Радянська, українська та російська історіографія інститутів держави і права США

Як відомо, протягом тривалого часу вивчення історії держави і права США вітчизняними істориками здійснювалося у спільному руслі з науковими пошуками російських учених. Це було притаманно радянській історіографії проблеми, досить великій і вельми суперечливій.

Її розвиток забезпечили «чисті історики», а не фахівці з історії держави і права. Вона виникла в 30-ті рр. ХХ ст. завдяки вченим В. М. Володимирову, О. В. Єфимову, Д. О. Заславському та Е. В. Тарле [198; 207; 218; 297], праці яких хоча й були нечисленними, проте вирізнялися фундаментальністю й окресленням широкого кола проблем. Серед останніх особлива увага тодішніх радянських фахівців була прикута до питання про поширення у США, як країні з капіталістичною системою, рабської праці. Однак причини цього вони знову ж таки розкривали загалом, утім у праці Д. О. Заслав- ського, надрукованій 1931 р., зазначено, що попит на робочу силу в колоніях перевищував пропозиції, які надходили від вільних працівників, тому там відродився варварський інститут рабства - тимчасового й довічного [218, с. 14].

Ці вчені в загальному вигляді висвітлювали особливості системи управління колоніями Англії, визначені наявністю в них плантаційної економіки, яка стала тупиковою гілкою капіталізму, що перетворилася на перешкоду для вільного розвитку підприємництва. Проте система колоніальної влади на сторінках праць зазначених дослідників видавалася дуже схематичною. У цих схемах не було конкретних визначень особливостей побудови в колоніях представницьких та самоврядних структур. До того ж у працях перших радянських американістів безапеляційно указувалося на те, що начебто в колоніях не було й мови про участь широких мас населення у формуванні колоніальних асамблей, які створювали правову базу для діяльності адміністративних органів.

Упродовж 50-60-х рр. минулого століття М. О. Єрофєєв, О. В. Єфимов, Г. П. Куропятник, О. С. Самійло та О. О. Фурсенко доклали значних зусиль до копіткого вивчення різних проблем історії американської державності [205; 206; 208; 251; 283; 309]. У полі зору цих учених завжди перебував інститут кабального рабства. Ясно, що вони були істориками суспільства, а не юристами, а тому їх більше цікавили не правовий статус рабів, а економічні наслідки рабства для Америки. У праці О. В. Єфимова «Нариси історії США» було зазначено, що «американське рабство до ХІХ століття існувало як уклад землеробського суспільства доби мануфактурної стадії розвитку капіталізму», поряд з яким спорадично виникали міські осередки вільної найманої праці [208, с. 55-56, 73]. Водночас М. О. Єрофєєв у своїх працях указував, що британська буржуазія у власних інтересах намагалася регулювати трудові відносини в Новому Світі. Притому англійське законодавство про примусову працю застосовувалося у колоніях ще жорсткіше, ніж у метрополії [206, с. 36-37]. А в капітальній праці О. С. Самійла подано розгорнутий аналіз виникнення інституту тимчасового рабства білих емігрантів [283, с. 7, 11]. Що ж стосується наслідків поширення у Британській Америці кабального рабства, то О. С. Самійло зауважив: «Власне економічне панування власники засобів виробництва доповнили й закріпили політичним, правовим та адміністративним пануванням» [283, с. 315].

Зрозуміло, що в повоєнні роки, коли розпочалася «холодна війна», радянським ученим треба було приділити велику увагу організації політичної влади у США ранньої доби як на рівні всієї Британської Америки, так і на регіональному рівні. Тому важливі теоретичні питання організації регіональних структур влади в британських колоніях було проаналізовано в працях М. О. Єрофєєва, О. С. Са-

мійла, О. О. Фурсенка та М. М. Ябрової [205; 206; 208; 283; 320]. Утім навіть за таких умов особливість їхніх праць полягала в тому, що ці вчені намагалися уникнути відвертого догматизму при висвітленні проблеми організації владних структур британських колоній. Вони звертали увагу на те, що в колоніях Нової Англії порівняно з рабовласницьким Півднем були сприятливі умови для участі населення у формуванні представницьких органів. Останнє ж впливало на діяльність адміністративних органів, які певним чином враховували інтереси колоніальних низів.

Своєрідним підсумком розвитку радянської історіографії проблеми того часу стало видання великого дослідження О. В. Єфимова «США: шляхи розвитку капіталізму. Доімперіалістична епоха» [208]. В ній чітко розкривалися загальні особливості зародження і розвитку системи поділу влади в британських колоніях та функціонування гілок влади, передусім - виконавчої.

Останній етап розвитку радянської історіографії проблеми треба віднести до 70-80-х рр. минулого століття. Тоді святкували двохсотліття першої американської революції та прийняття американської конституції, і радянські дослідники приділили значну увагу правовим та організаційним засадам плантаційного рабовласництва, організації політичної влади і становлення локальної демократії, тобто місцевого самоврядування, у ранніх США. Саме тоді вийшли праці М. М. Болховітінова, С. М. Буріна, С. І. Жука, О. В. Зубкова, Р. Ф. Іванова, Г. П. Куропятника, Г. М. Севостьянова, Л. В. Сльоз- кіна, В. В. Согріна, В. Ф. Стратановича, О. І. Уткіна, В. О. Ушакова, О. О. Фурсенка, А. М. Шлепакова та М. М. Ябрової [194; 196; 199; 210; 211; 213; 221; 222; 284; 285; 287-291; 295; 296; 302;308-310;316; 320]. У працях зазначених авторів було проаналізовано процес розвитку британського конституціоналізму, який створив певні позитивні умови для зародження демократичних засад функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади в британських колоніях [204, с. 325-328].

Вони були одностайні в тому, що білі тимчасові служники відіграли винятково важливу роль в економічному розвитку Британської Америки. Задля кращого розуміння рабства у ранніх США відомий радянський фахівець Г. П. Куропятник ретельно вивчив земельні відносини в усіх регіонах Британської Америки [248-253]. Він показав, що такі відносини вимагали не поширення вільної праці, а зміцнення правового інституту рабства.

Погляди Г. П. Куропят- ника були розвинуті М. М. Болховітіновим, В. Ф. Стратановичем і О. О. Фурсенком у працях про розвиток американського буржуазного суспільства і відповідних йому політичних інститутів. Ці автори звернули увагу на велике значення для Британської Америки процесу первісного нагромадження капіталу, який спирався на використання примусової праці тимчасових і довічних рабів [194; 296; 308].

М. М. Болховітінов писав, що комерційний характер плантацій Півдня при повній власності плантатора на засоби виробництва і рабів не виключав прогресу у землеробстві, оскільки відбувалася гонитва за додатковою вартістю. З правової точки зору це було забезпечено законодавством регіонів [194, с. 197]. Його погляди підтримав В. В. Согрін, підкреслюючи, що довічне рабство не змінило буржуазного характеру економіки колоній та її нормативної бази [292-294]. С. Н. Бурін довів, що правовий стан кабального раба був гіршим порівняно зі станом довічних рабів [196].

Вершиною ж радянської історіографії різних проблем розвитку американської державності ранньої доби стали праці Л. Ю. Сльозкі- на, зокрема, з проблем правового регулювання рабства та побудови органів місцевого самоврядування, спираючись на які згодом американці забезпечили перемогу у війні за незалежність США. Висвітлення особливостей експлуатації різних категорій рабів, здійснене ним, є зразком для вивчення проблеми американістами СНД [288291]. Орієнтири для аналізу проблеми дає й праця В. М. Калашникова «Радянська історіографія проблем ранньої історії США (XVII - 60-ті рр. XVIII ст.)» [242].

Слід зазначити, що ще за часів панування марксистської ідеології в СРСР упродовж 70-80-х рр. ХХ ст. з’явився ряд досліджень про формування лібералізму у США. Їхні автори відмовлялися від негативних оцінок ліберальної ідеології й політики, від викривального тону стосовно американських істориків держави і права. Вони виступали проти догматичних положень, що увійшли до історіографії марксизму, таких як уявлення про неможливість успішного пристосування капіталізму до потреб суспільного прогресу. В наші дні, коли вітчизняні історики держави і права мають більшу свободу наукового дослідження, йде процес переоцінювання стереотипів історіографії марксизму [229, с. 545-546]. Однак це спонукало частину науковців, особливо авторів підручників з історії держави і права зарубіжних країн, до надмірної ідеалізації цінностей західної цивілізації. У їхньому трактуванні з історії США зникають класові суперечності і соціальні битви, і ця країна мало не впродовж усієї своєї історії постає ідеалом політичної демократії і соціальної справедливості. Це вимагає від істориків держави і права спрямувати зусилля на наукове, об’єктивне дослідження такої проблеми, як застосування рабства для первісного нагромадження капіталу.

Продовжуючи зазначені традиції дослідження ранньої американської державності, наприкінці минулого століття російські дослідники К. І. Батир, О. А. Омельченко, О. К. Романов та В. В. Согрін зосередили увагу на аналізі здобутків демократії, що розвивалася у британських колоніях [183; 276; 280; 292; 294]. У руслі традицій радянської американістики К. І. Батир та О. І. Омельченко приділили певну увагу аналізу правових інститутів тимчасового та довічного рабства в підручниках з історії держави і права [183; 276].

Побудова основ нашої незалежної держави дала простір для наукових пошуків українських дослідників у галузі вивчення історії держави і права США. Це знайшло відображення в узагальнюючих працях і підручниках з історії держави і права зарубіжних країн, які були написані В. П. Глиняним, О. В. Зайчуком, В. С. Макарчуком і О. О. Шевченком [201; 217; 265; 313]. Проте труднощі розвитку економічної та політичної системи України заважають широкому науковому пошуку в цій царині. До того ж більшість досліджень ранньої доби американської державності торкалися головним чином історичних, а не правових аспектів проблеми, тому системне вивчення діяльності регіональних органів влади в британських колоніях не здійснювалося.

На жаль, українські дослідники, за винятком С. К. Бостана, С. І. Жука, О. З. Панкевича, В. М. Калашникова, В. С. Макарчука й О. О. Шевченка [195; 209-212; 215; 216; 234; 237; 265; 277; 313], поки що не вдавалися до справді кропіткого аналізу цієї тріади проблем розвитку держави і права Британської Америки - влади, власності і плантаційного рабовласництва. Щоправда, певні розвідки з проблем організації влади у британських колоніях були зроблені С. І. Жуком [209; 212; 214-216]. У загальному вигляді охарактеризовано організацію колоніальної влади в кандидатській дисертації Б. А. Філато- ва про стосунки протестантських церков і владних структур США ще до набуття колоніями незалежності і статтях С. В. Білоніжка та А. В. Золотарьова. Їхні праці дають підставу вважати, що в подальшому наша наука може збагатитися новими цікавими працями з історії американської державності [185; 186; 220].

Внесок у вивчення проблеми свого часу намагалися зробити й автори цього дослідження. Питання організації регіональної влади в ранніх США вже знаходили відображення в монографії «Еволюція інститутів держави та права в північноамериканських колоніях європейських країн (ХѴІІ-ХѴШ сторіччя)» [234], а також в інших публікаціях В. М. Калашникова [227-229; 232; 233; 235-241; 243; 244]. Що стосується праці В. М. Малишка в галузі вивчення проблем плантаційного рабовласництва у США колоніальної доби, то він результати своїх пошуків виклав у низці статей [258-264].

Зрозуміло, що життя вимагає від українських фахівців направити свої зусилля на суто наукове, об’єктивне дослідження найважливіших проблем розвитку американської державності, притому необхідно пам’ятати, що американська література із зазначеної проблеми належить переважно до ліберального напряму її вивчення.

<< | >>
Источник: Калашников В.М., Малишко В.М.. Формування інститутів держави і права в США ранньої доби (1607-1775 рр.): Монографiя / В. М. Калашников, В. М. Малишко; за ред. і з передмовою I. Б. Усенка. - К.,2015. - 406 с.. 2015

Еще по теме Радянська, українська та російська історіографія інститутів держави і права США:

  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Радянська, українська та російська історіографія інститутів держави і права США
  3. ЗМІСТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -