<<
>>

Судова експертиза та її види. Система експертних установ в Україні

Однією з форм використання спеціальних знань у кримінально - процесуальній діяльності є проведення експертизи. Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття судової експертизи (ст. 1).

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об ’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Проведення судової експертизи регламентовано Законом України «Про судову експертизу», Кримінальним процесуальним кодексом, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства, а також відомчими нормативними актами.

Згідно з чинним законодавством експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права (ч. 1 ст. 242 КПК).

Під час експертизи, на відміну від інших процесуальних дій, істотні у справі факти можуть встановлюватися за відсутності слідчого (або суду). Ця особливість дозволяє пояснити, чому законодавець встановив систему додаткових процесуальних гарантій, дотримання яких покликано сприяти достовірному, повному й об’єктивному встановленню фактів експертом та всебічній перевірці його висновків слідчим і судом. Експертизу слід призначати тільки тоді, коли в цьому дійсно є необхідність, коли без відповіді експерта на певні питання неможливо встановити істину по справі. Недопустимо призначати експертизу для вирішення питань, що потребують таких спеціальних знань, які не виходять за межі професійної підготовки слідчого прокурора або судді, тобто на вирішення експерта не виносяться питання правового характеру.

Судові експертизи класифікуються за різними підставами.

1. Залежно від галузі спеціальних знань:

- почеркознавча і авторознавча,

- технічна експертиза документів,

- балістична,

- трасологічна, вибухово-технічна,

- фототехнічна і портретна,

- відеозвукозапису,

- матеріалів, речовин та виробів,

- біологічна,

- інженерно-технічна,

- економічна,

- товарознавча,

- у сфері інтелектуальної власності,

- психологічна,

- мистецтвознавча,

- оцінка цілісних майнових комплексів

У свою чергу, кожний названий клас поділяється на роди, види та підвиди.

Найбільш поширеним видом судової експертизи є криміналістична, яка поділяється на традиційні та нетрадиційні види.

Традиційні охоплюють такі види експертиз: дактилоскопічна, трасологічна, судово-почеркознавча й авторознавча, судово-балістична, експертиза холодної зброї, техніко-криміналістична експертиза документів, портретна.

Нетрадиційні включають експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів, паливно-мастильних, лакофарбових матеріалів та покриття тощо), акустичну, фоноскопічну та фонетичну експертизи, вибухових речовин і пристроїв та ін.

Судово-медичні експертизи поділяються на експертизи трупа, живих осіб та речових доказів. Завдання їх полягає у встановленні причини смерті, характеру і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, визначенні групової належності й походження різних виділень організму людини та вирішенні інших питань, що вимагають застосування судово-медичних знань.

2. За характером вирішуваних завдань та методами дослідження судові експертизи поділяються на:

- ідентифікаційні експертизи - встановлюють індивідуальну тотожність;

- класифікаційні - визначають групову належність різного роду об’єктів;

- діагностичні - показують стан різних об’єктів та їхню динаміку.

3. За послідовністю проведення експертизи поділяються на:

- первинні та повторні. Повторні призначаються у разі необґрунтованості висновку експерта в результаті первинної експертизи або у разі сумніву в правильності його висновку. Така експертиза доручається іншому експертові (експертам).

4. За обсягом дослідження: основні та додаткові. Додаткова експертиза призначається, якщо експертиза визнана неповною або не досить ясною, і доручається тому самому або іншому експертові.

5. За кількістю осіб, що беруть участь у провадженні досліджень:

одноособові та комісійні. Перші проводяться одним експертом, другі - групою

експертів, спеціалістів з однієї галузі знань. Комісійна експертиза може призначатися для вирішення достатньо складних питань або за наявності різних точок зору з якого-небудь питання.

6. За складом виконуваних завдань: однорідні та комплексні. Однорідною є експертиза, при проведенні якої використовуються знання якоїсь однієї галузі науки. При виконанні комплексної експертизи використовують спеціальні знання різних наук: це можуть бути медико-криміналістичні, психолого-психіатричні, автотехнічні та криміналістичні, зоотехнічні, ветеринарні й інші комплексні дослідження. Фахівці, які брали участь у комплексній судовій експертизі та дійшли єдиної думки, складають і підписують спільний висновок. При цьому в акті визначається, у чому конкретно полягала роль кожного фахівця. У разі коли експерти не дійшли згоди, кожний з них складає окремий висновок.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Судова експертиза та її види. Система експертних установ в Україні:

 1. 2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження
 2. § 3. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки
 3. Інформаційні системи підрозділів Експертної служби МВС України
 4. Засоби криміналістичної техніки
 5. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 6. Лекція 19 Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення та проведення судових експертиз
 7. Судова експертиза та її види. Система експертних установ в Україні
 8. Система судово-експертних установ в Україні
 9. Загальна характеристика експертного дослідження.
 10. § 5. Стадії законотворчого процесу в Україні
 11. Суб’єкти цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 12. 3.2. Удосконалення правового регулювання попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 13. Система органів державного управління промисловою власністю
 14. Методологічні засади цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -