<<
>>

Поділ IX. Т-ва, Спілки, Клуби, Зїзди, Збори.

Розділ I. Товариства і Спілки, що не мають на меті добувати зиску[102].

Арт. 281.

Всі товариства, спілки і інші обєднання, що не мають на меті добувати зиску, щоб здійснювати свою діяльність на території У.Н.Р.

повинні бути зареєстровані порядком, що зазначений в нижчеподаних артикулах.

Увага: З метою обліку таких обєднань, органи, що їх реєструють що місяця подають до Міністерства Внутрішніх Справ або до адміністративних відділів управ округових рад та міських міст, що є округові центри, відомості про всі зареєстровані у них обєднання.

Арт. 282.

Справу про реєстрацію статутів товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску, розглядають Міністерство Внутрішніх Справ і адміністративні відділи управ округових рад, міських рад міст, що є округові центри та районових рад, а за випадків, зазначених в арт. 300 селищні та сільські ради.

Арт. 283.

Виключається.

Арт. 284.

Міністерство Внутрішніх Справ відає:

а/ виключається;

б/ реєстрацією статутів товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску і поширюють свою діяльність на всю територію У.Н.Р.;

в/ реєстрацією статутів товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску і поширюють свою діяльність на територію понад округу;

г/ реєстрацією статутів тих обєднань громадян чужоземних держав, що не мають на меті добувати зиску, навіть коли б район їхньої діяльности не сягав поза межі однієї округи;

д/ розглядом статутів тих обєднань, що не мають на меті добувати зиску, незалежно від району їхньої діяльности, за випадків, коли в статуті передбачається надання обєднанню будь яких переваг, привілей і пільг, що можуть бути встановлені законодавчим порядком і направленням цих статутів на розгляд Ради Міністрів;

є/ розглядом і розвязанням скарг на дії адміністративних відділів округових рад та міських рад, що є округові центри, стосовно до реєстрації товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску та стосовно до догляду за ними;

ж/ розглядом питань про закриття і ліквідацію товариств спілок, що не мають на меті добувати зиску, статути яких вона зареєструвала, а також розглядом актів обсліду діяльности товариств і спілок, що провадив адміністративний відділ Міністерства Внутрішніх Справ;

з/ регулярним інформуванням адміністративних відділів округових рад та міських рад міст, що є округові центри про всі товариства і спілки, що вона зареєструвала;

и/ розглядом інших завдань, що походять із завдань Міністерства.

Арт. 285.

Адміністративні відділи округових рад, міських рад, що центри міст та районових рад відають:

а/ реєстрацією статутів товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску, діяльність яких не виходить по за межі однієї округи або району за належністю, якщо при цьому в статуті не передбачається надати цим товариствам чи спілкам будь яких переваг, привілей і пільг, що потрібують законодавчого затвердження;

б/ обліком всеукраїнських обєднань та інших організацій, що засновуються на території відповідної округи, міста або району і статути яких зареєстровано в Міністерстві Внутрішніх Справ;

в/ попереднім розглядом статутів, зазначених в п.п. "в" і "г" арт. 284, що підлягають реєстрації Міністерства Внутрішніх Справ та даванням на них своїх висновків;

г/ розглядом питань про ліквідацію і закриття товариств і спілок, що їх статути вони зареєстрували, а так само розглядом актів обслідів діяльности товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску, які діють на території округи або міста.

д/ поданням до Міністерства Внутрішніх Справ відомостей про зареєстрування ними товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску;

Увага: адміністративні відділи управ районових рад реєструють статути тих товариств, що не мають за мету добувати зиску лише за тих випадків, коли діяльність цих товариств обмежуються територією района і проєкти їх статуту складено за типовими статутами.

Арт. 286.

Розглядаючи статути, що торкаються інтересів тих чи інших урядництв, від цих урядництв обовязково вимагається їхні висновки на статути. Коли заінтересоване урядництво не згодиться з постановою адміністративного відділу округової чи міської ради міст, що є округовий центр, про реєстрацію товариства чи спілки справу на протест урядництва в тижневий реченець передається на розвязання до Міністерства Внутрішніх Справ. Протести урядництва на постанови Міністерства Внутрішніх Справ передаються Раді Міністрів на остаточне розвязання.

Арт. 287.

Виключається.

Арт. 288.

Особи, бажаючи заснувати товариство або спілку, що не мають на меті добувати зиску, подають про це оплачену гербовим заяву до Міністерства Внутрішніх Справ або до адміністративного відділу за належністю в місці осідку реєстрованого обєднання.

Арт. 289.

Товариство й спілки, що їхня діяльність не виходить за межі їхньої округи, з місцем осідку правління в районовому центрі, можуть подавати заяви про реєстрацію до управи належної районової ради, що подає статута із своїм висновком до відповідного округового адміністративного відділу.

Арт. 290.

Заяву про реєстрацію статуту товариства або спілки, що не має на меті добувати зсику, який підлягає розглядові Міністерства Внутрішніх Справ з місцем осідку правління поза столицею подається в зазначеному в статуті місці осідку правління до відповідного адміністративного відділу. Цей відділ надсилає її разом зі своїм висновком до Міністерства Внутрішніх Справ.

Заяви про реєстрацію статуту товариства або спілки всеукраїнського масштабу з місцем осідку правління в м. Києві подається до Міністерства Внутрішніх Справ.

Арт. 291.

За фундаторів товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску, можуть бути всі особи обох полів, що дійшли 21 рока і не обмежені в правах по Суду.

Арт. 292.

Заяву про реєстрацію повинні підписати найменш 10 фундаторів. Підписи фундаторів посвідчують нотаріяльні контори; в місцевостях, де нотаріяльних контор нема, підписи засвідчують Народні Судді, а в залюднених пунктах, де нема ні нотарів, ні Народніх Суддів, ні управ районових рад – селищні або сільські ради за належністю, порядком установленим законом.

Увага: Міністерство Внутрішніх Справ й адміністративні відділи округових та міських рад можуть увільнювати від засвідчення підписи тих фундаторів, чиї підписи їм відомі, а той само тих, що підписують заяву підчас самої подачі заяви, про що робиться напис на заяві.

Арт. 293.

У статуті треба зазначити такі відомості:

а/ назву товариства або спілки, його мету, а так само район й форми його діяльности;

б/ як вступати та вибувати членам;

в/ розмір членських внесків і як їх виплачувати;

г/ склад й організація розпорядчих органів, як їх утворювати та поповнювати, чим вони відають і місце їх осідку;

д/ реченець і порядок скликання загальних зборів та чим вони відають;

є/ як провадити звітність та завідувати господарською стороною діяльности організації;

ж/ як зміняти статути,

з/ як ліквідувати товариство або спілку.

Увага І. До статуту можна включати артикули, що визначають взаємини членів товариства або спілки, взаємини товариства або спілки з третіми особами тощо.

Увага 2. Міністерству Внутрішніх Справ надається право видавати типові статути товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску.

Увага 3. Як що за статутом товариству або спілці, що не мають на меті добувати зиску, надається особливі пільги, переваги і привілеї, що можуть бути встановлені лише законодавчим порядком то від Міністерства Внутрішніх Справ залежить або відмовити зареєструвати статута, або звернутися з відповідним поданням до Ради Міністрів.

Арт. 294.

Протягом місяця, відколи буде подано статута, Міністерство Внутрішніх Справ і відповідні адміністративні відділи повинні ухвалити свою постанову про реєстрацію статуту або про відмову реєструвати його.

У реєстрації статуту повинно відмовити, якщо засновуване товариство або спілка своєю метою чи методами діяльности суперечить законам або інтересам держави.

Коли статут товариства або спілки не можна зареєструвати через неповність обовязкових відомостей, зазначених в арт. 293 цього Кодексу, Міністерство Внутрішніх Справ або відповідний адміністративний відділ має право запропонувати фундаторам подати відомості, яких бракує. Така пропозиція зупинює місячного реченця.

Увага І. Товариства й спілки, що не мають на меті добувати зиску, дістають права юридичної особи з моменту реєстрації їхнього статуту, коли це право спеціяльно застережено в статуті.

Арт. 295.

Коли в реєстрації статуту буде відмовлено, фундатори можуть одержати копію мотивованої постанови про відмову.

Арт. 296.

Коли протягом реченця, визначеного в арт. 294 Міністерство Внутрішніх Справ або відповідний адміністративний відділ не ухвалять постанови про реєстрацію статуту або про відмову в реєстрації, то фундатори мають право розпочати діяльність товариства або спілки, що не має на меті добувати зиску.

Арт. 297.

Зміна зареєстрованих статутів, а також обєднання декількох товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску, статути яких зареєстровано, підлягають реєстрації порядком, встановленим цим розділом, з тим, що за цих випадків заяву про реєстрацію підписують члени правління. Ці підписи засвідчувати не треба.

Арт. 298.

Міністерство Внутрішніх Справ та відповідні адміністративні відділи можуть викликати на свої засідання фундаторів або їхніх представників для особистих пояснень.

Арт. 299.

Про за реєстрування статуту відповідні адміністративні відділи провадять публікацію у місцевому офіційному органі друку. Публікацію про реєстрацію статутів, зареєстрованих у Міністерстві Внутрішніх Справ провадиться в центральному офіційному органі друку. Крім того статути товариств і спілок, що діють у всеукраїнському масштабі, належить оголошувати у Збірнику Узаконень та розпоряджень Уряду У.Н.Р.

Суми потрібні на оголошення, фундатори обовязані внести рівночасно з поданням статуту на реєстрацію. Коли буде відмовлено в реєстрації, внесені суми повертається фундаторам.

Увага 1. Таксу оплати за оголошення статутів товариств або спілок, що не мають на меті добувати зиск, встановлює Міністер Юстиції за згодою з Міністром Фінансів.

Увага 2. Міністерство Внутрішніх Справ надається право за окремих випадків увільняти товариства і спілки, що діють у всеукраїнському масштабі від оголошення в Збірнику узаконень і розпоряджень Уряду У.Н.Р. статутів, що воно зареєструвало, проте з обовязковою публікацією в центральному офіційному органі друку про доконану реєстрацію[103].

Арт. 300.

Статути товариств, що поширюють свою діяльність лише на території окремої сільської або селищної ради реєструють сільські або селищні ради, за належністю, коли ці статути складено на підставі нормальних статутів, що їх затвердила Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт. 301.

Статути ці фундатори подають в 2 примірниках з 10 підписами, що їх засвідчив голова сільської або селищної ради, за належністю, не беручи жадних оплат. Про реєстрацію цих статутів в офіційному органі друку не публікується.

За окремою думкою п. П. Сулятицького належить скасувати арт. арт. 300 та 301.

Арт. 302.

Про всі розглянені статути і про зареєстровані і про ті, що в реєстрації їх відмовлено належні адміністративні відділи подають відомості до Міністерства Внутрішніх Справ, додаючи копію протокола засідання Комісії та один примірник статуту.

Арт.Арт. 303-307.

Виключається.

Арт. 308.

Скарги на постанови Міністерства Внутрішніх Справ і відповідних адміністративних відділів подається через Міністерство Внутрішніх Справ або відповідний адміністративний відділ, що їх постанову оскаржується. Міністерство Внутрішніх Справ або відповідний адміністративний відділ обовязані протягом 2 тижнів, як одержать скаргу, подати ввесь матеріял із своїми поясненнями Раді Міністрів або до Міністерства Внутрішніх Справ або за належністю.

Арт. 309.

Скарги, що їх подається Раді Міністрів або до Міністерства Внутрішніх Справ повинно розглянути найпізніш протягом місяця з дня одержання матеріялів, з тим, що Рада Міністрів або Міністерство Внутрішніх Справ за належністю, можуть запропонувати Міністерству Внутрішніх Справ або відповідним адміністративним відділам постанову яких оскаржено, заново переглянути справу, скасувати їх постанову й ухвалити свою постанову про реєстрацію статуту або із змінами і доповненнями або без них, або ж затвердити оскаржену постанову і залишити скаргу без наслідків.

Розділ 2. Клуби.

Арт. 310.

Клуби можна відкривати лише зареєструвавши їхні статути в належних адміністративних відділах порядком, передбаченим для реєстрації статутів тих товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиску.

Арт. 311.

Крім відомостей зазначених в арт. 293 статут клубу повинен містити в собі вказівки на:

а/ встановлення обовязкового постійного чергування членів правління /старшини/ на протязі всього часу, коли клуб відчинений для членів і гостей;

б/ порядок запрошення або допущення гостей;

в/ правила влаштування не газардової гри[104], коли проєктується влаштувати цю гру;

г/ розмір і порядок відрахування на користь клубу сум, одержаних від платної негазардової гри, що влаштовується в клубі;

д/ порядок грошової звітности;

є/ прізвище фундаторів.

Арт. 312.

Списки членів клубу з відомостями про службове положення та попередню їхню діяльність подаються до місцевих адміністративних відділів, а також мають бути завжди у чергового члена Правління Клубу.

Арт. 313.

Прилюдні видовища й розваги Клубу можуть улаштовувати лише додержуючи встановлених правил.

Арт. 314.

Улаштовання або допущення в Клубах газардової гри забороняється.

Увага: Міністерство Внутрішніх Справ визначає спеціяльною інструкцією яку саме гру належить віднести до газардових.

Арт. 315.

Міністерство Внутрішніх Справ, адміністративні відділи відповідних управ закривають ті клуби, що відкрито без реєстрації їх статутів, або коли діяльність клубу перечить конституції У.Н.Р. та чинним законом, притягаючи правління цих клубів до кримінальної відповідальности.

Розділ 3. Зїзди, наради та Конференції.

Арт. 316.

Державні установи і державні підприємства всеукраїнського значення можуть скликати зїзди, наради й конференції не інакше, як з дозволу керівника відповідного урядництва, погодженого наперед з Міністром Внутрішніх Справ.

Увага 2. Міністерству Внутрішніх Справ надається право видавати інструкцію, що визначає випадки, коли установи й організації улаштовують закриті наради своїх робітників і членів без спеціяльного на те дозволу.

Арт. 317.

Виключається.

Арт. 318.

Зїзди, наради і конференції, що їх скликають міські, округові й районові державні установи в межах однієї округи відбуваються з дозволу управ округових рад або міських рад, що є центри округ на подання завідателя відповідного відділу.

Увага: Чинність цього артикулу не поширюється на зїзди рад, що їх скликається спеціяльним порядком.

Арт. 319.

Виключається.

Арт. 320.

Зїзди, наради і конференції, що їх скликають громадські й приватні організації та обєднання, незалежно від того, чи ці зїзди, наради і конференції передбачено чи не передбачено статутом даних організацій, може дозволити: Зїзди всеукраїнського значіння – Міністер Внутрішніх Справ, а місцеві зїзди завідатель округового або міського адміністративного відділу.

Арт. 321.

Громадські і приватні організації та обєднання, що бажають скликати зїзди, наради або конференції, обовязані подати заяву про видачу дозволу до органів, зазначених в арт. 320, найпізніш за 2 тижні до дня, коли передбачається скликати зїзди, нараду або конференцію, додавши три примірники таких документів:

а/ довідки про реєстрацію або затвердження належним порядком свого статуту;

б/ постанову виконавчого органу, організації або обєднання про час, місце й мету зїзду, конференції чи наради;

в/ порядку дня зїзду, конференції або наради;

г/ прізвище, імя та по батькові, працю та домівку відповідального упорядчика /або упорядчиків/ зїзду.

Арт. 322.

Органи, що видають дозволи на скликання зїздів, нарад або конференцій, відмовляють видати дозвола, якщо мета та предмет роботи зїзду, наради або конференції перечать конституції У.Н.Р., чинним законам і державним інтересам, або коли склад їхніх упорядчиків чи учасників такий що згідно з чинним законодавством такі зїзди, наради і конференції не можна допустити.

Арт. 323.

Видають дозволи на зїзди, наради і конференції /арт. 320/ або повідомляють про відмову видати дозвола за належністю – Міністерство Внутрішніх Справ у 2-тижневий реченець та завідателі відповідних адміністративних відділів в тижневий реченець, як одержать заяву.

Розділ 4. Збори, походи, маніфестації.

А. Збори.

Арт. 324.

Улаштовувати збори, не одержуючи попереднього дозвола від органів Міністерства Внутрішніх Справ, мають право: центральні і місцеві державні установи в межах їхньої компетенції, та інші організації, що їм це право надане законом або уставом зареєстрованим чи затвердженим установленим порядком.

Арт. 325.

Всі інші організації не перелічені в попередньому артикулі й окремі громадяне можуть скликати збори не інакше як одержавши попереднього дозволу на скликання зборів.

Увага І. Правила, викладені в цьому артикулі, не поширюється на виборчі збори порядок влаштування яких, визначається спеціяльною інструкцією, як провадити вибори до рад, а так само на збори зареєстрованих встановленим порядком товариств і обєднань наукових робітників і учнів, що їх скликається в стінах цих учбових закладів, якщо діяльність цих товариств і обєднань передбачено правилами, що їх затвердили Міністерство Освіти або інші статути зареєстровані встановленим порядком.

Увага 2. Правила викладені в цьому артикулі, не поширюється на неприлюдні збори, тоб то на збори, що їх скликається в місці, куди доступ можливий лише для запрошених осіб і персональний склад учасників яких відомий упорядчиком [упорядчикам].

Арт. 326.

Дозвола на скликання зборів, зазначених у передущому артикулі залежно від місця їх скликання видають відповідні адміністративні відділи.

Арт. 327.

Про видачу дозволу на скликання зборів упорядчики зборів повинні подати писані заяви найпізніш за три доби до дня намічених зборів.

У заяві треба точно зазначити годину і місце зборів, що саме мають вони робити /програму зборів/ та ще призвище, імя й по-батькові, працю й домівку відповідального упорядчика /або упорядчиків/ зборів.

Про прийняття заяви, якщо вона відповідає всім вимогам цього артикулу, упорядчикові видається розписку.

Арт. 328.

Відповідні адміністративні відділи мають право відмовитися видати дозвола на скликання зборів, коли збори ці своєю метою і предметом праці або складом упорядчиків і учасників зборів суперечить конституції У.Н.Р., чинним законам і державним інтересам.

Арт. 329.

Постанову про дозвіл або про відмову скликати збори треба повідомити відповідальному упорядчикові зборів, протягом тижня від дня подачі заяви і в кожнім разі, найпізніш за добу, до наміченого відкриття зборів.

Арт. 330.

За випадку зламання ладу на зборах Президія або голова зборів, а до їх обрання відповідальний упорядчик зборів повинні негайно припинити зламання і відновити лад, а коли ці заходи не відновлять ладу, тоді треба закрити збори.

Арт. 331.

Відповідні адміністративні відділи, сільські ради, а так само інші організації, що на них покладено обовязок охороняти державний лад і безпеку, мають право відрядити свого представника на всякі збори, що на скликання їх треба одержати попереднього дозвола, наглядати лад і безпеку на зборах.

Арт. 332.

Особи, відряджені на збори наглядати лад та безпеку, не мають права брати участи в обговоренні питань і голосуванні їх чи брати участь в провадженні зборів.

Арт. 333.

Особи, відряджені на збори наглядати лаг [лад] і безпеку, обовязані закрити збори:

а/ за випадку насильницьких вчинків однієї частини зборів над другою;

б/ за випадку явного ухилу зборів від заявленого упорядчиками предмету праці /програми/ або зламання ладу, або закликів до вчинення злочинів чи праволомства, коли ці дії не припинили президія і коли президія не виконала пропозицію особи, відрядженої на збори, закрити збори;

в/ за випадку, коли президія звернеться до особи, відрядженої на збори з проханням допомогти закрити, що зламали вимоги закону.

Арт. 334.

Учасники зборів, що оголошені за закриті, обовязані негайно розійтися. Осіб, що не виконали цієї вимоги, притягається до відповідальности.

Арт. 335.

Збори на дворі провадиться, додержуючи відповідних правил, встановлених для влаштування походів і маніфестацій.

Б. Походи і маніфестації.

Арт.Арт. 336 і 337.

Виключається.

Арт. 338.

Всі установи й організації можуть улаштовувати походи й маніфестації не інакше, як наперед одержавши дозвола на влаштування походу чи маніфестації.

Арт. 339.

Дозвола на влаштування походів і маніфестацій, зазначених в передущому артикулі в залежності від місця влаштування їх видають відповідні адміністративні відділи.

Арт. 340.

Заяву про видачу дозволу на влаштування походу або маніфестації /арт. 338/ упорядчики їх повинні подати на письмі: на влаштовувані в містах і селищах міського типу – найпізніш за 2 дні і на влаштовувані в сільських місцевостях – найпізніш за пять день до дня гаданого походу або маніфестації, зазначаючи число місяць день та годину початку походу або маніфестації, їх тривалість, докладний маршрут, гадану кількість учасників, а також прізвище імя /та по батькові/, працю й домівку відповідального упорядчика /або упорядчиків/.

Упорядчикові видається росписку що від нього одержано заяву коли заява задовольняє всім вимогам цього артикулу.

Увага І. За невідкладних випадків зазначений в цьому артикулі реченець можна скоротити за згодою органу, що дає дозвола.

Увага 2. Коли підчас походу або маніфестації передбачається якість виступи от: виголошення промов або ухвала резолюцій, упорядчики обовязані подати разом з заявою програму цих виступів.

Арт. 341.

Відповідні адміністративні відділи мають право відмовити дозвола на влаштування походу чи маніфестації, коли вони своєю метою або складом упорядчиків чи учасників походу або маніфестації перечасть [перечать] конституції У.Н.Р., чинним законам і державним інтересам, або коли походи чи маніфестації можуть порушити безпеку вуличного руху.

Арт. 342.

Постанову про дозвіл або відмову в дозволі улаштувати похід чи маніфестацію треба повідомити відповідальному упорядчикові: про походи і маніфестації, улаштовувані в містах і селищах міського типу – найпізніш за добу, а про влаштовувані в сільських місцевостях – за дві доби до дня гаданого походу чи маніфестації.

Арт. 343.

Походи і маніфестації повинні мати відповідальних упорядчиків. Ці упорядчики обовязані підчас походу і маніфестацій дбати про лад, не перешкоджати волі вуличного руху і не допускати ухилу від мети і маршруту походу або маніфестації, зазначених у заяві.

Арт. 344.

Органи поліції наглядають, щоб підчас походу і маніфестації не було допущень будь яких насильств над особою, руйнування або пошкодження майна громадян та інших противозаконних вчинків.

Арт. 345.

Всілякі прилюдні виступи як от: виголошення промов та ухвала резолюцій підчас походу і маніфестації, допускається за загальними правилами, що встановлені для зборів.

Арт. 346.

Підчас походів і маніфестацій органи жандармерії обовязані запобігти всяким ворожим виступам проти чужоземних представництв і їх особистого складу.

Арт. 347.

Відповідні адміністративні відділи, селищні та сільські ради а так само інші органи, що на них покладено обовязок охороняти державний лад і безпеку, мають право відрядити свого представника на всякий похід і маніфестацію, що до скликання їх треба мати попереднього дозвола, наглядати лад і безпеку підчас походу або маніфестації.

Арт. 348.

Особи, відряджені на похід або маніфестацію наглядати лад і безпеку припиняють похід або маніфестацію і пропонують учасникам їх негайно розійтися, якщо ламається законні накази органів влади.

Арт. 349.

Для того, щоб виконувати релігійні обряди на дворі в межах огорожі молитовень або на території, що безпосереднє прилягає до молитовень, а так само, щоб улаштувати релігійні походи, ніяких дозволів брати не треба.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ IX. Т-ва, Спілки, Клуби, Зїзди, Збори.:

  1. § 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927р.: з досвіду створення і реалізації
  2. ЗМІСТ
  3. І Адміністративний кодекс Української Народньої Республіки
  4. Поділ IX. Т-ва, Спілки, Клуби, Зїзди, Збори.
  5. Адміністративний кодекс УСРР (1927 р.)
  6. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
  7. «ПЕРША» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Центральної Ради)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -