>>

Передмова

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу. Землю не можна оцінити адекватно, оскільки припущення, що її не існує, призводить до висновку про те, що всі Інші об'єкти матеріального світу взагалі позбавляються будь-якої цінності Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля е предме­том правового регулювання багатьох галузей права, основною з яких є, безперечно, земельне право

У цьому підручнику викладені основні елементи концепції нав­чального курсу "Земельне право".

Отже, пропоноване видання не можна розглядати як вичерпне джерело знань з навчального курсу, який читається у вузах, а швидше — як путівник, покликаний до­помогти зорієнтуватися в різноманітті наукових концепцій і вели­кому обсязі нормативно-правового матеріалу, які стосуються зе­мельного права.

Проблемні питання зазначеної навчальної дисципліни розкри­ваються, виходячи з положень теорії земельного права, аналізу су­часної системи нормативно-правових актів України, а саме: зако­нів України, указів Президента України, постанов Кабінету Мініс­трів України, актів міністерств і відомств, які регулюють земельно-правові відносини, а також Із аналізу практики правозастосування.

Авторами при визначенні структури підручника враховувалась структура нового Земельного кодексу України, неприйняття якого протягом тривалого часу певною мірою стримувало подальше вив­чення І розвиток такої дисципліни, як земельне право. Однак прийняття нового Земельного кодексу України, вирішивши одні проблемні питання, поставило перед наукою і практикою нові. Де­тальний аналіз норм Земельного кодексу України показав недоліки цього нормативно-правового акта, оскільки ряд статей містять небеззаперечні положення.

Зміни в концептуальному підході до викладання курсу "Земель­не право", введення у вузах, в тому числі й в Одеській національ­ній юридичній академії, як самостійних дисциплін курсів "Природ-норесурсове право" і "Екологічне право" вплинули на формування проблематики цього підручника, тому в ньому питання про право­ві режими земель лісового, водного фондів та деякі інші виклада­ються оглядове. Визначальним у книзі є також врахування суміж­ного правового регулювання ряду проблем земельного права, зок­рема, окремих цивільно-правових характеристик права власності на землю, земельного сервітуту та інших питань.

Враховано й та­кий суттєвий момент, як тривала відсутність нового Цивільного ко­дексу України, що зумовило наявність у національному законо­давстві великої кількості колізій та суперечностей.

Авторський колектив прагнув викласти матеріал у доступній, але водночас не в спрощеній формі, тому в підручнику багато ува­ги приділено теоретико-правовим питанням земельного права. У

ньому є посилання на велику кількість нормативних актів, дано оцінку стану і системності сучасного земельного законодавства, пе­редбачені питання, які можуть виникнути щодо практики його зас­тосування, а також даються рекомендації щодо практичного засто­сування певних норм права, роз'ясняються новели нового Земель­ного кодексу України, зміст тих чи інших понять і категорій.

По суті цей підручник серед подібних видань є першим, ство­реним після прийняття нового Земельного кодексу України. З ог­ляду на те, що багато питань ні в теорії, ні в практиці правозасто-сування досі не знайшли свого однозначного вирішення і визна­чення, автори допускають можливість виникнення цілком обгрун­тованих заперечень щодо окремих проблемних аспектів, незгоди з їх точкою зору, тим самим запрошуючи вчених і практиків до конструктивної дискусії з метою спільного пошуку шляхів вирі­шення всіх спірних питань.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам цього підручни­ка: доктору юридичних наук, професору Василю Лук'яновичу Мун-тяну, члену-кореспонденту Академії правових наук України, докто­ру юридичних наук, професору Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Михайлу Васильовичу Шульзі та доктору юридичних наук, професору, завідуючій кафедрою еконо-міко-правового факультету Донецького національного університету Антоніні Григорівні Бобковій.

Олексій ПОГРІБНИЙ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України

| >>
Источник: Каракаша І.І.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О О , 3-51 — К Істина,2003 - 448 с.. 2003

Еще по теме Передмова:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. Передмова
 8. ПЕРЕДМОВА
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. Передмова
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. ПЕРЕДМОВА
 16. ПЕРЕДМОВА
 17. ПЕРЕДМОВА
 18. Передмова
 19. ПЕРЕДМОВА
 20. ПЕРЕДМОВА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -