Задать вопрос юристу

Лекція 16 Тактика допиту

1. Поняття, мета та види допиту.

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення допиту.

3. Тактичні прийоми проведення допиту.

4. Фіксація результатів допиту.

Література

1. Аверьянова Т.

В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. - М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Бахін В. П. Тактика допиту : навчальний посібник / Бахін В. П., Весельський В. К. - К. : НВТ «Правник», 1997.

3. Бахин В. П. Допрос на предварительном следствии / Бахин В., Когамов М, Карпов Н. // Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. - Алматы, 1999.

4. Быховский И. Е. Допустимость тактических приемов при допросе : учеб. пособие / Быховский И. Е., Глазырин Ф. В., Питерцев С. К. - Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1989.

5. Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / Васильев А. Н., Карнеева Л. М. - М. : Юрид. лит-ра, 1970.

6. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук / Весельський Віктор Казимирович. - К., 1999.

7. Весельський В. К. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини : посіб. / Весельський В. К., Кузьмічов В. С., Мацишин В. С., Старушкевич А. В. - К. : НАВСУ, 2004. - 148 с.

8. Карнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования : учеб. пособие / Карнеева Л. М. - Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1976.

9. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 728 с.

10.

Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика : навч. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка та Є. М. Моісеєва. - К. : Юрінком Інтер, 2001.

11. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология : учебное пособие / Коновалова В. Е. - Х. : Консум, 1999.

12. Коновалова В. Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых / Коновалова В. Е. - Х. : Изд-во Харьковского гос. ун-та им. А.М. Горького, 1956.

13. Коновалова В. Е. Тактика допроса при расследовании преступлений / Коновалова В. Е., Сербулов А. М. - К. : МВД УССР, 1978.

14. КомарковВ. С. Тактика допроса : учеб. пособие / Комарков В. С. - Харьков, 1975.

15. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с учасниками отдельных следственных действий / Лукашевич В. Г. - К. : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1989.

16. Лук’янчиков Є. Д. Виклик на допит: правові, організаційні, тактичні аспекти / Лук’янчиков Є. Д. // Наук. вісник НАВСУ. - 2003. - № 2. - С. 228-232.

17. Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии : учеб. пособие / Порубов Н. И. - М., 1998.

18. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник / Салтевський М. В. - К. : Кондор, 2006. - 588 с.

19. Тертышник В. М. Допрос на предварительном следствии / Тертышник В. М., Фурман Н. А. - Х. : Ксилон, 1996.

20. Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій : моногр. / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. - 308 с., іл.

21. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / Чаплинський К. О. - Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. - 304 с.

22. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монографія / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. - 496 с.

1.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 16 Тактика допиту:

 1. Конструкція норми про допит сторін, третіх осіб як свідків (статті 62,184 ЦПК) не вказує на те, хто може бути ініціатором їх допиту. Чи може позивач вимагати, щоб відповідач дав пояснення під присягою і навпаки, а також чи вправі цю дію ініціювати суд?
 2. Стаття 180. Порядок допиту свідків
 3. Стаття 141. Порядок допиту свідків
 4. Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки
 5. Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
 6. Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 7. Невідомий90910. Теорії походження держави. Лекція, 2015
 8. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція, 2016
 9. Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 10. М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с., 2013
 11. Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -