<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью от 29 ноября 1985 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека.

Документы и материалы. - М. : Международные отношения, 1989. - С.270-272.

2. Договір київського князя Ігоря з візантійським імператором 945 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: в 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка. - К. : ІнЮре, 1997. - Т. 1. - С. 23-25.

3. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений (ЕТБ № 116) от 24 ноября 1983 года // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М. : СПАРК, 1998. - С. 81-85.

4. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 35-36. - Ст. 446.

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 32. - Ст. 270.

6. Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

7. Конституція УСРР 1929 р. // Збірник законів УСРР. - 1929. - № 14. - Ст. 100.

8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 25-26. - Ст.131.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с.

10. Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від 28.12.60 // Відомості Верховної Ради. - 1961. - № 2. - Ст. 15.

11. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР від 1922 р. // СУ УССР. - № 41. -

Ст. 598.

12. Относительно положения потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса : Рекомендация R (85) 11 Комитета министров государствам-членам (28 июня 1985 года) // Департамент по правам человека Совета Европы.

Сборник международно-правовых документов. “Права человека”. - Минск : Белфранс, 1999.

13. Относительно упрощения уголовного правосудия : Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы государствам-членам (17 сентября 1987 года) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М. : СПАРК, 1998. - С. 116-122.

14. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” (щодо додаткових заходів по захисту прав потерпілого у кримінальному процесі) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua.

15. Права за якими судиться малоросійський народ // Хрестоматія з історії держави і права України / Упоряд. : А. С. Чайковський. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - С. 200-215.

16. Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від злочину : Проект Закону України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

17. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України : Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 3435. - Ст. 187.

18. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік : Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 15. - Ст. 99.

19. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік : Закон України від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 6. - Ст. 54.

20. Про компенсацію шкоди жертвам злочинів : Проект Закону України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.miniust.gov.ua.

21. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України від 10 травня 2006 р. // Урядовий кур’єр. Орієнтир. - 2006. - 24 травня. - С. 1-8.

22. Про концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради.

- 1992. - № 30. - Ст. 426.

23. Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності від 7 серпня 1932 р. : Постанова ЦВК і РНК СРСР // СЗ СССР. - 1932. - № 62. - Ст. 360.

24. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 49. - Ст. 668.

25. Про прокуратуру : Закон України 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

26. Проект Кримінально-процесуального кодексу (Васильєва Г. А.,

Бандурки О. М., Вернидубова І. В., Гавриша С. Б. та ін.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rada.gov.ua.

27. Проект Кримінально-процесуального кодексу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.aau.edu.

28. Проект Кримінально-процесуального кодексу України № 1233

(Мойсика В. Р., Вернидубова І. В., Ківалова С. В., Кармазіна Ю. А.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rada.gov.ua.

29. Рекомендація № R (2000) 19 від 6 жовтня 2000 р. Комітету міністрів - державам-членам Ради Європи [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.coe.int.

30. Русская правда // Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. - М. : Юридическая литература, 1984. - Т. 1 : Законодательство Древней Руси. - С. 64-79.

31. Руська правда // Хрестоматія з історії держави і права України / Упоряд. : А. С. Чайковський. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - С. 24-26.

32. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова // Статут Великого князівства Литовського: у 3 т.

- Одеса : Юридична література, 2002. - Т. 1. - 298 с.

33. Судебник князя Казимира (1468) // Христоматия по истории русского права / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова: в 2 т. - С.-Пб. - К. : Изд-во Н. Я. Оглоблина, 1908. - Т. 1. - С. 32-42.

34. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года // СЗ РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

35. Уголовный кодекс Республики Беларусь. - Мн.

: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2005. - 301 с.

36. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України.

- 2003. - № 11. - Ст. 461.

37. Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts, by the Committee of Ministers № 2 March 2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.coe.int.

38. Kodeks post^powania karnego (z dnia 6 czerwca 1997 r.) - Krakow : Zakamycze, 2003. - 362 s.

39. Recommendation Rec (2006) 8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.coe.int.

40. Strafprozessordnung // Vom 7. April 1987 (BGBl. I, S. 1074, 1319), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung der Strafprozessordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl I, S. 3879).

41. Victims' Bill of Rights, 1995 // Statutes of Ontario, 1995, Chapter 6. - Р. 3.

2. Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

42. Акинча Н. А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии / Акинча Н. А. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1964. - 80 с.

43. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України / Г. Алейников // Право України. - 2002. - № 10. - С. 100-104.

44. Александров А. С. Субсидиарный уголовный иск / А. С. Александров // Государство и право. - 2000. - № 3. - С. 75-83.

45. Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе (досудебные стадии) : [Учебное пособие] / Александров С. А. - Горький : Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. - 124 с.

46. Александрова Л. А. Публичность как основание уголовно-процессуального права / Александрова Л. А. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 144 с.

47. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / Алексеев С. С. - М. : Издательство НОРМА, 2001. - 752 с.

48. Алексеев С. С. Структура советского права / Алексеев С. С. - М. : Юридическая литература, 1975. - 264 с.

49. Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін, Ю. Гурджі // Право України. - 2003. - № 4. - С. 30-32.

50. Альперт С. А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления / Альперт С. А. - Х. : Юридический институт, 1984. - 36 с.

51. Анашкин Г. З. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам / Г. З. Анашкин, И. Д. Перлов. - М. : Юридическая литература, 1982. - 80 с.

52. Арабули Д. Т. Право на получение квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации / Д. Т. Арабули // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : в 3 кн. - К. : Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - Кн. 3. - С. 3-8.

53. Бартошек Милан Римское право: Понятия, термины, определения / Милан Бартошек. - М. : Юридическая литература, 1989. - 448 с.

54. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Баулін Ю. В. - К.: Атіка, 2004. - 296 с.

55. Белозеров Ю. Н. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела / Ю. Н. Белозеров, П. Г. Марфицин. - М. : УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. - 76 с.

56. Белозеров Ю. Н. Протокольная форма досудебной подготовки материалов органами дознания в советском уголовном процессе / Ю. Н. Белозеров, Л. М. Карнеева - М. : МВД СССР, Управление учебных заведений и научноисследовательских учреждений, 1987. - 54 с.

57. Божьев В. П. Предпосылки усиления защиты прав и интересов потерпевшего в уголовном процессе / В. П. Божьев // Законность. - 2005. - № 11. - С. 5-11.

58. Божьев В. П. Процессуальный статус потерпевшего / В. П. Божьев // Российская юстиция. - 1994. - № 1. - С.47-49.

59. Быков В. М. Основания приостановления предварительного следствия по УПК РФ / В. М. Быков // Государство и право. - 2004. - № 5. - С. 106-108.

60. Вандышев В. В. Уголовный процесс. Часть 1. Общая часть уголовного процесса и досудебные стадии / Вандышев В. В., Дербенев А. П., Смирнов

А.

В. - С.-Пб. : Питер, 1996.

61. Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях) / Вапнярчук В. В. - Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. - 212 с.

62. Ведищев Н. П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или открывшихся обстоятельств / Ведищев Н. П. - М. : Юрлитинформ, 2003. - 256 с.

63. Ветрова Г. Н. Уголовно-процессуальная ответственность / Ветрова Г. Н. - М. : Наука, 1987. - 112 с.

64. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России / Воеводин Л. Д. - М. : Издательство МГУ, Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 304 с.

65. Волинка К. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти / К. Волинка // Право України. - 2000. - № 11. - С. 30-33.

66. Вороновський Л. І. Удосконалення на досудовому слідстві процесуального

порядку визнання потерпілими близьких родичів загиблого від злочину / Л. І. Вороновський // Науковий вісник. - Дніпропетровськ :

Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - 2006. - № 3(29). - С. 280286.

67. Вульферт А. К. Курс русского уголовного судопроизводства / Вульферт А. К. - М., 1887/1888.

68. Гаджиева А. А. Диспозитивные нормы в уголовном праве / А. А. Гаджиева // Государство и право. - 2003. - № 11. - С. 97-98.

69. Галаган В. І. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи: проблемні питання / В. І. Галаган, І. В. Канфуі // Науковий вісник КНУВС. - 2007. - Вип.3. - С.52-60.

70. Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному судочинстві України / М. І. Гошовський, О. П. Кучинська. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 189 с.

71. Громов Н. А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам: Учебн. пособ. / Громов Н. А. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - 80 с.

72. Громов Н. А. О действии принципов публичности и диспозитивности при возобновлении уголовных, гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам / Н. А. Громов, В. В. Николайченко, Ю. В. Францифоров // Правоведение. - 1999. - № 1. - С. 186-198.

73. Громов Н. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России / Н. А. Громов, С. А. Полунин. - М. : Городец, 1998. - 152 с.

74. Гурджі Ю. О. Проблеми правового становища жертви злочину в кримінальному судочинстві / Ю. О. Гурджі // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 4. - С. 42-45.

75. Гуськова А. П. Личностные приоритеты в уголовном судопроизводстве на постсоветском пространстве / А. П. Гуськова // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : в 3 кн. - К. : Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - Кн. 3. - С. 9-17.

76. Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств / Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. - М. : Зерцало, 2002. - 518 с.

77. Давыдов П. М. Обвинение в советском уголовном процессе / Давыдов П. М. - Свердловск : Средне-уральское книжное издательство, 1974. - 135 с.

78. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / Даль В. - М. : Русский язык, 1998. - Т. 3. - 556 с.

79. Демидов И. Ф. Принципы советского уголовного процесса / И. Ф. Демидов // Курс советского уголовного процесса: Общая часть. - М. : Юридическая литература, 1989. - 640 с.

80. Денежкин Б. А. Подозреваемый в советском уголовном процессе / Денежкин Б. А. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982.

81. Джига М. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу / М. Джига, О. Михайленко // Вісник прокуратури. - 2006. - № 4. - С. 63-68.

82. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики) / Добровольская Т. Н. - М. : Юридическая литература, 1971. - 199 с.

83. Дождев Д. В. Римское частное право / Дождев Д. В. - М. : Изд. група “Инфра М-Норма”, 1997. - 704 с.

84. Доронін І. М. Форми реалізації права учасників процесу подавати докази у кримінальному судочинстві / І. М. Доронін // Адвокат. - 2003. - № 4. - С.15-17.

85. Дорошков В. Приостановление производства по уголовным делам /

В. Дорошков, Н. Патов // Российская юстиция. - 2000. - № 1. - С. 40-42.

86. Дубинский А. Я. Повышение эффективности уголовно-процессуальной деятельности в досудебных стадиях / А. Я. Дубинский // Научные и практические проблемы уголовного судопроизводства в свете судебноправовой реформы. - Ижевск, 1989. - С. 95-96.

87. Дубинский А. Я. Понятие, структура и содержание уголовно-процесуальной деятельности / А. Я. Дубинский // Проблемы социалистической законности.

- Х., 1989. - Вып. 24. - С. 51-56.

88. Заворотченко Т. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні / Т. Заворотченко // Право України. - 2002.

- № 5. - С. 110-115.

89. Зажицкий В. И. О направлениях совершенствования уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации / В. И. Зажицкий // Государство и право. - 2004. - № 4. - С. 28-35.

90. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе : Сравнительное исследование / Отв. ред. А. М. Ларин. - М. : Наука, 1993. - 245 с.

91. Зеленецкий В. С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе / Зеленецкий В. С. - Х. : Вища школа, 1979. - 144 с.

92. Зеленецкий В. С. Отказ прокурора от государственного обвинения: Учебн. пособие / Зеленецкий В. С. - Х. : Вища школа, 1979. - 114 с.

93. Зеленецький В. С. Державне обвинувачення в системі кримінально- процесуальних функцій / В. С. Зеленецкий // Вісник Академії правових наук України. - Х., 1995. - № 4. - С. 98-106.

94. Зеленецький В. С. Проблемы инициации юридического процесса /

B. С. Зеленецкий // Проблемы соц. законности. - Х., 1988. - Вып. 22. - С. 9194.

95. Зеленко О. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення / О. Зеленко, В. Гутник // Юридичний вісник України. - 2006. - № 11. - С. 8.

96. Иванов Ю. А. Процессуальное положение потерпевшего / Ю. А. Иванов // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. - М., 1984. -

C. 150-152.

97. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / Івченко А. О. - Х. : Фоліо, 2006. - 540 с.

98. Історія держави і права України / За ред. А. С. Чайковського. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

99.Історія держави і права України: у 2 ч. : Підручник для студ. юрид. вузів і фак. / [Рогожин А. Й., Копиленко О. Л., Кульчицький В. С. та ін.] ; за ред.

А. Й. Рогожина. - К. : Ін Юре, 1996. - Ч. 1. - 448 с.

100. Історія держави і права України: у 2 ч. : Підручник для студ. юрид. вузів і фак. / [Рогожин А. Й., Страхов М. М., Гончаренко В. Д.] ; за ред.

A. Й. Рогожина. - К. : Ін Юре, 1996. - Ч. 2. - 368 с.

101. Казаренко М. Розширення прав потерпілого - шлях до рівності сторін у процесі / М. Казаренко // Право України. - 1999. - № 12. - С. 81-82.

102. Капліна О. В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерпілих в кримінальному процесі: інтерпретація і проблеми імплементації в національне законодавство України / О. В. Капліна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № № 1-2 (9-10). - С. 223-228.

103. Кирій Л. Сутність, поняття і значення відомчого контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи / Л. Кирій // Право України. - 2005. - № 4. - С. 66-69.

104. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України / Є. Г. Коваленко,

B. Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 704 с.

105. Ковальова Я. Права та законні інтереси потерпілого - під захистом державного обвинувача / Я. Ковальова // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 11. - С. 110-115.

106. Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность / Коврига З. Ф. - Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. - 190 с.

107. Ковтун Н. Н. Апеляционное производство в уголовном процессе России: проблемы и решения / Н. Н. Ковтун, А. С. Александров // Г осударство и право. - 2001. - № 3. - С. 38-45.

108. Кокорев Л. Д. Адвокат - представитель потерпевшего / Л. Д. Кокорев, Г. Д. Побегайло. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1969. - 88 с.

109. Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе / Кокорев Л. Д. - Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1964. - 139 с.

110. Кокорев Л. Д. Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве / Л. Д. Кокорев, В. З. Лукашевич // Вестник Ленинградского университета. - 1977. - № 11. - С. 109-116.

111. Колодій А. М. Принципи права України / Колодій А. М. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.

112. Комиссаров К. И. Диспозитивность как принцип и черта метода гражданского процессуального права / Комиссаров К. И. // Краткая антология уральской процессуальной мысли. 55 лет кафедре гражданского процесса Уральской государственной юридической академии / Под ред: Ярков В. В. - Екатеринбург : Издательство Гуманитарного университета, 2004. - С. 245-250.

113. Конституционное (государственное) право зарубежных стран /

[Г. Н. Андреева, И. А. Андреева, А. Ш. Будагова та ін.] ; под ред.

Б. А. Страшуна / Учеб. для студ. юрид. вузов и фак. : в 4 т. - М. : Бек, 1996. Т. 1-2 : Общая часть. - 778 с.

114. Конституционное право: Учебник / [Альхименко В. В., Бутылин В. Н., Герасимов А. П. и др.] ; отв. ред. Е. А. Козлов. - М. : Изд-во БЕК, 1996. - 446 с.

115. Конституційне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / [Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф., Городецький О. В. та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілко / НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Наукова думка, 2000. - 732 с.

116. Король В. В. Судові стадії провадження у кримінальних справах / Король В. В. - Ів.-Фр. : Гостинець, 2006. - 240 с.

117. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у кримінальному судочинстві / М. Костін // Право України. - 2004. - № 7. - С. 48-50.

118. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / Костюченко О. Ю. - К. : Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. - 182 с.

119. Котюк І. Курс правознавства. Частина 1: Основи теорії держави і права / І. Котюк, О. Котюк - К. : Версія, 2003. - 225 с.

120. Коцюба В. Аналіз проекту Закону України “Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від злочину” / В. Коцюба // Юриспруденція. Теорія і практика. - 2006. - № 16. - С. 51-55.

121. Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом

регулировании / О. А. Красавчиков // Советское государство и право. - 1970.

- № 1. - С. 42-43.

122. Кримінальне право України: Загальна частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.-Х. : Юрінком Інтер - Право, 2002. - 416 с.

123. Кримінальний процес України / За ред. Ю. М. Грошевого, В. М. Хотенця.

- Х. : Право, 2000. - 494 с.

124. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Крысин Л. П. - М. : Русский язык, 1998. - 848 с.

125. Курільчук І. Межі судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу / І. Курільчук // Право України. - 2006. - № 4. - С. 119-122.

126. Курс советского уголовного процесса / Под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. - М. : Юридическая литература, 1989. - 640 с.

127. Курс уголовного судопроизводства профессора Г. Е. Колоколова / Г. Е. Колоколов. - М. : Московский университет, 1889/1888.

128. Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Куцова Э. Ф. - М. : Изд-во МГУ, 1972. - 114 с.

129. Куцова Э. Ф. Гражданский иск в уголовном процессе / Куцова Э. Ф. - М. : Госюриздат, 1955. - 55 с.

130. Ларин A. M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / Ларин A. M. - М. : Юридическая литература, 1986. - 159 с.

131. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л. П. Скорина, О. А. Скорина. - К. : Обереги, 2004. - 448 с.

132. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной

ответственности. Теория законодательства и практика / Лесниевски- Костарева Т. А. - М. : Норма, 2000. - 390 с.

133. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник / Литвинов В. Д. - К. : Українські пропілеї, 1998. - 712 с.

134. Лобойко Л. Методи і предмет кримінально-процесуального права / Л. Лобойко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 7. - С. 42-51.

135. Лобойко Л. Поняття принципу диспозитивності в кримінальному процесі / Л. Лобойко // Вісник Академії правових наук. - 2003. - № 4. - С. 218-228.

136. Лобойко Л. Співвідношення імперативного і диспозитивного методів кримінально-процесуального права: сучасний стан та перспективи / Л. Лобойко // Право України. - 2005. - № 6. - С. 79-83.

137. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України / Лобойко Л. М. - Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004. - 216 с.

138. Логінова Н. Диспозитивний метод правового регулювання у кримінальному судочинстві / Н. Логінова // Право України. - 2005. - № 6. -

С. 98-100.

139. Логінова Н. П. Принцип диспозитивності в аспекті реалізації прав потерпілого / Н. П. Логінова // Право України. - 2006. - № 8. - С. 115-118.

140. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы / Лупинская П. А. - М. : Юридическая литература, 1976. - 168 с.

141. Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе / Мазалов А. Г. - М. : Юридическая литература, 1977. - 176 с.

142. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Римаренко Ю. І. - К. : Довіра, 1996. - 942 с.

143. Малеин Н. С. Повышение роли закона в охране личных и имущественных прав граждан / Н. С. Малеин // Сов. государство и право. - 1974. - № 6. - С. 41-48.

144. Малеина М. Компенсация за неимущественный вред / М. Малеина // Вестник Верховного Суда СССР. - 1991. - № 5. - С. 27.

145. Мальцев В. В. Проблема уголовно-правовой оценки общественноопасных последствий / Мальцев В. В. - Саратов : Издательство

Саратовского университета, 1989. - 192 с.

146. Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою / І. Малютін // Право України. - 2002. - № 10. - С. 62-67.

147. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства / Маляренко В. Т. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 320 с.

148. Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку. Вибрані наукові праці / Маляренко В. Т. - К. : Ін Юре, 2004. - 600 с.

149. Маляренко В. Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 1. - С. 43-44.

150. Маляренко В. Т. Про заочне провадження у кримінальному судочинстві / В. Т. Маляренко // Право України. - 2004. - № 9. - С. 3-12.

151. Маляренко В. Т. Про змагальність сторін у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 6. - С. 6-10.

152. Маляренко В. Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного суду України. - 2001. - № 6. - С. 52-54.

153. Маляренко В. Т. Про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 5. - С. 17-23.

154. Маляренко В. Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення / В. Т. Маляренко // Право України. - 2004. - № 5. - С. 3-13.

155. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному процесі (проблемні питання) / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 2. - С.51- 53.

156. Мартынчик Е. Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции / Мартынчик Е. Г. - Кишинев : Штиинца, 1975. - 219 с.

157. Матієк С. Щодо визначення поняття “обвинувачення” / С. Матієк // Вісник прокуратури. - 2002. - № 5. - С. 55-58.

158. Матієк Т. В. Проблемні питання участі потерпілого під час доказування в стадії судового розгляду кримінальної справи / Т. В. Матієк, В. М. Трофименко // Адвокат. - 2004. - № 12. - С. 7-9.

159. Мельников А. А. Публичность и диспозитивность в правосудии /

А. А. Мельников // Суд и применение закона. - М. : Институт государства и права АН СССР, 1982. - С. 41-48.

160. Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе / Михайленко А. Р.; Под ред. А. Л. Цыпкина. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1975. - 150 с.

161. Михайленко О. Проблеми відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді / О. Михайленко, В. Юрчишин // Юридична Україна. - 2004. - № 4. - С. 50-55.

162. Михайленко О. Р. Прокурор, захисник і суд у змагальному кримінальному судочинстві України / О. Р. Михайленко // Адвокат. - 2004. - № 3. - С. 10-11.

163. Михеенко М. М. Основы уголовно-процессуального права Польской Народной Республики / Михеенко М. М. - К. : Выща школа, 1974. - 50 с.

164. Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 1997. - № 2. - С. 100-112.

165. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. - К. : Либідь, 1999. - 534 с.

166. Мірошников І. Реалізація принципу змагальності на судовому слідстві в апеляційному суді / І. Мірошников // Вісник прокуратури. - 2003. - № 8. - С. 62-64.

167. Мірошниченко Т. М. Актуальні проблеми поняття, джерел та шляхів реалізації міжнародно-правових стандартів у сфері кримінально- процесуальної діяльності / Т. М. Мірошниченко, В. С. Семенов,

В. М. Хотенець // Матеріали науково-практичної конференції [“Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи”], (Харків, 25 червня 1997 р.) - Х. : Право, 1998. - С. 194-195.

168. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США / Молдован А. В. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

169. Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право / Молдован В. В., Молдован А. В. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 399 с.

170. Молдован В. В. Порівняльний кримінальний процес: [Навч. посібник] / Молдован В. В. - К. : Либідь, 1996. - 362 с.

171. Музиченко П. П. Історія держави і права України / Музиченко П. П. - К. : Знання, 2003. - 429 с.

172. Мухин И. И. Обжалование, опротестование и пересмотр определений суда первой инстанции / Мухин И. И. - М. : Госюриздат, 1958. - 70 с.

173. Мычко Н. И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти / Мычко Н. И. - Донецк: Донеччина, 1999. -255 с.

174. Навроцька В. Критерії визначення кола діянь, кримінальні справи про які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого - фізичної особи / В. Навроцька // Кримінальний процес. - 2008. - № 3. - С. 147-152.

175. Нерсесянц В. С. Система юридических гарантий прав и свобод граждан / В. С. Нерсесянц // Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. - М. : Юридическая литература, 1990. - 320 с.

176. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / Нор В. Т. - К. : Выща школа, 1989. - 275 с.

177. Нор В. Т. Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії / В. Т. Нор // Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції [“Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”]. - Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. - С. 533-536.

178. Орлов М. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування

матеріальної шкоди, заподіяної злочином / М. Орлов // Право України. - 2004. - № 5. - С. 68-72.

179. Палиева О. Н. Возвращение уголовного дела прокурору: проблемы и перспективы / О. Н. Палиева // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : в 3 кн. - К. : Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - Кн. 2. - С. 144-152.

180. Пащук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. / Пащук А. Й. - Львів, 1967.

181. Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе / И. Петрухин // Рос. юстиция. - 1999. - № 3. - С. 24-25.

182. Письменный Д. П. Исполнение решения об отказе в возбуждении уголовного дела в правоприменительной деятельности / Д. П. Письменный, Е. Д. Лукьянчиков // Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности органов внутренних дел. - К. : НИ и РИО, 1986. - С. 93-100.

183. Плешанов А. Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практики / Плешанов А. Г. - М. : Норма, 2002. - 352 с.

184. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини:

структура і система / Погорецький М. А. - Харків : Арсіс, 2002. - 160 с.

185. Погорецький М. Удосконалення інституту порушення провадження у кримінальній справі в новому КПК України: окремі питання / М. Погорецький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Актуальні питання розкриття та розслідування злочинів: Збірник наукових праць / МВС України : РВВ ДДУВС, 2006. - Спеціальний випуск №1. - С. 30-38.

186. Погорілко В. Ф. Нова Конституція України: Текст Основного Закону. Огляд і коментарі / Погорілко В. Ф. - К. : Наукова думка, 1996. - 133 с.

187. Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси / В. Попелюшко // Право України. - 2003. - № 4. - С. 98-100.

188. Попелюшко В. О. “Мала” судова реформа в Україні та захист прав громадян / Попелюшко В. О. - Острог : В-во Національного університету “Острозька академія”, 2003. - 123 с.

189. Попелюшко В. О. Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуально-правові та кримінально-правові аспекти) / Попелюшко В. О. - Острог : В-во Національного університету “Острозька академія”, 2001. - 196 с.

190. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи / Попелюшко В. О. - К. : Кондор, 2006. - 234 с.

191. Поппер К. Факты, нормы и истина: дальнейшая критика релятивизма / К. Поппер // Логика и рост научного знания. - М. : Прогресс, 1983. - 605 с.

192. Правознавство / За ред. В. В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.

193. Прилуцький П. Роль і місце учасників кримінального судочинства при встановленні істини у справі / П. Прилуцький // Право України. - 2003. - № 10. - С. 36-40.

194. Присяжнюк Т. Потерпілий в кримінальному праві України: окремі питання / Т. Присяжнюк // Право України. - 2004. - № 10. - С. 95-97.

195. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел / [Р. Д. Рахунов, И. Г. Сапожников, Л. М. Козак, М. Г. Коршик] ; Под общ. ред. А. Н. Мишутина / Прокуратура СССР. Методический совет. Всесоюзный институт юридических наук. - М. : Госюриздат, 1963. - 324 с.

196. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / Протасов В. Н. - М. : Юридическая литература, 1991. - 142 с.

197. Протченко Б. А. Потерпевший как субъект уголовных правоотношений / Б. А. Протченко // Сов. государство и право. - 1989. - № 11. - С. 78-83.

198. Пустовіт Ж. Поняття соціальних гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні / Ж. Пустовіт // Право України. - 2000. - № 3. - С. 28-30.

199. Репешко П. И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины / Репешко П. И. - Николаев: Атолл, 2001. - 258 с.

200. Рогов В. А. История государства и права России ІХ - начала ХХ веков / Рогов В. А. - М. : Манускрипт, 1994. - 300 с.

201. Российское законодательство Х-ХХ вв. - М. : Юридическая литература, 1986. - Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. - 512 с.

202. Российское законодательство Х-ХХ вв. - М. : Юридическая литература, 1991. - Т. 8. Судебная реформа. - 496 с.

203. Россинский С. Б. Некоторые проблемы возмещения вреда участникам

уголовного судопроизводства по законодательству России и Украины /

С. Б. Россинский // Эволюция уголовного судопроизводства на

постсоветском пространстве : в 3 кн. - К. : Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - Кн. 3. - С. 99-108.

204. Рязановский В. А. Единство процесса / Рязановский В. А. - М. : Городец, 2005. - 80 с.

205. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде / Савицкий В. М. - М. : Наука, 1971. - 344 с.

206. Савицкий В. М. Потерпевший от преступления: расширение прав, усиление процесуальных гарантий / В. М. Савицкий // Сов. государство и право. - 1986. - № 5. - С. 80.

207. Савонюк Р. Заявник у кримінальному процесі / Р. Савонюк // Право України. - 2004. - № 9. - С. 97-99.

208. Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / Семенов В. М. - М. : Юридическая литература, 1982. - 152 с.

209. Сенаторов М. Права потерпілого від злочину: міжнародні стандарти та вітчизняний шлях / М. Сенаторов // Право України. - 2006. - № 5. - С. 130133.

210. Сиза Н. П. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини / Сиза Н. П. - К. : Укр. Видавнича Спілка, 2000. - 120 с.

211. Скакун О. Ф. Теория государства и права / Скакун О. Ф. - Х. : Консум,

2000. - 704 с.

212. Скакун О. Ф. Теория права и государства / О. Ф. Скакун, Н. К. Подберезский. - Х. : Типография № 16, 1997. - 500 с.

213. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) / Скакун О. Ф. - Х. : Еспада, 2006. - 776 с.

214. Словарь иностранных слов / Под ред. А.Г. Стиркина, И. А Акгурина, Р.С. Карпинской. - М. : Русский язык, 1980. - 624 с.

215. Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса / Случевский В. К. - С.-Пб.: М.М. Стасюлевича, 1895. - 791 с.

216. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса / Смирнов А. В. - С.-Пб: Наука, Альфа, 2000. - 224 с.

217. Смирнов А. В. Реформы уголовной юстиции конца ХХ века и дискурсивная состязательность / А. В. Смирнов // Журнал российского права. - 2001. - № 12. - С. 145-155.

218. Сміттієнко З. Вдосконалення кримінально-процесуальних відносин на початковому етапі кримінального судочинства / З. Сміттієнко, Р. Назаренко // Право України. - 2000. - № 5. - С. 39-40.

219. Сморж Л. О. Філософія / Сморж Л. О. - К. : Кондор, 2006. - 416 с.

220. Советский уголовный процесс / Под. ред. Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. - 469 с.

221. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Строгович М. С.

- М. : Наука, 1968. - Т. 1. - 470 с.

222. Строков І. Захист прав потерпілих від злочинів / І. Строков // Право України. - 1998. - № 6. - С. 86-87.

223. Строков І. Кримінально-процесуальне законодавство: тенденції розвитку та практика застосування / І. Строков // Право України. - 2003. - № 11. - С. 111-114.

224. Судебная власть / [Т. Е. Абова, Е. Б. Абросимова, М. В. Боровский и др.] ; под ред. И. Л. Петрухина ; Институт государства и права РАН. - М. : Проспект, 2003. - 720 с.

225. Тальберг Д. Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенный процесс: Исследование / Тальберг Д. Г. - К. : Университетская типография, 1888. - 212 с.

226. Таранов О. Ю. Некоторые проблемы расследования вновь открывшихся обстоятельств / О. Ю. Таранов // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : в 3 кн. - К. : Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - Кн. 2. - С. 167-171.

227. Тарасова Ю. Л. Уголовно-процесуальное право / Тарасова Ю. Л. - М. : Экзамен, 2004. - 288 с.

228. Теория государства и права : Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и

A. В. Малько. - М. : Юристъ, 1999. - 672 с.

229. Теорія держави і права / За заг. ред. С. Л. Лисенкова та

B. В. Копейчикова. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.

230. Теорія держави і права. Академічний курс / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

231. Тертишник В. Концептуальна модель КПК України й проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя / В. Тертишник // Право України.

- 2003. - № 11. - С. 89-94.

232. Тертишник В. М. Концептуальна модель системи принципів

кримінального процесу / В. М. Тертишник // Юридичний вісник України. -

2001. - 1-7 лютого (№ 5). - С. 10-11.

233. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України / Тертишник В. М. - К. : А.С.К., 2003. - 1120 с.

234. Тетерин Б. С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам / Тетерин Б. С. - М. : Госюриздат, 1959. - 113 с.

235. Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд кримінальних справ / О. Толочко. - // Юридичний журнал. - 2006. - № 1. - С. 84-87.

236. Тыричев И. В. Принципы советского уголовного процесса / Тыричев И. В. - М. : ВЮЗИ, 1983. - 80 с.

237. Уголовный процес / Под. ред. Божьева В. П. - М. : Высшее образование, 2005. - 524 с.

238. Українська Радянська Енциклопедія: в 17 т. - К. : Головна редакція Укр. Рад. Енциклопедія. - 1961. - Т. 4.

239. Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс / Усатий Г. О. - К. : Атіка, 2001. - 125 с.

240. Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и его изменение в суде / Фаткуллин Ф. Н. - Казань: Издательство Казанского университета, 1963. - 171 с.

241. Федорчук О. Принципи права у системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків / О. Федорчук // Право України. - 2003. - № 9. - С. 34-38.

242. Филин Д. В. Проблемы апелляции в современном уголовнопроцессуальном законодательстве Украины / Д. В. Филин // Государство и право. - 2005. - № 2. - С. 76-83.

243. Филин Д. В. Публичность и диспозитивность апелляции в современном

уголовном судопроизводстве России и Украине / Д. В. Филин // Сборник материалов международной научно-практической конференции

[“Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской

Федерации”]. - Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2002. - Ч. 3. - С. 122-127.

244. Философия. Основные идеи и принципы / [Ракитов А. И.,

Богуславский В. М., Чертихин В. Е., Эрзин Г. И.] ; под общ. ред.

А.И. Ракитова. - М. : Политиздат, 1990. - 368 с.

245. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / Фойницкий И. Я. - Т. 2. - С.-Пб., 1996. - 608 с.

246. Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2005 / Футей Б. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 352 с.

247. Хоменко І. В. Логіка для юристів / Хоменко І. В. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 223 с.

248. Хрестоматія з історії держави і права України / Упоряд. :

A. С. Чайковський. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 656 с.

249. Хрестоматія з історії держави і права України: в 2 т. / За ред.

B. Д. Гончаренка. - К. : ІнЮре, 1997. - Т. 1. - 464 с.

250. Цыпкин А. Л. О диспозитивности в советском уголовном процессе / А. Л. Цыпкин // Советское государство и право. - 1958. - № 3. - С. 133-134.

251. Чельцов М. А. Уголовный процесс / Чельцов М. А. - М. : Юрид. изд-во, 1948. - 624 с.

252. Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування / О. Чучукало // Право України. - 2006. - № 1. - С. 57-60.

253. Шамардин А. А. Активность суда в доказывании и ее сочетание с принципом диспозитивности в рамках состязательной модели уголовного процесса [Електронний ресурс] / А. А. Шамардин. - Режим доступу : http://iuai.net.

254. Шаповалова Л. И. Инициация уголовного судопроизводства: право потерпевшего или обязанность государства? / Л. И. Шаповалова // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : в 3 кн. - К. : Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - Кн. 2. - С. 64-68.

255. Шаповалова Л. І. Потерпілий в досудовому провадженні /

Шаповалова Л. І. - Донецьк : ДВС, 2002. - 160 с.

256. Шевченко Т. А. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ / Т. А. Шевченко // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 4. -

С. 49-59.

257. Шейфер С. А. Обновление правовой регламентации доказывания /

С. А. Шейфер // Государство и право. - 2004. - № 12. - С. 32-42.

258. Шимановский В. В. Законность и обоснованность приостановления уголовного дела / Шимановский В. В. - Л.: Издательство ЛГУ, 1985. - 24 с.

259. Шишкін В. Диспозитивність - принцип судочинства / В. Шишкін // Право України. - 1999. - № 6. - С. 10-16.

260. Щерба С. П. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам / С. П. Щерба, О. А. Зайцев. - М. : Изд-во МГУ, 1999. - 123 с.

261. Щерба С. П. Охрана прав беспомощных потерпевших по уголовным делам / Щерба С. П., Зайцев О. А., Сарсенбаев Т. Е. - М. : Юрлитинформ, 2001. - 200 с.

262. Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине / Щербина П. Ф. - Львов : Вища школа, 1974. - 190 с.

263. Элькинд П. С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права / Элькинд П. С. - М. : Юридическая литература, 1967. - 192 с.

264. Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под общ. ред. П. Е. Недбайло и В. М. Горшенева. - М. : Юридическая литература, 1976. - 280 с.

265. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / Ю. С. Шемшученко (ред.). - К. : Українська енциклопедія ім. М. П.Бажана, 1998. - Т. 2 : Д-Й. - 741 с.

266. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / Ю. С. Шемчушенко (ред.). - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. - Т. 1: А-Г. - 669 с.

267. Юрченко В. Е. Потерпевший от преступления / Юрченко В. Е. - Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1979. - 56 с.

268. Юрчишин В.М. Обвинувачення в судах України / Юрчишин В.М. - Чернівці: Рута, 2005. - 152 с.

269. Якимов А. Ю. Принципы административно-юрисдикционного процесса / А. Ю. Якимов // Государство и право. - 1999. - № 5. - С. 5-11.

270. Якимович Ю. К. Досудебное производство по УПК РФ / Ю. К. Якимович, Т. Д. Пан. - С.-Пб. : Юридический центр “Пресс”, 2004. - 316 с.

271. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений / Яковлев В. Ф. - М. : Статут, 2006. - 240 с.

272. Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном

судопроизводстве / Якуб М. Л. - М. : Юридическая литература, 1981. - 144 с.

273. Canstein. Der Zweck des Civilprozesses. (Цит. за: Плешанов А. Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практики. - М. : Норма, 2002).

274. Canstein.Die rationallen Grundlagen des Civilprozesses. 1877. S. 185-186. (Цит за: Плешанов А. Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практики. - М. : Норма, 2002).

275. Kalinovski S. Polski proces karny w zarysie. - Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. - 416 s.

276. Mikaelsson J., Wergens A. Repairing the Irreparable. State compensation to crime victims in the European Union. - Umea, 2001. - 415 p.

277. Proces karny: Podr^cznik do cwiczen / Pod redakj Wieslawa Daszkiewicza. - Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. - 444 s.

3. Дисертації та автореферати

278. Александров А. С. Диспозитивность в уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А. С. Александров. - Н. Новгород, 1995. - 27 с.

279. Александров С. А. Правовые гарантии интересов гражданского истца и ответчика в уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.715 / С. А. Александров. - Свердловск, 1968. - 19 с.

280. Белобабченко М. К. Возобновление дел по вновь открывшимся

обстоятельствам в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 /

М. К. Белобабченко. - М., 1988. - 25 с.

281. Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н. Р. Бобечко. - К., 2004. - 20 с.

282. Божьев В. Потерпевший в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.715 / В. Божьев. - М., 1963. - 17 с.

283. Бояринцев В. Н. Соотношение публичности и диспозитивности в советском судебном праве : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09; 12.00.03 / В. Н. Бояринцев. - М., 1987. - 18 с.

284. Ващук Б. Л. Предмет доказування в цивільному позові у кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 09 / Б. Л. Ващук. - К., 2007. - 20 с.

285. Глобенко Г.І. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Г. І. Глобенко. - Х., 2007. - 19 с.

286. Губська О. А. Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. А. Губська. - К.,

2002. - 18 с.

287. Гуренко М. М. Розвиток філософсько-правової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.12 / М. М. Гуренко. - К., 2004. - 36 с.

288. Денисюк П. Д. Протокольна форма дізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / П. Д. Денисюк. - Х., 2006. - 20 с.

289. Деревянкін С. Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. Л. Деревянкін. - Х., 2005. - 20 с.

290. Деревянкін С. Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. Л. Деревянкін. - Х., 2005. - 226 с.

291. Дубривный В. А. Потерпевший на предварительном расследовании в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.715 / В. А. Дубривный. - Саратов, 1964. - 16 с.

292. Жеребятьев И. В. Процессуально-правовое положение личности потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве России: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / И. В. Жеребятьев. - Оренбург, 2004. - 244 с.

293. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / Т. М. Заворотченко. - К., 2002. - 16 с.

294. Клименко В. П. Интересы личности, их сущность и предпосылки развития : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук / В. П. Клименко. - К., 1973. - 25 с.

295. Ковальчук С. О. Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. О. Ковальчук. - Одеса, 2007. - 20 с.

296. Кокорев Л. Д. Участие потерпевшего в советском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л. Д. Кокорев. - Воронеж, 1964. - 20 с.

297. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. Ю. Костюченко. - К., 2005. - 18 с.

298. Лазарева В. А. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. А. Лазарева. - М., 1980.

- 19 с.

299. Лапшин И. С. Диспозитивные нормы российского права : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / И. С. Лапшин.

- Н. Новгород, 1999. - 29 с.

300. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / І. Й. Магновський. - К., 2003. - 22 с.

301. Малюга В. І. Принципи організації та діяльності прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10. - К., 2002 / В. І. Малюга. - 20 с.

302. Малютін І. А. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / І. А. Малютін. - К., 2000. - 19 с.

303. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті

європейських стандартів: теорія, історія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 /

В. Т. Маляренко. - Х., 2005. - 35 с.

304. Мандриченко Ж. В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ж. В. Мандриченко. - Одеса, 2007. - 17 с.

305. Масленникова Л. Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л. Н. Масленникова. - М., 2000. - 45 с.

306. Масленникова Л. Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России: дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л. Н. Масленникова. - М., 2000. - 555 с.

307. Мельник С. М. Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. М. Мельник. - К., 2001. - 22 с.

308. Михайленко А. Р. Вопросы теории и практики возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.715 / А. Р. Михайленко. - Саратов, 1971. - 17 с.

309. Михайленко А. Р. Проблемы обеспечения законности на

предварительном следствии в советском уголовном процессе. Теория и практика : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук : спец.

12.0. 09 / А. Р. Михайленко. - К., 1989. - 53 с.

310. Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. В. Навроцька. - К., 2007. - 16 с.

311. Нагаев Е. А. Гарантии прав и законных интересов иностранных граждан в досудебном производстве по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Е. А Нагаев. - М., 1999. - 162 с.

312. Нгуен Ван Зунг Международно-правовые гарантии обеспечения прав и свобод человека : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Ван Зунг Нгуен. - Алматы, 2002. - 24 с.

313. Нескороджена Л. Л. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л. Л. Нескороджена. - К., 2002. - 18 с.

314. Ноздріна М. О. Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / М. О. Ноздріна. - Х., 2004. - 20 с.

315. Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н. Е. Петрова. - Самара, 1999. - 16 с.

316. Полосков П. В. Правоспособность и дееспособность в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / П. В. Полосков. - М., 1985. - 24 с.

317. Пономаренко С. С. Диспозитивные начала в российском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. С. Пономаренко. - Оренбург, 2002. - 22 с.

318. Потеружа И. Потерпевший в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.715 / Потеружа И. - М., 1960. - 20 с.

319. Присяжнюк Т. І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Т. І. Присяжнюк. - К., 2006. - 20 с.

320. Рогатинська Н. З. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами: дис. ... канд. юрид. наук :

12.0. 09 / Н. З. Рогатинська - К., 2008. - 211 с.

321. Рогова О. И. Пределы проявления диспозитивости в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. И. Рогова. - Томск, 1994. - 28 с.

322. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М. В. Сенаторов. - Х., 2005. - 20 с.

323. Сильчева Н. П. Правовые и психологические основы участия в советском уголовном процессе потерпевшего от преступления : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Н. П. Сильчева.

- М., 1974. - 24 с.

324. Сироїд Т. Л. Захист жертв злочинів у міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / Т. Л. Сироїд. - Х., 2000. - 20 с.

325. Соловйова О. Є. Примирення сторін у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / О. Є. Соловйова. - Х., 2006. - 20 с.

326. Танцерев М. В. Потерпевший и его функция в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / М. В. Танцерев. - Томск, 1999. - 176 с.

327. Туманянц А. Р. Судебный контроль за законностью и обоснованностью процессуальных решений органов досудебного следствия: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А. Р. Туманянц. - Х., 1998. - 181 с.

328. Ульянов В. Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. Г. Ульянов. - Краснодар, 1998. - 26 с.

329. Шаповалова Л. І. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності в досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л. І. Шаповалова.

- К., 2001. - 18 с.

330. Шпотаківська О. В. Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. В. Шпотаківська. - К., 2005. - 18 с.

331. Шутенко О. В. Проблеми диспозитивності в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / О. В. Шутенко. - Х., 2003. - 19 с.

332. Юношев С. В. Адвокат - представитель потерпевшего : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. В. Юношев. - Самара, 2000. - 19 с.

333. Юсубов А. М. Принцип публичности в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А. М. Юсубов. - М., 1988. - 23 с.

334. Ященко А. М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально- правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А. М. Ященко. - К., 2006. - 20 с.

4. Слідчо-судова практика

335. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2003 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 5. - С. 23-32.

336. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2004 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 5. - С. 23-30.

337. Кількість розглянутих судами України справ та матеріалів усіх категорій

(з урахуванням повернених і відкликаних) у 2002-2006 рр. [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. - Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

338. Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 14 січня

2000 р. (справа про перевірку конституційності окремих положень КПК РСФСР, якими врегульовано повноваження суду щодо порушення кримінальної справи) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.ks.rfnet.ru.

339. Постанова судді Рівненського міського суду від 26 січня 2007 р. [Матеріали кримінальної справи № 4-120/07] // Архів Рівненського міського суду за 2007 рік.

340. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. - К. : Вид. дім “Скіф”, 2007. - 492 с.

341. Практика застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 1. - С. 25-31.

342. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 02.07.04 р. // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 8. - С. 6-10.

343. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №12 від 23 грудня 2005 р. // Вісник Верховного Суду України. - № 2. - 2006. - С. 13-16.

344. Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / За заг. ред.

B. Т. Маляренка; Упорядник П. П. Пилипчук. - Юрінком Інтер, 2007. -

C. 310-317.

345. Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 15.05.2006 р. // Постанови ПВСУ у кримінальних справах. - К. : Вид. дім “Скіф”, 2007. - С. 488 - 491.

346. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003. - № 3.

347. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 3. - С. 9-16.

348. Розгляд апеляційними судами кримінальних справ та матеріалів за апеляційними скаргами, апеляційними поданнями (за винятком окремих ухвал) у 2005-2006 рр. [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

349. Справа № 1-1007/06 // Архів Рівненського міського суду Рівненської області за 2006 рік.

350. Справа № 1-13/07 // Архів Гощанського районного суду Рівненської області за 2007 рік.

351. Справа № 1-16/07 // Архів Шепетівського міськрайонного суду

Хмельницької області за 2007 рік.

352. Справа № 1-18/07 // Архів Нетішинського міського суду Хмельницької області за 2007 рік.

353. Справа № 1-341/07 // Архів Рівненського міського суду Рівненської області за 2007 рік.

354. Справа № 1-54/06 // Архів Шепетівського міськрайонного суду

Хмельницької області за 2006 рік.

355. Справа № 1-55/07 // Архів Нетішинського міського суду Хмельницької області за 2007 рік.

356. Справа № 1-78/07 // Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2007 рік.

357. Справа № 1-79/07 // Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2007 рік.

358. Справа № 1-8/07 // Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2007 рік.

359. Справа № 1-81/07 // Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2007 рік.

360. Справа № 1-83/07 // Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2007 рік.

361. Справа № 1-85/06 // Архів Гощанського районного суду Рівненської області за 2006 рік.

362. Справа № 1-9/07 // Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2007 рік.

363. Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2006 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс] / Г. І. Рудник; Верховний Суд України. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

364. Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р. [Електронний ресурс] / Г. І. Рудник; Верховний Суд України. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

365. Стан та структура злочинності в Україні (2005-2006 р.р.) [Електронний ресурс] / МВС України. - Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/ /main/uk/publish/article.

366. Стан та структура злочинності в Україні (2006-2007 рр.) [Електронний ресурс] / МВС України. - Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/ /main/uk/publish/article.

367. Стан та структура злочинності в Україні (І півріччя 2008 р.) [Електронний ресурс] / МВС України. - Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/ /main/uk/publish/article.

368. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 19 грудня 2006 р. // Вісник Верховного Суду України. -

2007. - № 5. - С. 18-19.

369. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 25 грудня 2007 р. // Рішення Верховного Суду України. -

2008. - № 1(16). - С. 119-121.

<< |
Источник: Герасимчук Олег Павлович. ДИСПОЗИТИВНІСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2008. 2008

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -