<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за розголошення лікарської таємниці : окремі теоретичні та прикладні проблеми / Д. С. Азаров // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: матер.

наук.-практ. конф., 22 – 23 квітня, Харків. – К. – Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С.100–102.

2. Акопов В. И. Медицинское право в вопросах и ответах / В. И. Акопов. – М. : Издательство ПРИОР, 2001. – 208 с.

3. Акопов В. И. Медицинское право: книга для врачей, юристов и пациентов / В. И. Акопов. – Москва : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н\Д : Издательский центр «МарТ», 2004. – 368 с.

4. Акопов В. И. Право в медицине / В. И. Акопов, Е. Н. Маслов. – М. : Книга-сервис, 2002. – 352 с.

5. Алієва О. М. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за розголошення лікарської таємниці / О. М. Алієва // Правова держава. – 2008. – № 10. – С. 74-80.

6. Андрушко П. П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі : кримінально-правова характеристика : [монографія] / П. П. Андрушко. – К. : КНТ, 2007. – 328 с.

7. Андрушко П. П. Особливості кримінально-правової політики в Україні після набрання чинності КК України 2001 року / П. П. Андрушко // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 – 12 жовтня 2012 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – С. 97–105.

8. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України / П. П. Андрушко. – К. : Атіка, 2012. – 332 с.

9. Антонов И. М. Пенализация преступлений, причиняющих вред здоровью : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право» / Антонов Иван Михайлович. – Хабаровск, 2004.

– 223 c.

10. Антонов С. В. Лікарська помилка як особливий критерій при встановленні вини медичних працівників у цивільно-правовому делікті / С. В. Антонов // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки (Вип. 18). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 224-229.

11. Антонов С. В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг : дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Антонов Сергій Володимирович. – Київ, 2006. - 206 с.

12. Аснис А. Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России / А. Я. Аснис. – М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. – 396 с.

13. Бавсун М. В. Проблемы виновного вмненения за преступления, совершаемые по неосторожности / М. В. Бавсун, С. В. Векленко // Правоведение. –2004. – № 5. – С. 133-141.

14. Бавсун М. Проблемы квалификации убийства во время родов / М. Бавсун, П. Попов // Уголовное право. –2009. – № 3. – С. 12-16.

15. Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / С. Р. Багіров. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

16. Бажанов М. И. Личность под охраной уголовного закона / М. И. Бажанов, В. В. Сташис. – Симферополь: Таврида, 1995. – 235 с.

17. Бажанов М. И. О различных трактовках некоторых признаков объективной стороны преступления в науке уголовного права / М. И. Бажанов // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад.. України. - 1999. – Вип. 40. – С. 145-156.

18. Байда А. О. Відмежування незаконної лікувальної діяльності від інших злочинів проти життя і здоров’я особи, що вчинюються у сфері медичного обслуговування / А. О. Байда // Проблеми законності. – 2010. – № 108. – С. 161-168.

19. Байда А. О. Відповідальність за незаконну лікувальну діяльність за КК України (аналіз складу злочину, питання кваліфікації) : автореф.

дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / А. О. Байда. – Х. : НЮА імені Я. Мудрого, 2006. – 20 с.

20. Байда А. О. Класифікація злочинів у сфері медичної та фармацевтичної діяльності / А.О. Байда // Актуальні проблеми правознавства: наук. конф. молодих вчених та здобувачів: тези доп. та наук. повідом. / за ред. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України. – 2004. – С. 148-151.

21. Байда А. О. Медична помилка та її кримінально-правова оцінка / А. О. Байда // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України. – 2004. – Вип. 69. – С. 148-160.

22. Байда А. А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность : [монография] / под науч. ред. проф. В. И. Тютюгина / А. А. Байда. – Х. : Одиссей, 2009. – 320 с.

23. Байлов А. В. Відмежування незаконного проведення аборту від суміжних складів злочинів / А. В. Байлов, К. О. Черевко // 10 років чинності Кримінального кодексу України : проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13 – 14 жовтня 2011 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 412–415.

24. Балабко В. В. Відмежування лікарської помилки від злочинної необережності / В. В. Балабко // Науковий журнал «Право і суспільство». – 2010. – №6. – С. 192–196.

25. Балабко В. Вчинення злочинів медичними та фармацевтичними працівниками: ненадання медичної допомоги хворому та неналежне виконання професійних обов’язків: аналіз складів злочину / В. Балабко // Вісник прокуратури. – 2010. – № 5. – С. 34-44.

26.Балабко В. В. Вчинення злочинів медичними працівниками у сфері трансплантації: окремі питання / В. В. Балабко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С. 90-97.

27. Балабко В. В. Деякі аспекти пеналізації злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених медичними працівниками / В. В. Балабко // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали II міжнар.

наук –практ. конф., м. Луганськ, 19-20 квітн. 2012 р. / Упорядн. : Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. - 2012. – С. 36-40.

28. Балабко В. В. До питання виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених медичними працівниками // В. В. Балабко / Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : Всеукраїнська науково-практична конференція, 30 жовтня 2009 року, Запоріжжя: матеріали у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний ін-т ДДУВС. - 2009. – Ч.2. – С. 270-273.

29. Балабко В. В. До питання вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи медичними та фармацевтичними працівниками: проблеми продовжуються / В. В. Балабко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, «Норд Комп’ютер». - 2009. – С. 97-99.

30. Балабко В. В. Евтаназія : соціально-правові проблеми / В. В. Балабко // Вісник прокуратури. – 2009. - № 7.-С. 55–59.

31. Балабко В. В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи: проблемні аспекти / В. В. Балабко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 2. - С. 164-170.

32. Балабко В. В. Окремі аспекти визначення предмету злочинів, вчинених медичними працівниками проти життя та здоров’я особи / В. В. Балабко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 - 21 травн. 2011 р. // редкол. : Г. Є. Болдарь, А. О. Данилевський, О. О. Дудоров та ін. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. - 2011. – С. 48-53.

33. Балабко В. В. Окремі аспекти визначення суб’єкта злочину за незаконне розголошення лікарської таємниці / В.

В. Балабко // X Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 6-8 травня 2011 року. Тези доповідей. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 220-221.

34. Балабко В. В. Окремі питання пов’язані з вчиненням медичними працівниками злочинів у сфері трансплантації / В. В. Балабко // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13 березня 2010 року: у 2-х частинах. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина». - 2010. – Ч. 2. – С. 102–103.

35. Балабко В. В. Порушення професійних обов’язків медичними працівниками : історико-правові аспекти / В. В. Балабко // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 квітня 2010 року: у 3-х частинах. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина». - 2010. – Ч. 3. – С. 63-64.

36. Бараненко Д. В. Спеціальний суб’єкт злочину : кримінально-правовий аналіз : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Д. В. Бараненко. – К., 2009. – 19 с.

37. Баулин Ю. В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния / Ю. В. Баулин. – Х. : Изд-во «Кроссроуд», 2007. – 96 с.

38. Бахин В. Защита здоровья и жизни людей от незаконной трансплантации органов и тканей человека / В. Бахин, Н. Карпов // Закон и жизнь. – 2011. - № 5. – С. 27-30.

39. Бедрин Л. М. Вопросы права и деонтологии в подготовке и воспитании врача : Учеб. пособие для студентов, субординаторов и интернов / Л. М. Бедрин, А. П. Загрядская, П. П. Ширинский. – Ярославль, 1986. – 76 с.

40. Бердичевский Ф. Ю. Вопросы уголовной ответсвенности медицинского персонала за нарушение профессиональнх обязанностей. Особенности расследования и судебного рассмотрения дел этой категории / Ф.

Ю. Бердичевский // Труды. Том 4 (статьи аспирантов ВЮЗИ). – М., 1965. – 350 с.

41. Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей / Ф. Ю. Бердичевский. - М. : Юрид. лит., 1970. – 128 с.

42. Біттнер О. Чорний бізнес чорних трансплантологів / О. Бітнер // Урядовий кур’єр. – 2010. – 17 серпня. - № 151.

43. Блинов А. Г. Конвенция Совета Европы о правах человека и биомедицине и её значение в уголовно-правовом обеспечении прав и свобод пациента / А. Г. Блинов // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2008. – С. 332–338.

44. Блинов А. Г. Конституционные основы уголовно-правового обеспечения прав и свобод пациента в России / А. Г. Блинов // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики : Межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. – Вып. 4. – C. 274–285.

45. Блинов А. Г. Теоретические основы уголовно-правового обеспечения интересов пациента в условиях глобализации / А. Г. Блинов // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27 – 28 мая 2010 года). – М. : Проспект, 2010. – С. 611-616.

46. Блинов А. Г. Уголовно-правовое обеспечение сохранности эмбриона человека в мусульманской системе права / А. Г. Блинов // Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2010. - С. 316–321.

47. Бобров О. Е. Медицина (нравы, судьбы, бесправие) / О. Е. Бобров. – Донецк : Регина, 2004. – 158 с.

48. Бойко А. И. Преступное бездействие / А. И. Бойко. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 320 с.

49. Большая медицинская энциклопедия / Уклад. Ю. И. Афанасьєв. – М. : Советская энциклопедия, 1985. – Т. 25. – 544 с.

50. Борзенков Г. Н. Отзыв официального оппонента на диссертацию «Эвтаназия как социально-правовое явление (уголовно-правовые проблемы)», представленную Капинус О. С. на соискание ученой степени доктора юридических наук (специальность 12.00.08) / Г. Н. Борзенков // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 141–144.

51. Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья : вопросы квалификации / В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : Консум, 1995. – 104 с.

52. Борисов В. І. Щодо подальшого вдосконалення захисту прав та законних інтересів потерпілого від злочину засобами кримінального права / В. І. Борисов, Ю. П. Дзюба, Ю. А. Пономаренко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 19. – С. 3–15.

53. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. переробл. й доп. : Навч. посібник / Бостан Л. М., Бостан С. К. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 730 с.

54. Бояров С. Проблемы определения начала жизни в уголовном праве / С. Бояров // Уголовное право. –2004. – № 4. – С. 13-14.

55. Брайловська А. Деякі питання розмежування діяння, передбаченого ст. 137 КК України, із суміжними складами злочинів / А. Брайловська // Вісник прокуратури. – 2012. – № 1. – С. 79–85.

56. Брайловська А. І. Кримінально-правова кваліфікація неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / А. І. Брайловська. – К. : Національний університет «Одеська юридична академія», 2012. – 21 с.

57.Бриллиантов А. Должностное лицо: организационно-распорядительные функции / А. Бриллиантов, П. Яни // Законность. – 2010. – № 6 – С. 12–14.

58. Брич Л. П. Значення видів об’єкта і таких ознак, як предмет і потерпілий у розмежуванні суміжних складів злочинів між собою і для розмежування складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами / Л. П. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. - № 44. – С. 226-242.

59. Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті людини / Л. П. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. - № 46. – С. 178-192.

60. Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров’ю людини / Л. П. Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 60 с.

61. Брич Л. П. Спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України «Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби», із суміжними складами злочинів / Л. П. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 454-467.

62. Брыч Л. П. Преступления против здоровья и против безопасности жизни и здоровья по законодательству Украины / Л. П. Брыч. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 116 с.

63. Броуэр Луи. Фармацевтическая и продовольственная мафия. Последствия её деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьёзные проблемы состояния здоровья населения Запада / пер. с франц. Н. Н. Сенченко / Луи Броуэр – К. : Издательсакий дом «Княгиня Ольга», 2002. – 280 с.

64. Бунина Е. Ю. Проблемы квалификации незаконного производства аборта / Е. Ю. Бунина, А. А. Гребеньков // Уголовное право в эволюционирующем мире : сб. науч. ст. / Ред. кол. : С. Г. Емельянов и др. – Курск: Юго-Запад. гос. ун-т, 2011. – С. 111–115.

65. Бурдін В. Особливості кримінальної відповідальності лікарів за ненадання допомоги хворому / В. Бурдін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції, 5 – 6 лютого 2004 р. – Львів: Юрид. ф-т Львівського національного університету ім. І. Франка, 2004. – С. 382–383.

66. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додат. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1258 с.

67. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Р. В. Вереша. – Львів., 2004. – 20 с.

68. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Вереша Роман Вікторович. – Київ, 2004. - 277 с.

69. Вереша Р. В. Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник / Р. В. Вереша. – К.: Атіка, 2005. – 464 с.

70. Винокуров В. Способы указания на субъект правоотношений и проблемы квалификации / В. Винокуров // Уголовное право. – 2009. - № 4 - С. 12-16.

71. Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 7. – С. 22–24.

72. Власихин В. Кузены против Департамента здравоохранения штата Миссури / В. Власихин // Российская юстиция. – 2000. - № 10. – С. 50–52.

73. Волженкин Б. В. Служебные преступления / Б. В. Волженкин. – М. : Юристъ, 2000. – 368 с.

74. Воробей П. А. Кримінально-правове ставлення в вину : Монографія / П. А. Воробей. – К. : Атіка, 2009. – 176 с.

75. Галай В. О. Практичне право : права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. [В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. Я. Сенюта. та ін.]; за ред. С. Г. Стеценка та А. О. Галая. – К. : КНТ, 2009. – 224 с.

76. Галай В. О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні : Науково-практичний посібник / В. О. Галай. – К. : КНТ, 2009. – 72 с.

77. Ганова Г. О. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою : дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Ганова Ганна Олександрівна. - К., 2012. - 221 с.

78. Гацелюк В. О. До питання про об’єкт дослідження проблем криміналізації / В. О. Гацелюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21 – 22 вересня 2012 року. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 52–56.

79. Гетьман Г. М. Щодо ефективності застосування норм про кримінальну відповідальність за злочини у сфері медичної діяльності / Г. М. Гетьман // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : Матеріали наук. конф., 15 травня 2008 р. / Ред. кол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2008. – С. 81–83.

80. Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні : Монографія / З. С. Гладун. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 720 с.

81. Глашев А. А. Медицинское право : практическое руководство для юристов и медиков / Глашев А. А. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 208 с.

82. Глушков В. А. Ответственность за преступления в области здравоохранения / В. А. Глушков. – К. : Вища школа, 1987 - 198 с.

83. Глушков В. О. Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України щодо відповідальності за злочини у сфері медичного обслуговування населення / В. О. Глушков // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: наук.-практ. конф., 22 – 23 квітня 2004р.: тези доп. – К.-Х. : Юрінком Інтер. - 2004. – С. 90–93.

84. Головченко В. Лікарська таємниця як медико-правова проблема / В. Головченко, Л. Грузова // Юридичний вісник України. – 2001. – 21-27 липня.

85. Гороховська О. В. Вбивство через необережність : проблеми кримінальної відповідальності : [монографія] / О. В. Гороховська / – К. : Вид. Паливода А. В., 2007. – 180 с.

86. Горпинюк О. П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / О. П. Горпинюк. – Львів, 2011. – 19 с.

87. Гребеньков А. А. Проблемы ответственности медицинских работников в сфере гемотрансфузии / А. А. Гребеньков, А. С. Залюбовская, А. О. Платонова // Уголовное право в эволюционирующем мире : сб. науч. ст. / Ред. кол. : С. Г. Емельянов и др. – Курск: Юго-Запад. гос. ун-т, 2011. – С. 128–131.

88. Гревцова Р. Ю. Юридична відповідальність медичних працівників за правопорушення у сфері охорони здоров’я / Р. Ю. Гревцова // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 4. – С. 12–20.

89. Григонис Э. П. Ответственность за преступления, совершаемые медицинскими работниками : учеб. пособие / Э. П. Григонис, О. В. Леонтьев. – СПб. : СпецЛит, 2008. – 157 с.

90. Гринчак С. В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини: [монографія] / наук. ред. Л. В. Дорош / С. В. Гринчак. – Х. : Право, 2011. – 296 с.

91. Гринчак С. В. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини : Підстави кримінальної відповідальності: автореф. дис… канд.. юрид : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / С. В. Гринчак.- Х., 2007. - 20 с.

92. Гринчак С. В. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини / С. В. Гринчак // Право і безпека. – 2004. - № 32 – С. 40–45.

93. Грищук В. Еутаназія : Суспільна та кримінально-правова оцінка / В. Грищук // Право України. – 2010. - № 9. – С. 110-119.

94. Грищук В. К. Кримінальне право України : Загальна частина : Навч. посіб. / В. К. Грищук. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 568 с.

95. Громов О. П. Врачебная деонтология и ответственность медицинских работников / О. П. Громов. - М., 1968. - 77 с.

96. Гук О. Суб’єкт службових злочинів / О. Гук // Радянське право. – 1986. – № 12. – С. 55-58.

97. Гуторова Н. О. Кримінально-правова категорія «Пеналізація злочинів» : методологічні аспекти формування та розвитку / Н. О. Гуторова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс. - 2011. – Вип. № 2. – С. 96-100.

98. Гущесова Т. Кримінально-правові проблеми трансплантації органів і (або) тканин людини / Т. Гущесова // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції, 5 – 6 лютого 2004 р. – Львів: Юрид. ф-т Львівського національного університету ім. І. Франка, 2004. – С. 388–390.

99. Давыдовский И. В. Врачебные ошибки / И. В. Давыдовский // Советская медицина. – 1941. - № 3. – С. 3-10.

100.Дагель П. С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы / П. С. Дагель. – М. : Юрид. лит. 1977. – 144 с.

101. Данилюк Т. М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину: автореф. дис… канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче права» / Т. М. Данилюк. – Львів, 2009. – 18 с.

102. Денисова А. Системность и комплексный подход в правотворчестве (на примере уголовного права) / А. Денисова, Малков В. // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 124-127.

103. Дідківська Н. А. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Н. А. Дідківська. – К., 2005. – 19 с.

104. Дмитриев Ю. А. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии / Ю. А. Дмитриев, Е. В. Шленева // Государство и право. – 2000. - № 11. – С. 52-59.

105. Довідник кваліфікаційних характеристик працівників системи охорони здоров’я. Випуск 78. Охорона здоров’я : наказ МОЗ від 29 березня 2002 р. № 117 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.jobs.ua/dkhp/sgroup-224.

106. Дорош Л. В. Незаконна торгівля органами або тканинами людини / Дорош Л. В., Потапенко І. В. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 99–111.

107. Драгонец Я. Современная медицина и право. Пер. со словац. / Я. Драгонец, П. Холлендер. – М. : Юрид. лит, 1991. – 336 с.

108. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / О. О. Дудоров / Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 952 с.

109. Дунаєвська Л. Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги : автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова ексертиза» / Л. Г. Дунаєвська. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. - 19 с.

110. Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву / Н. Д. Дурманов. – М. : Госюриздат, 1955. – 212 с.

111. Дуфенюк О. М. Прогалини кримінально-правового забезпечення заборони репродуктивного клонування людини в Україні / О. М. Дуфенюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві. Міжнародний симпозіум, 12 – 13 вересня 2008 р. Тези і реферати доповідей, тексти повідомлень. – Львів, 2008. – С. 63–69.

112. Єгорова В. О. Криміналізація незаконного проведення дослідів над людиною та його кримінально-правові ознаки: автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. О. Єгорова. – К., 2010. – 20 с.

113. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10269523.

114. Жертви нерозбірливо написаних рецептів // Урядовий кур’єр. – 2007. – 6 червня. – № 98.

115. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

116. Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву / Н. И. Загородников. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. – 278 с.

117. Загородников Н. И. Преступления против здоровья / Н. И. Загородников. – М. : Юрид. лит., 1969. – 168 с.

118. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

119. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3207-17.

120. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів» від 5 липня 2012 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5065-17.

121. Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр.

122. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012р. [Електроний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5081-17.

123. Закон України «Про заборону репродуктивного клонування людини» від 14 грудня 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2231-15.

124. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.

125. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

126. Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20лікарські%20засоби.

127. Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» у редакції Закону від 22 березня 2012 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2586-14.

128. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1489-14.

129. Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1007-14.

130. Зарецький М. Без права на ошибку / М. Зарецький // Жизнь Луганська.- 2007. - 2 мая - 875 (18) [Електроний ресурс] - Режим доступу : http://www.life.of.lugansk.ua/cgi-bin/article.cgi?n=875&id=213.

131. Зильбер А. П. Этюды медицинского права и этики / А. П. Зильбер. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 848 с.

132. Зозулінський Т. Достукатися до медичних небес / Т. Зозулінський // Юридичний вісник України. – 22 – 28 вересня 2012 р. – № 38.

133. Золоев А. Алгоритм проверочных мероприятий по установлению ятрогений / А. Золоев // Законность. – 2009. – № 5. – С. 25–28.

134. Золоев А. Причины неблагоприятных результатов (исходов) медицинских мероприятий / А. Золоев // Законность. – 2008. – № 2. – С. 13–15.

135. Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль : теория и практика / В. И. Зубкова. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 304 с.

136. Иванников И. А. Медицинское право: Учебное пособие / И. А. Иванников, Н. А. Рубанова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» ; Аквадемцентр, 2010. – 208 с.

137. Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості та Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 р. № 179 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06.

138. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, яка затверджена. Затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/show.

139. Інструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітноті. Затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2006 р. № 508 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-06.

140. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку. Затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 р. № 226 [Електронний ресурс] - Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0697-00.

141. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. / Под ред. проф. Н. А. Крашенниковой и проф. О. А. Житкова. – М. : издательская группа НОРМА – ИНФА М, 1999. – 480с.

142. Канцевич И. А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики / И. А. Канцевич. – К. : «Здоровье», 1974. - 180 с.

143. Капинус О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь : [монографія] / О. С. Капинус. - М. : Издательский дом «Камерон», 2006. – 480 с.

144. Капинус О. С. Современное уголовное право в России и за рубежом: [Сборник статей] / О. С. Капинус. - М. : Издательский дом «Буквоед», 2008. – 316 с.

145. Карпенко Л. Особенности уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны: сравнительно-правовой анализ / Л. Карпенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 10. – С. 113–116.

146. Кейдунова Е. Р. Преступления против жизни и здоровья, совершаемые медицинскими работниками: направления реформирования законодательства / Е. Р. Кейдунова // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. : Т. 1. – Одеса. - 2010. – С. 129–132.

147. Келина С. Г. Принципы советского уголовного права / С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев – М. : Наука, 1988. – 173 с.

148. Кибальник А. Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности медицинских работников / А. Г. Кибальник, Я. В. Старостина. – М. : Илекса, 2006. – 92 с.

149. Кирилюк І. В. Злочинність у сфері охорони здоров’я : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / І. В. Кирилюк. – К., 2012. – 22 с.

150. Киселева М. Посягательство на жизнь эмбриона / М. Киселева // Законность. – 2010. – № 1. – С. 53-55.

151. Киселева М. Уголовная ответственность за прерывание беременности / М. Киселева // Уголовное право. – 2008. – № 4. – С. 31-35.

152. Класифікатор професій ДК 003:2005 : наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 р. № 375 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vc375609.05.

153. Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb327609-10.

154. Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под ред. Н. А. Лопашенко / Е. В. Кобзева. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – 228 с.

155. Ковалев М. Критерии уголовной ответственности медицинских работников за ненадлежащее лечение / М. Ковалев, И. Вермель // Социалистическая законность. – 1987. – № 4. – С. 58–59.

156. Ковалев М. И. Право на жизнь и право на смерть / М. И. Ковалев // Государство и право. – 1992. – № 7. – С. 68–75.

157. Козак І. Рука долі. Для новонароджених вона має реальне уособлення. Інколи фатальне / І. Козак // Голос України. – 2010. – 21 січня. – № 9.

158. Козак І. Смерть від … клізми / І. Козак // Голос України. –2007. – 30 листопада.

159. Козлов А. П. Понятие преступления / А. П. Козлов. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 819 с.

160. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции: проблемы построения, классификации и измерения / А. П. Козлов. – Красноярск. : Изд-во Красноярского ун-та, 1989. – 176 с.

161. Коли хворіє медицина, за лікування береться прокурор // Голос України. –2008. – 30 квітня. – № 85.

162. Колокалов Г. Р. Основы медицинского права. Курс лекцій : Учебное пособие для вузов / Г. Р. Колокалов, Н. В. Косолапова, О. В. Никульникова. – М. : Экзамен, 2005. – 320 с.

163. Кондратьєва О. Помилка ціною в життя. Чому винні і ній лікарі залишаються безкарними ? / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. – 2011. – 5 – 11 лютого. - № 6.

164. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua//laws/show/254к/96-вр.

165. Кореневский Ю. Расследование причинения вреда здоровью медицинскими работниками / Ю. Кореневский // Законность. – 1999. – № 4. – С. 16–20.

166. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України / М. Й Коржанський. – К. : Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.

167. Коржанський М. Й. Предмет і об’єкт злочину : [монографія] / М. Й. Коржанський. – Д. : Юрид.акад. Мін-ва внутр. Справ ; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.

168. Косарев К.В. Понятие врачебной ошибки в российском уголовном праве / К. В. Косарев // Проблеми реформування кримінальної юстиції : український контекст і міжнародний досвід. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ: Спеціальний випуск № 5. – Луганськ, 2011. - С. 469-475.

169. Костенко О. М. Культура і закон - у протидії злу : [монографія] / О. М. Костенко.- К. : Атіка, 2008. - 352 с.

170. Костикова Е. О. Медицинская деятельность как деятельность в условиях обоснованного риска / Е. О. Костикова // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2009. – № 3. – С. 197–205.

171. Красновский Г. Н. Биоэтические и уголовно-правовые проблемы в Законе Российской Федерации о трансплантации органов и (или) тканей человека / Г. Н. Красновский // Государство и право. – 1993. - № 12. – С. 69-75.

172. Кривошеин П. Принципы правового регулирования изъятия внутренних органов и тканей человека для трансплантации / П. Кривошеин, Н. Горбунова // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 116-120.

173. Кривошеин П. Убийство матерью новорожденного ребенка / П. Кривошеин // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 38–40.

174. Крилова Н. Застосування сучасних біомедичних технологій: кримінально-правовий аспект / Н. Крилова // Юридичний вісник України. – 2007. – 26 травня - 1 червня. – № 21.

175. Крылова Н. Е. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект / Н. Е. Крылова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2002. - № 2. – С. 17-36.

176. Крылова Н. К вопросу об определении момента окончания жизни человека в уголовном праве Российской Федерации / Н. Крылова, В. Сафонов // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 55-58.

177. Крылова Н. Е. Некоторые уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий / Н. Е. Крылова // Российский ежегодник уголовного права. № 2. 2007 / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Волженкина. – СПб. : ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008. – C. 185–204.

178. Крылова Н. Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость уголовно-правовой защиты «будущей» жизни / Н. Е. Крылова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2002. - № 6. – С. 38-53.

179. Крылова Н. Е. Преподавание спецкурса «Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности» / Н. Е. Крилова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2005. - № 2. – С. 36-47.

180. Крылова Н. Е. Уголовная ответственность за принуждение к донорству органов и тканей человека по законодательству России и Украины / Н. Е. Крилова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2004. - № 5. – С. 39-51.

181. Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика: Уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий : дис…д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Крылова Наталия Евгеньевна. - М., 2006. – 410 с.

182. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : [монографія] / В. М. Куц, С. В. Гізімчук, В. О. Єгорова - Харків : Юрайт, 2012. - 304 с.

183. Кримінальна справа № 1-39/2005 // Архів Оріхівського районного суду Запорізької області за 2008 рік.

184. Кримінальна справа № 1-382/2006 // Архів Якимівського районного суду Запорізької області за 2006 рік.

185. Кримінальна справа № 1-262/2007 // Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за 2007 рік.

186. Кримінальна справа № 1-75/2008 // Архів Приморського районного суду Запорізької області за 2008 рік.

187. Кримінальна справа № 1-150/2008 // Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за 2008 рік.

188. Кримінальна справа № 1-413/2008 // Архів Оболонського районного суду м. Києва за 2008 рік.

189. Кримінальна справа № 11-1663/2008 // Архів Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області за 2008 рік.

190. Кримінальна справа № 11-1773/2008 // Архів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за 2008 рік.

191. Кримінальна справа № 1-2/2009 // Архів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області за 2009 рік.

192. Кримінальна справа №1-10/2009 // Архів Рокитнянського районного суду Київської області за 2009 рік.

193. Кримінальна справа №1-73/2009 // Архів Нововолинського міського суду Волинської області за 2009 рік.

194. Кримінальна справа № 11-616/2009 // Архів Ворошиловського районного суду м. Донецька за 2009 рік.

195. Кримінальна справа №1-3/2010 // Архів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області за 2010 рік.

196. Кримінальна справа №1-43/2010 // Архів Ічнянського районного суду Чернігівської області за 2010 рік.

197. Кримінальна справа №1-48/2011 // Архів Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області за 2011 рік.

198. Кримінальна справа №11-105/2011 // Архів Апеляційного суду Чернігівської області за 2011 рік.

199. Кримінальна справа № 2026/1-73/2011 // Архів Люботинського міського суду Харківської області за 2011 рік.

200. Кримінальна справа №1-108/2012 // Архів Деснянського районного суду м. Києва за 2012 рік.

201. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / [за ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського]. – К. : Істина, 2011 – 1112 с.

202. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива. Курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.

203. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я.Тація]. – [3-ге вид., перероб. і допов]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

204. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

205. Кримінальне право України. Загальна частина / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.] ; відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв, наук. ред. В. А. Клименко, М. І. Мельник. – К. : Правові джерела, 2002. – 432 с.

206. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, С. Я. Лихова та ін.] ; за ред. П.С. Матишевського. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 896 с.

207. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.] ; за ред.. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [вид. 2-ге, переробл. та допов.]. – К. : Атіка, 2008. – 712 с.

208. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.] / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К. : Юрид. думка, 2004. – 656 с.

209. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., переробл. і доповн]. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

210. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.] ; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [3-є вид., перероб. і допов]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 624 с.

211. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. / Упоряд. та переднє слово : М. І. Мельник, М. І. Хавронюк / М. І. Хавронюк. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України : наукові дослідження та деякі висновки / За ред. М. І. Мельника. – К. : А.С.К. 2001. – 304 с.

212. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / відп. ред. Є. Л. Стрельцов [вид. п’яте, перероб. та допов.]. - Х. : ТОВ «Одісей», 2008. – 800 с.

213. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.

214. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [вид. третє, переробл. та доповн.]. – Х. : ТОВ «Одісей», 2007. – 1184 с.

215. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.]; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [вид. четверте, переробл. та доповн.]. – Х. : ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с.

216. Кримінальний кодекс Української РСР. Офіціальний текст із змінами на 1 вересня 1958 р. та з додатками постатейно-систематизованих матеріалів. – К. : Держ. вид-во політ. літ., 1958. – 162 с.

217. Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, А. В. Василевский. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 300 с.

218. Крупко Д. І. Встановлення обов’язку надати медичну допомогу в контексті ст. 139 КК / Д. І. Крупко // Правова держава. – 2010. - № 12. – С. 188-193.

219. Кудаков А. В. Исполнитель уголовно-правовой обязанности воздерживаться от допущенной врачебной ошибки / А. В. Кудаков // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Межвуз. сб. науч. тр. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2010. – Вып. 4. – C. 368–372.

220. Кудаков А. В. Критерий квалификации дефекта медицинского вмешательства в качестве врачебной ошибки / А. В. Кудаков // Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2010. - С. 302–305.

221. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. – М. : Госюриздат, 1960. – 243 с.

222. Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовноой ответсвенности / Н. Ф. Кузнецова – М. : Госюриздат, 1958. – 220с.

223. Купцов В. М. Характеристика злочинів, які посягають на життя при трансплантації органів і тканин людини / В. М. Купцов, Г. В. Чеботарьова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Випуск 21. – Ч. 1. – С. 28-33.

224. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1 : Учение о праступлении. Учебник для вузов / Под ред. доктора юридических наук, профессора Н. Ф. Кузнецовой и кандидата юридических наук, доцента И. М. Тяжковой. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2002. – 624 с.

225. Куц В. Рецензия на книгу: Капинус О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление / Виталий Куц, Яна Тринева // Уголовное право. – 2007. - № 5. – С. 133-137.

226. Ларін М. Право на гідну смерть / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2003. - № 41. – 11-17 жовтня.

227. Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : автореф. дис ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Є. В. Лащук. – К., 2005. – 20 с.

228. Леонтьев А. Н. Деятельность и личность / А. Н. Леонтьев // Вопросы философии. – 1964. - № 4. – С. 96.

229. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т. А. Лесниевски-Костарева. – М. : Издательство НОРМА, 1998. – 296 с.

230. Лизогуб Я. Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником / Я. Лизогуб // Право України – 2005. - № 4. – С. 85-88.

231. Лизогуб Я. Щодо юридичної узгодженості окремих приписів ст. 143 КК України / Я. Лизогуб // Прокуратура, людина, держава. – 2005. - № 2. -С. 49-53.

232. Литвак О. М. Держава і злочинність : [монографія] / О. М. Литвак. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.

233. Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект) : дис…д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Литвак Олег Михайлович. - Харків, 2001. - 414 с.

234. Литвак О. Злочинність, її причини та профілактика / О. Литвак. - К. : Україна, 1997. - 167 с.

235. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : [монографія] / С. Я. Лихова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006 - 573 с.

236. Лікарські помилки // Юридичний вісник України. – 2007. – 22 - 28 вересня. – № 38.

237. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики. Затверджені наказом МОЗ від 2 лютого 2011 р. № 49 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

238. Мавед Е. О. Актуальные вопросы ятрогенной патологии / Е. О. Мавед // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2 / 19 – 20 лютого 2010 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 129–131.

239. Мавед Е. О. Юридическая оценка врачебной ошибки / Е. О. Мавед // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. : Т. 1. – Одеса .- 2010.-С. 174–175.

240. Маковецька Н. Є. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів: автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Н. Є. Маковецька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 18 с.

241. Максимович Р. Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : [монографія] / Р. Л. Максимович. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 304 с.

242. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан : понятие, осуществление, защита / М. Н. Малеина. – М. : МЗ Пресс, 2000. – 244 с.

243. Малеина М. Н. Человек и медицина в современном праве. Учебное и практическое пособие / М. Н. Малеина. – М. : Изд-во БЕК, 1995. – 272 с.

244. Малиновский А. Имеет ли человек право на смерть? / А. Малиновский // Российская юстиция. – 2002. – № 8. – С. 54–55.

245. Марєєв В. В. Злочини, пов’язані з ненаданням або неналежним наданням медичної допомоги чи медичних послуг / В. В. Марєєв // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки (Вип. 51). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 568-573.

246. Марєєв В. В. Предмет у складах злочинів в сфері медичної діяльності / В. В. Марєєв // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. : Т. 1. – Одеса, 2010. - С. 182-185.

247. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – 347 с.

248. Мацегора К. «Країна ненароджених» волає про спасіння ? / К. Мацегора // Урядовий курєр. – 2012. – 16 травня. – № 85.

249. Медицинское право Украины : Учебное пособие / [В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заблоцкий и др.]. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 268 с.

250. Методичні рекомендації з питань кваліфікації корупційних злочинів, передбачених ст. ст. 364-1, 365-1, 365-2, 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 КК України / О. Г. Кальман, В. М. Куц, Я. О. Триньова, Н. М. Ярмиш. – К. : Національна академія прокуратури України, 2012. – 46 с.

251. Мислива О. О. Щодо оптимізації кримінально-правової регламентації діяльності, пов’язаної з трансплантацією / О. О. Мислива // Науковий вісник юридичної академії МВС України. – 2005. - № 1. – С. 278-285.

252. Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні : формування та реалізація / А. А. Митрофанов. - Одеса : Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004. - 132 с.

253. Михайленко Н. Чому помиляються лікарі / Н. Михайленко // Урядовий кур’єр. – 9 грудня 2009 р. – № 229.

254. Мыц Я. Неоказание помощи больному / Я. Мыц // Законность. – 2006. – № 11. – С. 34–36.

255. Музика А. А. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: [монографія] / А. А. Музика, О. О. Горох. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. – 256 с.

256. Музика А. А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення: [монографія] / А. А. Музика, О. П. Горох. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 404 с.

257. Музика А. А. Предмет злочину : теоретичні основи пізнання : [монографія] / А. А. Музика, Є. В. Лащук. – К. : Паливода А.В., 2011. – 192 с.

258. Мусієнко А. Констатація смерті при вилученні донорських органів і тканин: правові та морально-етичні аспекти / А. Мусієнко // Вісник прокуратури. – 2003. - № 8. – С. 96–100.

259. Навроцька Г. Діагностичні помилки в онкології / Г. Навроцька // Урядовий кур’єр. – 2007. – 26 травня. – № 92.

260. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

261. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 лютого 2010р. № 163 «Про управління якістю медичної допомоги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100224_163.html.

262. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С. С. Яценко. - [2-ге вид., переробл. та доповн]. – К. : А.С.К., 2004. – 976 с.

263. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [за загальною редакцією М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка]. – К. : Форум, 2001. - Ч. 2. Особлива частина коментарі до статей 109-447 Кримінального кодексу – 944 с.

264. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К. : Юридична думка, 2007. – 1184 с.

265. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. - [9-те вид., переробл. та доповн.] – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

266. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2 т. – Т.1 / [за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка]. – [3-тє вид. перероб. та доп.]. – К. : Алерта ; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 964 с.

267. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций : в 3 т. Т. 1: Общая часть / А. В. Наумов. – 5 изд., перераб. и доп. – М. Волтерс Клувер, 2011. – 768 с.

268. Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепція, механізм і шляхи протидії : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Нежурбіда Сергій Іванович. – Чернівці, 2001. - 219 с.

269. Неклюдов Н.А. Руководство к Особенной части русского уголовного права. Том первый. Преступления и проступки против личности. – СПб., 1876. – 543 с.

270. Никитина И. О. Преступления в сфере здравоохранения (Законодательство, юридический анализ, квалификация, причины и меры предупреждения) : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и кримінологія; уголовно-исполнительное право» / И. О. Никитина. - Нижний Новгород, 2007.-32 с.

271. Новоселов В. П. Правовое регулирование профессиональной деятельности работников здравоохранения / В. П. Новоселов, Л. В. Канунникова. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2000. – С. 111-113.

272. Об ответственности медицинских работников // Социалистическая законность. – 1988. - № 1. – С. 56.

273. Орлеан А. Уголовно-правова охрана человека до момента его рождения в Украине / А. Орлеан // Юридическая практика. - 2005. - 26 апреля. - №17.

274. Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций : аксиологический аспект / П. П. Осипов. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 135 с.

275. Павленко С. Викрито групу патологоанатомів, які робили бізнес на трупах / С. Павленко // Голос України. – 2012. – 27 жовтня 2012 р. – № 203.

276. Павлов Ю. Д. Медицинская этика : руководство для средних медицинских работников / Ю. Д. Павлов, П. М. Сапроненков. – Л. : Медицина, 1984. – 184 с.

277. Павлова Н. В. Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности : дис. …канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Павлова Наталья Владимировна. - М., 2007. – 201 с.

278. Папеева К. О. Институт медицинской тайны как объект уголовно-правовой охраны : дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Папеева Ксения Олегівна. - Н. Новгород, 2006. – 234 с.

279. Парамонова О. С. До питання про суб’єкт злочину, передбаченого статтею 140 КК України / О. С. Парамонова // Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ: Спеціальний випуск № 6. – Луганськ, 2011. - С. 373-380.

280. Парамонова О. С. Родовий та безпосередній об’єкти злочину, передбаченого статтею 140 КК України / О. С. Парамонова // Проблеми реформування кримінальної юстиції : український контекст і міжнародний досвід. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ: Спеціальний випуск № 5. – Луганськ, 2011. - С. 167-174.

281. Парамонова О. С. Щодо суспільної небезпеки неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником / О. С. Парамонова // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2 / 19 – 20 лютого 2010 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 268–270.

282. Пархоменко В. В. Понятие и характеристика преступлений в сфере медицинского обслуживания населения / В. В. пархоменко // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 19 – 20 квітня 2012 р., Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 397–400.

283. Пастушенко С. С. Особливості складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України / С. С. Пастушенко // Вісник Академії адвокатури. – 2009. - Число 1. – С. 296-299.

284. Пастушенко С. С. Проблеми визначення змісту професійних обов’язків медичних та фармацевтичних працівників, передбачених ч. 1 ст. 140 КК України / С. С. Пастушенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2009. - № 3. – С. 219-227.

285. Пенитенциарный кодекс / Неофициальный перевод с издания «Riigi Теаtаja» // Правовые акты Эстонии от 6 декабря 2005 г. - №17. – 120 с.

286. Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора – трупа і мертвого плоду людини. Затверджений наказом МОЗ від 25 вересня 2000 р. № 226 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 42. – Ст. 1804.

287. Перелік органів людини, дозволених до вилучення у донора-трупа. Затверджений наказом МОЗ від 25 вересня 2000 р. № 226 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 42. – Ст. 1804.

288. Петрухин И. Л. Личная жизнь : пределы вмешательства / И. Л. Петрухин. – М. : Юрид. лит., 1989. – 192 с.

289. Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть) / И. Л. Петрухин. – М. : Ин-т государства и права РАН, 1998. – 232 с.

290. Пивоварова А. А. Эффективность санкции уголовно-правовой нормы / А. А. Пивоварова // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью / сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. – Саратов, Саратовсикй центр по следованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2008. – С. 126-128.

291. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 1. О преступлении / А. А. Пинаєв. – Харьков : Харьков юридический, 2001. – 289 с.

292. Пискун А. И. Уголовная ответственность за преступления, связанные с профессиональной деятельностью медицинских работников по законодательству государств азиатско-тихоокеанского региона / А. И. Пискун // Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы Международной научно-практической конференции (20 ноября 2008 г.) : В 2 т. Том 1 / Под общ. ред. канд. юрид. наук, доц. В. Л. Кудрявцева. – Челябинск: филиал МПГУ в г. Челябинске, ЮУПИ, 2008. - С. 381–388.

293. Питецкий В. В. Об интеллектуальном и волевом моменте преступной небрежности / В. В. Питецкий // Государство и право. – 2006. – № 7. – С. 105-108.

294. Піщенко Г. Торгівля людськими органами – протиправна діяльність і надприбутковий бізнес / Г. Піщенко, С. Мінченко, О. Тущенко // Право України. – 2005. – № 11. – С. 67-69.

295. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : [монографія] / Ю. А. Пономаренко. – Харьков : Издательство «ФИНН», 2009. – 344 с.

296. Пономаренко Ю. А.. Основні проблеми пеналізації злочинів у законотворчій практиці / Ю. А. Пономаренко // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13 – 14 жовт. 2011 р. / редкол. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов та він. – Х. : Право, 2011. – С. 211-216.

297. Пономаренко Ю. А. Поняття пеналізації злочинів / Ю. А. Пономаренко // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 17. – X. : Кроссроуд, 2006. – С. 65–77.

298. Попов Н. За профессиональную ошибку медицинский работник уголовной ответственности не несёт / Н. Попов // Социалистическая законность. – 1987. - № 2. – С. 49-50.

299. Популярная медицинская энциклопедия / [ред. В. И. Покровский]. – [5-е изд.]. – М. : Издательский Дом Оникс, Альянс-В, 1998. – 688 с.

300. Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типове положення про комісію з питань етики : наказ МОЗ від 23 вересня 2009 р. № 690 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 87. – Ст. 2948.

301. Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) / Узагальнення підготовлене суддею ВСУ В. Г. Жуком та головним консультантом управління вивчення та узагальнення судової практики ВСУ О. С. Іщенко [Електроний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/6E2268C0BC1BEA62C22577C400467B71?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=6E2268C0BC1BEA62C22577C400467B71&Count=500&.

302. Преступная неосторожность (уголовно-правовое и криминологическое исследование) / И. П. Лановенко, Ф. А. Лопушанский, А. Н. Костенко и др. – К. : Наукова думка, 1992. – 219 с.

303. Проблеми протидії злочинності : підруч. / [О. Г. Кальман, І. М. Козьяков, В. В. Куц, Б. В. Лизогуб та інші] ; за ред. проф. О. Г. Кальмана. - Харків : Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. – 352 с.

304. Програма подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 955 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/955-2002-п.

305. Пропозиції Міністерства охорони здоров’я України до проекту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Проблеми у сфері забезпечення охорони здоров’я і медичного обслуговування громадян України та шляхи їх розв’язання» [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/propoz_mz.html.

306. Прохніцький О. В. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / О. В. Прохніцький. – К., 2011. – 20 с.

307. Пунда О. О. Правове регулювання донорства та трансплантації у законодавстві України : цивільний та кримінально-правовий аспекти / О. О. Пунда // Право і безпека. – 2004. - № 3. – С. 101-105.

308. Пухлик Б. І приймеш ти смерть від … лікаря свого ! / Б. Пухлик // Дзеркало тижня. – 2010. – 11 грудня. – № 46.

309. Рабінович М. П. Права людини і громадянина : Навчальний посібник / М. П. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.

310. Радченко М. В. Ненадлежащее врачевание в репродуктивной сфере : уголовно-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право» / Радченко Маргарита Владимирова. – М., 2003. - 199 с.

311. Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве / А. И. Рарог. - Саратов, 1987. - 187 с.

312. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / А. И. Рарог. - СПб. Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. - 304 с.

313. Рарог А. И. Ответственность врачей за профессиональную недобросовестность по уголовному законодательству России и фармацевтическое уголовное право Германии / А. И. Рарог, Уве Хелльман, П. Головненков // Научные труды Московской государственной юридической академии. - 2008. - № 6. - С. 1517–1544.

314. Расторопов С. Система преступлений против здоровья человека / С. Расторопов // Законность. – 2004. - № 10. – С. 46–48.

315. Расторопов С. В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств : дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Расторопов Сергей Владимирович. - М., 2005. – 487 с.

316. Рішення Верховного Суду України. Щорічник. – 2002. – С. 95–96.

317. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29 травня 2002 року № 10-рп/2002 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02.

318. Романов С. Новий Кримінальний кодекс України: чи обґрунтована криміналізація трансплантології / С. Романов, О. Мислива // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 101–104.

319. Романовский Г. Б. Уголовное право и репродуктивные технологи / Г. Б. Романовский // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы Шестой Международной научно-практической конференции 29-30 января 2009 г. – М. : Проспект, 2009. – С. 317-320.

320. Романовский Г. Б. Юридическое определение момента возникновения права на жизнь / Г. Б. Романовский // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 71-78.

321. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. – М. : Юрид. лит., 1984. – Т. 1 Законодательство Древней Руси.- 1984. – 432 с.

322. Российское законодательство X–XX векав : в 9 т. – М. : Юрид. лит., 1984. – Т. 3 Акты Земских соборов. -1985. – 512 с.

323. Рустемова Г. Р. Проблемы совершенствования борьбы с преступлениями в сфере медицинского обслуживания населения : дис…д-ра юрид. наук : 12.00.08 спец. «Уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право» / Рустемова Гаухар Рустембековна – М., 2003. – 359с.

324. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба ненадлежащим врачеванием / А. Н. Савицкая. - Львов : «Вища Школа», 1982. - 199 с.

325. Савченко А. В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки : автореф. дис… д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / А. В. Савченко. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 36 с.

326. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнєцов, О. Ф. Штанько. – К. : Вид Паливода А.В., 2005. – 640 с.

327. Сальников В. П. Трансплантация органов и тканей человека. Проблемы правового регулирования. Научное издание. Серия: «Право и медицина». / Под редакцией и со вступительной статьей В. П. Сальникова / В. П. Сальников, С. Г. Стеценко. - Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – Фонд «Университет», 2000. – 140 с.

328. Сапронов О. В. Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / О. В. Сапронов. - К., 2005. - 16 с.

329. Сапронов О. В. Мета продажу як особливо кваліфікуюча обставина насильницького донорства / О. В. Сапронов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11 – С.157-160.

330. Сапронов О. В. Насильницьке донорство та суміжні злочини / О. В. Сапронов // Вісник Одеського університету внутрішніх справ. – 2004. - № 3 (ч.2). – С. 99-103.

331. Сапронов О. В. Про відповідальність за порушення порядку вилучення та використання донорської крові, її компонентів чи препаратів / О. В. Сапронов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. -№ 8. – С. 142-145.

332. Седлецький С. І. Кримінальне право. Особлива частина. Навчальний посібник / С. І. Седлецький. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 496 с.

333. Сенюта І. Я. Медична таємниця : медико-правові аспекти / І. Я. Сенюта // Життя і право. – 2005. - № 1. – С. 43-50.

334. Сенюта І. Я. Медичне право : право людини на охорону здоров’я : [монографія] / І. Я. Сенюта. – Львів: Астролябія, 2007. – 224 с.

335. Сенюта І. Не треба боятися визнавати помилки / І. Сенюта // Юридичний вісник України. – 2012. – 26 травня - 1 червня. – № 21.

336. Сенюта І. Право на життя / І. Сенюта // Юридичний вісник України. – 2008. – 11 - 17 жовтня. – № 41.

337. Сидоренко Э. Л. Частные начала в уголовном праве / Э. Л. Сидоренко, М. А. Карабут. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 212 с.

338. Сидоров В. М. Лікарські помилки : проблеми визначення та відповідальності / В. М. Сидоров, С. Ф. Денисов // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2008 року, м. Запоріжжя : у 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2008. – Ч. II. – С. 136–140.

339. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

340. Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения / С. В. Скляров. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 326 с.

341. Скрипнюк О. Кровный интерес / О. Скрипнюк // Зеркало недели. – 2006. – 14 октября. – № 39.

342. Смитиенко В. Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР / В. Н. Смитиенко. – К.: Выща шк. Голов. изд-во, 1989. – 243 с.

343. Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции [монография]. – М. : Изд-во «Наука», 1980. – 296 с.

344. Соловйов А. До питання співвідношення понять права людини на життя та права на охорону здоров’я і медичну допомогу / А. Соловйов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 38–40.

345. Співак М. Еволюція поглядів на поняття «здоров’я» та його захист в адміністративному законодавстві деяких країн світу / М. Співак // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 5. – С. 80–83.

346. Сравнительное уголовное право. Особенная часть [монография] / Под общ. и науч. ред. докт. юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ С. П. Щербы. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2010. – 544 с.

347. Старко О. До питання про визначення меж кримінально-правової охорони життя людини / О. Старко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5. – С. 116–119.

348. Стеценко С. Г. Врачебные ошибки и несчастные случаи в практике работ учреждений здравоохранения: правовые аспекты / С. Г. Стеценко // Юрист. – 2004. – № 2. – С. 44–47.

349. Cтеценко С. Г. Медичне право України : підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С. Г. Стеценка / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

350. Стеценко С. Г. Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці) : [монографія] / С. Г. Стеценко, І. В. Шатковська. – К. : Атіка, 2010. – 144 с.

351. Стеценко С. Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів) : [монографія] / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. – К. : Атіка, 2010. – 168 с.

352. Стеценко С. Г. Медицинское право. Учебник / С. Г. Стеценко. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 572 с.

353. Стеценко С. Г. Очерки медицинского права / С. Г. Стеценко, А. Н. Пищита, Н. Г. Гончаров. – М. : ЦКБ РАН, 2004. – 170 с.

354. Стеценко С. Г. Право и медицина : проблемы соотношения : [монография] / С. Г. Стеценко.– М. : Международный ун-т, 2002. – 250 с.

355. Тараненко Ю. Типові правопорушення у медичній галузі / Ю. Тараненко, І. Андрущенко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 8. – С. 121-125.

356. Тарасевич Т. Ю. Додаткові ознаки медичного працівника як спеціального суб’єкта злочину за кримінальним кодексом України / Т. Ю. Тарасевич // Держава і право. - 2009. - № 45 – С. 482-487.

357. Тарасевич Т. Ю. До проблеми класифікації, що вчинюються медичними працівниками / Т. Ю. Тарасевич // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. - № 2. – С. 64–67.

358. Тарасевич Т. Ю. Медичний працівник як спеціальний суб’єкт злочину : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Т. Ю. Тарасевич. – Київ. – 2011. – 18 с.

359. Тарасевич Т. Ю. Медичний працівник як спеціальний суб’єкт злочину в історії кримінального законодавства України / Т. Ю. Тарасевич // Держава і право. – 2009. - № 44. – С. 526-531.

360. Тарасевич Т. Ю. Медичний працівник як спеціальний суб’єкт злочину : дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Тарасевич Тетяна Юріївна. – К., 2011. – 232 с.

361. Тасаков С. В. Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство // С. В. Тасаков / Российская юстиция. – 2003. - № 2 – С. 42.

362. Тасаков С. Искусственное прерывание беременности (аборт). Уголовно-правовые аспекты / С. Тасаков, А. Шумилов // Уголовное право. –2004. – № 2. – С. 67-69.

363. Тасаков С. В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности / С. В. Тасаков. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 318 с.

364. Тегза І. Убивцями бувають і лікарі / І. Тегза, М. Хиля // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 108–109.

365. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 15 / Ред. кол. : Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2008. – С. 3–31.

366. Тимошенко Б. Законодавство про притягнення до кримінальної відповідальності за неналежне подання медичної допомоги має відповідати вимогам сьогодення / Б. Тимошенко, Ю. Сергєєв // Радянське право. – 1988. – № 4. – С. 38–41.

367. Тихий В. П. Проблеми забезпечення ефективності застосування кримінально-правових норм про відповідальність за порушення безпеки людини / В. П. Тихий // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні. Матеріали наукової конференції 15 травня 2008 року. – Х. : «Право», 2008. – 296 с. – С. 22–23.

368. Тихий В. П. Проблеми кваліфікації злочинного порушення безпеки людини / В. П. Тихий // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 1 (17). – С. 115–116.

369. Тихомиров А. В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. / А. В. Тихомиров. – М. : Информационно-издательский дом «ФИЛИНЪ», 1996. – 352 с.

370. Триньова Я. О. Кримінально-правова оцінка позбавлення життя іншої людини з жалю до неї : [монографія] / Я. О. Триньова. – К., 2008. – 230 с.

371. Триньова Я. О. Кримінально-правова оцінка позбавлення життя людини із співчуття до неї : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Я. О. Триньова. – К. : Національна академія прокуратури України, 2010. – 19 с.

372. Триньова Я. О. Юридична природа позбавлення життя іншої людини на її прохання за зарубіжним законодавством / Я. О. Триньова // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 – 12 жовтня 2012 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – С. 460–463.

373. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України [монографія] / З. А. Тростюк. – К. : Атіка, 2003. – 144 с.

374. Тютюгін В. Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення ? / В. Тютюгін // Юридичний вісник України. – 2010. – 30 січня - № 5.

375. Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности / Под ред. д-ра юридических наук, проф. В. С. Комиссарова / И. М. Тяжкова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 278 с.

376. Тяжкова И. М. Уголовная ответственность медицинских работников / И. М. Тяжкова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1994. - № 6. – С. 14-21.

377. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. – М. : Наука, 1987. – 277 с.

378. Уголовный кодекс Азербайджанской республики / Научное редактирование, предисловие докт. юрид. наук, проф. И. М. Рагимова / Перевод с азербайджанского Б. Э. Аббасова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 325 с.

379. Уголовный кодекс Голландии / Под ред. докт. юрид. наук, заслуженный деятель науки РФ, проф. Б. В. Волженкин / Перевод с англ. И. В. Мироновой. - [2-е изд]. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 510 с.

380. Уголовный кодекс Грузии / Под ред. З. К. Бигвава. Вступ. статья к.ю.н., доц. В.И. Михайлова. Обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкрелидзе. / Перевод с грузинского И. Мериджанашвили. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 409 с.

381. Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С. С. Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им. М. В. Ломоносова). / Перевод с датского и английского канд. юрид. наук С.С. Беляева, А. Н. Рычевой. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 230 с.

382. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под. ред. докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. / Перевод с китайского Д. В. Вичикова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 303 с.

383. Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. статья канд. юрид. наук А. И. Лукашова и канд. юрид. наук Э. А. Саркисовой. / Перевод с латышского канд. юрид. наук А.И. Лукашова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 313 с.

384. Уголовный кодекс Литовской республики / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В. Павилониса. Предисл. канд. юрид. наук, доц. Н. И. Мацнева; вступ. статья докт. юрид. наук, проф. В. Павилониса, докт. юрид. наук, доц. А. Абрамивичюса, докт. юрид. наук, доц. А. Дракшене. / Перевод с лит. канд. филол. наук, доц. В. П. Казанскене. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - 470 с.

385. Уголовный кодекс Республики Армения / Принят Национальным Собранием 18 апреля 2003 года – Официальное издание, 2004. – 195 с.

386. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Предисловие проф. Б. В. Волженкина; Обзорная статья А. В. Баркова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 474 с.

387. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юрид. наук., проф. А. И. Лукашкова / Перевод с болгарского Д. В. Милушева, А. И. Лукашова; вступ. статья Й. И. Айдарова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр пресс», 2001. – 298 с.

388. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167 / Предисловие министра юстиции Республики Казахстан, докт. юрид. наук, проф. И. И. Рогова – СПб. : Изд-во юридический центр Пресс», 2001. – 466 с.

389. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юрид. наук., доц. А. И. Лукашов, докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Э. А. Саркисовой / Перевод с польского Д. А. Барилович – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 234 с.

390. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / Вступ. статья М. Х. Рустамбаева, А. С. Якубова, З. Х. Гулямова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 338 с.

391. Уголовный кодекс советских республик. Текст и постатейный комментарий под ред. С. Канарского. – 2-е изд. – К. : Гос. изд-во Украины, 1925. – 506 с.

392. Уголовный кодекс Украины : комментарий / [под ред. Ю. А. Кармазина, Е. Л. Стрельцова]. – Харьков : Одиссей, 2001. – 960 с.

393. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий / / отв. ред. С. С. Яценко. – [3-е изд. исправл. и дополн.]. – К. : А.С.К. 2003. – 1088 с.

394. Уголовный кодекс Украинской ССР : Науч.-практ. коммент. / [Н. Ф. Антонов, М. И. Бажанов, Ф. Г. Бурчак и др.]. – К. : Политиздат Украины, 1987. – 880 с.

395. Уголовный кодекс Украинской ССР : Научно-практический комментарий / [Н. Ф. Антонов, Я. М. Брайнин, В. И. Василенко, Е. А. Смирнов и др.]. – К. : Политиздат Украины, 1978. – 684с.

396. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, профессора Д. А. Шестакова ; предисловие доктора права Г.Г. Йешека. / Перевод с немецкого Н. С. Рачковой. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 524 с.

397. Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. / Перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. – СПб. : Изд-во «Юридческий центр Пресс», 2002. – 650 с.

398. Уголовный кодекс Швейцарии / Научное редактирование, предисловие и перевод с немецкого канд. юрид. наук А. В. Серебрянниковой. – СПб : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 350 с.

399. Уголовный кодекс Швеции / Научные редакторы проф. Н. Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук С. С. Беляев. / Перевод на русский язык С. С. Беляева. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 320 с.

400. Уголовный кодекс Японии / Науч. ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 226 с.

401. Уголовное право : Особенная часть : учебник / Отв. редактор д-р юрид. наук, проф. Е. Л. Стрельцов. – Х. : Одиссей, 2009. – 544 с.

402. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть [А. И. Лукашов, С. Е. Данилюк, Э. Ф. Мчулис и др.] ; под. общ. ред. А. И. Лукашова. – Мн. : Тесей, 2001. – 808 с.

403. Уголовное право России : Общая Часть : Учебник / Под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. – СПб. : Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 1064 с.

404. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. С мотивами, извлеченными из объяснительной записки редакционной комиссии, представления Министерства Юстиции в Государственный Совет и журналов особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Государственного Совета. Издание Н. С. Таганцева. – СПб., 1904. – 1125 с.

405. Узарашвілі О. «Власну помилку лікарі видавали за … гонорею» / О. Узарашвілі // Високий замок. – 2003. – 18 жовтня. – 197 (2629) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wz.lviv.ua.

406. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издано Н. С. Таганцевым. Издание седьмое, пересмотренное и дополненное. – СПб., 1892. – 796 с.

407. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправиьельных // Сводъ Законовъ Россійской Имперіи : в 16 т. – СПб. : Русское книжное товарищество «Дъятель», 1912. – Т. 15. – С. 68–203.

408. Устименко В. В. Специальный субъект преступления / В. В. Устименко. – Х. : Выща шк. Изд-во при ХГУ, 1989. – 104 с.

409. Федорова М. Ю. Медицинское право : учеб. пособие для вузов / М. Ю. Федорова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 320 с.

410. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони : [монографія] / Є. В. Фесенко. – К. : Атіка, 2004. – 280 с.

411. Філей Ю. В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Філей Юрій Володимирович. – Запоріжжя, 2005. – 232 с.

412. Філь І. Медична помилка як форма невиконання чи неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) // І. Філь / Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 5. – С. 127-130.

413. Філь І. Медичний працівник як суб’єкт злочину, передбаченого статтею 140 КК України // І. Філь / Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 112-115.

414. Філь І. М. Медичний ризик як обставина, що виключає злочинність діяння / І. М. Філь // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. : Т. 1. – Одеса .- 2010. - С. 316–318.

415. Філь. І. М. Надання медичної допомоги та виконання професійних обов’язків: проблеми співвідношення (у контексті аналізу ст. 140 КК України) / І. М. Філь // Часопис Київського університету права – 2009. - № 4. – С. 325–329.

416. Флоря В. М. Уголовная ответственность за врачебные преступления (некоторые итоги исследования) / В. М. Флоря // Закон и жизнь. – 2005. - № 3. – С. 7-11.

417. Флоря В. Юридическое значение согласия пациента на медицинское вмешательство, повлекшее гибель или тяжкие увечья потерпевшего / В. Флоря // Медичне право. – 2010. – № 5. – С. 67–73 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/medichne-pravo-nomer-5.

418. Хавронюк М. І. Дещо про значення коми для народного господарства / М. І Хавронюк // Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск № 8. У трьох частинах. Частина 2. – Луганськ, 2010. – С. 240-242.

419. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2004. – 504 с.

420. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи : порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: [монографія]. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

421. Хавронюк М. І. Почнемо антикорупційні експертизи з антикорупційного закону / М. І. Хавронюк // Юридичний вісник України. – 18 – 24 лютого 2012 р. – № 7.

422. Хашев В. Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем: дис…. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Хашев Вадим Георгійович. – Дніпропетровськ, 2007. – 259 с.

423. Ходжес Дж. Биоэтика в медицине и пищевой промышленности. Необходимость и смысл нравственного поведения / Дж. Ходжес, С. Тимченко. – Киев, «Реалис», 2005. - 204 с.

424. Хрестоматия памятников феодального государства и права стан Европы / Под ред. акад. В. М. Корецкого. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1961. - 470 с.

425. Хрестоматія з історії держави і права України. – Том 1. З найдавніших часів до початку XX ст. : навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак. : У 2 т. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький ; за ред. члена кореспондента Академії правових наук України В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре. – 1997. – 464 с.

426. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua//laws/show/435-15.

427. Чеботарьова Г. В. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб’єктивними ознаками / Г. В. Чеботарьова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 1. – С. 48-51.

428. Чеботарьова Г. В. Загальні та спеціальні ознаки суб’єктів злочинів, що вчинюються у сфері медичної діяльності / Г. В. Чеботарьова // Держава та регіони. Серія : Право. – 2010. - № 3. – С. 73–78.

429. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності : автореф. дис…д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Г. В. Чеботарьова. – К., 2011. – 35 с.

430. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності : [монографія] / Г. В. Чеботарьова. – К. : КНТ, 2011. – 616 с.

431. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правові проблеми трансплантації органів або тканин людини та донорства крові: автореф. дис…канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Г. В. Чеботарьова. - К., 2003. - 18 с.

432. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правові проблеми трансплантації органів і тканин людини і донорства крові в Україні: [монографія] / Г. В. Чеботарьова. – К. : КНЕУ, 2006. – 180 с., рос. мовою.

433. Чеботарьова Г. В. «Лікарська помилка» та проблеми її кримінально-правової оцінки / Г. В. Чеботарьова // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 19 – 20 квітня 2012 р., Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 561–564.

434. Чеботарьова Г. В. Медичний працівник як суб’єкт злочинів, що посягають на правопорядок у сфері медичної діяльності / Г. В. Чеботарьова // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21 – 22 вересня 2012 року. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 429–434.

435. Чеботарьова Г. В. Поняття та види злочинів у сфері медичної діяльності / Г. В. Чеботарьова // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 – 21 травн. 2011 р. // редкол.: Г. Є. Болдарь, А. О. Данилевський, О. О. Дудоров та ін. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 557-562.

436. Черевко К. О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика незаконного проведення аборту: [монографія] / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова / К. О. Черевко. – Х. : НікаНова, 2012. – 196 с.

437. Черевко К. О. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / К. О. Черевко. – К., 2011. – 20 с.

438. Черніков Є. Причинний зв’язок як обов’язкова ознака об’єктивної сторони неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником / Є. Черніков // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 51-55.

439. Черніков Є. Тяжкі наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником / Є. Черніков // Вісник прокуратури. – 2011. – № 6. – С. 80-83.

440. Чорней С. В. Лікарська помилка: проблеми кримінально-правової відповідальності / С. В. Чорней // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2 / 19 – 20 лютого 2010 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 315–318.

441. Шаблистий В. В. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення репродуктивної безпеки людини в Україні / В. В. Шаблистий // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21 – 22 вересня 2012 року. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 440–442.

442. Шарапов Р. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека: опыт юридического анализа / Р. Шарапов // Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 75-77.

443. Шаргородский М. Д. Научный прогресс и уголовное право / М. Д. Шаргородский // Советское государство и право. – 1969. - № 12. – С. 87–93.

444. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко. – К. : Вентурі, 1995. – 176 с.

445. Шерегова Ф. Обеспечение прав граждан на медицинскую помощь / Ф. Шерегова // Законность. – 2009. - № 8. – С. 36-40.

446. Шипович Ю. В. Протидія злочинам, які вчиняються медичними або фармацевтичними працівниками проти неповнолітніх / Ю. В. Шипович // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Випуск 15 / редкол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – С. 303–313.

447. Шість українців щодня помирають через лікарську недбалість (Київ, 8 квітня 2011 року, 18:01) // Офіційний сайт ТСН 1+1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tsn.ua.

448. Юркова О. Лікаря судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків / О. Юркова // Голос України. – 2008. – 13 листопада. – № 217.

449. Язухин А. А если наступила смерть или иные тяжкие последствия? / А. Язухин // Социалистическая законность. – 1987. - № 2. – С. 50-51.

450. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія / За ред. В. О. Навроцького / Г. З. Яремко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 432 с.

451. Ярмиш Н. М. Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аспект) : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / Н. М. Ярмиш. - Харків, 2003. - 40 с.

452. Ярмыш Н. Н. Вопросы толкования статьи 117 УК Украины / Н. Н. Ярмыш // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 – 12 жовтня 2012 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 281–285.

453. Ярмыш Н. Н. К вопросу о родовом объекте преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности / Н. Н. Ярмыш // Актуальные вопросы правотворческой и правоприменительной деятельности : тематич. сборник научн. трудов : научн. издание. – К. : УМК ВО, 1992. – С. 83–88.

454. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ) : [монография] / Н. Н. Ярмыш. – Х. : Право, 2003. – 512 с.

455. Ясеницький В. Стан дослідження проблеми охорони прав пацієнта в юридичній літературі / В. Ясеницький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. - № 44. – С. 182-195.

456. Ясеницький В. Є. Стан злочинів, скоюваних у сфері медичної діяльності / В. Є. Ясеницький // Реформування законодавства з питань протидії злочинності в контексті євроінтеграційних прагнень України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 – 26 травня 2006 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Ч. 1. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2006. – С. 135–139.

457. Ясеницький В. Потерпілий як ознака складів злочинів, що посягають на життя і здоров’я пацієнта / В. Ясеницький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІ регіональної науково-практичної конференції. 3 – 4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 320–322.

<< |
Источник: БАЛАБКО ВАЛЕРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2012. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -