<<
>>

Поняття, сутність і принципи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів

Добре налагоджена взаємодія слідчих та співробітників оперативних підрозділів є однією з первинних умов для успішного розслідування злочинів. Відомо, що слідчі та оперативні підрозділи володіють специфічними засобами та методами розслідування злочинів, тому дуже важливо, щоб вони використовувались комплексно.

Погодженість у роботі досягається за допомогою раціонального поєднання можливостей, властивих суб’єктам взаємодії, а також чітким розмежуванням прав та обов’язків між учасниками спільної діяльності. Кожний з них, діючи в рамках своєї компетенції за допомогою своїх засобів і методів, в остаточному підсумку прагне до досягнення єдиної мети — швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину й викриття винних.

За великим тлумачним словником української мови взаємодія означає взаємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджену дію між ким-, чим-небудь; з точки зору фізики — це взаємний вплив тіл та частинок, який зумовлює зміну стану їхнього руху. Взаємодіяти — перебувати у зв’язку, взаємно проявляти дію або погоджено взаємно діяти.

Теорія кримінального процесу розглядає взаємодію як форму зв’язку елементів системи, за допомогою якої вони, взаємодоповнюючи один одного, створюють умови для успішного функціонування в цілому. Також взаємодію розглядають як управлінську функцію, що спрямована на перетворення системи індивідуальної на спільну, узгоджену за місцем, часом і метою діяльності, а також як процес обміну інформацією.

За криміналістичним енциклопедичним словником під взаємодією розуміють процес безпосереднього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує їх взаємозумовленість і зв’язок.

Під взаємодією слідчих та працівників оперативних підрозділів слід розуміти засновану на законі та підзаконних нормативних актах погоджену спільну діяльність цих суб’єктів, спрямовану на розслідування та попередження конкретних злочинів, яка здійснюється шляхом найбільш доцільного поєднання засобів та методів, властивих слідчим та оперативним підрозділам.

До принципів взаємодії відносяться:

1) відповідність спільної діяльності вимогам закону;

2) організуюча роль і відповідальність слідчого за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій, його самостійність у своїй процесуальній діяльності;

3) самостійність оперативних підрозділів у виборі в рамках чинного законодавства прийомів оперативно-розшукової діяльності;

4) плановість взаємодії;

5) безперервність взаємодії.

Розглянемо ці принципи більш детально.

Відповідність спільної діяльності вимогам закону означає, що слідчий при здійсненні досудового розслідування вповноважений давати оперативним підрозділам обов’язкові для виконання письмові доручення про проведення окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 41 КПК України).

Організуюча роль і відповідальність слідчого за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій, його самостійність у своїй процесуальній діяльності. Ініціатива в спільній діяльності, як правило, виходить від слідчого. Саме він з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження визначає, працівників якої служби (підрозділу) і коли варто залучити на допомогу. Відповідні органи й підрозділи зобов’язані виконати доручення слідчого. Але співробітникам інших служб, що залучаються до спільної діяльності, не можна призначати роль пасивних виконавців рішень слідчого. Якщо працівники оперативних підрозділів, виходячи з обставин кримінального провадження, вважають, що їх участь може виявитися корисною, вони можуть виступити ініціаторами контакту, пропонувати слідчому свою допомогу. Оперативні працівники можуть проінформувати слідчого про наявні в їх розпорядженні оперативно-розшукові дані, вживаючи заходів, що виключають розголошення джерел і способів їх одержання. Для забезпечення результативності оперативних заходів слідчий вправі знайомити оперативного працівника з матеріалами кримінального провадження.

Самостійність оперативних підрозділів у виборі в рамках чинного законодавства прийомів оперативно-розшукової діяльності полягає в тому, що оперативний працівник самостійно здійснює необхідні оперативно-розшукові заходи щодо виявлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів; сам визначає відповідні пошукові заходи, для проведення яких можуть бути використані сили й засоби інших служб, і у встановленому порядку залучає ці служби до співробітництва; несе повну відповідальність за якісне проведення оперативно-розшукових заходів.

Плановість взаємодії — найважливіший її принцип.

Зазвичай ефективним є саме погоджене планування слідчих (розшукових) дій та опе- ративно-розшукових заходів.

У плані передбачається участь всіх зацікавлених служб у розслідуванні злочинів, указуються конкретні виконавці й строки. Розробка докладних письмових планів особливо необхідна при розслідуванні так званих неочевидних злочинів, у тих ситуаціях, коли на початку розслідування визначаються сфери й порядок взаємодії зацікавлених служб.

Безперервність взаємодії при розслідуванні злочинів означає, що вона починається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань або при наявності підстав до розшуку підозрюваного, місцезнаходження якого невідоме. Надалі тимчасова тривалість й інтенсивність взаємодії детермінуються обставинами й інтересами кримінального провадження; взаємодія триває стільки, скільки вимагає сформована в кримінальному провадженні слідча ситуація.

Розглядаючи питання сутності взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів доцільно провести відмежування її від координації, оскільки деякі вчені розглядають «взаємодію» та «координацію» як слова-синоніми. Інші вчені сперечаються яке з цих двох понять ширше. А деякі вважають, що «координація» — це організація «взаємодії». Але усі погоджуються, що ці поняття не можуть бути рівними за змістом, що координація — це функція суб’єкту системи, а взаємодія — це принцип його діяльності, засіб зв’язку із суб’єктами інших систем.

В енциклопедіях термін «координація» (пізньолат. coordinatio, від лат. co... — префікс, що значить спільність, сумісність, і ordinatio — упорядкування) означає узгодження, поєднання, приведення до певного порядку чи відповідно до поставлених завдань складових частин чогось (понять, дій, речей тощо). Вона є однією з основних управлінських функцій, зміст якої полягає у забезпеченні впорядкування взаємозв’язків і взаємодії між учасниками процесу управління з метою узгодження дій та об’єднання зусиль на вирішення загальних завдань. Координаційні відносини регулюються різними галузями права (кримінально-процесуальне право, адміністративне право, цивільне право тощо) та розглядаються як різновид організаційних відносин, тому можуть не бути врегульовані правовими нормами та здійснюватися на основі управлінських традицій, звичаїв та організаційно-технічних правил.

Є кілька видів координації в управлінні: узгодження, ієрархічна координація, предметно-технологічна координація, штабна координація та інші. Координація широко використовується при розробці та виконанні цільових комплексних програм.

Відмежовуючи взаємодію від координації, слід зазначити, що остання містить у собі елемент підкорення волі координуючого органу системи, що направляє окрему діяльність на виконання загальних завдань, поставлених перед виконавцями.

Отже, сутність взаємодії слідчого та працівників оперативних підрозділів полягає у наступному:

1) це активна цілеспрямована діяльність слідчих і працівників оперативних підрозділів;

2) кожен суб’єкт цієї діяльності застосовує специфічні заходи (слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно- розшукові заходи) у межах, встановлених законом повноважень;

3) це узгоджені за місцем, часом і метою спільні дії двох чи більше суб’єктів, спрямовані на впровадження одержаних у результаті оперативно-розшукових заходів відомостей у кримінальне судочинство;

4) дії зазначених суб’єктів мають бути спрямовані на забезпечення введення оперативно-розшукової інформації у кримінальне судочинство за допомогою процесуальних засобів — шляхом проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Виходячи з наведеного вище, можна визначити сутність взаємодії слідчого і працівників оперативних підрозділів при розслідуванні злочинів, яка полягає у комплексі узгоджених процесуальних і оператив- но-розшукових заходів, спрямованих на розслідування і запобігання злочинів.

2.2.

<< | >>
Источник: Алєксєєв О. О.. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський,В. В. Пясковський - К. : «Центр учбової літератури»,2014. - 320 с.. 2014

Еще по теме Поняття, сутність і принципи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів:

 1. Поняття, сутність і принципи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
 2. ЗМІСТ
 3. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 4. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та етапи проведення
 5. ВСТУП
 6. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 8. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 9. ЛІТЕРАТУРА
 10. Роль та місце Генерального прокурора України в системі органів прокуратури України
 11. Форми та методи діяльності Генерального прокурора України
 12. Напрями удосконалення діяльності Генерального прокурора України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -