>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................. 7

РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ............

11

Глава 1. Державне управління: соціальна природа та організаційно-правовий

зміст..........................................................................................12

1. Категорія «державне управління» в понятійному апараті адміністративно-правової науки................................................ 12

2. Загальне поняття управління та його соціальна природа 17

3. Зміст поняття державного управління........................ 19

4. Демократія та державне управління: співвідношення та взаємозв’язок 23

Глава 2. Адміністративне право – головний регулятор державного управління.....27

1. Характер предмета адміністративного права:

уточнення доктринальної оцінки................................... 27

2. Щодо наукової дискусії про предмет адміністративного права:

додаткові аргументи......................................................... 29

3. Демократизація адміністративного права – ключове завдання

його реформування.......................................................... 35

4. Процесуальний аспект адміністративного права:

особливості тлумачення................................................... 39

5. Кодифікація адміністративного законодавства:

нове бачення перспективи.............................................. 43

РОЗДІЛ II. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ 47

Глава 1. Питання теорії органу виконавчої влади... 48

1. Загальне поняття державного органу (органу державної влади).............48

2. Поняття органу виконавчої влади як базового елемента апарату державного управління .............54

3.

Особливості посади «керівника» органу виконавчої влади .....59

4. Юридична природа органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування: особливі та спільні риси................................ 63

Глава 2. Система органів виконавчої влади України 73

1. Конституційно-правові засади побудови системи органів виконавчої влади.........73

2. Види органів виконавчої влади та питання їх класифікації .........................76

3. Загальна характеристика управлінських відносин у системі органів виконавчої влади......................................................................... 83

4. «Субординація», «координація» і «реординація» між органами виконавчої влади......86

5. Актуальні завдання подальшого реформування системи органів

виконавчої влади.............................................................. 92

Глава 3. Теоретичні засади аналізу функцій органів виконавчої влади............... 101

1. Загальнотеоретична характеристика функцій державних органів............................101

2. Зміст поняття функцій органів виконавчої влади.... 104

3. Основні підходи до визначення видів функцій органів виконавчої влади...............108

Глава 4. Адміністративна правосуб’єктність органу виконавчої влади..............113

1. Орган виконавчої влади як суб’єкт адміністративного права..................... 113

2. Компетенція органу виконавчої влади..................... 119

3. Взаємозв’язок функцій і компетенції органу виконавчої влади 120

4. Правова природа дискреційних повноважень органу

виконавчої влади............................................................. 124

5. Орган виконавчої влади та правовий статус його керівника.........130

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ АКТИ УПРАВЛІННЯ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА, ВИДИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДГОТОВКИ Й ПРИЙНЯТТЯ.........137

Глава 1. Поняття, основні ознаки та класифікація правових актів

управління......................................................................

138

1. Зміст поняття правових актів управління................. 138

2. Класифікація правових актів управління.................. 147

Глава 2. Вимоги до правових актів управління та процедури

їх підготовки і прийняття............................................ 161

1. Вимоги, що ставляться до правових актів управління,

та наслідки їх недотримання.......................................... 161

2. Процедури підготовки і прийняття правових актів управління:

зміст і правова регламентація........................................ 167

Глава 3. Деякі проблеми законодавчого регулювання правотворчої діяльності органів виконавчої влади....................................................... 175

РОЗДІЛ IV. ПРАВА ГРОМАДЯН У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ, ПРОЦЕДУРИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ................... 179

Глава 1. Права громадян, їх гарантії та реалізація у державному управлінні..................................................................180

1. Види прав громадян у державному управлінні..........180

2. Гарантії прав громадян у державному управлінні.......185

3. Реалізація прав громадян в адміністративних правовідносинах........191

Глава 2. Адміністративні процедури за участю громадян .......195

1. «Адміністративна процедура» у змісті адміністративного процесу.......195

2. Принципи адміністративних процедур.................... 200

3. Індивідуальні адміністративні акти та процедура їх оскарження.....204

Глава 3. Особливості порядку адміністративного оскарження в окремих галузях державного управління..............211

Глава 4. Адміністративна юстиція як форма судового захисту прав громадян у державному управлінні 223

1. Зміст судового контролю щодо забезпечення законності

державного управління................................................. 223

2. Юридична природа і призначення адміністративної

юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян

у державному управлінні.........................230

3.

Принципи адміністративної юстиції та проблеми їх

законодавчого закріплення............................................ 242

4. Проблема забезпечення доступності правосуддя в

адміністративному судочинстві.................................... 250

Глава 5. Судочинство в адміністративних судах.... 256

1. Законодавство про адміністративне судочинство:

проблеми кодифікації..................................................... 256

2. Адміністративний позов і учасники судового розгляду..258

3. Розгляд справи і рішення адміністративного суду... 264

РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ..................................................275

Глава 1. Інститут державної служби: понятійний апарат

і правові аспекти........................................................... 276

1. Суспільна роль і функції державної служби............. 276

2. Щодо понять державної служби і державних службовців:

деякі дискусійні питання................................................ 281

3. «Службові» та «посадові» особи державної служби: зміст понять

та їх співвідношення....................................................... 284

4. Основні вимоги до поведінки державних службовців 289

Глава 2. Проблеми правового регулювання державної служби в Україні......296

1. Конституційні засади становлення та розвитку державної служби

в Україні........................................................................... 296

2. Завдання і перспективи подальшого розвитку законодавства

про державну службу..................................................... 302

3. Необхідність зміни співвідношення публічно-правового

і приватно-правового регулювання державної служби 309

4. Проблеми систематизації законодавства про державну службу 312

Глава 3. Провадження у державній службі.............. 317

1. Конкурсне провадження.............................................

317

2. Атестаційне провадження.......................................... 322

3. Провадження з призначення на посади державних службовців 327

Глава 4. Оцінювання ділових і професійних якостей державних службовців

при вступі на державну службу.................................. 333

РОЗДІЛ VI. КОНТРОЛЬ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНСТИТУТІВ.................341

Глава 1. Концептуальні засади побудови системи державного контролю

в Україні.......................................................................... 342

1. Призначення і функції державного контролю......... 342

2. Зміст понять «контроль», «нагляд», «аудит», «моніторинг» 346

3. Критерії класифікації видів контролю у державному управлінні 349

4. Система органів державного контролю та її законодавче забезпечення 353

5.

Глава 2. Адміністративна відповідальність в контексті її взаємозв’язку з контролем у державному управлінні........................................................... 357

1. Адміністративна відповідальність як результат здійснення контролю

у державному управлінні............................................... 357

2. Щодо «управлінської концепції» інституту адміністративної відповідальності: постановка проблеми.................................. 360

3. «Адміністративний порядок» накладання стягнень як ознака «управлінського» характеру адміністративної відповідальності 368

Відомості про авторів................................................... 378

| >>
Источник: Авер’янов В.Б.. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.,2003. – 384 с.. 2003

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 14. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 15. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
 16. § 1. Понятие и сущность страхования жизни и здоровья сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 17. § 2. Перспективы развития обязательного страхования сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 18. 4.2.1. Створення та державна реєстрація компанії
 19. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
 20. 2.1 Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в истории досоветского Таджикистана
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -