<<
>>

§ 2. Форми і методи реалізації функцій держави.

Загальна характеристика форм і методів діяльності держави.

Функції держави реалізуються у конкретних діях, що вчиняють суб’єкти державної влади. Ці дії є досить різноманітними і можуть бути зведені у більш- менш однорідні групи.

Зовні практичне вираження діяльності держави з приводу реалізації своїх функцій отримало назву форм реалізації державної влади.

Держава повинна виконувати свої функції у властивих їй формах, застосовуючи у своїй діяльності різні методи.

Форми реалізації функцій держави - це діяльність конкретних державних органів з приводу реалізації функцій держави.

Форми реалізації функцій держави, залежмо від того, наскільки в управлінні використовуються правові механізми, можна поділити на правові, договірні та організаційні.

Методи здійснення функцій держави різноманітні. Так, для реалізації економічної функції потрібною стає низка конкретних економічних методів - прогнозування, планування, пільгове кредитування та інвестування, державні субсидії, захист споживачів тощо.

Загалом же у своїй діяльності держава використовує методи переконання, стимулювання і примусу.

Примус завжди був повинен забезпечити виконання правил поведінки шляхом певних заходів (запобігання, відповідальності тощо). Примус - це такий метод, за якого бажана поведінка забезпечується можливістю застосування сили або погрози її застосування. Економічні методи примусу - це методи непрямого впливу на об’єкт (високі податкові ставки тощо). Як правило ж, примус відбувається шляхом застосування до правопорушників законних заходів покарання, перевиховання та спонукання до діяльності, спрямованої на усунення шкоди, заподіяної такою поведінкою іншим суб’єктам.

Переконання являє собою такий метод здійснення функцій, коли суб’єкт впливає на суспільну та індивідуальну свідомість, сприяє його формуванню у формі обґрунтування, пояснення, обговорення, демонстрації певного прикладу, правового виховання населення, проведенням різних профілактичних заходів тощо.

Саме серед економічних методів переконання виділяють прогнозування, планування та інвестування. Поряд з цим держава широко використовує пропаганду та ідеологію з метою роз’яснення важливості поставлених перед нею завдань, перспективи їх вирішення, засоби досягнення.

Стимулювання - це спонукання до дій. Стимули можуть бути матеріальними та моральними. Як правило, стимулювання здійснюється шляхом надання різних пільг та нагород колективам і особам, що не допускають правопорушень і беруть активну участь у боротьбі з ними, показують високу якість у роботі тощо.

Правова форма реалізації функцій держави.

Правові форми реалізації функцій держави - це однорідна за своїми зовнішніми ознаками (характеру та юридичним наслідкам) діяльність державних органів, що пов’язана з виданням юридичних актів.

В правових формах відображається зв’язок держави і права, обов’язок держави діяти при виконанні своїх функцій на основі права й у рамках закону. Крім того, вони вказують, як державні органи та посадові особи працюють, які юридичні дії вчиняють. Як правило, правові форми визначаються природою суб’єкту державної влади та його компетенцією у сфері реалізації державно-владних повноважень.

До правових форм реалізації функцій держави належить правотворча і правозастосовча діяльність, котра, у свою чергу, поділяється на оперативно- виконавчу та правоохоронну.

Правотворча діяльність - це форма здійснення функцій держави шляхом видання нормативно-правових актів, видання та санкціонування, зміни чи відміни правових норм. Без правотворчої діяльності реалізація низки функцій держави є неможливою. Так, наприклад, досить ускладненою уявляється реалізація соціальної функцій держави без кодифікованого соціального законодавства.

Правозастосовча діяльність - це діяльність державних органів з приводу виконання законів та підзаконних нормативних актів шляхом видання актів застосування права.

Оперативно-виконавча діяльність являє собою пов’язану з повсякденним вирішенням різноманітних питань управління справами суспільства владну, творчу виконавчо-розпорядницьку роботу державних органів з приводу реалізації функцій

держави шляхом видання актів застосування норм права, які є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин.

Правоохоронна діяльність - це форма здійснення функцій держави шляхом владної оперативної роботи державних органів з приводу охорони норм права від порушень, захисту наданих громадянам суб’єктивних прав та забезпечення покладених на них юридичних обов’язків.

Договірна форма реалізації функцій держави.

Сьогодні зростає роль договірної форми реалізації функцій держави.

В умовах договірної форми реалізації функцій держави мова йде не лише про удосконалення та розповсюдження дії договорів як юридичної форми господарсько- економічних відносин, а й про те, що договір може і повинен бути покладено в основу правового регулювання як політичних, так і управлінських відносин. В основі демократичної, соціальної, правової держави знаходиться взаємна угода (договір) громадян, консенсус, що виражається у конституюванні, визнанні та підтримці державної влади.

У принципі проблема договірних відносин у державному управлінні пов’язана з його децентралізацією. Якщо говорить про загальні тенденції розвитку державного управління, то воно полягає у тому, що розпорядницькі засоби зазвичай поступаються договірним засобам, а однобічне державно-владне рішення все більшою мірою поєднується з договірними формами взаємовідносин. Результатом такого поєднання стає поява так званих адміністративних договорів.

Існує низка аргументів на користь їхнього широкого застосування.

1) Застосування договору спрощує відносини між його сторонами, надає можливість безпосередньо звертатися одне до одного з питань його виконання, а органу, що зацікавлений у дотриманні договору, - безпосередньо приводити у рух чинники, що сприяють його виконанню.

2) Це є можливістю особливо точного регулювання договором відносин між сторонами і встановлення точної регламентації тих питань, у яких зацікавлений хоча

б один з учасників цих відносин. Водночас адміністративний акт саме в силу своєї однобічності (так як виходить виключно від органу, що його видав) не дає достатньо гарантій повного і всебічного врахування інтересів іншої сторони.

3) Діяльність у формі договору в результаті створення кращих можливостей контролю за роботою органу управління ефективно сприяє інтенсифікації відповідної діяльності.

4) Договірна форма може запровадити істотний внесок у розширення гласності, демократизації державного управління.

Сторонами адміністративного договору є орган державного управління та громадська організація. Предмет договору - управлінські відносини, тобто такі, що закріплюють управлінську компетенцію органів держави. Відповідальність сторін діє за інстанціями. Так, для органу державного управління такою інстанцією є орган, що знаходиться вище (так, районна державна адміністрація відповідає перед обласною державною адміністрацією). Щодо іншої сторони, то правління громадської організації, яке фактично укладає адміністративний договір, є відповідальною перед загальними зборами членів цієї організації.

Організаційна форма реалізації функцій держави.

Правова і договірна форми не вичерпують усіх форм здіснення державної влади. Поряд з ними широко використовуються різні неправовові форми, які зазвичай називаються організаційною діяльністю держави.

Організаційна форма реалізації функцій держави полягає у однорідній за зовнішніми ознаками діяльності держави, яка не пов’язана з виданням юридичних актів, а тому не тягне за собою юридичних наслідків.

Проте це не означає, що організаційна діяльність не регулюється правом, адже будь-які її форми так чи інакше реалізуються в межах певного правового врегулювання, на основі виконання вимог законності.

Виділяються організаційно-регламентуюча, організаційно-господарська та організаційно-ідеологічна діяльність.

Організаційно-регламентуюча діяльність - це оперативна поточна організаційна робота з приводу вирішення тих чи інших конкретно-політичних завдань, техніко-організаційного забезпечення функціонування різних ланок державного механізму (кадрова робота, підготовка документів тощо).

Організаційно-господарська діяльність - це оперативно-технічна, поточна господарська робота (економічне обґрунтування, контрольно-ревізійна діяльність, бухгалтерський облік, статистика, організація постачання, збуту тощо) з приводу матеріально-технічного забезпечення виконання різних державних функцій.

Організаційно-ідеологічна діяльність - це повсякденна оперативно- роз’яснювальна, виховна робота з приводу забезпечення виконання різних функцій держави (наприклад, роз’яснення законів та підзаконних актів, що видаються державними органами; формування суспільної думки; робота засобів масової інформації тощо).

Питання для самоконтролю.

1. Що таке форми реалізації державної влади?

2. Що таке форми реалізації функцій держави?

3. Які існують форми реалізації функцій держави?

4. Які виділяються основні методи реалізації функцій

держави? переконання?
5 .Що таке
6 .Що таке примус?
7 .Що таке стимулювання?
8 .Що таке правова форма?
9 .Що таке організаційна форма?

10. Які види діяльності належать до правової форми?

11. Які види діяльності належать до організаційної форми?

12. Що таке правотворча діяльність?

13. Що таке правозастосовча діяльність?

14. Що таке оперативно-виконавча діяльність?

15. Що таке правоохоронна діяльність?

16. Що таке організаційно-регламентуюча діяльність?

17. Що таке організаційно-господарська діяльність?

18. Що таке організаційно-ідеологічна діяльність?

19. Про що йде мова в умовах договірної форми реалізації функцій держави?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. Навчальний посібник. Суми - 2005. 2005

Еще по теме § 2. Форми і методи реалізації функцій держави.:

 1. 5. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина
 2. § 16. Форми і методи здійснення функцій держави.
 3. 5.1.4. Форми та методи здійснення функцій держави
 4. 11.1.2. Принципи, функції, засоби, форми та методи правового виховання
 5. 6.3. Форми і методи здійснення функцій державиДержава повинна виконувати свої функції у притаманних їй формах, застосовувати у своїй діяльності різні методи. У правовій літературі під формами здійснення функцій держави розуміють, по-перше, специфічні види державної діяльності; по-друге, однорідну за своїми зовнішніми ознаками діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються її функції.Розрізняються правові та неправові форми реаліз
 6. 1.6. Землеустрій як функція державного управління у сфері використання і охорони земель
 7. 2.1. Теоретико–правові засади діяльності міліції, інших правоохоронних органів по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
 8. 2.2. Нормативне регулювання діяльності міліції України по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
 9. § 3. Функції теорії держави і права.
 10. § 1. Завдання і функції держави
 11. § 2. Форми і методи реалізації функцій держави.
 12. § 2. Реалізація і застосування права.
 13. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 14. Форми та методи забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
 15. Нагляд і контроль у сфері економіки та особливості їх реалізації на місцевому (територіальному ) рівні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -