§ 1. Державний контроль за використанням та охороною земель

Земельне законодавство надає землевласникам та землекористу­вачам широкі права щодо самостійного господарювання на землі. Однак відповідно до ст. 41 Конституції така діяльність не повинна завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Виконання даних обов'язків передбачене також статтями 91 і 96 ЗК. Воно забезпечується за допомогою встановлення контро­лю за використанням і охороною земель.

Контроль за використанням і охороною земель є однією з най­важливіших функцій державного управління земельним фондом. Згідно зі ст. 187 ЗК він полягає у забезпеченні додержання органа­ми державної влади, органами місцевого самоврядування, підпри­ємствами, установами, організаціями і громадянами земельного за­конодавства України.

Аналіз чинного законодавства дає можливість виділити такі ви­ди контролю за використанням і охороною земель: 1) державний; 2) самоврядний (такий, що здійснюється органами місцевого са­моврядування); 3) громадський.

Державний контроль за використанням і охороною земель являє собою діяльність компетентних органів держави, спрямовану на додержання вимог земельного законодавства, забезпечення гаран­тій реалізації земельно-правових норм та утвердження законності у земельних відносинах. Він дозволяє не тільки виявляти і усувати наслідки земельних правопорушень, а й застосовувати у необхідних випадках до порушників земельного законодавства заходи відпові­дальності. Цей контроль охоплює усі категорії земель незалежно від форм власності та видів землекористування і поширюється на всіх суб'єктів земельних відносин.

Органами, що здійснюють державний контроль за використан­ням і охороною земель, є Держкомзем, Мінекоресурсів, інші спе-

391

ціально уповноважені державні органи. З метою підвищення ефек­тивності державного управління земельними ресурсами, вдоскона­лення контролю за використанням і охороною земель Указом Пре­зидента України від 19 серпня 2002 р. № 720/2002 "Про вдоскона­лення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною"1 передбачене створен­ня у складі Держкомзему державної інспекції з контролю за вико­ристанням і охороною земель.

Держкомзем та його органи на місцях згідно з Тимчасовим по­ложенням, затвердженим наказом Держкомзему від 29 липня 1993 р. № 652, здійснюють державний контроль за: раціональною організа­цією території та використанням земельних ділянок власниками землі і землекористувачами відповідно до умов їх надання; повер­ненням самовільно зайнятих земельних ділянок в стані, придатно­му для їх використання; виконанням комплексу заходів, передба­чених умовами надання земельних ділянок, нормативними доку­ментами та затвердженими проектами по захисту земель від водної та вітрової ерозії, заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліс­сям, селів, підтоплення, заболочування, засолення, висушування, ущільнення та від інших негативних процесів; рекультивацією по­рушених земель, зніманням, використанням і зберіганням родючо­го шару ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних з порушенням зе­мель, а також своєчасним приведенням цих земель у стан, придат­ний для їх використання за призначенням; збереженням та експлу­атацією протиерозійних і гідротехнічних споруд та систем, захис­них лісонасаджень, встановленням та збереженням межових зна­ків; наданням достовірних даних державного земельного кадастру про наявність, стан і використання земельних угідь, а також інфор­мації про наявність земель запасу; проектуванням, розміщенням, будівництвом, реконструкцією, введенням у дію, експлуатацією та ліквідацією об'єктів, що негативно впливають на стан земель; сво­єчасним і якісним виконанням комплексу заходів по запобіганню та ліквідації псування земель, їх забруднення виробничими та ін­шими відходами і стічними водами, а також при видобуванні ко­рисних копалин, виконанні будівельних, геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт.

Виконуючи функції, покладені на органи земельних ресурсів, головні державні інспектори та державні інспектори по викорис­танню та охороні земель мають право: безперешкодно відвідувати підприємства, установи та організації, у тому числі військові й обо­ронні об'єкти, незалежно від форм власності та відомчої належнос­ті; давати власникам і землекористувачам незалежно від відомчої належності обов'язкові для виконання вказівки з питань викорис­тання та охорони земель, а також щодо усунення виявлених пору­шень; вносити на розгляд відповідних рад пропозиції про припи­нення права власності або права користування землею у випадках,

' Офіційний вісник України. - 2002. - № 34. - С. 1. 392

передбачених главою 22 ЗК; складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі земельного законодавства; порушувати перед відповідними радами питання про скасування рішень рад, які суперечать чинному земельному за­конодавству; одержувати від органів виконавчої влади, власників землі та землекористувачів дані про наявність, стан і використання земельних угідь, а також інформацію про наявність земель, які зна­ходяться у запасі; залучати на договірній основі фахівців підпри­ємств, установ, організацій, науково-дослідних та проектних інсти­тутів до участі в обстеженні земель.

Вони також можуть ставити перед органами виконавчої влади або виконавчими органами місцевого самоврядування питання про: припинення розробки корисних копалин і торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт, якщо вони про­вадяться з порушенням земельного законодавства і можуть приз­вести до знищення, забруднення, псування родючого шару ґрунту, розвитку ерозії, засолення, заболочування та інших процесів, які знищують продуктивність земель; припинення промислового, ци­вільного та інших видів будівництва, експлуатації об'єктів, агротех­нічних, культуртехнічних лісомеліоративних робіт, які ведуться з порушенням вимог земельного законодавства; вилучення або тим­часову консервацію деградованих або забруднених земель, подаль­ше використання яких може призвести до негативних наслідків, або якщо іншими способами відновити родючість ґрунтів немож­ливо.

Головні державні інспектори і державні інспектори по викорис­танню та охороні земель мають також право брати участь у роботі комісій по прийняттю в експлуатацію меліорованих і рекультиво­ваних земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних і гідротех­нічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підви­щення родючості ґрунтів й охорони земель.

Самоврядний контроль за використанням і охороною земель — це діяльність відповідних органів сільських, селищних, міських, ра­йонних і обласних рад, спрямована на додержання вимог земель­ного законодавства, забезпечення гарантій реалізації земельно-пра­вових норм та утвердження законності у земельних відносинах. Ор­гани місцевого самоврядування не є державними. Однак вони на­ділені значним обсягом повноважень у галузі здійснення контролю за використанням і охороною земель.

Сільські, селищні, міські ради безпосередньо не здійснюють контроль за використанням та охороною земель. Водночас вони ма­ють повноваження, які опосередковано дозволяють їм контролюва­ти земельні відносини на відповідних територіях. Відповідно до За­кону "Про місцеве самоврядування в Україні" до компетенції заз­начених рад належить: вирішення питань регулювання земельних відносин; затвердження ставок земельного податку, розміру плати за користування природними ресурсами, які знаходяться у власнос­ті відповідних територіальних громад; дача дозволів на спеціальне

393

використання природних ресурсів місцевого значення, а також їх скасування; прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших терито­рій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до від­повідних державних органів про визнання природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну чи наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури; дача згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу яких включає відповідну територію; прийнят­тя рішень про адміністративно-територіальний устрій; затверджен­ня місцевих містобудівних програм, планів забудови відповідних на­селених пунктів, іншої містобудівної документації тощо.

Безпосередніми контрольними функціями у галузі використання та охорони земель наділені виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які здійснюють контроль за додержанням земельного законодавства; використанням й охороною земель; виконанням проектів і схем землеустрою, зокрема внутрішньогосподарського.

Районні та обласні ради також вирішують загальні питання ре­гулювання земельних відносин, віднесені до їх відання, делегуючи функції безпосереднього контролю за використанням і охороною земель відповідним місцевим державним адміністраціям. Зокрема, останні у встановленому законом порядку готують питання про ви­лучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб, висновки по проектах місцевих містобудівних програм від­повідних адміністративно-територіальних утворень, координують на відповідній території діяльність місцевих землевпорядних орга­нів, видають забудовникам архітектурно-планувальні завдання і технічні умови на проектування, будівництво, реконструкцію бу­динків і споруд, впорядкування територій та дають дозвіл на про­ведення цих робіт.

<< | >>
Источник: Каракаша І.І.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О О , 3-51 — К Істина,2003 - 448 с.. 2003

Еще по теме § 1. Державний контроль за використанням та охороною земель:

 1. 9. Державний контроль за використанням та охороною земель
 2. 4. Державний контроль за використанням та охороною земель
 3. Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель
 4. Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
 5. Розділ 24 Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів
 6. Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель
 7. § 2. Громадський контроль за використанням та охороною земель
 8. Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель
 9. Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель
 10. 1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель
 11. 1.6. Землеустрій як функція державного управління у сфері використання і охорони земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -