<<
>>

Поділ У. Про Державну Прокуратуру.

Розділ XІІI.

Арт. 95.

На чолі Державної Прокуратури, як Генеральний Прокурор Республіки є Міністр Юстиції.

Під загальним керуванням Ґенерального Прокурора є Відділ Прокуратури, що увіходить до складу Міністерства Юстиції.

Арт. 96.

При Генеральному Прокурорі Республіки є його Помічники й Прокурори Міністерства Юстиції в числі, що його визначено штатами.

При Прокурорі Найвищого Суду є Прокурори кожної Колєґії Найвищого Суду і при них їх Помічники в числі, що його визначено штатами.

Помічників Генерального Прокурора Республіки, Прокурорів Міністерства Юстиції, Прокурора Найвищого Суду, Прокурорів Колєґій цього Суду та їх Помічників призначає, відсторонює, усуває і звільняє Президент Республіки на подання Генерального Прокурора Республіки.

На вищезазначені посади можуть бути призначені особи, що мають вищу правничу освіту і судову практику: для посади Прокурора Найвищого Суду – протягом не менше як 10 років, – Прокурорів Колєґій і Міністерства Юстиції не менше як 8 років, – їх Помічників – не менше як 6 років.

Окрема думка: п.Іванович С. Д. вважає необхідним зазначити, що одного з помічників Генарального Прокурора Республіки призначається за старшого.

Арт. 97.

При кожнім Округовім Суді є Прокурор Суду і його Помічники в числі, що його встановлено штатами.

Призначає, відсторонює, переміщує і звільняє з посади Округових Прокурорів Президент Республіки на подання Ґенерального Прокурора, а Помічників Прокурора Округового Суду – Ґенеральний Прокуор Республіки.

На вищезазначені посади можуть бути призначені особи, що мають вищу правничу освіту і судову практику: для посади Прокурора Округового Суду –протягом не менше як 6 років, а його Помічників – не менше як 4 роки.

На посаду Помічника Прокурора Округового Суду можуть бути призначені і старші кандидати на судові посади, що мають свідоцтво, передбачене 1239 арт.

цього Положення.

Арт. 98.

Двох Помічників Округового Прокурора Ґенеральний Прокурор Республіки призначає за старших Помічників; одному з них доручається виконувати обовязки судового, а другому – адміністративного догляду. Одного з них призначається заступником Округового Прокурора.

Арт. 99.

Державній Прокуратурі доручається:

а/ здійснювати догляд від імени Держави за законністю чинностей усіх орґанів влади, господарчих установ, громадських та приватних організацій і приватніх осіб, порушуючи кримінальний переслід проти винних в ламанні законів і спротестовуючи законом встановленим порядком ті постанови, накази, обіжники та розпорядження, що ламають закони;

б/ безпосередньо доглядати і керувати діяльністю орґанів дізнання й слідства в царині викриття злочинів і виявлення винних, а також доглядати й наглядати за діяльністю орґанів Державної Поліції;

в/ наглядати за законністю й правильністю тримання вязнів під арештом;

г/ здійснювати всі функції прокурорського догляду, що їх передбачено відповідними артикулами КПК. і ЦПК.;

д/ здійснювати усі функції прокурорського догляду що до спеціяльних судів;

е/ виключається;

ж/ наглядати за виконанням вироків;

з/ наглядати за провадженням пенітенціарної політики й режиму в поправно-трудових установах.

Арт. І00.

Генеральному Прокуророві Республіки доручається:

а/ подавати до Ради Міністрів про зупинення розпоряджень Міністрів на випадок явної невідповідальности цих розпоряджень Конституції і законодавству У.Н.Р.;

б/ виключається;

в/ доглядати за законністю чинностей всіх Міністерств та инших Центральних Установ, пропонувати скасування або зміну непогоджених із законом розпоряджень, постанов, обіжників та наказів, що вони їх видали;

г/ спротестовувати безпосередньо до Ради Міністрів вищезазначені розпорядження, постанови, обіжники і накази, щоби їх було скасовано.

Увага: Генеральний Прокурор Республіки має право порушувати в Раді Міністрів питання про зупинення спротестованих розпоряджень, доки їх Рада Міністрів не розгляне.

є/ виключається;

ж/ наглядати за діяльністю Колєґій адвокатів та їхніх Президій;

з/ доглядати за правильним функціонуванням усіх місць позбавлення волі й поправно-трудових установ, а також розробляти разом з Мінісрерством Внутрішніх Справ відповідні правила, що до поправно трудової системи, так стосовно осіб, засуджених до позбавлення волі, як і до примусової праці;

и/ керувати діяльністю Помічників Ґенерального Прокурора, Прокурорів Найвищого Суду, їх Помічників, Прокурорів Міністерства, а також Прокурорів Округових Судів та їхніх Помічників і давати їм пояснення та вказівки в усіх питаннях, що виникають в їхній діяльності.

Арт. І0І.

Ґенеральний Прокурор Республіки здійснює функції прокурорського догляду так безпосередньо на той випадок, коли він визнає це за потрібне, як і через своїх Помічників і инших підлеглих йому Прокурорів.

Арт. І02.

Ґенеральний Прокурор Республіки подає один раз на рік до Ради Міністрів звіт про свою діяльність та діяльність усіх підлеглих йому Прокурорів.

Арт. І03.

Виключається.

Арт. І04.

Виключається.

Арт. І05.

До обовязків Прокурорів на місцях належить:

а/ вносити пропозиції до вищих місцевих адміністративних і громадських установ про скасування або зміну невідповідних законові розпоряджень, постанов, обіжників та наказів, що їх видають вони або підлеглі їм орґани;

б/ спротестовувати вищезгадані розпорядження, постанови, обіжники й накази порядком інстанції до відповідних установ.

Увага: подання протесту Прокурором незупинює провадження до життя спротестованої постанови за винятком випадків, що їх зазначено в законі.

в/ виключається.

г/ в царині боротьби з злочинністю і ведіння кримінальних та цивільних справ – здійснювати прокурорські функції, передбачені відповідними артикулами КПК. і ЦПК.

д/ доглядати за діяльністю орґанів поліції порядком, передбаченим в КПК і спеціяльними законами;

е/ здійснювати всі функції Прокурорського догляду що до инших судових установ.

Арт. І06.

Виключається.

Арт. І07.

Прокуратурі доручається доглядати, щоби Інститути Науково-Судової Експертизи та инші допомічні орґани, що обслуговують орґани суду та слідства, виконували одержувані від них доручення та згадки.

Арт. І08.

Округовий Прокурор здійснює надавані йому права, так особисто, як і через своїх Помічників.

Арт. І09.

Ґенеральний Прокурор Республіки має право вимагати від усіх центральних і місцевих установ, урядництв і організацій потрібні йому відомості і матеріяли, і ці вимагання є обовязкові для згаданих установ і організацій. Таке ж має право і Округовий Прокурор стосовно до всіх установ, організацій і урядовців, чинних в межах округи. Міністерства й инші центральні установи зобовязані негайно надсилати Генеральному Прокуророві Республіки в 45 примірниках всі обіжники, інструкції, обіжникові розпорядження й накази, що їх вони видають до місцевих орґанів.

Урядницькі бюлетені надсилають Генеральному Прокуророві Республіки Міністерства та инші центральні установи в 45 примірниках.

Також само округові установи та урядовці зобовязані негайно надсилати Прокуророві Округового Суду в двох примірниках видавані ними розпорядження, інструкції, бюлетені й накази.

Увага І виключається.

Увага II виключається.

Окрема думка: п.Іванович С. Д. висловлюється за виключення 2-4 уступів цього артикулу.

Арт. ІІ0.

Округовий Прокурор подає періодичні звіти про діяльність свою і своїх Помічників Ґенеральному Прокуророві Республіки.

Арт.IІI.

Виключається.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ У. Про Державну Прокуратуру.:

 1. 1. Державна влада як інститут конституційного права
 2. 3. Конституційні загальні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні
 3. 4. Поняття, система та види органів державної влади
 4. § 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість
 5. § 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні
 6. § 3. Класифікація видів державного контролю
 7. 1. Категорія «державне управління» в понятійному апараті адміністративно-правової науки
 8. 1. Загальне поняття державного органу
 9. 2. Гарантії прав громадян у державному управлінні
 10. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 11. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 р.)
 12. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 13. ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України
 14. Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України
 15. Система органів державного управління промисловою власністю
 16. Удосконалення адміністративних процедур припинення служби в органах прокуратури
 17. 3.3. Правоохоронні адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури
 18. Роль та місце Генерального прокурора України в системі органів прокуратури України
 19. 3.3 Зарубіжний досвід організаціино-правових засад діяльності керівника системи органів прокуратури.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -