Огляд третьої доби.

Третя доба історії української держави обіймає час сто двацять сімох років і кінчиться з 1259 роком, — другим татарським наїздом на українські землі. Вона характеристична передовсім тим, що давня київська держава занепадає і врешті розкладається на осібні політичні орґанізми.

Най- виразніще було видко цей розклад у самому серці цієї держави, — у Київі та київській землі. Антикнязівський рух на східній Україні довів центральні українські землідоцілксвитсгополітичного розбиття, до розбиття на атоми, якими стали громади, що були незалежні одна від одної, а лише під спільною татарською зверхністю. Це був наслідок ріжних чинників, що відограли в цім рішаючу ролю,асаме:шкідливий вплив степу на історичний розвиток східної України, безпереривні війни за Київ і зміна еконо- м і ч н и X в і д н о c и н, .дикликана з м і н о ю т о p г o- вельних шляхів в Европі. Наслідком усього того, схілна Україна не могла сповнити як слід свого найважніщого завдання: побідної і рішаючої боротьби зі степовиками, яку вона вела в попе-

редній добі. У звязку з тим татарський наїзд являється тільки дальшою консеквенцією цих ^обставин. Розуміється,, що наслідком політичного упадку східно-українських земель не могли там витворитися нові політичні форми і навіть суспільна «волюція пішла бічними шляхами. Таким чином третя доба являється у порівнанню з попередньою затемненою картою в ісгорії східної України, де затемнювалося те, що було ясне в другій добі.

Але на західнійУкраїні представляється справа йнакше. Ha руїнах київської держави повстає новий, здоровий політичний організм,атакимудругіи половині цієї доби на українських землях являрться саме галицько-волинська держава. Вона опирається «а тих самих політичних підставах, що й давня київська держава, і виявляє у порівнанню з нею чіоступ як гіід суспільним, так і політичним оглядом. Вона має всякі дані до дальшого гарного розвитку, хоч у порівнанню з київськ.ою державою обмежена під територіяльним оглядом і не оперта на т&кій гцасливій економічній конюнктурі, як тамта. Таким чином галицько-волинська держава з далеко більшим правом, ніж московська являється з певній мірі не тільки продовженням давньої жиївської, але також із загально-історичного по- тляду виявляє поступ наукраїнськихземлях, бо виказує деякі вищі форми суспільного і політичного життя.

Коли дивитися на третю добу з українського національного становища, то вона зовсім не представляється так траґічно, як може б здавалось. Правда, східня Україна підупала під кождим оглядом., але зате піднеслася вище західна Україна. A найважніще було те, що хоч розчленування к иї в c ь к о ї д e p ж а в и було наслідком політичного занепаду, воно одначе в и т в о p и л о п о л і т и ч н у

сепарацію України, Московщини й Білої Руси і тим способом причинилося до п о в c т а н н я н а т e p и т о p і ї д а в н ь о ї к и ї в- c ь к о ї д e p ж а в и, т p ь о x о c і б н и x н а ц і й.. Галицько-волинська держава виявляв і під цим оглядом поступ, бо коли київську державу можна українською лише з певними застереженнями назвати, то г а л и ц ь к о - в о л и н c ь к а д e p ж а в а була вже цілком українською державою.

I тому точка тяжкости української історії у другій половині цієї доби лежить на західній Україні, а доля галицько-волинської держави має значіння для цілого українського народу. B таких обставинах татарський наїздна цюдержавумаєособливше значіння. Наїзд з 1240 року ще не рішив цілком справи. Якийсь час здавалося ще, що держава короля Данила зможе підняти рішаючу боротьбу з Татарами. Щойно 1259-тий рік показав, що нова політична система у східвій Європі, яка витворилася наслідком татарської інвазії, вже не може бути змінена. Це було тяжким ударом для розвитку держави Романовичів. I з цим саме роком кінчається третя доба.

Вона кінчається тим, що український народ, мав ще могутню західно-українську державу, хоч остання й була під зверхністю татарських ханів. Але коли подивитися на цю добу з ширшого історичного становиша, то в ній в порівнанню з другою добою помітно зміну на нашу некористь. B другій добі Україна стояла ще на одній лінії з західною і середньою Європою. B третій добі Україна зісталася вже поза нею. Поступ виявився, як було вже сказано, лише в галицько-волин- ській державі, але був він замалий у порівнанню з тим, що було в Європі. Україна почала поволі відсуватися від Європи.Зрештою

m

входив тут у рру той факт, що візантійська цивілізація не розвивалася як слід, і чим раз більше завмирала. Україна мусіла відчути на собі наслідки того.

<< | >>
Источник: ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. TOM I. КНЯЖА ДОБА. BИДABHИЦTBO ЧAPTOPИЙCЬKИX. H Ь Ю - Й O P K. 1972

Еще по теме Огляд третьої доби.:

 1. Огляд восьмої доби.
 2. Огляд девятої доби.
 3. ОгляД другої доби.
 4. Позов третьої особи з самостійними вимогами
 5. Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
 6. Стаття 147. Огляд доказів на місці
 7. Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
 8. Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються
 9. Історичний огляд
 10. Історичний огляд
 11. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ
 12. Портрет державного службовця повоєнної доби
 13. Економічні та правові засадивиникнення інститутів рабства в США ранньої доби
 14. Радянська пенітенціарна система в Україні доби сталінізму
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -