<<
>>

2. Організація державного управління у сфері внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України (далі — МВС) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об'єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції.

Правові основи організації та діяльності МВС визначаються Конституцією і законами України, Положенням про МВС, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р.

Міністр внутрішніх справ здійснює керівництво МВС, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на міністерство завдань і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання МВС своїх завдань і функцій; координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МВС; визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи МВС; утворює, реорганізовує та ліквідовує військові частини внутрішніх військ, територіальні і на транспорті органи МВС у межах їх загальної чисельності, затвердженої законом; підписує нормативно-правові та інші акти МВС, веде переговори та підписує відповідно до наданих йому повноважень міжнародні договори України; подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції МВС, а також погоджує в установленому порядку проекти таких актів; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Галузеві департаменти, головні управління (управління) і відділи центрального апарату МВС вивчають стан і узагальнюють досвід роботи на місцях, готують пропозиції для керівництва, організовують виконання вказівок міністерства, здійснюють контроль відповідних підлеглих ланок. Ці структурні підрозділи будуються на основі галузевої спеціалізації (наприклад, Департамент боротьби з організованою злочинністю, Департамент карного розшуку, Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю, Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків, Департамент адміністративної служби міліції і т. д.).

На відміну від галузевих підрозділів функціональні підрозділи центрального апарату міністерства здійснюють оперативне керівництво органами внутрішніх справ. Вони, як правило, готують пропозиції щодо поліпшення реалізації завдань і функцій за своїми напрямами і подають їх для затвердження міністру, його заступникам або для обговорення на колегії. Функціональними підрозділами МВС є такі його підрозділи: штаб (на правах головного управління), департаменти блоку забезпечення (фінансових ресурсів та економіки, адміністративно-господарський, медичного забезпечення та реабілітації, капітального будівництва, ресурсного забезпечення, кадрів тощо).

Основними завданнями МВС є:

• організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки;

• участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;

• забезпечення запобігання злочинам, їх виявлення, припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини; вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень;

• організація охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів;

• забезпечення реалізації державної політики щодо громадянства;

• забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та в межах своїх повноважень міграційної роботи;

• організація робота, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

• здійснення на договірних засадах охорони майна незалежно від форми власності.

Відповідно до основних завдань МВС здійснюються такі функції.

Зокрема, у напрямі охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю МВС:

• забезпечує реалізацію державної політики з цих питань, визначає основні напрями діяльності підпорядкованих органів, підрозділів і установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;

• організовує роботу органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку на вулицях, майданах, у скверах, парках та інших громадських місцях, запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення провадження у справах по них (розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ);

• накопичує і аналізує інформацію про злочини, скоєні в громадських місцях, масові безладдя, групові хуліганські прояви, про ефективність діяльності підрозділів патрульно-постової служби і підрозділів органів внутрішніх справ з питань раціонального використання сил і засобів та управління ними при охороні громадського порядку в містах, інших населених пунктах;

• взаємодіє з заінтересованими органами виконавчої влади в розробці і організації виконання планів охорони громадського порядку під час проведення важливих подій громадсько- політичного, культурного і спортивного характеру, особливо при проведенні заходів з масовим перебуванням людей;

• проводить перевірку оперативно-службової діяльності підрозділів патрульно-постової служби міліції і підрозділів особливого призначення;

• вивчає практику взаємодії з громадськими формуваннями в охороні правопорядку на вулицях і в громадських місцях;

• координує діяльність галузевих служб міністерства щодо виконання чинного протиалкогольного законодавства;

• забезпечує профілактику правопорушень;

• вносить до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю;

• організовує здійснення заходів щодо врятування людей, охорони їхньої безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

• разом з органами державної виконавчої влади організовує підготовку проектів законодавчих і нормативних актів з питань охорони громадського порядку;

• забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ і внутрішніх військ;

• бере відповідно до закону участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його оголошення на території України або в окремих місцевостях.

Виконуючи функцію зовнішніх зв'язків з міністерствами внутрішніх справ близького і далекого зарубіжжя, МВС бере участь у розробці проектів міжнародних договорів (угод) України з питань боротьби зі злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів (угод). Для забезпечення роботи в цьому напрямі при МВС створене Національне центральне бюро Інтерполу, а у структурі міністерства — відділ зовнішніх відносин.

У напрямі охорони об'єктів власності і особистого майна громадян МВС:

• здійснює керівництво підрозділами охорони, в тому числі спеціальними, подає їм практичну допомогу в службовій діяльності щодо захисту від злочинних посягань особливо важливих та інших об'єктів, приміщень з індивідуальною власністю громадян, майна та вантажів, грошових коштів і цінних паперів, охороні фізичних осіб на договірній основі, охороні громадського порядку в зонах несення служби;

• організовує співробітництво підрозділів охорони з відповідними службами правоохоронних органів інших держав, іноземними фірмами з питань охорони власності, фізичних осіб, а також стандартизації технічних засобів охорони;

• розробляє та здійснює заходи з реалізації єдиної концепції охорони усіх видів власності;

• узагальнює практику законодавства з питань правоохоронної діяльності, віднесеної до компетенції охорони, надає підлеглим підрозділам методичну допомогу у вдосконаленні організаційно-правового забезпечення їх діяльності;

• готує нормативні акти з питань організації охорони;

• погоджує проекти споруд та об'єктів, що будуються, щодо обладнання їх засобами охоронно-пожежної сигналізації;

• забезпечує ліцензування охоронних послуг суб'єктів підприємницької діяльності;

• здійснює комплексний аналіз та планування діяльності охорони, розробляє та реалізує заходи з її удосконалення, вивчає позитивний досвід та сприяє його впровадженню;

• організовує роботу щодо використання в охороні технічних засобів сигналізації та систем централізованого спостереження;

• провадить єдину технічну політику з розробки, виробництва та впровадження в експлуатацію засобів охоронної сигналізації;

• розробляє і реалізує заходи з удосконалення роботи щодо винахідництва та раціоналізації, створює проектні, монтажні підрозділи, що утримуються на принципах самоокупності;

• створює спільні, у тому числі з залученням іноземного капіталу, підприємства, фірми, компанії щодо здійснення охорони та розвитку інших, пов'язаних з нею, видів діяльності, надає дозвіл на це підрозділам охорони перевірку стану збереження матеріальних цінностей на об'єктах державної власності.

У напрямі забезпечення безпеки дорожнього руху МВС:

• організовує виконання підвідомчими службами, на основі спеціалізації їх окремих підрозділів, Закону України «Про дорожній рух» та інших нормативних документів з питань боротьби з аварійністю на транспорті;

• бере участь у створенні законодавчої та нормативної бази, необхідної для ефективної роботи підвідомчих служб щодо забезпечення в межах компетенції державної автомобільної інспекції безпеки дорожнього руху, забезпечує безперервний контроль за станом оперативної обстановки на автомобільних шляхах України та організовує реагування на її зміни.

Для реалізації покладених завдань і функцій МВС наділене правами:

• отримувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій відомості, необхідні для виконання покладених на міністерство завдань;

• залучати для розробки актуальних проблем боротьби зі злочинністю, проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та інші установи, а також окремих учених і висококваліфікованих фахівців, у тому числі практиків;

• укладати угоди про співробітництво у сфері боротьби із злочинністю та з інших питань, віднесених до компетенції міністерства, з відповідними органами інших держав;

• скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції тощо.

• МВС як центральний орган виконавчої влади здійснює керівництво МВС АРК та місцевими органами внутрішніх справ.

Управління МВС в областях створюються відповідно до законодавства України. У своїй діяльності вони підпорядковані центральному апарату МВС.

Управління МВС в областях (далі — УМВС) безпосередньо на місцях здійснюють функції виконавчої влади у галузі внутрішніх справ. Вони виконують свої завдання через відповідні галузеві служби, а також через міські і районні відділи (управління) внутрішніх справ та інші низові апарати.

До УМВС належать відділи (управління) карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, державної служби боротьби з економічною злочинністю, адміністративної служби міліції, забезпечення безпеки дорожнього руху, державної служби охорони, організації роботи дільничних інспекторів міліції, слідчі підрозділи і підрозділи дізнання, паспортної, реєстраційної і міграційної роботи, матеріально-технічного забезпечення, фінансово-економічна служба і т. ін.

Важливе місце в діяльності УМВС посідають штаби. Вони допомагають керівництву управління в підготовці, прийнятті рішень і впровадженні їх у життя. Штаби постійно аналізують стан оперативної обстановки в області, готують пропозиції щодо проведення конкретних заходів з виконання покладених на УМВС завдань, забезпечують упровадження науково обґрунтованих форм планування роботи в усі гілки апарату, проводять комплексне інспектування органів внутрішніх справ, контролюють виконання вказівок МВС, узагальнюють та розповсюджують позитивні форми організаційної і оперативно-службової діяльності.

УМВС виступає, з одного боку, як керівний центр підлеглих органів, а з іншого — як апарат, який безпосередньо виконує завдання боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку своїми силами та засобами.

МВС постійно вживає заходів щодо удосконалення методів керівництва УМВС підлеглими підрозділами з метою успішного виконання поставлених перед органами внутрішніх справ завдань.

Міські і районні відділи (управління) внутрішніх справ — місцеві органи, які безпосередньо виконують функції МВС на території міста, району. У системі органів внутрішніх справ вони є основною гілкою.

В охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю місцевим органам внутрішніх справ належить провідна роль: саме вони своїми силами і засобами забезпечують порядок у громадських місцях, попереджають правопорушення та припиняють їх.

Для ведення досудового слідства в міських, районних і транспортних органах внутрішніх справ створені слідчі підрозділи. Взаємовідносини між слідчими апаратами і міліцією як органом дізнання регулюються кримінально-процесуальним законодавством. Вони ґрунтуються на принципах співробітництва, взаємної допомоги і координації зусиль щодо боротьби зі злочинністю.

Міські і районні відділи (управління) внутрішніх справ організовують діяльність з виконання вироків судів, керують паспортною і дозвільною системами, здійснюють заходи щодо безпеки руху транспорту та пішоходів, нагляду за технічним станом автомототранспорту, протипожежної охорони. У межах своїх повноважень вони сприяють посадовим особам при виконанні ними службових обов'язків у тих випадках, коли громадяни відмовляються підкоритися їх законним вимогам.

Начальники міських, районних відділів (управлінь) призначаються на посаду наказом начальника УМВС за погодженням з МВС.

Міські і районні відділи (управління) внутрішніх справ у своєму складі можуть мати відділення міліції, які мають самостійну територію обслуговування. При відділах (управліннях) внутрішніх справ створюються відділи (управління) державної служби охорони. З метою забезпечення безперервного виконання функцій охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю в апаратах внутрішніх справ створюються і діють чергові частини, є камери попереднього ув'язнення, можуть бути також інші підрозділи. Міські і селищні відділення міліції підпорядковуються міським та районним відділам внутрішніх справ.

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме 2. Організація державного управління у сфері внутрішніх справ:

 1. 2.5. Структурно-функціональні особливості діяльності суб’єктів, що надають послуги у сфері освіти
 2. § 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні
 3. § 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади
 4. § 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління
 5. 3. Зміст поняття державного управління
 6. 2. Поняття органу виконавчої влади як базового елемента апарату державного управління
 7. ГЛАВА З ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. 1. Зміст судового контролю за забезпеченням законностідержавного управління
 9. Метоли державного управління інвестиційною діяльністю
 10. Органи державного управління інвестиційною діяльністю загальної компетенції
 11. Розділ 18. Відродження державного управління в УРСР (1943-1945 рр.)
 12. Тема 10. Державний лад і право Української Народної Республіки періоду Центральної Ради
 13. Місцеві органи державного управління на західних українських землях у складі Другої Речі Посполитої
 14. Створення позаконституційного механізму державного управління радянізованою Україною
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -