<<
>>

§ 1 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Грошові суми, одержані від реалізації майна боржника, розподіляються в порядку встановленої законодавством черговості:

1. У першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій.

Авансування витрат на виконавче провадження здійснюється на підставі статті 48 ЗУ "Про виконавче провадження", згідно з якою стягувач може за погодженням із державним виконавцем внести на депозитний рахунок відповідного відділу ДВС певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або для покриття їх частини, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. У другу чергу компенсуються витрати ДВС на здійснення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб. Відповідно до статті 45 Закону витратами виконавчого провадження є витрати органів ДВС на організацію та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти виконавчого провадження складаються з:

а) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 46 Закону;

б) авансового внеску стягувачів на проведення виконавчих дій згідно із статтею 48 Закону;

в) стягнутих з боржника витрат на проведення виконавчих дій;

г) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

До витрат на організацію та проведення виконавчих дій належать кошти, витрачені на:

1) перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника;

2) оплату праці експертів, перекладачів та інших осіб, залучених у встановленому порядку до провадження виконавчих дій;

3) поштовий переказ стягувачеві стягнених аліментних сум;

4) розшук боржника, його майна або розшук дитини;

5) оголошення в засобах масової інформації;

6) інші необхідні витрати для забезпечення належної організації виконання рішень органами ДВС.

УВАГА. Про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу ДВС. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, може бути оскаржена сторонами до суду в 10-денний строк.

3. У третю чергу задовольняються вимоги стягувана та стягується виконавчий збір.

Виконавчий збір стягується з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного відділу ДВС у разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, в розмірі десяти відсотків від належної до стягнення суми або вартості майна боржника, яке підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом, а за невиконання рішення немайнового характеру - в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із боржника-громадянина і в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з боржника-юридичної особи.

Виконавчий збір не стягується із страховиків, які здійснюють державне обов'язкове особисте страхування, при виконанні державними виконавцями рішень про стягнення коштів за державним обов'язковим особистим страхуванням, та з осіб, звільнених від його сплати відповідно до законодавства, а також за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог.

УВАГА. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься ЛИШЕ ПРИ ПЕРШОМУ НАДХОДЖЕННІ виконавчого документа державному виконавцю, копія постанови направляється боржнику. При наступних пред'явленнях до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір не стягується!!!

Кошти виконавчого збору спрямовуються у спеціальний фонд виконавчого провадження. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена до суду в 10-денний строк. У разі закриття виконавчого провадження у зв'язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на підставі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові відділами ДВС.

Повернення коштів здійснюється в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Про винесення постанови про стягнення виконавчого збору та про суми виконавчого збору, фактично стягнуті за цією постановою, державним виконавцем робиться відмітка на зворотному боці виконавчого документа. Ці записи при поверненні виконавчого документа або скеруванні його до іншого відділу ДВС скріпляються підписом начальника відповідного відділу ДВС та печаткою цього відділу. Записи про наступні стягнення сум виконавчого збору або повне його стягнення виконуються відповідними відділами ДВС, куди виконавчий документ надійшов для подальшого виконання разом з постановою про стягнення виконавчого збору.

За постановами про стягнення виконавчого збору виконавчі провадження не заводяться, виконавчий збір не береться, постанова приєднується до виконавчого провадження, щодо якого винесено цю постанову. Виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження допускається в разі винесення постанови про закінчення виконавчого провадження, щодо якого було винесено постанову про стягнення виконавчого збору. При виконанні цієї постанови виконавчий збір не береться.

УВАГА. Відповідно до вимог частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1 255-IV від 18.11.2003 р., виконавчий збір стягується ПРОПОРЦІЙНО фактично задоволеним вимогам стягувана.

Розподіл грошових сум у черговості, вказаній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.

УВАГА. Сума, що залишилася після повного виконання рішення, використовується на сплату штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження. Сума, що залишилася після сплати штрафів, повертається боржникові.

ВРАХУЙТЕ. У разі недостатності суми, стягненої з боржника для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, ця сума розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості, встановленої цією статтею.

У першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна.

У ДРУГУ чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

У третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими правовідносинами, після чого задовольняються вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, вимоги щодо виплати наданої адвокатами юридичної допомоги, виплати винагороди, що належить автору за використання його твору, відкриття, винаходу, промислового зразка, на які видано відповідні свідоцтва.

Після повного задоволення зазначених вимог задовольняються вимоги громадян із соціального страхування та вимоги громадян про відшкодування збитків, заподіяних їх майну злочином або адміністративним правопорушенням.

У четверту чергу задовольняються вимоги щодо податків і неподаткових платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов'язкового страхування (крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування).

У п'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

УВАГА. Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог стягувачів попередньої черги.

У разі недостатності стягненої суми для повного задоволення усіх вимог однієї черги ці вимоги задовольняються пропорційно належній кожному стягувачеві сумі. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати задовольняються в порядку календарного надходження виконавчих документів. Стягнута з боржника сума розподіляється між стягувачами згідно з виконавчими документами, за якими відкрито виконавчі провадження і закінчився встановлений державним виконавцем строк для добровільного виконання рішення, на день зарахування стягнутої суми на депозитний рахунок відділу ДВС.

ВРАХУЙТЕ, що грошові суми, стягнені з боржника як такі, що належать до виплати стягувачам, зараховуються державним виконавцем на депозитний рахунок відповідного органу ДВС.

Лише за письмовою заявою стягувача-фізичної особи стягнуті грошові суми можуть бути перераховані державним виконавцем на рахунок стягувана в банку або в іншій фінансовій установі чи перераховані на адресу стягувана поштовим переказом.

При цьому поштовий переказ стягувачеві стягнених грошових сум здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

За відсутності такої заяви державний виконавець для видачі стягнутих сум виписує на ім'я стягувана чек, який підписується начальником відповідного органу ДВС та скріплюється печаткою цього органу, за яким стягувач одержує належні йому грошові суми в установі банку. Зазначений чек видається особисто стягувачеві або його представнику під розписку.

Стягувачам-юридичним особам стягнуті суми перераховуються державним виконавцем у встановленому порядку на їх рахунки, вказані у виконавчих документах. За письмовою заявою стягувача-юридичної особи, яка засвідчена у встановленому порядку, стягнуті грошові суми можуть бути перераховані на інші належні стягувану рахунки.

Грошові суми, стягнуті державним виконавцем до Державного бюджету України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встановленому Державним казначейством України.

УВАГА ЗАБОРОНА. Виплата стягувачеві стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 52 ЗУ "Про виконавче провадження"), не допускається.

Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, які підлягають виплаті стягувачам, на інші, ніж встановлені статтею 44-1 Закону, цілі, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, при примусовому виконанні яких ці суми стягнуто.

При цьому відповідно до змін внесених згідно із ЗУ № 1095-ІѴ від 10.07.2003 р., встановлено правило про те, що стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом трьох років з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу ДВС, зараховуються до Державного бюджету України у порядку, встановленому Державним казначейством України.

<< | >>
Источник: Ніколаєв О.І.. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. Київ 2004. 2004

Еще по теме § 1 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум:

 1. 10.2. Наказ господарського суду і порядок його виконання
 2. § 2. Учасники виконавчого провадження
 3. § 6. Розподіл стягнутих сум між стягувачами
 4. § 7. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій
 5. ІІІ. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 6. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 7. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 02.04.2012№ 512/5
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З 20.05.2003№ 43/5
 9. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 10. Н.Я. Отчак. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження // Митна справа№4(76)’2011, частина 2, - С. 330-335.
 11. СУДОВА ПРАКТИКА:
 12. ЗМІСТ
 13. § 1 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум
 14. Вартість виконання судових рішень
 15. Зупинення виконавчого провадження
 16. ДОДАТК
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -