<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Тлумачний словник української мови. / Уклад.: Ковальова Т.В., Коврига Л.П. - Харків: Синтекс, 2005.

- 672 с.

3. Про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів МВС України: Розпорядження МВС України від 4 травня 2005 р. № 363.

4. Про порушення та недоліки, виявлені під час проведення ревізії фінансово- господарської діяльності МРЦ „Алупка” МВС України, та покарання винних: Наказ МВС України № 606 від 27 липня 2005 р.

5. Про затвердження Інструкції з проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 січня 2005 р. № 10.

6. Про результати роботи контрольно-ревізійної служби МВС України за 2005 рік: Розпорядження МВС України № 157 від 24 лютого 2006 р.

7. Рік оновлення. Рік надій // Іменем Закону. - 2006. - № 5. - С.4-5.

8. Права людини захистять, МВС - реформують // Іменем Закону. - 2006. - № 11. - С.4-5.

9. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від 23 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 7-8. - С.162.

10. Про витрачання бюджетних коштів МВС України у 2005 р. // Іменем Закону.

- 2006. - № 14. - С.2.

11. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

12. Барсукова І. 17 лютого „Юріїв день для української міліції” // Іменем закону.

- 2000. - № 8. - С. 4-5.

13. Губарев А.И. Правовое положение лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ленинградский гос. ун-т. - Л., 1975. - 18 с.

14. Підвитттення платні - поки що лише перспектива? // Іменем Закону. - 2001. - № 36. - С.3.

15. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р.

// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 15. - Ст. 190.

16. Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Постанова Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25. - Ст. 193.

17. Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально- технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 4. - Ст. 20.

18. Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 963 // Урядовий кур’єр. - 2002. - 15 липня.

19. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо умов матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, стажування, для підвищення кваліфікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1795 // Урядовий кур’єр. - 2003. - 25 листопада.

20. Про затвердження Положення про Цивільну оборону України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 р. № 299 // Урядовий кур’єр. - 1994. - 14 травня.

21. Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 // Урядовий кур’єр. - 2001. - 17 лютого.

22. Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС від 25 листопада 2003 р. № 1428.

23. Бандурка О.М.

Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - 480 с.

24. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю.Ф. Кравченка. - К.: НАВСУ, 1999. - 702 с.

25. Корнієнко Г.С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК: Дис. ... канд. юрид. наук. - 12.00.06. - Київ: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003. - 190 с.

26. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 46. - Ст.366.

27. Тесленко В.М. Правовое регулирование материально-технического и военного снабжения в системе МВД Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М.: Академия МВД Российской Федерации, 1992. - 21 с.

28. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. / Укл.: В. Яременко, О. Сліпушенко. - К.: Вид-во “Аконіт”, 1998. - Т.1. - 941 с.

29.Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - 14-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1983. - 816 с.

30. Лапка О.Я. Соціально-правовий захист працівників міліції України (адміністративно-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. - К.: Київський інститут внутрішніх справ МВС України, 2003. - 210 с.

31. Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ:

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 556 // Урядовий кур’єр. - 2001. - 29 травня.

32. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 478 // Урядовий кур’єр. - 2003. - 14 квітня.

33. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р.

№ 383 // Урядовий кур’єр. - 2001. - 28 квітня.

34. Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2266 // Урядовий кур’єр. - 1999. - 16 грудня.

35. Якубенко В.М. Принципи соціальної держави // Право України. - 2002. - № 6. - С. 33-39.

36. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.

37. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К.: Юрінком Інтер, 1994. - 236 с.

38. Теория права и государства: Учебник / Под ред. Г.Н. Манова. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 336 с.

39. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. В.Г. Стрекозова. - М.: Итнтерстиль, 2000. - 377 с.

40. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учеб. пособие. - М.: Проспект, 1996. - 304 с.

41. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. - М.: Новый Юрист, 1999. - 240 с.

42. Погребной И.М., Шульга А.М. Теория права: Учеб. пособие. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1998. - 149 с.

43.Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - 520 с.

44. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд-во БЕК, 1994. - 224 с.

45. Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблеми советского права социального обеспечения. - Свердловск: Издательство Уральського университета, 1986. - 157 с.

46. Астрахан Е.Й. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих. - М.: Госюриздат, 1961. - 127 с.

47.Основные принципы советского права социального обеспечения. - М.: Издательство МГУ, 1984. - 80 с.

48. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 19 с.

49. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 49-51.

- Ст.376.

50. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 29. - Ст.399.

51. „Ми не займаємося нашіптуваннями за чиїмось спинами, а допомагаємо службам” // Іменем Закону. - 2006. - № 20. - С.6-7.

52. Довгострокові пільгові кредити - шлях до розв’язання житлових проблем // Іменем Закону. - 2005. - № 9. - С.4.

53. Положення про забезпечення речовим майном органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України: Наказ МВС № 1489 від 5 грудня 2003 р.

54. Про затвердження Порядку здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. № 685 // Урядовий кур’єр. - 2002. - 26 травня.

55. Про затвердження порядку компенсації особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за службу понад установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 р. № 197 // Урядовий кур’єр. - 1991. - 19 вересня.

56. Про затвердження порядку залучення працівників до несення служби понад встановлений законодавством робочий час: Наказ МВС України від 17 грудня 1991 р. № 530.

57. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Юристъ, 1995. - 428 с.

58. Мельник К.Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. - Харків, 2003. - 202 с.

59. Лавриненко О.В. Правовое регулирование приема на службу в органы внутренних дел Украины: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05.— Харків, 1998.— 224 с.

60. Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис. ... канд. юр. наук: 12.00.07. — Харків, 1998. — 192 с.

61. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Іншин М.І. Соціально-правовий захист працівників ОВС України: Наук.-практ.

посібник. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.— 102 с.

62. Венедиктов В.С., Іншин М.І., Клемпарський М.М. та ін. Організаційно- правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України: Наук.-практ. посібник / За заг. ред. В.С. Венедиктова. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 212 с.

63. Трудове право України: Академ, курс: Підручник / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н.М. Хуторян. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 608 с.

64. Трудове право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред. П.Д.Пилипенка. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. - 536 с.

65. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. - 2-ге вид., стер. - К.: Вікар, 2004. - 725 с.

66. Венедиктов B.C. Трудовое право Украины (Особенная часть): Учеб. пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины. - Симферополь: Эльиньо, 2005. - 200 с.

67. Болотіна Н.Б. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. - 2000. - №12. - С. 22-29.

68. Болотіна Н.Б. Міжнародне соціальне право: досвід для України щодо стандартизації соціальних прав // Держава і право. - 2001. - №11. - С.10-14.

69. Теренс Г. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер.з англ. - К.: Основи, 1995. - 237 с.

70. Сташків Б. Предмет права соціального забезпечення // Право України. - 2000. - № 9. - С.71-75.

71. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине. - Харьков: Одиссей, 2002. - 382 с.

72. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. - Изд. 5-е, перераб. и доп. с учетом изменений действующего законодательства. - Харьков: Одиссей, 2005. - 432 с.

73. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - Харків: Консум, 1998.

- 480 с.

74. Киселёв И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. - М.: “Дело”, 1999. - 728с.

75.International and European Social Security Law / European Masters in Social Security 1999-2000. Instituut Sociaal Recht of the Katholieke Universiteit. - Leuven. - 2000. - 289 p.

76. Egger J. Das Arbeits- und Sozialrecht der EG und osterreichische Rechtsordnung.

- Wien: Mainz, 1998. - 440 s.

77. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна „законодавство”) від 9 липня 1998 р. № 12.

78. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

79.Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23. - Ст.121.

80. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 46-47. - Ст.403.

81. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 14. - Ст.71.

82. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 22. - Ст.171.

83. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22 лютого 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 17. - Ст.80.

84. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування: Закон України від 21 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст.249.

85.Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст.19.

86. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. //

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3. - Ст.10.

87. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 37. - Ст.237.

88. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст.372.

89. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування: Закон України від 21 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст.249.

90. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

91. Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців: Закон України від 26 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 25. - Ст.102.

92. Про посилення соціального захисту військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ: Указ Президента України від 23 лютого 2002 № 173.

93. Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді: Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. № 157.

94. Про невідкладні заходи щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей: Указ Президента України від 21 серпня 1993 р. № 352.

95. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18 лютого 2002 р. № 143.

96. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України від 16 червня 1999 р. № 650.

97. Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 31 січня 2006 р. № 80.

98. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку в Україні: Розпорядження Президента України від 28 вересня 1992 р. № 150.

99. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138.

100. Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393.

101. Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 452.

102. Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 № 104.

103. Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2003 № 426.

104. Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально- виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166.

105. Про грошове забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. № 829.

106. Про умови державного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 488.

107. Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 № 290.

108. Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 № 426.

109. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 895.

110. Про заходи щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 173.

111. Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1515.

112. Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1909.

113. Питання використання коштів державного бюджету на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, органів і підрозділів цивільного захисту та службових осіб митних органів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 № 385.

114. Про порядок надання військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ щорічної додаткової відпустки за особливий характер служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 901.

115. Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 805.

116. Про схвалення Концепції розвитку санаторно-курортної галузі: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 231 // Урядовий кур’єр. - 2003. - 28 квітня.

117. Інструкція про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС України: Затверджена Наказом МВС України № 1296 від 4 листопада 2003 р.

118. Про підготовку питання щодо стану матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, соціального захисту працівників до розгляду на нараді МВС України: Наказ МВС України від 19 лютого 2004 № 134.

119. Інструкція про організацію реабілітаційного та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України: Затверджена Наказом МВС України № 1296 від 4 листопада 2003 р.

120. Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей: Наказ МВС від 31 жовтня 2003 р. № 1276.

121. Грошове забезпечення в МВС: сьогодення та перспектива // Іменем Закону. - 2005. - № 34. - С.6.

122. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості

Верховної Ради України. - 1995. - № 17. - Ст.121.

123. Конвенция МОТ о защите зароботной платы № 95 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1995. - № 5.

124. Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ: Указ Президента України від 4 жовтня 1996 р. № 926.

125. Про додаткові заходи щодо впорядкування грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України: Указ Президента України від 14 липня 1999 р. № 847.

126. Про впорядкування грошового забезпечення військовослужбовців: Указ Президента України від 16 травня 2000 р. № 685.

127. Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України: Указ Президента України від 28 березня 2006 р. № 265.

128. Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. № 232.

129. Про упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 251.

130. Про підвищення грошового забезпечення деяких категорій

військовослужбовців та інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 193.

131. Про затвердження Інструкції про порядок грошового забезпечення військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори, та покриття витрат за рахунок коштів Міністерства оборони України: наказ Міністерства оборони України від 24 березня 1993 № 53.

132. Про затвердження Положення про умови і порядок грошового

забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 9 грудня 1997 р. № 854.

133. Про затвердження методичних рекомендації про порядок застосування нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу: наказ МВС України від 30 червня 2005 р. № 9214.

134. Про деякі питання грошового забезпечення осіб рядового і молодшого начальницького складу кримінально-виконавчої системи: наказ Державного департаменту виконання покарань від 12 травня 2005 р. № 78.

135. Про грошове утримання Джиги М.В. та Литвиненка В.І.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 38-р.

136. Про грошове утримання Поважнюка В.Г. та Харламова О.В.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 427-р.

137. Про внесення зміни до статті 50 Закону України „Про прокуратуру” щодо складових грошового утримання у разі загибелі прокурора або слідчого прокуратур: Закон України від 11 січня 2006 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - www.rada.kiev.ua.

138. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 16. - Ст.200.

139. Про підвищення окладів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за військовими (спеціальними) званнями: Указ Президента України від 29 січня 1999 р.

140. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції: Указ Президента України від 12 січня 2004 року № 27.

141. Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414.

142. Про встановлення щомісячної надбавки за шифрувальну роботу: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1995 р. № 1037.

143. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 334.

144. Про надбавки до посадових окладів військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально- виконавчої системи, які мають спортивні звання: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. № 1170.

145. Про встановлення надбавки за несення служби вахтовим методом особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1879.

146. Доповнення, погоджені Міністерством праці та Міністерством фінансів України від 10 лютого 1997 р. № 11-454 до Розмірів додаткових видів грошового утримання (надбавок, доплат) стимулюючого характеру осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, погоджених Міністерством праці та Міністерством фінансів України від 26 січня 1994 р. № 08-260/15-203.

147. Про надбавки військовослужбовцям Служби безпеки України та працівникам органів внутрішніх справ України за безперервну службу: Указ Президента України від 24 квітня 2003 р. № 370.

148. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. - Ст.4.

149. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114.

150. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 571.

151. Про пільги щодо обчислення вислуги років військовослужбовцям Збройних Сил України, які брали участь в операціях Миротворчих Сил ООН: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 30.

152. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 695.

153. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 255.

154. Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1427.

155. Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44.

156. Лавриненко О.В. Правовая и социальная защита работников органов внутренних дел Украины. - Харьков: Знание, 1999. - 590 с.

157. Сонін О.Є. Компенсація за трудовим правом: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2003. - 190 с.

158. Трудовой кодекс Российской Федерации: Утв. Законом от 30 декабря 2001 г. // Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Издатель Умеренков, 2002. - 224 с.

159. Правила відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: затверджені наказом МВС від 13 березня 2006 р. № 239.

160. Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України від 17 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 14-15-16. - Ст. 121.

161. Про Державний бюджет України на 2001 рік: Закон України від 7 грудня

2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 2-3. - Ст.10.

162. Про Державний бюджет України на 2002 рік: Закон України від 20 грудня

2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 12-13. - Ст.92.

163. Про Державний бюджет України на 2003 рік: Закон України від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 10-11. - Ст.86.

164. Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 1718. - Ст.250.

165. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 9-11. - Ст. 96.

166. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59.

167. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.

168. Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання: наказ Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 12 листопада 1993 р. № 88.

169. О государственном обязательном личном страхований военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел: Постановление Сонета Министров Украинской ССР от 30 декабря 1990 г.

170. Про порядок і умови державного обов’язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів внутрішніх справ республіки: Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29 червня 1991 р. № 59.

171. Заїка Ю.О. Договір страхування в діяльності ОВС: Навч. посібник. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. - 46 с.

172. Питання державного обов’язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 262.

173. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст.78.

174. Про внесення змін до Положення про порядок і умови державного обов’язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1992 р. № 627.

175. Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень п.6 ст. 12 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, частин четвертої і п’ятої ст. 22 Закону України „Про міліцію” та частини шостої статті 22 Закону України „Про пожежну безпеку” від 3 червня 1999 року.

176. Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті: Наказ МОЗ № 124 від 3 липня 1995 р.

177. Порядок проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС України: Затверджений Наказом МВС України від 6 лютого 2001 р. №85.

178. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст.252.

179. Положення про медико-соціальну експертизу: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. № 83.

180. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.

181. Житловий Кодекс України від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - Додаток до № 28. - Ст.573.

182. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Законі України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 20. - Ст. 148.

183. Про Рекомендації парламентських слухань „Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” від 23 лютого 2006 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. - www.rada.kiev.ua.

184. Про додаткові заходи щодо сприяння у будівництві житла військовослужбовцям: Указ Президента України від 16 жовтня 1993 р. № 468.

185. Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку: Указ Президента України від 11 травня 1999 р. № 495.

186. Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей: Указ Президента України від 2 жовтня 1999 р. № 1262.

187. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

188. Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995.

189. Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально- виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166.

190. Про надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України та військовослужбовцями внутрішніх військ: Наказ МВС України від 10 вересня 2004 р. № 1039.

191. Управління кращого буття // Іменем Закону. - 2006. - № 32. - С.4.

192. Що нам вартує звести дім // Іменем Закону. - 2006. - № 13. - С. 10-11.

193. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 50. - Ст. 435.

194. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.

195. Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №40. - Ст.249.

196. Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 4. - Ст.18.

197. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 45. - Ст. 425.

198. Інструкція про організацію проведення періодичних медичних оглядів та диспансеризації в лікувально-профілактичних закладах МВС України: Затверджена Наказом МВС України № 1296 від 4 листопада 2003 р.

199. Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців: наказ Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління Державної служби України, Державного управління справами від 18 лютого 2003 р. № 75/24/1.

200. Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 45.

201. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 р. № 280.

202. Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 грудня 2002 р. № 463.

203. Положення про медичне забезпечення особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України при виконанні оперативно-службових завдань за умов виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час охорони громадського порядку в умовах масових заворушень та проведенні масових заходів: Наказ МВС України № 1296 від 4 листопада 2003 р.

204. Положення про організацію медичного обслуговування особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ведення реєстру МВС України цих осіб: Наказ МВС України від 4 листопада 2003 р. № 1296.

205. Про затвердження Порядку оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку в Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС від 21 вересня 2005 р. № 803.

206. Майже все про пенсійне забезпечення // Іменем Закону. - 2005. - № 46. - С.3-4.

207. Деякі новини за новим законом // Іменем Закону. - 2006. - № 28. - С.4.

208. Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців: Закон України від 4 квітня 2006 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - www.rada.kiev.ua.

209. Зміни до пенсійного забезпечення ОВС загрожують новою хвилею звільнень // Іменем Закону. - 2006. - № 40. - С.23.

210. Тучкова З.Г., Захаров М.Л. Право социального обеспечения России. - М.: Изд-во БЕК, 2001. - 386 с.

211. Сивак С.М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. - Львів., 1999. - 170 с.

212. Доброхотова Е.Н, Філіппова М.В., Янтураева М.А. Право социального обеспечения. - СПб.: Издат. С.-Петербургского ун-та, 1992. - 144 с.

213. Клемпарський М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. - Харків: НУВС, 2004. - 224 с.

214. Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291.

215. Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного страхування: Указ Президента України від 4 травня 1998 р. № 401.

216. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 1 березня 2001 р. № 121.

217. Про порядок обчислення пенсії військовослужбовцям із числа особового складу МВС, які брали участь у гасінні пожежі та охороні Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 301.

218. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1350.

219. Про затвердження Порядку перерозподілу бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу між головними розпорядниками коштів державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 8 лютого 2006 р. № 127.

220. Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 4.

221. Андріїв В.М. Про перспективи реформування пенсійної системи // Вісник Академії права і соціальних відносин. Науково-практичний збірник. - 1999.- № 2. - С. 66-68.

222. Словарь иностранных слов. - 19-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1990. - 624 с.

223. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов и лиц пенсионного возраста. - М.: Юрид.лит., 1980. - 231 с.

224. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опит / Отв. Ред. Т.Ф. Яркина. Т.1. - М.: „Статут”, 1993. - 327 с.

<< |
Источник: БІДЮКОВА МАРИНА СЕРГІЇВНА. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2008. 2008

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -