§ 2. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Законодавство передбачає можливість залучення осіб, які воло­діють знаннями у галузі земельного законодавства і мають досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища, як громадських інспекторів.

Згідно зі з ст. 190 ЗК громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах. Відповідно до Положен­ня про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 27 лютого 2002 р. № 88і, гро-

1 Офіційний вісник України. — 2002. — № 12. — С. 265. 394

мадські інспектори призначаються Головним державним інспекто­ром України з охорони навколишнього природного середовища і головними державними інспекторами з охорони довкілля відповід­них територій після співбесіди, в ході якої з'ясовуються питання, пов'язані з попередньою природоохоронною роботою претендента і знанням ним основ природоохоронного законодавства.

Громадські інспектори здійснюють свою діяльність під керів­ництвом відповідних управлінь (відділів) земельних ресурсів, які надають їм необхідну практичну і методичну допомогу, координу­ють їх діяльність, навчають та ознайомлюють з новими законодав­чими і нормативними документами, залучають до участі у відповід­них перевірках. Свої обов'язки інспектори виконують на громад­ських засадах, без звільнення з основної роботи і без додаткової оплати праці.

Громадські інспектори несуть персональну відповідальність за об'єктивність та якість матеріалів, які складаються ними за резуль­татами перевірок. З метою координації роботи громадських інспек­торів та підтримання контактів з екологічними і природоохоронни­ми організаціями, залучення громадськості до розробки і виконан­ня заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного се­редовища, при органах Мінекоресурсів та при екологічних і приро­доохоронних організаціях можуть створюватися штаби громадських інспекторів.

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють також громадські організації. Так, Закон "Про охоро­ну навколишнього природного середовища" гарантує право грома­дян об'єднуватися у громадські природоохоронні організації та бра­ти участь у громадських екологічних експертизах. Громадські при­родоохоронні організації у рамках здійснення контролю за вико­ристанням і охороною земель мають право: розробляти і пропагу­вати свої природоохоронні програми; створювати громадські фон­ди охорони природи; виконувати роботи з охорони та відтворення природних ресурсів, збереження і поліпшення стану навколишньо­го природного середовища; брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління у галузі охоро­ни довкілля перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів; провадити гро­мадську екологічну експертизу, обнародувати її результати та пере­давати їх органам, уповноваженим приймати рішення; одержувати інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела забруднення останнього, програми і заходи щодо його охорони; виступати з ініціативою проведення республіканського та місцевого референдумів з питань, пов'язаних з охороною довкілля, використанням природних ресурсів і забезпеченнями екологічної безпеки; вносити до відповідних органів пропозиції про організа­цію території та об'єктів природно-заповідного фонду; подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням за­конодавства про охорону навколишнього природного середовища,

395

у тому числі здоров'ю і майну громадян та громадських об'єднань; брати участь у міжнародних неурядових організаціях, які займають­ся питаннями охорони довкілля.

<< | >>
Источник: Каракаша І.І.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О О , 3-51 — К Істина,2003 - 448 с.. 2003

Еще по теме § 2. Громадський контроль за використанням та охороною земель:

 1. Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель
 2. 9. Державний контроль за використанням та охороною земель
 3. Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
 4. 4. Державний контроль за використанням та охороною земель
 5. § 1. Державний контроль за використанням та охороною земель
 6. Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель
 7. Розділ 24 Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів
 8. Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель
 9. Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель
 10. 2. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 11. 3. Планування використання та охорони земель
 12. 5. Нормування та стандартизація у сфері використання й охорони земель
 13. Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -