<<
>>

§ 7. Порядок оскарження рішень, ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Влада надає словам відбиток правди.

Менандр

Суб’єктом звернення зі скаргою, що стосується процесу виборів, може бути:

♦♦♦ кандидат на пост Президента України (довірена особа кандидата) або кандидат у депутати;

❖ партія (блок) — суб’єкт виборчого процесу в особі її керівника (керівників блоку), представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії (блоку) чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу блоку);

♦♦♦ офіційний спостерігач від партії (блоку);

♦♦♦ виборча комісія, яка здійснює повноваження щодо організації підготовки та проведення виборів, в особі її голови чи уповноваженого рішенням виборчої комісії члена комісії;

❖ виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі якого, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

Суб’єктом розгляду скарги є виборча комісія або суд. Суд, до якого подана скарга, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги, а також про ухвалене судом рішення. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав скаргу подано до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження скарги зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.

Скарга до виборчої комісії або до суду може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом п’яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування.

Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги суб’ єктом розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб’ єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. Скарга, оформлена без дотримання вимог закону, повертається суб’ єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, — невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог закону і у передбачені цим законом строки. При повторному поданні скарги з невиправлени- ми недоліками або з допущенням нових недоліків суб’єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Скарга, оформлена з дотриманням вимог закону, розглядається судом або відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п’ ятий день з дня її отримання. Скарга ж щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією в цей же строк, але не пізніше початку голосування. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.

Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду, розглядається відповідним суб’єктом розгляду скарги у дводенний строк з дня її подання.

Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, — невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

Розгляд скарги суб’єктом розгляду скарги здійснюється з обов’язковим своєчасним повідомленням суб’єкта звернення зі скаргою, суб’ єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості — не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду суб’єктом розгляду скарги.

Суб’єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’ єктом звернення зі скаргою до неналежного суб’ єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених законом.

Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до розгляду факти, викладені у скарзі.

Рішення суб’єкта розгляду скарги повинно бути справедливим, законним і обґрунтованим.

При розгляді скарги по суті суб’єкт розгляду скарги може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

У разі задоволення скарги суб’єкт розгляду скарги може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам виборчого законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені виборчим законодавством;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’ єкта виборчого процесу;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження та (або) інший орган, партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені виборчим законодавством дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

Суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають виборчому законодавству, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб’єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб’ єкта звернення зі скаргою.

У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було визнане недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.

Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’ язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

Суб’єкт розгляду скарги відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу.

Копія рішення суб’єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день — невідкладно.

Рішення суду, прийняте в першій інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Учасники судового розгляду справи мають право оскаржити в апеляційному порядку повністю або частково судове рішення, ухвалене судом першої інстанції, що не набрало законної сили, якщо суд першої інстанції неповно з’ ясував обставини справи, не дав належну оцінку доказам, неправильно застосував норми матеріального права або істотно порушив норми судочинства. Апеляційна скарга також може бути подана третьою особою — суб’єктом виборчого процесу, яка не брала участі в судовому розгляді справи, якщо рішення суду першої інстанції порушує її права, свободи та законні інтереси. Рішення судів, ухвалені ними у першій інстанції, переглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції можуть бути подані протягом двох днів з дня, наступного після дня одержання копії рішення. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції, прийняте до дня голосування, може бути подана у цей же строк, але не пізніше двадцять четвертої години останньої суботи перед днем виборів. Апеляційні скарги, подані після закінчення зазначених строків, залишаються без розгляду.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом двох днів з дня прийняття апеляційної скарги, а стосовно судових рішень, що були ухвалені судом першої інстанції до дня виборів, — не пізніше часу початку голосування.

Суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії або її окремого члена. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена цієї комісії подається до відповідної окружної виборчої комісії або до місцевого суду. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена цієї комісії подається до Центральної виборчої комісії або до апеляційного суду. Скарга щодо рішення, дії чи бездіяльності Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії подається до Верховного Суду України. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій розглядається судом у складі трьох професійних суддів.

<< | >>
Источник: Теліпко В.Е.. Юридичний путівник виборця. Навч. практ. посіб. — К.,2010. — 336 с.. 2010

Еще по теме § 7. Порядок оскарження рішень, ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ:

 1. Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду
 2. Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ
 3. Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій
 4. Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум
 5. Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
 6. Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
 7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання постанов суду у цивільних справах
 8. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців
 9. Порядок розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця
 10. За правилами якого виду судочинства оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця, здійснені в рамках зведеного виконавчого провадження при виконанні рішень суду загальної юрисдикції і господарського суду?
 11. Відповідно до ч. 1 ст. 386 ЦПК скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби розглядається в десятиденний строк. Яким чином по таким справам можливо виконати положення ст. 74 ЦПК про те, що судова повістка повинна бути вручена не пізніше, ніж за сім днів до судового засідання і у встановлений строк провести попереднє судове засідання?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -