<<
>>

§ 2. Поняття порівняльного правознавства

Філософія визначає порівняння як пізнавальну операцію, за допомогою якої на підставі певної фіксованої ознаки, харак­терної типової риси встановлюється схожість чи відмінність об’єктів шляхом їх зіставлення (порівняння).

Порівняльне пра­вознавство - сучасна галузь науки «теорія держави і права», яка здійснює вивчення правових систем різних держав шляхом зіставлення однойменних державних і правових інститутів, сис­тем права, їх основних засад тощо. Синонімом поняття «порів­няльне правознавство» є поняття «юридична компаративістика» (від лат. comparativus - порівняльний).

Наразі порівняльне правознавство - сфера юридичного піз­нання, що дуже швидко розвивається. Як наука порівняльне правознавство сформувалося на початку XX століття. Хоча ще у Стародавній Греції, що мала велику кількість міст-держав, мис­лителі вдавалися до спроб вивчити правові статути своїх сусідів. Формування класичного римського права також відбувалося під впливом особливостей права тих народів, які були захоплені Римською імперією, і навпаки. У середні століття феодальна роз­дробленість дала поштовх повсюдному зіткненню юридичних

правил різних королівств, князівств тощо. Приблизно в XVI- XVII ст. у різних сферах пізнання, у тому числі в історичному та державознавчому планах, починають використовувати порів­няльний метод. У принципі елементи компаративізму можна відшукати в працях таких філософів і мислителів, як: Д. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Енгельс. Деякі аспекти порівняльного правознавства опрацьовували і російські вчені-юристи: Н.М. Коркунов, П.І. Новгородцев, Г.Ф. Шерши- невич та ін.

Справжнім проривом у розвитку науки порівняльного право­знавства стала книга французького вченого Р. Давіда «Основні правові системи сучасності», написана у середині XX ст. (перше видання російською мовою - 1967 р.). У цій книзі запропоновано поділ науки порівняльного правознавства на загальну частину (визначення порівняльного права і різноманітність правових систем) і особливу частину (різні правові сім’ї).

Ця книга є цінним джерелом вивчення порівняльного правознавства, оскільки в ній поєднується узагальнення величезного нормативно-правового матеріалу з глибоким теоретичним аналізом. В. А. Туманов у пе­редмові до російського видання книги писав:«... такий рейтинг зумовлений насамперед високою фаховою підготовкою автора, його блискучою ерудицією, глибиною наукового аналізу й уза­гальнення. Не менш важливі й засадничі соціальні позиції авто­ра. Противник холодної війни та послідовний прихильник роз­ширення взаєморозуміння і співпраці народів, він бачив одне з головних завдань порівняльного правознавства саме в цьому».

На жаль, смерть Р. Давіда в 1990 р. не дозволила автору відо­бразити в своїй книзі ті зміни, які внесли в соціалістичне право перебудова і розпад всього соціалістичного табору, наразі може йтися лише про те, що соціалістична правова сім’я в тому вигля­ді, в якому її бачив Р. Давід, і в тому місці, яке він відвів їй серед інших правових сімей сучасності, зараз практично не існує.

Факт появи праці Р. Давіда і факт його відносної незаверше­ності стосовно правових систем, що утворилися після розпаду СРСР, якоюсь мірою сприяв подальшому розвитку порівняль­ного правознавства на терені пострадянського простору, цей розвиток знайшов своє відбиття у працях Ю. А. Тихомирова, М.М. Агаркова, Е.А. Флейшиця, Л.А. Луць, А. А. Тілле, Ф.М. Ре­шетникова, А.Х. Саїдова, О. Ф. Скакун та ін.

Порівняльне правознавство проходить низку етапів свого становлення. Звичайно виділяють такі етапи: перший - окремі спроби зіставлення різних право утворень; другий-використо­вування історико-пізнавальних прийомів порівняння окремих галузей законодавств; третій - застосування порівняльного методу в дослідженні правових систем із широкого кола питань; четвертий- формулювання теорії порівняльного правознавства як наукової дисципліни у ряді галузей юридичної науки і як са­мостійної гілки теорії держави і права.

Метою цієї науки є вивчення і зіставлення різних право­вих систем між собою і з нормами міжнародного права, для з’ясування подібностей і відмінностей між ними, а також для визначення спільних тенденцій і напрямів правового розвитку суспільства.

Порівняльне правознавство слід відрізняти від поняття «по­рівняльне право» і від поняття «порівняльно-правовий метод». Передусім поняття «порівняльне право» саме по собі не існує, його використання можливе лише в термінологічному плані, за ототожнення з поняттям «порівняльне правознавство». На­справді порівняльне правознавство існує для зіставлення різних різновидів права, не утворюючи при цьому його нового вигля­ду. У другому випадку різниця двох понять також досить чітко окреслена. Порівняльне правознавство є цілою наукою, розділе­ною на загальну й особливу частини, зі своїм предметом вивчен­ня і зумовленою специфікою цього предмета власною методоло­гією. Саме в рамках цієї методології і відбувається використання методів порівняння, порівняльного аналізу й оцінювання.

Предметом порівняльного правознавства як науки виступа­ють як окремі елементи різних правових систем (галузі, інститу­ти, норми права), так і виникнення, подальше існування різних правових явищ, притаманних цим системам (правотворчість, правореалізація, тлумачення права, співвідношення права і закону, джерела права, правовідношення та ін.). Як бачимо, предмет цієї науки, являє досить широкий спектр правових по­нять і явищ, що становить у сукупності всю правову організацію суспільства, весь процес правового регулювання, від праворо­зуміння до правозастосування. Таким чином, за допомогою по­рівняльного правознавства можна не тільки глибше зрозуміти

природу різних правових явищ, а й спрогнозувати народження таких явищ у системі права, що не є об’єктом дослідження, шля­хом порівняльного аналізу деяких інших систем права.

Предмет і специфіку порівняльного правознавства не можна розкрити достатньою мірою повно, не піднімаючи питання про його функції. Кажучи про функції порівняльного правознавства, ми спробуємо зрозуміти суть і зміст цієї науки, її призначення. Під функціями порівняльного правознавства розуміють основні напрями процесу вивчення й аналізу правових систем світу.

Виділяють такі функції порівняльного правознавства:

1.

Пізнавальна. Порівняльне правознавство завжди ставить перед собою мету загального, повного та глибокого вивчення елементів правових систем і правових явищ. Якісні й вірогідні наукові висновки, зроблені про ті чи інші правові явища, необ­хідність виникнення цих явищ у процесі внутрішньодержавного розвитку - все це реалізується тоді, коли будуть добре вивче­ні загальні та специфічні причини правових явищ, тимчасові та стабільні правові ситуації в зарубіжних державах і їх вплив; чинники, що ведуть до зміни іноземних законодавств, до при­йняття або зміни нормативних актів; умови, що сприяють або стримують реалізацію права.

2. Інформаційна. Вона виступає і як засіб реалізації пізнаваль­ної функції, і як самостійна функція. Порівняльне правознавство в сучасному світі виконує роль джерела інформації про націо­нальні правові системи, про їх видозміну та функціонування. За умов фактичної інтеграції та взаємопроникнення правових систем їх ізоляція і відповідний ізольований розвиток непри­пустимий. Це, зрештою, веде до спотворень правової реальності, розвитку правового максималізму (нігілізму або ідеалізму).

3. Інтегративна. Порівнюючи різні правові системи, по­рівняльне правознавство сприяє зближенню інтересів різних держав, появі спільних інтересів, узгодженості правового ре­гулювання, усуненню причин конфліктів між нормами зако­нодавств різних країн. Реалізуючи цю функцію, порівняльне правознавство полегшує діалог між уповноваженими особами держав з перебігом пошуку узгоджених правових дій. Створю­ється можливість для обміну правової інформації, опрацювання спільних наукових концепцій тощо. Діаметральною протилеж­ністю інтеграційної функції є характер «критичного порівняння»

різних правових систем. Найяскравіше критичне порівняння виявилося в період протистояння капіталізму і соціалізму, коли будь-яке запозичення, навіть епізодичне, яких-небудь право­вих явищ вважали неприйнятним і навіть згубним. Відхід від такого стану викреслився тільки в пострадянський період, коли держави, що утворилися після розпаду СРСР, почали впрова­джувати до сво'іх правових систем риси правових систем країн капіталістичного світу.

Слід відзначити і той факт, що елементи критичного порів­няння виникають і тоді, коли між державами існує який-небудь конфлікт. Це породжує критику стосовно різних правових явищ цих держав. На сучасному етапі міжнародних взаємин крити­ці звичайно піддається розуміння державою таких понять, як «режим захисту основних прав і свобод людини», «забезпечення основних прав і свобод людини», «створення умов для нормаль­ного розвитку особи» тощо.

4. Прогностична функція полягає в передбаченні подальшого розвитку правової системи окремої держави на підставі аналізу й оцінки адекватного розвитку правових систем різних держав. Її реалізація дає можливість визначити шляхи подальшого вдоско­налення способів створення норм права і прийомів іх реалізації. Істинність різних гіпотез порівняльного правознавства завжди перевіряють реальною дійсністю та практичною діяльністю.

Наведений перелік основних функцій порівняльного право­знавства зовсім не вичерпаний, ця наука стрімко розвивається, і від тієї ролі, яку вона відіграватиме на сучасному етапі розвитку суспільства, залежить виникнення нових функцій і основних напрямів її розвитку.

<< | >>
Источник: Васильєв А.С.. ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ. Підручник. За загальною редакцією доктора юридичних наук А. С. Васильєва. Київ, КНТ - 2010. 2010

Еще по теме § 2. Поняття порівняльного правознавства:

 1. 1. Предмет, метод, поняття конституційного права України як галузі права
 2. 7.3.1. Поняття «джерело права»
 3. 7.3.2. Класифікація джерел права
 4. § 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права
 5. рекомендована література
 6. § 5. Наука цивільного процесуального права
 7. ЗМІСТ
 8. § 2. Поняття порівняльного правознавства
 9. § 4. Класифікація сучасних правових сімей
 10. § 9. Система звичаєвого права
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. Методологія дослідження правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. ВСТУП
 15. 3.2.2. Методологія адаптації корпоративного законодавства України до законодавства ЄС
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -