Задать вопрос юристу

Особливості одночасного допиту раніше допитаних осіб

Особливості тактики допитів свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених тісно переплітаються зі специфікою тактики проведення одночасних допитів між ними.

Багатоепізодність кримінальних проваджень, тривалість злочинної діяльності та наявність численних протиріч й розбіжностей обумовлюють важливе тактичне значення одночасних допитів (ст.

224 КПК).

Одночасний допит має багато спільного з допитом, його процесуальними та організаційно-тактичними особливостями і виступає як засіб перевірки вже отриманих під час допитів показань. Це дозволяє розглядати одночасний допит як самостійну слідчу дію, що проводиться, як правило, на подальшому етапі розслідування.

Одночасний допит є складною і конфліктною слідчою дією, в якій слідчий з метою встановлення об’єктивної істини у справі нерідко застосовує загострення обстановки. Слідчий вправі провести одночасний допит між двома раніше допитаними особами, в показаннях яких є суперечності. Суперечності, які є в показаннях раніше допитаних осіб, мають бути істотними.

Метою проведення одночасного допиту є не усунення цих суперечностей, а перевірка правдивості раніше одержаних показань. Він може проводитися між будь-якими особами, які займають як однакове, так і різне процесуальне становище (між свідком і підозрюваним, між підозрюваними, між потерпілим і обвинуваченим та ін.).

До завдань одночасного допиту можна віднести:

- з’ясування причин суперечностей в показаннях осіб та їх усунення;

- викриття одного із допитуваних в дачі неправдивих (неповних) показань;

- психологічний вплив на несумлінного учасника слідчої дії з метою схилення його до дачі правдивих показань;

- зміцнення вольових якостей й позиції сумлінного учасника слідчої дії;

- виявлення й встановлення доказів та нових обставин справи;

- додаткова перевірка й закріплення показань свідків, потерпілих, обвинувачених, підозрюваних.

Планування одночасного допиту переслідує загальну мету створення психологічного впливу на несумлінного учасника, зміцнення вольових якостей і позиції сумлінного допитуваного, перевірки правдивості показань учасників та одержання нових доказів.

Підготовка до одночасного допиту раніше допитаних осіб передбачає проведення таких організаційних заходів:

- вивчення матеріалів кримінального провадження;

- аналіз і оцінка зібраної інформації та слідчої ситуації, що склалася;

- визначення осіб, між якими буде проведений одночасний допит, та черговості їх допиту; встановлення взаємовідносин між допитуваними;

- визначення черговості проведення одночасних допитів (якщо є кілька підозрюваних);

- з’ясування питань, які необхідно поставити, та суперечностей, які необхідно усунути;

- визначення низки тактичних прийомів, які доцільно застосувати;

- визначення необхідних доказів та інших матеріалів, які можуть бути необхідними під час проведення слідчої дії;

- прийняття рішення про проведення одночасного допиту раніше допитаних осіб та визначення часу;

- підготовка науково-технічних засобів та добір учасників слідчої дії.

Неналежна підготовка до проведення одночасного допиту раніше допитаних

осіб тісно пов’язана з ризиком можливої зміни правдивих показань сумлінного учасника, відмови від дачі показань або розголошення даних слідства.

Недоцільно проводити одночасний допит раніше допитаних осіб:

- між особами, які дають завідомо неправдиві показання;

- між обвинуваченими, які частково визнають свою вину і схильні змінити показання або негативно вплинути на інших учасників;

- між особами, із яких той, хто дає правдиві показання, перебуває у матеріальній, родинній або іншій залежності від іншого учасника;

- коли один із учасників слідчої дії відмовляється давати показання у присутності іншої особи. [69]

- кожна сторінка протоколу має закріплюватися підписом допитуваного. У деяких випадках, відбираючи правдиві показання, необхідно запропонувати допитуваним підписувати кожну відповідь на поставлені питання, що запобігає можливості відмовитися від підписання протоколу в цілому або від частини своїх показань;

- протокол підписують допитуваний, слідчий та інші особи, які були присутні при допиті.

Додатковими (факультативними) засобами фіксації виступають схеми, таблиці, малюнки, що пояснюють або уточнюють показання. Так, показання підозрюваних (обвинувачених) доцільно закріплювати (за власним бажанням допитуваного чи за пропозицією слідчого) схематичними зображеннями маршрутів руху злочинців з місця дислокації до місць учинення злочинів, шляхів підходу (під’їзду) до безпосереднього об’єкта посягання і шляхів відходу, вказуючи найбільш помітні ознаки території з сусідніми будівлями і транспортними шляхами. Власноручно зображена схема (малюнок) є найвагомішим й об’єктивним доказом причетності особи до розслідуваної події. Подібні схеми створюють нові об’єкти фіксації доказової інформації та деталізують вербальну інформацію, мають наочний й переконливий характер. Вони є допоміжним матеріалом для підготовки до інших слідчих дій.

Застосування відеозапису для фіксації допитів зводить нанівець відмову від раніше даних показань та їхньої зміни, дозволяє спростувати вигадані заяви обвинувачених та інших осіб про нібито застосовані в ході досудового слідства протизаконні прийоми, а також дає судові повну можливість об’єктивно оцінити отримані в ході цих слідчих дій показання. Під час повторного перегляду можна проаналізувати увесь хід допиту і його результати, виявити протиріччя в показаннях допитуваних та власні тактичні помилки й прорахунки. Звідси можна планувати повторний допит чи шляхом інших слідчих та оперативно-розшукових заходів одержати достовірну інформацію про факти, які допитувані намагаються приховати. Наведений засіб фіксації забезпечує повноту і точність відображення показань, дозволяє більш повно зберегти безпосередність сприйняття допиту та використовувати ці матеріали під час проведення інших слідчих дій.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та завдання допиту.

2. Загальні принципи допиту.

3. Організаційно-підготовчі заходи до проведення допиту.

4. Тактичні прийоми проведення допиту підозрюваних (обвинувачених).

5. Тактика допиту свідків та потерпілих.

6. Поняття і завдання одночасного допиту раніше допитаних осіб.

7. Тактика одночасного допиту раніше допитаних осіб.

8. Особливості фіксації результатів допиту.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Особливості одночасного допиту раніше допитаних осіб:

 1. При новому розгляді справи після скасування раніше ухваленого рішення нерідко єпроблемою повторно викликати свідків для допиту. Чи можна у такому разі оголосити їх показання, що були дані раніше?
 2. Конструкція норми про допит сторін, третіх осіб як свідків (статті 62,184 ЦПК) не вказує на те, хто може бути ініціатором їх допиту. Чи може позивач вимагати, щоб відповідач дав пояснення під присягою і навпаки, а також чи вправі цю дію ініціювати суд?
 3. Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
 4. Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді
 5. Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
 6. § 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб
 7. Особливості відповідальності малолітніх і неповнолітніх осіб
 8. Які особливості правового становища іноземних осіб у цивільному процесі?
 9. Глава 26 Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб
 10. Які особливості накладення арешту на грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб?
 11. За загальним правилом право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. Чи можливо одночасно розглянути заяву про видачу дубліката виконавчого листа і поновити пропущений строк для пред'явлення його до виконання, які особливості вирішення цих питань?
 12. Стаття 180. Порядок допиту свідків
 13. Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 14. Підстави і мета участі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб
 15. Участь у цивільному процесі фізичних та юридичних осіб з метою захисту прав та інтересів інших осіб
 16. Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки
 17. Процесуальні форми участі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -