<<
>>

Суть та значення цивільної процесуальної форми

Цивільна процесуальна форма - це зовнішній засіб вчинення процесуальних дій, виконуваних за визначеними правилами, в певному порядку29. Стисло розкриваючи це поняття можна стверджувати, що воно включає цілий комплекс елементів, найголовнішими з яких є:

- порядок розгляду справ судами різних інстанцій, який передбачається здійснювати в певній процесуальній формі: судові засідання, огляд па місці тощо;

- процесуальні дії суду, органу державного виконання (розділ VI ЦПК), осіб, які беруть участь у справі, та інших

учасників процесу у передбачених законом випадках мають відображатися у процесуальних документах, встановленої законом форми30.

До них слід віднести процесуальні акти - ухвали, рішення, журнал судового засідання, протоколи про вчинення окремих процесуальних дій, позовні заяви, заяви, клопотання;

- фіксування цивільного процесу технічними засобами.

Цивільна процесуальна форма має такі ознаки:

- об’єктивність, універсальність і наперед визначений у нормативно-правових актах порядок розгляду справи та вимоги до процесуальних документів. Свідчать про те, що навіть юридично необізнані особи можуть ознайомитися з процедурою розгляду справ у суді і до них не повинні застосовуватися інші вимоги ніж ті, що встановлені у законі;

- системність правил. Виявляється у вичерпному переліку суб’єктів цивільного процесу, що займають певне процесуальне становище з певним комплексом прав та обов’язків, тобто у цивільному процесі діє принцип неможливості процесуального сумісництва, учасники процесу діють у визначеній ЦПК послідовності та у передбачені строки, процесуальна діяльність суб’єктів фіксується у процесуальних актах, єдиних правилах судового діловодства;

- простота і доступність. Має виявлятися при зверненні особи до суду з метою захисту своїх прав та інтересів, оскільки на стадії подання заяви особа не повинна зазначати третіх осіб, може пред’являти позов навіть без посилань на норми законодавства, а суд має сприяти їй у витребуванні доказів тощо;

- оперативність та доцільність.

Зумовлені наявністю у цивільному процесі наказного провадження, попереднього судового засідання, заочного розгляду справи, попереднього розгляду справи у касаційній інстанції, скорочених процесуальних строках, які сприяють швидкому та своєчасному вирішенню справи тощо;

- неупередженість суду, законність і обґрунтованість його дій. Чітко встановлені як необхідні передумови вчинення процесуальних дій. Так, суд постановлюючи рішення повинен

вказати обставини, які він вважає встановленими, мотиви прийнятого ним рішення і назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався при прийнятті рішення тощо (ст. 215 ЦПК);

- імперативний характер вимог до процесуальної форми. Забезпечується певними санкціями, які наставатимуть за недотриманням вимог законодавства.

Отже, як необхідний і водночас обов’язковий елемент судочинства, цивільна процесуальна форма є гарантією, яка забезпечує прозорість, законність і обґрунтованість у діяльності суду, а також однакове застосування судами одного і того самого положення закону. Це має дозволити учасникам цивільного процесу належним чином захищати свої права в суді на різних стадіях розгляду справи і незважаючи на складність спірних правовідносин.

1 На відміну від інших авторів науку пропонується назвати наближено до реального процесу, а не до конкретного цивільного процесуального права, що зумовлене нормами ЦПК. Більш радикальні назви цієї дисципліни пропонуються у західних державах, де цивільний процес називають як цивільну процедуру або цивільний порядок. Представляється, що до радикальної зміни назви цієї дисципліни не готові українські вчені, які й так до цього часу вагаються чи називати науку «цивільне процесуальне право» чи «цивільний процес».

2 Фурса CM., Фурса Є.І., Щербак CM. Цивільний процес: Проблеми та перспективи. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

" Постанови Пленуму Верховного Суду України: «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» N 4 від 31.03.1995 р.

(Із змінами, внесеними Постановою N 5 від 25.05.2001 р.); «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» N 11 від 21.12.2007 р. тощо.

‘ Фурса С. Я. Теоретичні аспекти правового та процесуального положення прокурора в цивільному судочинстві // Право України. - 1998, - № 12. - С. 67-70; Фурса С. Я. Участие нотариуса в судебном процессе // Юридическая практика. - 2003. - № 32 (294). - 12 августа. - С. 13; Фурса СМ. Діяльність адвоката на межі закону і права// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. - МЪЗ (5). - С. 5 та багато ін.

5 Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково- практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2005. - 256 с.; Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар; У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси; С.Фурса, Є.Фурса, С. Щербак. -К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2006. -912 с. та багато ін.

9 Карабинъ В. Правове регулювання спонукання до укладення договору і І Право України. - 2001. - МІ.

7 Фурса СЯ., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: Теорія і практика. - К.: А.С.К, 2001. - С. 45; фурса CJГ. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. - К.: Істина, 2002. - С. 58.

* Советский гражданский процесе / Под ред. В.И. Комиссарова, В.М. Семенова. - М., 1988. - С,28-29.

9 Советское гражданское процессуальное право. — М.: Юридическая литература, 1965. - С. 31.

10 Штефан ММ. Цивільне процесуальне право України. - К.; Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. - С. 33.

11 Вілоусов ЮМ., Угриновсъка Ol.j/ Цивільний процес: Навч. пос. / За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2005. - С. 18.

18 Там само. - С. 13.

13 Васильєв СМ. Гражданский процесе. - X.: Одиссей, 2006. - С. 14.

17 Решетникова ИМ. // Гражданский процесс / Под ред. Яркова В.В. - М.: Волтер Клувер, 2004. - С.25.

,s Нині судові виконавці не належать до апарату суду, оскільки 24 березня 1998 р. було прийнято Закон «Про державну виконавчу службу».

19 Фурса CM. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. - К.: Істина, 2002.-С. 58.

17 Фурса С. Я. Окреме провадження в цивільному процесі України: Навч. посібник. - К., 1999.

18 Фурса С. Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. - К,: Істина,

2002.

19 Фурса С.Я. Діяльність адвоката на межі закону і права// Нотаріат Адвокатура Суд. - 2005. - М3 (5). - С. 5; Фурса СЯ., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Наук.-практ, посіб. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

80 Барак А. Судейское усмотрение. - М., 1999.

31 Загальне теорія держави І права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. - X., 2002. - С.293; Основи загальної теорії права та держави / Під ред. П.М. Рабиновича. - К., 1994. - С.86.

38 Так, після захисту у 2004 році дисертації фурсою 0.1. на тему «Спадкові правовідносини в нотаріальній і судовій практиці» у ст. 234 ЦПК з’явилася нова категорія справ - про визнання спадщини відумерлою.

88 Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: Статут, 2000. - С.18.

ы Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах. Договір ратифіковано Законом N 450/95-ВР від 22.11.95 р. // webmaster@ra- da.gov.ua; Договір між Україною і Китайською Народною Республікою Про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах. Договір ратифіковано Постановою BP N 2996-ХІІ від 05.02.93 р. // webmas- ter@rada.gov.ua; Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Договір ратифіковано Законом N 452/95-ВР від 22.11.95 р. // webmaster@rada.gov.ua та ін.

88 Детальніше див.: Фурса СЯ., Євтушенко OJ. Проблеми застосування норм іноземного права у цивільному та нотаріальному процесах // Юри-

дичка газета. - 2003. - МЬ 12(12).

** Детальніше див.: Григор’ев ДТ. Аналогія, аналогія закону, аналогія нрава (Глосарій) // Юриспруденція: Теорія і практика. - 2005. - М£11(13). “С. 38-46.

2' Гаазька конвенція 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів // webmaster@rada.gov.ua и Штефан М.И. Цивільне процесуальне право України. - К.: Видавничий Дім *Ін Юрю», 2005. — С. 31.

Там само. - С. 19.

50 Детальніше див.: Процесуальні документи в цивільних справах; Теорія, методика, практика / За заг. ред. Фурси С.Я. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. - 1088 с.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Суть та значення цивільної процесуальної форми:

 1. Суть та значення цивільної процесуальної форми
 2. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 3. § 2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав, свобод та інтересів інших осіб
 4. § 3 . Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження
 5. Цивільна процесуальна форма
 6. Нормативне регулювання цивільно-правових відносин.
 7. 3.1. Процесуальний статус і значення в кримінальному провадженні інформації, отриманої з інформаційних систем
 8. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань у структурі злочинності в Україні
 9. Підстави та умови встановлення кримінальної відповідальності за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
 10. Кваліфікуючі ознаки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
 11. Поняття, суть і значення диспозитивності в кримінальному судочинстві України
 12. Поняття та ознаки кримінально-процесуальних функцій
 13. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 14. Історичний розвиток третейського розгляду цивільно-правових спорів
 15. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
 16. Підвідомчість цивільно-правових спорів третейським судам (арбітрабельність)
 17. Порядокрозгляду цивільно-правових спорів у третейському суді
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -