<<
>>

Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.

Розділ ХУ.

Арт. І24.

При Округових Судах існують Колєґії Адвокатів. Діяльність Колєґії Адвокатів регулюється нищенаведеними артикулами, а також Наказом та інструкціями, що їх видає Мінісретство Юстиції.

Арт. І25.

За членів Колєґії Адвокатів можуть бути особи з вищою правничою освітою:

а/ або такі, що мають практичний стаж відповідальної роботи не менше як 3 роки в органах юстиції або не менше як 4 роки на посаді юрисконсульта в державних, кооперативних та инших громадських установ і підприємствах;

б/ або такі, котрі, маючи теоретичну і практичну підготовку, що ступінь і порядок її установлює інструкція Міністерства Юстиції, складуть іспити при Колєґії Адвокатів.

Тимчасово Міністрові Юстиції надається право, на підставі внесень Президії Колєґії Адвокатів через Голів Округових Судів, робити винятки з правила цього артикулу.

Арт. І26.

Не мають права бути членами Колєґій Адвокатів:

а/ особи, що не можуть бути призначені на посади в орґанах судової влади /арт. 24 цього Положення/;

б/ особи, виключені з числа членів Колєґії Адвокатів будь якої округи;

Увага: особи, що їх виключено зі складу Колєґії Адвокатів можуть клопотатись, щоби їх наново записали до Колєґії Адвокатів тільки після трьох років.

Арт. І27.

Члени Колєґії Адвокатів не мають права обіймати посади в державних установах і підприємствах та орґанах самоврядування. Винятки можливі:

а/ виключається;

б/ для осіб, що працюють в науковій і науково-лєкторській діяльності;

в/ для осіб, що обіймають в державних орґанах посади юрисконсультів за згодою адміністрації відповідної установи або підприємства та за дозволом Плєнуму Округового Суду;

г/ для инших осіб за спеціяльним на кожний окремий випадок дозволом Міністра Юстиції на подання Голови Округового Суду на підставі клопотання Президії Колєґії Адвокатів та відповідних установ і підприємств.

Арт. І28.

На членів Колєґії Адвокатів покладається:

а/ провадити кримінальні й цивільні справи за призначенням, а також за погодженням з тими, що звертаються до них за допомогою, у загальних та спеціяльних судах У.Н.Р.

б/ провадити адміністративні справи;

в/ складати папери, що до судових і адміністративних справ, актів і договорів, а також давати усні й писані поради;

г/ брати обовязкову участь в орґанізації і діяльності юридичних консультацій;

д/ брати обовязкову участь у загальних зборах адвокатів Колєґії своєї судової округи;

е/ подавати до Президії Колєгії звіти про свою діяльність.

Арт. І29.

Приймає до членів Колєґії Адвокатів Президія Колєґії, повідомляючи про це Голову та Прокурора Округового Суду, що їм надається право відводу прийнятих нових членів Колєґії протягом місяця з дня одержання цього повідомлення про цей прийом од Президії Колєґії Адвокатів. Як що протягом зазначеного терміну відводу ніхто не заявить, то принятого вважається записаним до Колєґії Адвокатів. Міністр має право скасувати постанову про залічення до складу Колєґії Адвокатів або відвести члена Колєґії Адвокатів порядком догляду без обмеження терміном.

Увага: Там, де Колєґії Адвокатів утворюються вперше, членів Колєґії Адвокатів першого складу призначає Плєнум Округового Суду.

Арт. І30.

Відмову в прийомі до членів Колєґії Адвокатів можна протягом двох тижнів з дня повідомлення оскаржити до Плєнуму Округового Суду, що після зажадання пояснень Президії Колєґії Адвокатів, як що визнає скаргу важливою, виносить постанову про залічення члена в Колєґію.

Увага: Потанову Плєнуму Округового Суду оскаржувати далі не можна.

Арт. І3І.

Члени Колєґії Адвокатів кожної округи обирають на Загальних Зборах з поміж себе Президію Колєґії, не меншу як з трьох осіб терміном на один рік.

Увага: Президія Колєґії Адвокатів може утворити в районах районове бюро адвокатів, членів якого обирається на загальних зборах адвокатів, що перебувають в данному районі.

Замість того, щоби утворювати районове бюро, Президія призначає з числа адвокатів, що перебувають в районі, свого уповажненого. Про зазначені постанови Президія Колєґії повідомляє Округовий Суд.

Арт. І32.

Загальні Збори членів Колєґії Адвокатів скликає Президія Колєґії з власної ініціятиви або на вимогу не менш, як одної пятини членів Колєґії Адвокатів. До відання Зборів належить:

а/ обирати Президію Колєґії та заслухувати звіти Президії;

б/ обговорювати справи, дотичні діяльности всієї Колєґії Адвокатів, а також і инші, що їх Президія Колєґії визнає за потрібне поставити на обговорення;

в/ установлювати підстави й порядок відлічування внесків членів Колєґії Адвокатів у фонд Колєґії;

г/ розглядати план орґанізації консультацій, щоби подавати юридичну допомогу людності, й подавати цей плян на затвердження Плєнуму Округового Суду;

д/ затверджувати кошторис прибутків та видатків Колєґії Адвокатів.

Увага І. Копії протоколів загальних Зборів надсилається в трьохденний термін до відома Міністерства Юстиції, Округовому Судові і Округовому Прокуророві.

Увага II. викреслюється.

Увага III. Щоби Загальні Збори в справі обрання Президії Колєґії були дійсними, потрібна наявність не менш як половини всіх членів Колєґії Адвокатів. Як що перші Збори не відбулися через неприбуття законного числа членів, скликається, не раніше як черев два тижні, другі Збори, дійсні з усяким числом присутніх.

Арт. І33.

На Президію Колєґії Адвокатів покладається:

а/ розглядати заяви про вступ до членів Колєґії Адвокатів і про відбуття з неї;

б/ наглядати й контролювати виконання Членами Колєґії їхніх обовязків, порушувати дисциплінарні переведення й накладати дисциплінарні покарання на членів Колєґії;

в/ встановлювати порядок призначення безплатної оборони й оборони за таксою;

г/ орґанізовувати за завданнями Округового Суду і з власної ініціятиви консультації, що до юридичної допомоги людності;

д/ встановлювати розмір внесків до фонду Колєґії з окремих членів Колеєґії Адвокатів;

е/ скликати загальні збори членів Колєґії й давати їм свої звіти;

ж/ наглядати за діяльністю районових бюро адвокатів й районових уповажнаних Президії Колєґії Адвокатів;

з/ розпоряджати майном та грошовими сумами Колєґії;

і/ вживати заходів до охорони справ померлих, тяжко хворих і відсторонених від чинности членів Колєґії Адвокатів;

к/ подавати періодичну та иншу звітність Округовому Судові за правилами й порядком, встановленими Міністерством Юстиції.

Увага І. Копії протоколів засідань Президії Колєґії подається в трьохденний термін до Округового Суду й Округовому Прокуророві.

Увага II. виключається.

Арт. І34.

Президія Колєґії може накладати такі заходи дисциплінарного впливу:

а/ вимову;

б/ зауваження;

в/ попередження;

г/ догану з оголошенням в пресі і без оголошення;

д/ штраф /на розвиток діяльности консультації/;

е/ заборонення виконувати обовязки терміном до 6 місяців з додатком заходів впливу, передбачених попередніми пунктами цього артикулу, або без таких заходів;

ж/ виключення з Колєґії Адвокатів.

Про всі постанови в дисциплінарних справах Президія Колєґїї повідомляє Округовий Суд і Округового Прокурора, а також заінтересованих осіб та установи.

Арт. І35.

Постанови Президії Колєґії Адвокатів в дисциплінарних справах, що з приводу них винесено захід дисциплінарного впливу, зазначений в пунктах "е" і "ж" артикулу 134, заінтересовані особи можуть оскаржувати в двохтижневий термін до Плєнуму Округового Суду.

Округові Прокурори мають право подавати в тойже термін протести на постанови Президії Колєґії Адвокатів в дисциплінарних справах незалежно від заходу дисциплінарного впливу що, його винесено до зазначених постанов.

Спротестовувати постанови Президії Колєґії Адвокатів у дисциплінарних справах після спливу вищезазначеного терміну можна лише порядком догляду через Ґенерального Прокурора Республіки.

Арт. І36.

Округовий Прокурор або Голова Округового Суду мають право спротестовувати в плєнумі Округового Суду постанови загальних зборів членів Колєґії Адвокатів або її Президії протягом тижня з дня одержання відповідного протоколу загальних зборів або засідання Президії.

Таким же порядком зазначені постанови можна оскаржити в тижневий термін з дня ухвали їх і членам Колєґії Адвокатів, що їх особисто тичаться[126] оскаржувані постанови.

За инших випадків постанови загальних зборів або Президії Колєґії Адвокатів можуть оскаржувати окремі члени Колєґії через Округового Прокурора.

Протест Округового Прокурора зупинює виконання спротестованої постанови до розвязання справи Плєнумом Округового Суду.

Міністерству Юстиції належить право зупинення й скасування постанов Загальних Зборів або Президій Колєґій Адвокатів порядком догляду.

Арт. І37.

Оплату праці членів Колєґії Адвокатів переводиться:

а/ за таксою, що її встановлює Міністерство Юстиції;

б/ за погодженням;

Увага І. виключається.

Увага II. В справах, де участь оборонців є обовязковою, як що члени Колєґії Адвокатів виступають за призначенням Суду й підоборонними у них є особи, що їх не визнано за незаможніх, працю оборонця належить оплатити, в розмірі, що його визначить Суд, з тим, що гроші ці стягається з засудженого порядком, що його встановлено для стягання судових коштів, і повертається у спільний фонд Колєґії Адвокатів.

Арт. І38.

Оплачувати послуги членів Колєґії Адвокатів тільки за таксою мають право особи, що їх визнано за незаможніх.

Юридичні консультації дають допомогу:

а/ безплатно;

б/ за таксовану плату, що її встановлює Президія Колєґії Адвокатів і затверджує Плєнум Округового Суду, і

в/ за плату по згоді.

Увага. Коло осіб і випадків, коли юридичні консультації повинні давати допомогу безплатно й за таксою визначається в інституції Міністерства Юстиції.

Арт. І40.

На уповноважнення вести справу підобороний видає членові Колєґії Адвокатів належно засвідчену довіренність або устно чи на письмі заявляє тому судовому органови, що переводить його справу.

Увага. В справах осіб, що мають право оплачувати послуги адвоката за таксою, і в справах безплатної оборони ордер Президії Колєґії Адвокатів замінює довіреність у кримінальних і цивільних справах з тим, що адвокат, на підставі цього ордеру, має всі права, що їх надано обороні за законом.

Арт. І41.

Витрати на утримання Президії Колєґії Адвокатів, на організацію і утримання юридичних консультацій та инших установ Колєґій Адвокатів переводяться за рахунок фонду, що утворюється з внесків Членів Колєґії Адвокатів. Кінцеві розміри зазначених внесків регулює Міністерство Юстиції.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.:

 1. Тимчасовий Судоустрій УНР
 2. Поділ II. Про Народний Суд.
 3. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 4. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 5. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 6. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 7. Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади.
 8. Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.
 9. Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.
 10. Поділ IX. Про судових виконавців.
 11. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 12. Поділ XI Про Інститути Науково-Судової Експертизи.
 13. Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ.
 14. Чи повинен суд першої інстанції направляти до апеляційного суду справу, якщо подана лише заява про апеляційне оскарження без подання апеляційної скарги і строк для її подачі закінчився?
 15. У касаційній скарзі особа, яка її подала, ставить питання про скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд з безумовних підстав, визначених пунктами 1-6 ч. 1 ст. 338 ЦПК і з інших зазначених у законі підстав. Чи вправі суд касаційної інстанції, скасовуючи рішення, по слатися лише на процесуальні обов'язкові підстави для скасування, а інші порушення залишити без уваги?
 16. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -