>>

ПЕРЕДМОВА

Значення курсу iсторiї держави i права України. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада

нашої республiки проголосила утворення самостiйної незалежної держави - України.

Цей iсторичний акт продовжив багатовiкову традицiю державностi в Українi. Вiн

поставив перед народом України творчi завдання величезної ваги - побудову

демократичної, правової держави. Кожний громадянин i перш за все молодь

української держави мають визначити свою роль i мiсце у її розбудовi.

Природно, що у незалежнiй Українi велика увага має придiлятися пiдготовцi

висококвалiфiкованих спецiалiстiв, здатних продовжувати традицiї української

державностi, основнi моменти якої висвiтлюються у курсi iсторiї держави i права

України.

Опора на iсторичний досвiд має допомогти юристу зайняти тверду

громадянську позицiю у складностях сучасного життя. В той же час не може не

хвилювати, що у суспiльно-полiтичнiй свiдомостi народу України вiдбувається

протистояння в ставленнi до iсторичного минулого нашого народу, нашої держави,

до її визвольних шляхiв. Iнодi цс протистояння, на жаль, тягне за собою вiдхiд

вiд iсторичної правди. Суспiльно-полiтичне примирення громадян нашої Вiтчизни

було б важливим кроко.м до консолiдацiї всiх полiтичних сил країни, до правди i

справедливостi в оцiнцi нашої iсторiї. Сподiваємося, що вивчення iсторiї держави

i права України в юридичних закладах республiки сприятиме просуванню до цiєї

правди i справедливостi.

Предметом науки iсторiї держави i права України є вивчення виникнення, розвитку

i змiни типiв та форм держави i права, а також державних органiв i правових

iнститутiв народiв, Iдо населяли i населяють територiю України. Наш пiдручник

пропонує студентам iсторiю боротьби українського народу за утвердження в Українi

державностi, мрiя про яку зародилася ще в сивiй давнинi.

Як наука iсторiя держави i права України є частиною людства, тiсно пов'язаною з

iсторiєю народного господарства, культури, науки та iнших галузей людської

дiяльностi. В той же час вона зберiгає вiдносну самостiйнiсть i має чiтко

виражений об'єкт дослiдження. Тому iсторiя держави i права України є також

наукою

I* З

юридичною, однiєю з фундаментальних державно-правових дисциплiн. Саме з цих

позицiй вона охоплює розвиток усiх аспектiв еволюцiї держави на територiї

України - її державний механiзм, форму державної єдностi, право.

Виникненню тих чи iнших державних або правових iнститутiв передують вiдповiднi

iдеї. Проте наука iсторiї держави i права України спецiально не займається

вивченням таких iдей, враховуючи, що вони глибоко висвiтлюються в самостiйному

навчальному курсi iсторiї вчень про державу i право. Тому в даному пiдручнику

про цi iдеї згадується лише у загальнiй формi.

Iснує певна схожiсть iсторiї держави i права з теорiєю держави i права. Але

принципова вiдмiннiсть мiж ними в тому, що теорiя держави i права вивчає

переважно загальнi закономiрностi розвитку держави i права рiзних народiв i

суспiльно-економiчних формацiй, а iсторiя держави i права займається конкретними

державно-правовими системами, їхнiми особливостями та характерними рисами.

Iсторiя держави i права використовує узагальнення та понятiйний апарат,

розробленi теорiєю держави i права, i в той же час дає конкретний

державно-правовий матерiал для таких узагальнень.

Слiд мати на увазi, що iсторiя держави i права вивчає полiтичнi та правовi

iнститути аж до сьогодення, тому вона стикується з чинним правом, допомагаючи

певною мiрою зрозумiти його сутнiсть, негативнi та позитивнi сторони.

Iсторико-правова наука, вивчаючи та узагальнюючи досвiд минулого, сприяє

пiзнанню i використанню закономiрностей суспiльного розвитку, уникненню

повторення помилок. Проте це можливе лише за умови правдивостi

iсторико-правового матерiалу. Користуватися недостовiрними даними про минуле -

виходить робити недостовiрний прогноз i на майбутнє.

Перiодизацiя iсторiї держави i права України. Пiдручник складається з двох

частин. У першiй з них розглядається перший етан iсторiї держави i права

України: вiд часу появи перших державних утворень на територiї України у

Пiвнiчному Причорномор'ї i При-азов'ї (те до нової ери) i закiнчується часом,

який передував Лютневiй демократичнiй революцiї. В межах цього першого етапу

iсторiї держави i права України досить чiтко видiляються такi перiоди: 1) першi

державнi утворення i право на територiї Пiвнiчного Причорномор'я i Приазов'я

(середина I тис. до н.е. - V ст. н.е.); 2) становлення i розвиток держави i

права Київської Русi (VI - початок XII ст.); 3) держава i право

феодально-роздробленої Русi (XII-XIV ст.); 4) суспiльно-полiтичний лад i право в

українських землях пiд владою iноземних загарбникiв (кiнець XIV - перша половина

XVII ст.); 5) формування Української нацiональної дер-

4

жави та її розвиток у перiод народно-визвольної вiйни 1648-1654 рр., автономiя

України у складi Росiї у другiй половинi XVII ст.; 6) суспiльно-полiтичний лад i

право України в перiод обмеження її автономiї царатом (перша половина XVIII

ст.); 7) кiнцева лiквiдацiя царатом автономного устрою України (друга половина

XVIII ст.); 8) суспiльно-полiтичний лад i право України у складi Росiйської

iмперiї (перша половина XIX ст.); 9) суспiльно-полiтичний лад i право України в

перiод проведення в Росiї буржуазних реформ (друга половина XIX ст.); 10)

суспiльно-полiтичний лад i право України на початку XX ст. (до лютого 1917 р.).

В другiй частинi пiдручника мiститься матерiал до другого етапу iсторiї держави

i права України. В цьому етапi видiленi такi перiоди: 1) суспiльно-полiтичний

лад України пiсля перемоги Лютневої демократичної революцiї (лютий-жовтень 1917

р.); 2) українська нацiональна державнiсть (листопад 1917-1920 рр.); 3)

утворення Української радянської республiки, держава i право УСРР в роки

громадянської вiйни i воєнної iнтервенцiї; 4) держава i право України в умовах

нової економiчної полiтики (1921 - початок 1929 рр.); 5) держава i право України

в перiод тоталiтарно-репресивного режиму (1929-1941 рр.); 6) держава i право

України в роки Великої Вiтчизняної вiйни (1941 - 1945 рр.); 7) держава i право

України у першi повоєннi роки (1945 - середина 1950-х рр.); 8) держава i право

України в перiод десталiнiзацiї (друга половина 1950-х - перша половина 1960-х

рр.); 9) держава i право України у "Бреж-нєиський перiод" неосталiнiзму

(середина 1960-х - середина 1980-х рр.); 10) держава i право України в перiод

"перебудови" (1985-1991 рр.). Другий етап закiнчується сьогоденням, коли у

полiтичнiй боротьбi справедливу перемогу здобуло одвiчне прагнення народу

України - створити незалежну суверенну Українську державу.

Пропонований пiдручник з iсторiї держави i права України - друга спроба його

авторiв створити узагальнюючу працю з цього навчального курсу. Звичайно, автори

пiдручника далекi вiд думки, що вiн повною мiрою задовольнить потреби вищої

юридичної школи. Попереду ще копiтка праця по вдосконаленню курсу. Але все ж

iснує необхiднiсть поетапно просуватися до цiєї мети. Автори розраховують на

конструктивнi критичнi зауваження й оцiнки, якi допоможуть їм у подальшiй

роботi.

| >>
Источник: Рогожин А.Й.. Історія ДЕРЖАВИ I ПРАВА УКРАЇНИ У 2-х частинах. Частина 1. Київ - 1996. 1996

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -