<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Багатомовний юридичний словник-довідник. І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 543 с.

2.

Англійсько-французько-німецько-український словник

термінології Європейського Союзу. К.: «К.І.С.», 2007. 226 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

4. Юридична енциклопедія: в 6 т. редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д-Й. 744 с.

5. Енциклопедичний словник з державного управління; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.

6. Вашанова О. В. Принцип недискриминации личности в международном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Моск. гос. юрид. акад. М., 2004. 26 с.

7. Равлінко З. П. Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 201 с.

8. Твердовський І. М. Заборона дискримінації у сфері праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2011. 20 с.

9. Гінарару А. Від заборони дискримінації до сприяння рівності: посібник для тренерів. Міжнародна організація праці. 2010. 66 с.

10. Гюльвердиев Р.Б. Проблема дискриминации по признаку пола в сфере труда и занятости. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal- and-political-science-411/commercial-labor-land-law-civil-and-administrative- law-411/11015-411-0560.

11. Пономарьов С. Ю., Федорович І. Ю. Запобігання та протидія дискримінації в Україні: посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. К.: Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні, 2014. 74 с.

12. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI.

Урядовий кур’єр від 10.10.2012. № 184.

13. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_207.

14. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової

дискримінації від 21.12.1965. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_105.

15. Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006. Офіційний вісник України. 2010. № 17. Ст. 799.

16. Мхитарян А. М. Понятие и правовое содержание запрета и противодействия дискриминации по признаку инвалидности. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2016. № 4. С. 107-112.

17. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 51. С. 2096.

18. Кирилюк В.В. Соціальна згуртованість як інститут розвитку громадянського розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3. Хмельницький, 2013. № 3 (200). С. 166-171.

19. Кондиріна А. Г. Соціальне відторгнення як причина низького рівня людського розвитку в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. С. 24-28.

20. Макарова О. В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка проявів та методологія оцінювання. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1(15). С. 57-68.

21. Мхитарян А. М. Адміністративно-правові засади запобігання порушенню прав і свобод дитини-інваліда в сім’ї. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 3-2. Т. 4. С. 88-92.

22. Regulations, Directives and other acts (European Union). URL: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en.

23. Гузь О. Ю. Дискримінація як форма порушення прав людини. Форум права. 2012. № 2. С. 166-169.

24. Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди. Харківська правозахисна група. упоряд. Є. Ю. Захаров. Харків: Права людини, 2009. 356 с.

25. Протидія дискримінації за ознакою інвалідності: посібник для громадських організацій.

за ред. М. Ясеновської; ХОФ «Громадська Альтернатива». Х., 2011. 80 с.

26. Посібник з європейського антидискримінаційного права. Рада Європи. Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011. 196 с.

27. Питання заборони та протидії дискримінації : методичні рекомендації для юристів. упорядник: Г. Христова. К., 2015. 112 с.

28. Куца А. М. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний університет. Запоріжжя., 2011. 297 с.

29. Пасічніченко С. В. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.07. Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». К., 2011. 224 с.

30. Соболь Є. Ю. Діяльність органів публічної влади щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика: дис. ... доктора. юрид. наук: 12.00.07. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2015. 546 с.

31. Коробенко Н. П. Пенсійне забезпечення по інвалідності в солідарній пенсійній системі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 05. К., 2010. 20 с.

32. Шумна Л. П. Правові основи реабілітації інвалідів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2003. 160 с.

33. Декларація про права інвалідів від 09.12.1975. URL: http://npu.edu.Ua/le-book/book/html/D/ikpp_kpp_Sozhialno-pravovuy_zahust _ditey/90.html.

34. Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 2-3. Ст. 36.

35. Питання медико-соціальної експертизи: постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317. Урядовий кур'єр. 2009. № 238.

36. Інвалідність та суспільство: навчальний посібник. заг. ред.: Л. Байда, О. Красюкова-Енс. К.: Канадський центр вивчення неповносправності, 2012. 188 с.

37. Христова Г. О. Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації. Вісник Національної академії правових наук України.

2013. № 4 (75). С. 11-20.

38. Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1995. 320 с.

39. Бєлкін М.Л. Єдність принципів застосування адміністративно - правових засобів у сфері публічного управління. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 2. С. 1-10.

40. Загальна теорія держави і права: підручник. за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

41. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник. вид. 9-е,зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с.

42. Загальна теорія права: підручник. за заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. 392 с.

43. Адміністративне право: підручник; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.

44. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

45. Виконавча влада і адміністративне право: монографія. за заг. ред. В. Б. Авер’янова. К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

46. Державне управління: теорія і практика: монографія. В. Б. Авер’янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал, С. П. Кисіль, Л. Т. Кривенко. К.: Юрінком Інтер, 1998. 431 с.

47. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. за заг. ред. Р. С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.

48. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник; за ред. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

49. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: дис... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Нац. ун-т внутр. справ. Х., 2004. 405 с.

50. Соколенко О. Л. Поняття, значення та система адміністративно - правових засобів захисту прав громадян. Митна справа. 2013. № 4 (88). Ч. 2. Кн. 2. С. 86-92.

51. Комзюк В. Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2003. 191 с.

52. Комзюк А. Т. Адміністративні процедури, пов’язані із

контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні.

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. URL: http://uchebnik-online.net/book/46-visnik-xarkivskogo-nacionalnogo-

universitetu-vnutrishnix-sprav-visnik-komzyuk-at/29-administrativni-proceduri- povyazani-iz-kontrolno-naglyadovoyu-diyalnistyu-organiv-miscevogo- samovryaduvannya-v-ukrayini. html.

53. Леонідова О. О. Зміст та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій. Актуальні проблеми державного управління. 2008. № 2. С. 446-451.

54. Грянка Г. В. Поняття та класифікація адміністративно-правових заходів протидії корупції. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. Вип. 20. С. 103-110.

55. Джагупов Г. В. Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні. Право і Безпека. 2010. № 4. С. 71-75.

56. Грянка Г. В. Адміністративний примус у публічному адмініструванні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 6. С. 206-214.

57. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Х., 2002. 408 с.

58. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

59. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 3. Ст. 10.

60. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. №№ 33-34. Ст. 404.

61. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16.11.2000 № 2109-Ш. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 1. Ст. 2.

62. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 21. Ст. 252.

63. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 № 966-IV. Відомості Верховної Ради України.

2003. № 45. Ст. 358.

64. Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70. Урядовий кур’єр. 2007. № 33.

65. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067- VI. Відомості Верховної Ради. 2013. № 24. Ст. 243.

66. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971. Додаток до № 50.

67. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Відомості Верховної Ради.1997. № 2. Ст. 4.

68. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. Урядовий кур’єр від 31.07.1993.

69. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Голос України. 2015. № 250.

70. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. Голос України від 15.12.1992.

71. Мхитарян А.М. Реалізація державної правової політики у сфері реабілітації інвалідів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 4. С. 60-63.

72. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

73. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014, № 37-38. Ст. 2004.

74. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872. Урядовий кур'єр. 2011. № 153.

75. Питання проведення антидискримінаційної експертизи та

громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно -

правових актів: постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 61. Урядовий кур'єр. 2013. № 23.

76. Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю: Указ Президента України від 01.12.2014 № 902/2014. Урядовий кур’єр від 03.12.2014. № 225.

77. Левченко К. Б. Правовий аналіз законопроекту «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Адміністративне право та процес. 2012. № 1. С. 25-32.

78. Про Регламент Верховної Ради України. Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. Голос України від 17.02.2010. № 28.

79. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

80. Карпінська О.Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт правозахисної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету .Серія Право. 2015. Вип. 31. Т. 1. С. 82-86.

81. Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження: автореф. дис.... канд. юрид. наук:

12.0. 02. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2007. 23 с.

82. Дідковська І. О. Омбудсмен у системі інститутів правової держави: порівняльно-політологічний аналіз: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К., 2007. 31 с.

83. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис... д -ра юрид. наук: 12.00.02. Одес. нац. юрид. акад. О., 2004. 35 с.

84. Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2010. 20 с.

85. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Голос України від 20.01.1998.

86. Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату: постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 № 2164. Офіційний вісник України. 1999. № 48.

87. Офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: http://www.ombudsman.gov.ua.

88. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. K., 2016. 552 c.

89. Питання Адміністрації Президента України: указ Президента України від 14.07.2014 № 592/2014. Офіційний вісник Президента України. 2014. № 30. Ст. 1435.

90. Паровишник О. В. До питання про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Право і суспільство. 2015. № 3. Ч. 2. С. 128-132.

91. Мхитарян А.М. Владні повноваження окремих державних правозахисних інституцій щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2016. № 2. С. 133-138.

92. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5: постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 125. Урядовий кур'єр. 2017. № 45.

93. Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки : Закон України від 07.03.2002 № 3076-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 31. Ст.215.

94. Національна доповідь «Про становище осіб з інвалідністю в Україні». Міністерство соціальної політики України, Державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. Київ, 2013. 198 с.

95. Права людини в Україні: перше півріччя 2015: наукове видання. за ред.: А. Б. Благої, О. А. Мартиненка. Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, 2015. 184 с.

96. Національна доповідь «Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні». Міністерство соціальної політики України, Державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. Київ, 2009. 194 с.

97. Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія]. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. 456 с.

98. Верховод І. С. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні: монографія. Мелітополь: Колор Принт, 2010. 156 с.

99. Коляденко Н. В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2014. 233 с.

100. Конвенція Міжнародної організації праці від 20.06.1983 № 159 «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/993_065.

101. Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників : наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286. Офіційний вісник України. 2005. № 48. Ст. 3024.

102. Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів: наказ Міністерство праці та соціальної політики України від 10.02.2007 № 42. Офіційний вісник України. 2007. № 12. Ст. 458.

103. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96. Урядовий кур'єр від 17.03.2015. № 48.

104. Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів : наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 № 390. Офіційний вісник України. 2012. № 60. Ст. 2467.

105. Доступність та універсальний дизайн: навч.-метод. посіб. за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В. К., 2013. 128 с.

106. Бармашина Л. М. Адаптація планувальних рішень для інвалідів - новий напрямок у проектуванні житлових будинків масового будівництва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2014. Вип. 37. С. 314-320.

107. Метко Ю. В. Універсальний дизайн та архітектурна доступність навколишнього середовища до потреб неповносправних. Молода спортивна наука України. 2015. Т.3. С. 110-114.

108. Про затвердження плану заходів щодо створення

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна»: постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2009 № 784. Урядовий кур'єр від 12.08.2009. № 145.

109. Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706. Урядовий кур'єр від 09.08.2012. № 142.

110. Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з

обмеженими фізичними можливостями: указ Президента України

від 19.05.2011 № 588/2011. Офіційний вісник Президента України. 2011. № 16. Ст.741.

111. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст.246.

112. ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». URL: http:// dbn.at.ua/load/ normativy/dbn/1-1-0-287.

113. Стукаленко О. В. Адміністративно-правове забезпечення

будівельної галузі: теоретико-правові та праксеологічні засади:

дис....доктора. юрид. наук: 12.00.07. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2016. 513 с.

114. Про затвердження Положення про Державну архітектурно- будівельну інспекцію України : постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294. Урядовий кур'єр. 2014. № 138.

115. Деякі питання діяльності органів державного архітектурно - будівельного контролю: постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671. Урядовий кур'єр. 2015. № 166.

116. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 № 208/94 -ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 46. Ст. 411.

117. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197. Урядовий кур'єр. 2014. № 118.

118. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України: постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460. Урядовий кур'єр. 2015. № 131.

119. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст.170.

120. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23.09.1997 № 538/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. №48. Ст. 296.

121. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423. Урядовий кур'єр.2015. № 126.

122. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267. Урядовий кур'єр. 2015. № 102.

123. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630. Урядовий кур'єр.2014. № 225.

124. Галай А. О. Адміністративно-правові засади діяльності

громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. 446 с.

125. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. Менеджмент організацій: навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 560 с.

126. Цьвок М. С. Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 07. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. 228 с.

127. Гура Н. О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація. Економіка України. 2012. № 8. С. 23-31.

128. Крутій О.М. Діалогова взаємодія органів державної влади та громадськості: монографія. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. 236 с.

129. Надрага В. І. Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні: дис. ... канд. наук з держ упр.: 25.00.02. Національна академія державного управління при президентові України. К., 2003. 228 с.

130. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст.1.

131. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань: Закон України

від 15.05.2003 № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31. Ст. 263.

132. Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи: наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5. Офіційний вісник України. 2016. № 10. Ст. 471.

133. Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру: постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440. Урядовий кур'єр.2016. № 132.

134. Нічого для нас без нас: посібник з інклюзивного прийняття рішень для громадських організацій людей з інвалідністю. Упорядники: Азін В.О., Байда Л.Ю., Госс Н., Сухініна І.М., Флетчер А. К: Ленвіт, 2015. 96 с.

135. Реєстр громадських об'єднань. URL: http://rgo.informjust.ua.

136. Офіційний веб-сайт Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України». URL: http://naiu.org.ua.

137. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2945.

138. Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації: постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569. Офіційний вісник України. 2003. № 40. Ст. 2107.

139. Про затвердження Типового положення про комітети

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального

господарства України, Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006. № 300/339. URL: http://ud.org.ua/zakonodavstvo/normativni-

dokumenti/149-n-300339-l-r.

140. Про утворення Ради у справах осіб з інвалідністю: постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 628. Урядовий кур'єр.2016. № 183.

141. Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень, ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи на засіданні 01.10.2009. URL: https://rm.coe.int/16802eeddb.

142. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976. Урядовий кур'єр.2008. № 214.

143. Зібрання актів європейського права. К.: Ред. журн. «Право України», 2013. дод. до юрид. журн. «Право України». Вип. 1: Європейський Союз. упоряд. К. В. Смирнова; за заг. ред. В. І. Муравйова. 2013. 1052 с.

144. European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int.

145. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Голос України від 10.12.2008 № 236.

146. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Голос України від 10.01.2001. № 3.

147. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

148. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

149. Декларація соціального прогресу та розвитку від 11.12.1969. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_116.

150. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995. Офіційний вісник України. 2013. № 75. Ст. 2804.

151. Конвенція про права дитини від 20.11.1989. Зібрання чинних міжнародних договорів України 1990. № 1. С. 205.

152. Декларація прав дитини від 20.11.1959. URL:

http ://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/995_384.

153. Всемирная программа действий в отношении инвалидов от 03.12.1982. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_427/page.

154. Резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов от 20.12.1993. http ://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_3 06.

155. Національна доповідь про вжиті заходи, спрямовані на здійснення Україною зобов’язань в рамках Конвенції про права інвалідів (CRPD/C/UKR/1). Київ, 2012. URL: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ CRPD/CRPD. C.UKR. 1 -RU S. doc.

156. Місяць В. «Та пишіть хоч в ООН!!!» А може й дійсно?. Проект ПРООН «Розвиток громадянського суспільства». URL: file:///E:/Study_Tour_Switzerland% 20final.pdf.

157. Слінько Т. М. Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності конституційного суду України. Форум права. 2013. №3. С. 596-601.

158. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Урядовий кур'єр від 30.03.2006. № 60.

159. Об утверждении Национального плана действий в области прав

человека на 2011 -2014 годы: постановление Парламента Республики Молдова Nr. 90 от 12.05.2011. URL:

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view &view=doc&id=339395&lang=2.

160. Законодательство Республики Молдова. URL:

http://lex.justice.md.

161. Об обеспечении равенства: Закон Республики Молдова Nr. 121 от 25.05.2012. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view= doc&id=343 361&lang=2.

162. О деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства: Закон Республики Молдова Nr.

298 от 21.12.2012. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view= doc&id= 346943&lang=2.

163. О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями: Закон Республики Молдова Nr. 60 от 30.03.2012 URL: http://lex.justice.md/ru/344149/.

164. Законодательство Азербайджана. URL: http://az.spinform.ru.

165. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. URL: http://pravo.by.

166. Законодательство Казахстана. URL:

http://www.pavlodar.com/zakon/.

167. Законодательство Республики Таджикистан. URL:

http://www.eurasiangroup. org/ru/legislation-tajikistan.php.

168. Законодательство Республики Узбекистан. URL:

http://www.norma.uz.

169. Информация Национального Центра Республики Узбекистан по правам человека об осуществляемых в Узбекистане мерах по выполнению международных обязательств в сфере защиты прав инвалидов согласно Вопроснику Специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о правах лиц с ограниченными возможностями. URL: www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/DecisionMaking/States/Uzbekistan.d oc.

170. United Nations High Commissioner for Refugees. URL: http://www.refworld.org.ru/publisher/ERT.html.

171. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Том 1. Ст. 2125.

172. Право Європейського Союзу: підручник. за ред. В. І. Муравйова. К.: Юрінком Інтер, 2011. 704 с.

173. European Ombudsman. URL: https://www.ombudsman.europa.eu/ start.faces.

174. Особенности национальной инвалидности. Брошюры о Германии. URL: https://ru.exrus.eu.

175. Законодательство о правах инвалидов в ЄС и мире. URL: http ://www.invachelny.ru/doc/19.html.

176. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації: Закон України від 13.05.2014 № 1263- VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 27. Ст. 915.

177. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу): проект Закону України від 20.11.2015 № 3501. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57162.

178. Про внесення змін до законодавчих актів України щодо

запобігання та протидії дискримінації в Україні: проект Закону України від 19.02.2013 № 2342. URL:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45813.

179. Коментар до проекту Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». укл. К. Охлунд, В. Соргдрагер. Європейська комісія проти расизму та нетерпимості, 2012. URL: http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&i d=2046:2012-10-01-14-47-25&catid=228:2012&Itemid=230#_ftn4.

180. Загальнополітична рекомендація ЄКРН №7: Національне законодавство щодо боротьби з расизмом і расовою дискримінацією. ухвалена 13 грудня 2002 р. Strasbourg: Council of Europe, 2003. 24 p.

181. Заключні зауваження стосовно первинної доповіді України про стан реалізації Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, прийняті Комітетом ООН з прав людей з інвалідністю 31.08.2015. URL: http://rvua.com.ua/laws/zaklyuchni-zauvazhennya-stosovno-pervinnoi-dopovidi- ukraini-pro-stan-realizatsii-konventsii-oon-pro-prava-lyudey-z-invalidnistyu-31.

182. Інформація про стан розгляду кримінальних справ за статтею 161

Кримінального кодексу України. Офіційний веб-сайт «Судова влада України». URL: http://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/

oeirtertuweoirutowierut.

183. Як оскаржити дискримінацію? Організація та досвід роботи Експертної ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі / Бочкор Н. П., Левченко К. Б., Мазуренко В. Ю. та ін. К.: Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», 2013. 32 с.

184. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. K.: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2017. 627 c.

185. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст.256.

186. Мхитарян А.М. Шляхи покращення реалізації адміністративно - правових засобів протидії дискримінації інвалідів в Україні з урахуванням міжнародних стандартів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №1. С. 144-148.

187. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-

IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст.492.

<< | >>
Источник: МХИТАРЯН АРМЕН МАРАТОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -