zakon.rada.gov.ua

41. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., №55-ХІІ // www.zakon.rada.gov.ua

42. Декрет Кабінету Міністрів України ”Про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992 р., №13-92 // ВВР, 1993, №10, ст.44; із змінами ВВР, 2001, №10, ст.44.

43. Денисов В.Н. Україна – ЮНІСЕФ. Співробітництво в інтересах дітей // Український часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. - с. 9-13.

44. Десять лет переходного периода: Проект MONEE ЦВЕ / СНГ / Балтия / ЮНИСЕФ; Исследоват. центр «Инноченти».- Флоренция: ЮНИСЕФ, 2001. – 199 с. (Региональный мониторинговый доклад № 8.)

45. Діяльність суб’єктів запобігання злочинності неповнолітніх в країнах Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VII регіональної наук.-практ. конф.(13-14 лютого 2001 р.) / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Юридичний факультет. / Ред. П.М.Рабинович. – Л.,2001. – 227 с.

46. Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини // Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична академія – О., 2003. – 20 с.

47. Женунтій В., Біленчук П. Діяльність міліції - чітке правове регулювання // Право України. - 1991. - № 4. - с. 23.

48. Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К.,2002 – 222 арк.

49.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // www.zakon.rada.gov.ua

50. Загальна теорія держави і права // За ред. М.В. Цвіка, В.Ф.Ткаченка, Д.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 427 с.

51. Заєць Н. Місце органів внутрішніх справ у реалізації прав людини // Право України. – 1999.- № 9. – с. 26-29.

52. Закон Канады о молодых правонарушителях 1984 года (с изменениями, внесенными с 1991 по 1996 г.) // www.nan.ru /u-1.html.

53. Закон України ”Про біженців” від 21 червня 2001 р., №2557-ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 47, ст.250. (із змінами і доповненнями в редакції від 01.08.2003)

54. Закон України ”Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р., №3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 11, ст. 50. (останні зміни від 15.05.2003р.)

55. Закон України ”Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21 листопада 1992р., №2811-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1993, №5, ст.21 (в редакції від 03.04.2003 р.)

56. Закон України ”Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р., №2940-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1993, №13, ст.110 (остання редакція від 15.05.2003 р.)

57. Закон України ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000 р., № 2109-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, №1, ст. 2 (останні зміни від 02.10.2003 р.)

58. Закон України ”Про загальний військовий обов’язок та військову службу” від 25 березня 1992 р., №2232-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст..385 (останні зміни від 15.10.2003)

59. Закон України ”Про міліцію” від 20 грудня 1990 року, №565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №4, ст..20 (в редакції від 14.10.2003)

60. Закон України ”Про мінімальний споживчий бюджет” від 3 липня 1991 р., №1284-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №42, ст..553 (останні зміни від 04.10.1994 р.)

61. Закон України ”Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 1 грудня 1998 р., №281-ХІV // Відомості Верховної Ради України, 1999, №1, ст.2 ( із змінами і доповненнями від 13.12.2001р.)

62.

Закон України ”Про оборону України” від 6 грудня 1991 р., №1932-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №9, ст..106 ( із змінами і доповненнями від 01.08.2003 р.)

63. Закон України ”Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р., №2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст..303 ( із змінами і доповненнями від 09.08.2003 р.)

64. Закон України ”Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р., №20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995, №6. ст..35 ( із змінами і доповненнями від 25.04.2003 р.)

65. Закон України ”Про освіту” від 23 травня 1991 р., №1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №34, ст..451 ( із змінами і доповненнями від 15.10.2003 р.)

66. Закон України ”Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р., №2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30, ст. 142. (із змінами від 01.01.2003 р.).

67. Закон України ”Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р., №1805-ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2000, №39, ст..333 (останні зміни від 10.01.2002 р.)

68. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991, №1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №4, ст..546 (із змінами і доповненнями від 12.08.2003 р.)

69. Закон України ”Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р., №1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №3, ст..10 (із змінами і доповненнями від 15.08.2003 р.)

70. Закон України ”Про природно-заповідний фонд” від 16 червня 1992 р., №2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №34, ст..502 (останні зміни від 14.12.1999 р.)

71. Закон України ”Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р., №1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1991, №53, ст.793 ( із змінами і доповненнями в редакції від 09.08.2003 р.)

72. Закон України ”Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р., №987-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №25, ст.283 ( із змінами і доповненнями в редакції від 11.02.2003 р.)

73. Закон України ”Про систему оподаткування” в редакції Закону №77/97-ВР від 18 лютого 1997р. // Відомості Верховної Ради України, 1997, № 16, ст.119.

74. Закон України ”Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р., №1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №39, ст..510 ( із змінами і доповненнями від 27.06.2003 р.)

75. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. – К.: UNICEF, 2002. – 318 с.

76. Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право. - 2003. - № 6. – с. 66-69.

77. Игнатов А.Н. Уголовный закон охраняет права несовершеннолетних. – М., 1971. – 85 с.

78. Институт уполномоченных по правам ребенка / Innocenti diges (Дайджест основных сведений по важнейшим проблемам в области прав ребенка). - ЮНИСЕФ, 1997. –20 с.

79. Инструкция ГГНИУ ”О подоходном налоге с граждан” от 21.04.1993, №12 // Все о бухгалтерском учете. – 1999. - № 105. – с. 1.

80. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Юрид. лит., 1961. – 380 с.

81. История политических и правовых учений : Учебник для вузов. / Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., Издат.группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – 736 с.

82. Ісакович С. Механізм діяльності ООН щодо захисту прав людини // Український часопис прав людини. – 1994. - № 1. – с.23-28.

83. Ісакович С. Несудові засоби захисту прав дитини в Україні // Український часопис прав людини.– 1998. - № 3-4. – с.14-19.

84. Кант И. Собрание сочинений в 8 томах.– М.: Kami, 1994. - Т. 4, ч. 2. – с. 233.

85. Карпачова Н.І. Забезпечення прав людини в процесі державно-правової реформи в Україні // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1997. – 420 с.

86. Киляскопов И.Ш. Права и свободы граждан в сфере административно-юрисдикционной деятельности милиции: Монография. - Омск, 1996.–262с.

87. Киренко С. Захист життя неповнолітніх кримінальним законодавством України // Право України. – 2000. - № 9. – С. 61-64.

88. Кодекс законів про працю України (станом на 20 листопада 2001 р). – К.: Атіка, 2001. – 96 с.

89. Кодекс Украины об административных нарушениях: Научно-практический комментарий / Под ред. А..Васильева. – Х.: Одиссей, 2002. - 1040 с.

90. Кодекс України про Адміністративні правопорушення. (Станом на 15 грудня 2001 року) – К.: Атіка, 2002. – 192 с.

91. Козюбра М.І. Права і свободи людини і громадянина у новій Конституції України // Адвокат. - 1996. –№ 2. - с. 3-5.

92. Комарова Н. Про деякі аспекти дитячої праці в Україні // Український часопис прав людини. 1998. - № 3-4. – с. 56 –59.

93. Коментар до Конституції України / Авер’янов В.Б., Бойко В.Ф., Борденюк В.І., Ворсіанов Г.Т., Гринчишин В.А./ Ред. В.Ф.Опришко. - К., 1996. – 376 с.

94. Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) // Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М.: ЮНИСЕФ, 1998. – 128 с.

95. Конвенція ООН ”Про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатації проституції третіми особами” від 21 березня 1950 р. (редакція від 15.11.1954 р.) // “Українська РСР у міжнародних відносинах”, Видавництво АНУ, 1959 р. // www.zakon.rada.gov.ua

96. Конвенція ООН ”Про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства” від 7 вересня 1956 р.// www.zakon.rada.gov.ua

97. Конвенція про права дитини: шляхи практичного застосування. Матеріали семінару. – К., 1999. – 107 с.

98. Конституции зарубежных государств: Соединенные Штаты Америки. Великобритания. Франция. Германия. Италия. Япония. Канада: Офиц. тексты: Перевод / Сост. В.В.Маклаков – М.: Изд-во БЕК, 1996. - 406 с.

99. Конституционный статус личности в СССР. / Б.Н.Топорин, Л.Д.Воеводин, В.С.Шевцов и др. / Ред. Н.В.Витрук - М.: Юрид. лит., 1980. – 256 с.

100. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // www.gov.ru

101. Конституційне право України. / За ред. проф. В.В.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 734 с.

102. Конституційне право України: Підручник для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / Тацій В.Я., Погоріло В.Ф., Тодика Ю.М., Бурчак Ф.Г., Грошевой Ю.М. / Ред. В.Я.Тацій. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999. – 376 с.

103. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком інтер, 2003. – 80 с.

104. Контитуционное право: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. – М.: Новый юрист, 1998.– 544 с.

105. Копейчиков В.В. та ін. Роль міжнародних стандартів з прав людини у діяльності міліції по забезпеченню законності // Право України. — 1993. — № 7-8.

106. Костенко Ю.О. Дієздатність у податковому праві України // Закон і підліток: Матеріали обл. наук.-практ. конф., Донецьк, 27 жовтня 2000 р. / Гол. ред. Ю.Л.Титаренко. – Донецьк: ДІВС, 2001. – 283 с.

107. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. –320 с.

108. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: ” Атіка”, 2000.– 318 с.

109. Крестовська Н.М. Проблеми вдосконалення правового захисту дітей від різних форм насильства // Закон і підліток: Матеріали обл.. наук.-практ. конф., Донецьк, 27 жовтня 2000 р. / Гол. ред. Ю.Л.Титаренко. – Донецьк: ДІВС, 2001. – 283 с.

110. Крижанівський С. Про деякі концептуальні положення конституційної регламентації прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 1998. – № 7. – с. 30-32.

111. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В., Дудоров О.О., Клименко В.А./ Ред. Кондратьєв Я.Ю. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

112. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.

113. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. зі змінами в редакції від 15.08.2003 р., №1005-05 // www.zakon.rada.gov.ua

114. Крутецкий В.А., Лукин Н.С. Психология подростка. – М.: Просвещение, 1965. – 315 с.

115. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Консум, 1997. – 431 с.

116. Кучинский В.А. Личность, свобода, право. – М., 1978. – 207 с.

117. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. - М., 1962. – 238 с.

118. Литвак О. Про профілактику злочинності // Право України. – 1997. - №11. – с. 11-14.

119. Лихова С.Я. Про визначення поняття ”правоохоронні органи” // Радянське право. – 1984. - № 11. – с. 74-76.

120. Локк Дж. Два трактата о правлении // Избранные философские произведения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1960. – Т. 2. – 532 с.

121. Лопушанська Н. Сучасні форми рабства // Український часопис прав людини. – 1997. – № 2. - с.52-60.

122. Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. – М..: Звенья, 2000. – 280 с.

123. Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в советском обществе: Автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ин-т государства и права АН УССР. – К., 1976. – 24 с.

124. Лысенков С.Л. К вопросу о понятии гарантий прав и свобод личности в советском обществе // Проблемы правоведения: Межведомственный научный сборник. – К.: Вища школа, 1976. - Вып. 33. – с. 20-26.

125. Лысенков С.Л. Формы правового регулирования деятельности органов внутренних дел по обеспечению реализации конституционных прав и свобод советских граждан. – К., МВД УССР, 1981. – 36 с.

126. Люблинский П.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте (Социально-правовые очерки). – М., Юрид. изд-во Наркомюста, 1923. – 302 с.

127. Люблинский П.И. Суды для несовершеннолетних в Америке как воспитательные и социальные центры. – М., 1911. – 109 с.

128. Маленин Н.С. Повышение роли Закона в охране личных и имущественных прав граждан // Советское государство и право. — 1974.- № 6.- с. 41.

129. Мамонов В. В. Гарантии прав, свобод и обязанности граждан СССР.- Алма-Ата: Казахстан, 1981. - 80 с.

130. Матузов Н.И., Семененко Б.М. О сущности, содержании и структуре юридической обязанности // Вопросы теории государства и права. Актуальные проблемы теории государства и права: Межвузовский научный сборник. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 192 с.

131. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

132. Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность./ Отв. ред. Ф.М.Решетников; АН СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 1990. – 120 с.

133. Мельникова Э.Б. Ювентальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2001. – 272 с.

134. Милн А. Права человека и человеческое многообразие // Международное сотрудничество и права человека: Реф. сб./ Ред. Софинский В.Н. – М.: ИНИОН, 1989. – 162 с.

135. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных наций // Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М.: ЮНИСЕФ, 1998. – 128 с.

136. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (”Пекинские правила”) // Правове положення неповнолітніх в Україні: Збірник нормативних актів / Уклад. Кройтор В.Л., Євко В.Ю. – Х.: Еспада, 2002. – 572 с.

137. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР № 2148-VIII від 19.10.1973 р.) // www.zakon.rada.gov.ua

138. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. // www.zakon.rada.gov.ua

139. Мороз В. Деякі питання ефективності правових норм, спрямованих на захист дітей від жорстокості батьків // Право України. - 1998. – № 8. - с.48-49.

140. Мороз В. Школи соціальної реабілітації: сучасне становище і перспективи // Право України. – 1999. - № 3. – с. 59 -60.

141. Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. – 136 с.

142. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М.: Юрид.лит., 1991. – 159 с.

143. Наказ Державного Комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 24 вересня 2001 р., №2818, ”Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх”// Офіційний вісник України. – 2002. - №4 - с.157.

144. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.

145. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М., 1960. – 511 с.

146. Неліп Г. Правова освіта батьків – важлива умова правового виховання учнів // Право України. – 1992. - № 4. – с. 47-49.

147. Нерсесянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли (от древности до декларации 1789 г.) // Права человека в истории государства и в современном мире: Материалы конф.1988 г./ Отв. ред. Лукашева Е.А. и др. – М.: ИГПАН, 1989. – 147 с.

148. Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України. - 1998. – № 3. – с.35-45.

149. Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. – Саратов, 1976. - 217 с.

150. Новые подходы к проблеме социального сиротства //www.sprc.ru/sirotstvo.phtml

151. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. М.К.Марченко. – М.: Зерцало, 1998. - Т. 2. – 640 с.

152. Ожереховська В.М. Педагогічні проблеми профілактики наркотизації та СНІДу серед неповнолітніх // Педагогічний пошук. – 1997. - № 3. – с. 16.

153. Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 128 с.

154. Основи правознавства: Підручник для 9-го кл. серед. загальноосвіт. шкіл / Бобровник С.В., Ваксман В.І., Дубровський В.Ф. та ін. / Ред. І.Б.Усенко. – К., 1999 – 415 с.

155. Панок В.Г., Іванова О.В. Проблема соціально-правового захисту дітей та підлітків, що зазнали кривджень // Стан, проблеми, перспективи / Зб. наукових праць / Ред. М.Л. Головко – К., АПСВ. – ч.2–130 с.

156. Патюлин В.А. Государство и личность в СССР.– М.,1974. – 246 с.

157. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий В.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. – 51 с.

158. Погорілко В.Ф., Теплюк М.О. Роль місцевих Рад у зміцненні правопорядку і боротьби з правопорушеннями. - К.: Знання, 1982.- 48 с.

159. Полешко А. Правові аспекти захисту дітей в Україні // Право України. – 1996. - № 7. – с. 32-34.

160. Полиция США./ The Los Angeles Police Department / www.lapdonline.com.

161. Положення про судових вихователів від 15 листопада 1995 р., № 478/63/7/5 (затверджено Наказом Голови Верховного суду України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти України)// www.zakon.rada.gov.ua

162. Пособие по вопросам, рассматриваемым судом по делам несовершеннолетних. / Под. ред. М.Гризоцкого / www.zakon.co.il

163. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р., № 565, Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх // www.zakon.rada.gov.ua

164. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 р., №502, Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх // www.zakon.rada.gov.ua

165. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р., № 646 Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання // ЗП України, 1994, №3, ст.57

166. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р., № 859 Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації // www.zakon.rada.gov.ua

167. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року № 21 ”Про практику застосування судами примусових заходів виховного характеру” // www.zakon.rada.gov.ua

168. Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – 414 с.

169. Права человека: Учебник для вузов / Васильева Т.А., Карташин В.А., Колесова Н.В. и др.. / Отв. ред. Е.А.Лукашева. – М.: Норма, 2000. – 573 с.

170. Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі від 14 грудня 1990 р./ www.zakon.rada.gov.ua

171. Правила щодо здійснення поліцією реагування у випадках домашнього насильства: Законодавство Штату Масачусетс, США // http://dv.projectharmony.kiev.ua/zakon//inter

172. Правове положення неповнолітніх в Україні: Збірник нормативних актів. / Уклад. Кройтор В.Л., Євко В.Ю. – Х.: Еспада, 2002. – 576 с.

173. Причини інституціалізації і майбутнє молодих людей, які залишають заклади державної опіки: Тематичне дослідження. – К., UNICEF, 2001. – 48 с.

174. Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх. Наказ Державного Комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 24 вересня 2001 року № 2818 // Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / Ред. В.І.Довженко – К.: ЮНІСЕФ, 2002. – 318 с.

175. Процессуальные особенности судопроизводства и наказания несовершеннолетних в уголовном процессе Израиля // www.pravo.co.il

176. Рабінович П М. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1995. – 172 с.

177. Рабінович П.М. Основні права людини: поняття, класифікація, тенденції // Український часопис прав людини. – 1995. - № 1. – с. 16.

178. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / Академія правових наук України – Х.: Право, 1997. – 63 с.

179. Рабінович П.М. Права людини: концептуальні засади // Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні: Праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України / АПН України / Ред. П.М.Рабінович – К.: Ін. Юре, 1998 – 119 с.

180. Рекомендації обласної науково-практичної конференції ”Закон і підліток” (27 жовтня 2000 року, м. Донецьк). - Донецьк: ДІВС, 2001. – 283 с.

181. Российское законодательство Х-XX векав: В 9 т. / Под общ. ред. О.И.Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1984.- Т. 3 – 512 с.

182. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Трактаты. – М., 1969. – 348 с.

183. Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М.: UNICEF, 1998. – 128 с.

184. Свистельников М.. Праця дітей, які не досягли 16-річного віку, потребує правового врегулювання // Право України. - 1998. - № 4. – с. 88.

185. Сімейний кодекс України (від 10 січня 2002 року) // Урядовий кур’єр, 06 березня 2002 р.–№44

186. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов / Университет внутренних дел. – Х.: Консум, 2000. – 704 с.

187. Словарь русского языка: Ок.57000 слов / С.И.Ожегов; Под ред. Н.Ю.Шведовой. – 18-е изд., стер. – М.: Рус.яз., 1986. - 797 с.

188. Словарь-справочник по праву / Ассоц. “Гильдия изд.”; Сост. А.Ф.Никитин. — М.:Акалис, 1995. — 140 с.

189. Смирнов Д. Право на достатній життєвий рівень: Конституція і дійсність // Український часопис прав людини. -1997. - № 2.- с. 31-33.

190. Становище дітей та жінок в Україні: Ситуаційний аналіз. – К., UNICEF, 2001. – 64 с.

191. Тархов В.А. Понятие юридической ответственности // Правоведение. - 1973. - № 2. – c. 33-34.

192. Тевлін Р. Про поняття ”правоохоронні органи” у вузькому та широкому розумінні // Радянське право. – 1985. - № 7. – c. 53.

193. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – 2-е изд.. – М.: Юрист, 2001. – 776 с.

194. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М.: Юрист, 1997. – 672 с.

195. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів в Україні // Інформ. збірник Міністерства освіти України. - 1994.- № 2. – с. 313.

196. Толкачев К.Б., Хабибулин А.Б. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан: Монография. – Уфа: Уфим.ВШ МВД РСФСР, 1991.- 169 с.

197. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект / РАН; Інститут государства и права / В.М. Савицкий (рук. проекта). – М.: БЕК,1995.- 282 с.

198. Уголовный кодекс Российской Федерации (принят 24 мая 1996 года): Постатейный комментарий. / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского – М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1997 – 792 с.

199. Указ Президента України від 30 грудня 2000 р., № 1396, Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей // Урядовий кур’єр. – 2001. – №3.

200. Фарбер Е.И. Права человека, гражданина и лица в социалистическом обществе // Известия вузов. Правоведение. – 1967. - № 1;

201. Фролова О.Г. Новітня методологія в управлінні в органах внутрішніх справ / Донецький ін-т внутрішніх справ. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2001. – 309 с.

202. Цивільний кодекс України (Прийнятий 16 січня 2003 року). – Х.: Одісей, 2003. – 408 с.

203. Цивільно-процесуальний кодекс України (витяги) // Правове положення неповнолітніх в Україні: Збірник нормативних актів./ Укл. В.Л.Кройтор, В.Ю.Євко – Х.: Еспада, 2002. –576 с.

204. Часопис МВС України // Форпост (Міліція України). - 2001.- №5.

205. Черниченко С.В. Права человека и гуманитарная практика в современной дипломатии // Московский журнал международного права. – 1992. - № 3. – с.33, 48.

206. Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 200 с.

207. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, 1997. – 264 с.

208. Шведський Інститут (Омбудсмен) / Постметодика: Науково-методичний педагогічний журнал ”Критичне мислення”. - 2001. - № 3. /http://www.ipe.poltava.ua

209. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. – К.: Рідна мова, 1997. – 385 с.

210. Щетинин Б.В. Проблемы теории советского государственного права. – М., 1994. – 276 с.

211. Юзікова Н. Діти потребують захисту // Право України. – 1998. - № 6. – С. 111-112.

212. Юзікова Н. Як захистити дітей від жорстокості батьків // Право України. – 1998. - № 3. – с.60-61.

213. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко та ін. – К.: Вид-во ”Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2002. - Т. 4. – 720 с.

214. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученко. – К.: Femina, 1996. – 696 с.

215. Явич Л.С. Сущность права: Социально-философское понимание генезиса, развития и функционирования юридической формы общественных отношений – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.

216. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. – 2003. - № 4 - с. 5-10.

217. Ямпольская Ц.А. Субъекты советского административного права: Автореф. дис.. д-ра юрид.наук: – М., 1958.- 18 с.

218. Ярмол Л.В. Свобода віросповідання людини: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична академія. – О., 2003. – 19 с.

219. Dorder D. Democratic Socierty Means Duties, too, Washington Post,Nov.29.1989.

220. Hohfeld W.N. Fundamental Legal Conception as Applied in Judicial Reasoning. – Westport: Greenwood Press, 1978. – р. 71.

221. Henkin L. The age of rights. – N.Y., 1998. – р. 36.

222. Lawson E. Encyklopedia of Human Rights. – N. Y., Wash., Lnd.; Taylor and Francis Inc., 1996 – р. 19.

<< |
Источник: КОТАЛЕЙЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ-2004. 2004

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.:

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -