<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Анкета

вивчення думки представників нотаріального корпусу та представників контролюючих суб’єктів з питань удосконалення адміністративно-правових засад здійснення контролю за нотаріальною діяльністю

Шановні респонденти!

Просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, що проводиться з метою вироблення рекомендацій з удосконалення адміністративно-правових засад здійснення контролю за нотаріальною діяльністю.

Анкета анонімна. Ваше прізвище ніде не фіксується. Отримані результати будуть використовуватися в узагальненому вигляді лише з науковою метою.

Для заповнення анкети необхідно прочитати питання та запропоновані варіанти відповідей, вибрати ті з них, що найбільш повно відповідають Вашій думці та поставити відмітку у клітинці біля їх порядкового номера або запропонувати власний варіант.

Ваша допомога буде більш вагомою, якщо Ви намагатиметесь об’єктивно відповідати на поставлені запитання.

1. Чи задовільним Ви вважаєте сучасний стан адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю?

? 1) Так, задовільний, оскільки прийняті за останні роки нормативно-правові акти усунули практично всі існуючі прогалини, пов’язані із реалізацією контрольних повноважень у сфері нотаріальної діяльності;

? 2) Ні, не задовільний, оскільки чинні на сьогодні нормативно-правові акти не в повній мірі регулюють реалізацію контрольних повноважень у сфері нотаріальної діяльності, у зв’язку з чим ефективність державного контролю в цій сфері залишається низькою;

? 3) Власний варіант:___________________________________________ .

2. Який шлях розвитку вітчизняного інституту нотаріату, на Вашу думку, на сьогодні є найбільш перспективним?

? 1) Розвиток вітчизняного інституту нотаріату має йти обраним раніше шляхом - впровадження в національну правову систему основних принципів нотаріату «латинського типу»;

? 2) Оскільки впровадження в національну правову систему моделі нотаріату «латинського типу» останніми роками призвела до зниження якості наданих нотаріальних послуг, необхідно розглянути доцільність переходу до іншої моделі;

? 3) Власний варіант: .

3. Який механізм реформування вітчизняного нотаріату, на Вашу думку, є найбільш прийнятним?

? 1) Проведення радикальних і швидких реформ;

? 2) Поступове, планомірне впровадження окремих елементів позитивного зарубіжного досвіду;

? 3) Власний варіант: .

4. На Вашу думку, якими недоліками характеризується сучасний стан

нормативно-правового регулювання державного контролю за нотаріальною

діяльністю?

? 1) Відсутність адекватної сучасним тенденціям розвитку суспільних відносин концепції реформування інституту нотаріату;

? 2) Наявність численних недоліків, прогалин і протиріч в нормативно-правових актах, які визначають межі державного контролю за нотаріальною діяльністю;

? 3) Фрагментарність і суперечливість нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення перевірок дотримання встановленого порядку здійснення нотаріальної діяльності;

? 4) Тенденція до поступового звуження обсягу професійних прав нотаріусів, а також відсутність реальних гарантій забезпечення нотаріальної діяльності;

? 5) Обмеження можливостей корпоративного контролю за нотаріальною діяльністю;

? 6) Декларативний характер більшості закріплених в Законі механізмів контролю за нотаріальною діяльністю;

? 7) Невідповідність обсягу контрольних повноважень, якими наділені органи державної влади, тому рівню повноважень, якими наділені нотаріуси;

? 8) Відсутність деталізації в підзаконних нормативно-правових актах деяких механізмів контролю за нотаріальною діяльністю;

? 9) Нечіткість та суперечливість деяких підзаконних нормативно-правових актів і їх невідповідність Закону;

? 10) Відсутність ефективних та достатніх механізмів впливу на нотаріусів, які допускають порушення встановленого порядку здійснення нотаріальної діяльності;

? 11) Обмеження можливостей громадського контролю за нотаріальною діяльністю;

? 12) Власний варіант:__________________________________________ .

5. На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою удосконалення

нормативно-правового регулювання державного контролю за нотаріальною

діяльністю?

? 1) Розробка та затвердження нової концепції реформування інституту нотаріату, яка б враховувала не лише сучасний стан розвитку суспільних відносин, але також прогнози на майбутнє;

? 2) Прийняття нового Закону України «Про нотаріат», який би в повній мірі відображав загальновизнані принципи латинського нотаріату;

? 3) Оптимізація та уніфікація нормативно-правових актів у сфері контролю за нотаріальною діяльністю з метою досягнення таких основних показників якості законодавства, які цілісність, узгодженість, точність, визначеність, повнота, стабільність, динамічність;

? 4) Забезпечення оптимального балансу дepжавнoгo контролю за нотаріальною діяльністю та внутpiшньoгo cамopeгулювання нотаріального корпусу;

? 5) Чітке законодавче визначення основних напрямів, форм, методів і способів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю, а також системи суб’єктів, наділених контрольними повноваженнями;

? 6) Максимальна законодавча деталізація напрямів, форм, методів і порядку реалізації основних механізмів контролю за нотаріальною діяльністю;

? 7) Розширення меж корпоративного контролю за нотаріальною діяльністю;

? 8) Розширення меж громадського контролю за нотаріальною діяльністю;

? 9) Власний варіант:___________________________________________ .

6. Який спосіб адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю, на Вашу думку, є найбільш оптимальним?

? 1) Існуючий на сьогодні порядок адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю є оптимальним та достатньо ефективним, а тому не потребує докорінного перегляду;

? 2) Необхідно прийняти окремий законодавчий акт, у якому детально прописати мету, основні напрями, систему суб’єктів, форми, методи контролю за нотаріальною діяльністю, права та обов’язки контролюючих і підконтрольних суб’єктів та інші питання;

? 3) У новому Законі України «Про нотаріат» окремий розділ необхідно присвятити закріпленню організаційно-правового механізму контролю за нотаріальною діяльністю, окремі елементи якого більш детально прописати в підзаконних нормативно-правових актах;

? 4) Всі елементи механізму контролю за нотаріальною діяльністю, які потребують адміністративно-правового регулювання, доцільно прописати в підзаконному нормативноправовому акті;

? 5) Власний варіант:___________________________________________ .

7. На Вашу думку, який варіант законодавчого регулювання організаційно- правового механізму здійснення контролю за нотаріальною діяльністю є найбільш оптимальним?

? 1) Необхідно внести зміни до чинного Закону, зокрема, доповнити його новим розділом (Розділ 1-1), який присвятити організаційно-правовому механізму здійснення контролю за нотаріальною діяльністю;

? 2) Усі питання, пов’язані з організаційно-правовим механізмом здійснення контролю за нотаріальною діяльністю доцільно врегулювати на підзаконному рівні;

? 3) Чинне законодавство на сьогодні достатньо повно регулює всі питання, пов’язані з організаційно-правовим механізмом здійснення контролю за нотаріальною діяльністю;

? 4) Власний варіант:___________________________________________ .

8. Як ви розцінюєте стан правового регулювання адміністративно-правового статусу Нотаріальної палати України?

? 1) Чинне законодавство на сьогодні достатньо повно регулює всі питання, пов’язані з адміністративно-правовим статусом Нотаріальної палати України;

? 2) Необхідно посилити законодавче регулювання адміністративно-правового статусу Нотаріальної палати України, зокрема, шляхом закріплення її контрольних повноважень в окремій статті Закону;

? 3) Необхідно посилити правове регулювання адміністративно-правового статусу Нотаріальної палати України, зокрема, шляхом закріплення її контрольних повноважень в окремому підзаконному акті;

? 4) Усі питання, пов’язані з організаційно-правовим механізмом здійснення контролю за нотаріальною діяльністю доцільно врегулювати на підзаконному рівні;

? 5) Власний варіант: .

9. На Вашу думку, які перспективи розвитку громадського контролю за нотаріальною діяльністю?

? 1) Даний вид контролю на сьогодні повністю ігнорується законодавцем, а тому громадськість неправомірно позбавлена законодавчих важелів впливу на один із найбільш важливих правозахисних інститутів;

? 2) Даний вид контролю на сьогодні розвинений на належному і має всі необхідні законодавчі передумови для подальшого розвитку і вдосконалення;

? 3) Зважаючи на особливу природу інституту нотаріату, він не потребує здійснення громадського контролю та не передбачає втручання громадськості;

? 4) Власний варіант: .

10. На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності здійснення контролю за нотаріальною діяльністю?

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ

Додаток Б

Зведені дані

результатів соціологічного опитування представників нотаріального корпусу та представників контролюючих суб’єктів з питань удосконалення адміністративно-правових засад здійснення контролю за нотаріальною діяльністю, проведеного в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні»

Всього опитано:

- 350 представників нотаріального корпусу - нотаріусів та помічників нотаріусів

- 200 представників контролюючих суб’єктів - службових осіб Міністерства юстиції України

та його територіальних підрозділів

№ з/п Питання представники нотаріального корпусу представники контролюючих суб’єктів
Кіль-кість

осіб

Питома вага у % Кіль-кість

осіб

Питома вага у %
1 Чи задовільним Ви вважаєте сучасний стан адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю?
Так, задовільний, оскільки прийняті за останні роки нормативно-правові акти усунули практично всі існуючі прогалини, пов’язані із реалізацією контрольних повноважень у сфері нотаріальної діяльності 95 27 52 26
Ні, не задовільний, оскільки чинні на сьогодні нормативно-правові акти не в повній мірі регулюють реалізацію контрольних повноважень у сфері нотаріальної діяльності, у зв’язку з чим ефективність державного контролю в цій сфері залишається низькою 238 68 142 71
Власний варіант 17 5 6 3
2 Який шлях розвитку вітчизняного інституту нотаріату, на Вашу думку, на сьогодні є найбільш перспективним?
Розвиток вітчизняного інституту нотаріату має йти обраним раніше шляхом - впровадження в національну правову систему основних принципів нотаріату «латинського типу» 343 98 190 95
Оскільки впровадження в національну правову систему моделі нотаріату «латинського типу» останніми роками призвела до зниження якості наданих нотаріальних послуг, необхідно розглянути доцільність переходу до іншої моделі 4 1 6 3
Власний варіант 3 1 4 2
3 Який механізм реформування вітчизняного нотаріату, на Вашу думку, є найбільш прийнятним?
Проведення радикальних і швидких реформ 203 58 72 36
Поступове, планомірне впровадження окремих елементів позитивного зарубіжного досвіду 137 39 126 63
Власний варіант 10 3 2 1
4 На Вашу думку, якими недоліками характеризується сучасний стан нормативноправового регулювання державного контролю за нотаріальною діяльністю?
Відсутність адекватної сучасним тенденціям розвитку суспільних відносин концепції реформування інституту нотаріату 242 69 78 39
Наявність численних недоліків, прогалин і протиріч в нормативно-правових актах, які визначають межі державного контролю за нотаріальною діяльністю; 249 71 90 45
Фрагментарність і суперечливість нормативно- правових актів, які регулюють порядок проведення 213 61 56 28
перевірок дотримання встановленого порядку здійснення нотаріальної діяльності;
Тенденція до поступового звуження обсягу професійних прав нотаріусів, а також відсутність реальних гарантій забезпечення нотаріальної діяльності; 224 64 84 42
Обмеження можливостей корпоративного контролю за нотаріальною діяльністю; 182 52 54 27
Декларативний характер більшості закріплених в Законі механізмів контролю за нотаріальною діяльністю; 172 49 162 81
Невідповідність обсягу контрольних повноважень, якими наділені органи державної влади, тому рівню повноважень, якими наділені нотаріуси; 108 31 108 54
Відсутність деталізації в підзаконних нормативно- правових актах деяких механізмів контролю за нотаріальною діяльністю; 116 33 122 61
Нечіткість та суперечливість деяких підзаконних нормативно-правових актів і їх невідповідність Закону; 217 62 76 38
Відсутність ефективних та достатніх механізмів впливу на нотаріусів, які допускають порушення встановленого порядку здійснення нотаріальної діяльності; 154 44 136 68
Обмеження можливостей громадського контролю за нотаріальною діяльністю; 140 40 198 54
Власний варіант 14 4 16 8
5 На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою удосконалення нормативно-правового регулювання державного контролю за нотаріальною діяльністю?
Розробка та затвердження нової концепції реформування інституту нотаріату, яка б враховувала не лише сучасний стан розвитку суспільних відносин, але також прогнози на майбутнє 273 78 164 82
Прийняття нового Закону України «Про нотаріат», який би в повній мірі відображав загальновизнані принципи латинського нотаріату 319 91 172 86
Оптимізація та уніфікація нормативно-правових актів у сфері контролю за нотаріальною діяльністю з метою досягнення таких основних показників якості законодавства, які цілісність, узгодженість, точність, визначеність, повнота, стабільність, динамічність 231 66 142 71
Забезпечення оптимального балансу дepжавнoгo контролю за нотаріальною діяльністю та внутpiшньoгo cамopeгулювання нотаріального корпусу 203 58 132 66
Чітке законодавче визначення основних напрямів, форм, методів і способів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю, а також системи суб’єктів, наділених контрольними повноваженнями 284 81 148 74
Максимальна законодавча деталізація напрямів, форм, методів і порядку реалізації основних механізмів контролю за нотаріальною діяльністю 252 72 118 59
Розширення меж корпоративного контролю за нотаріальною діяльністю 193 55 142 71
Розширення меж громадського контролю за нотаріальною діяльністю 277 79 102 51
Власний варіант 21 6 8 4
6 Який спосіб адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю, на Вашу думку, є найбільш оптимальним?
Існуючий на сьогодні порядок адміністративно - правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю є оптимальним та достатньо ефективним, а тому не потребує докорінного перегляду 35 10 12 6
Необхідно прийняти окремий законодавчий акт, у якому детально прописати мету, основні напрями, систему суб’єктів, форми, методи контролю за нотаріальною діяльністю, права та обов’язки контролюючих і підконтрольних суб’єктів та інші питання 74 21 34 17
У новому Законі України «Про нотаріат» окремий розділ необхідно присвятити закріпленню організаційно-правового механізму контролю за нотаріальною діяльністю, окремі елементи якого більш детально прописати в підзаконних нормативно-правових актах 168 48 82 41
Всі елементи механізму контролю за нотаріальною діяльністю, які потребують адміністративно - правового регулювання, доцільно прописати в подзаконному нормативно-правовому акті 101 29 64 32
Власний варіант 25 7 10 5
7 На Вашу думку, який варіант законодавчого регулювання організаційно-правового механізму здійснення контролю за нотаріальною діяльністю є найбільш оптимальним?
Необхідно внести зміни до чинного Закону, зокрема, доповнити його новим розділом (Розділ 1 - 1), який присвятити організаційно-правовому механізму здійснення контролю за нотаріальною діяльністю 213 61 134 67
Усі питання, пов’язані з організаційно-правовим механізмом здійснення контролю за нотаріальною діяльністю доцільно врегулювати на підзаконному рівні 88 25 40 20
Чинне законодавство на сьогодні достатньо повно регулює всі питання, пов’язані з організаційно - правовим механізмом здійснення контролю за нотаріальною діяльністю 45 13 20 10
Власний варіант 4 1 6 3
8 Як ви розцінюєте стан правового регулювання адміністративно-правового статусу Нотаріальної палати України?
Чинне законодавство на сьогодні достатньо повно регулює всі питання, пов’язані з адміністративно - правовим статусом Нотаріальної палати України 87 25 60 30
Необхідно посилити законодавче регулювання адміністративно-правового статусу Нотаріальної палати України, зокрема, шляхом закріплення її контрольних повноважень в окремій статті Закону 150 43 112 56
Необхідно посилити правове регулювання адміністративно-правового статусу Нотаріальної палати України, зокрема, шляхом закріплення її контрольних повноважень в окремому підзаконному акті 74 21 18 9
Усі питання, пов’язані з організаційно-правовим механізмом здійснення контролю за нотаріальною 21 6 8 4
діяльністю доцільно врегулювати на підзаконному рівні
Власний варіант 17 5 2 1
9 На Вашу думку, які перспективи розвитку громадського контролю за нотаріальною діяльністю?
Даний вид контролю на сьогодні повністю ігнорується законодавцем, а тому громадськість неправомірно позбавлена законодавчих важелів впливу на один із найбільш важливих правозахисних інститутів 200 57 130 65
Даний вид контролю на сьогодні розвинений на належному і має всі необхідні законодавчі передумови для подальшого розвитку і вдосконалення 98 28 54 27
Зважаючи на особливу природу інституту нотаріату, він не потребує здійснення громадського контролю та не передбачає втручання громадськості 38 11 12 6
Власний варіант 14 4 4 2
10 На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності здійснення контролю за нотаріальною діяльністю? 133 38 102 51

Додаток В

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ НОТАРІАЛЬНИХ КОНТОР ПО УКРАЇНІ СТАНОМ НА 01.01.2016

п/п

Назва регіону Кількість

державних

нотаріальних

контор

Кількість

державних

нотаріусів

за

штатним

розписом

Кількість

державних

нотаріусів,

що

працюють

(гр. 2)

Кількість вакансій на посаду державного нотаріуса (гр.2 - гр.3) Кількість консультантів за штатним розписом Кількість консультантів, що працюють (гр. 5) Кількість вакансій на посаду консультанта р5 - гр6) Необхідність

матеріально-

технічного

забезпечення

Потреба у ремонті приміщення ДНК Потреба у забезпеченні новим

приміщенням

ДНК

поточний капітальний
1 Вінницька 34 53 48 5 28 28 0 0 0 5 1
2 Волинська 21 34 28 6 12 12 0 0 1 0 0
3 Дніпропетровська 48 89 86 3 42 41 1 0 2 0 0
4 Донецька 73 122 84 38 26 26 0 73 68 5 35
5 Житомирська 26 37 23 14 25 25 0 0 5 0 3
6 Закарпатська 15 30 25 5 20 19 1 15 2 2 1
7 Запорізька 31 43 34 9 33 30 3 2 1 0 0
8 Івано-Франківська 22 29 24 5 21 21 0 3 7 0 3
9 Київська 42 66 58 8 41 41 0 0 4 0 2
10 Кіровоградська 26 38 34 4 19 18 1 0 0 0 0
11 Луганська 46 51 19 32 43 18 25 27 0 0 27
12 Львівська 36 65 60 5 29 29 0 0 4 3 0
13 Миколаївська 27 46 44 2 29 29 0 6 4 0 1
14 Одеська 33 67 59 8 34 30 4 0 1 1 0
15 Полтавська 37 50 39 11 27 27 0 37 28 0 0
16 Рівненська 19 28 27 1 18 18 0 19 6 0 0
17 Сумська 27 36 29 7 22 22 0 27 3 0 2
18 Тернопільська 21 36 33 3 16 16 0 0 21 0 1
19 Харківська 39 107 96 11 42 41 1 0 10 5 2
20 Херсонська 23 27 27 0 26 26 0 0 4 0 0
21 Хмельницька 25 35 30 5 10 10 0 0 1 0 0
22 Черкаська 26 36 28 8 21 21 0 0 6 0 2
23 Чернівецька 16 19 17 2 15 15 0 0 0 1 0
24 Чернігівська 27 45 35 10 32 29 3 0 0 3 0
25 м. Київ 15 114 102 12 33 31 2 15 3 3 2
ВСЬОГО 755 1303 1089 214 664 623 41 224 178 28 82

Додаток Г

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УСТАНОВ НОТАРІАТУ ПО УКРАЇНІ ЗА 12 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ

п/п

Звітний період Кількість

державних

нотаріальних

контор

Кількість державних нотаріусів в ДНК за штатним розписом Кількість осіб, що працюють в ДНК на посаді державного нотаріуса (з гр. 3) Кількість вакансій в ДНК на посаду державних нотаріусів (гр.3 - гр.4) Кількість консультантів в ДНК за штатним розписом Кількість осіб, що працюють в ДНК на посаді консультанта (з гр. 6) Кількість вакансій в ДНК на посаду консультантів (гр. 6 - гр. 7) Кількість держнотконтор, в яких є вакансії на посаду державних нотаріусів Кількість держнотконтор, в яких усі посади державних нотаріусів є вакантними Кількість держнотконтор, що не

функціонують (з Гр. 10)

1. АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Вінницька 34 53 48 5 28 28 0 5 2 0
3. Волинська 21 34 28 6 12 12 0 6 3 0
4. Дніпропетровська 48 89 86 3 42 41 1 1 2 0
5. Донецька 73 122 84 38 26 26 0 29 18 17
6. Житомирська 26 37 23 14 25 25 0 12 6 0
7. Закарпатська 15 30 25 5 20 19 1 5 0 0
8. Запорізька 31 43 34 9 33 30 3 9 8 0
9. Івано-

Франківська

22 29 24 5 21 21 0 5 2 0
10. Київська 42 66 58 8 41 41 0 8 1 1
11. Кіровоградська 26 38 34 4 19 18 1 4 3 0
12. Луганська 46 51 19 32 43 18 25 32 30 0
13. Львівська 36 65 60 5 29 29 0 5 4 0
14. Миколаївська 27 46 44 2 29 29 0 2 1 0
15. Одеська 33 67 59 8 34 30 4 8 4 0
16. Полтавська 37 50 39 11 27 27 0 11 10 0
17. Рівненська 19 28 27 1 18 18 0 1 1 0
18. Сумська 27 36 29 7 22 22 0 6 5 0
19. Тернопільська 21 36 33 3 16 16 0 3 2 0
20. Харківська 39 107 96 11 42 41 1 9 3 0
21. Херсонська 23 27 27 0 26 26 0 0 0 0
22. Хмельницька 25 35 30 5 10 10 0 5 2 0
23. Черкаська 26 36 28 8 21 21 0 8 4 0
24. Чернівецька 16 19 17 2 15 15 0 2 2 2
25. Чернігівська 27 45 35 10 32 29 3 9 4 0
26. м. Київ 15 114 102 12 33 31 2 8 0 0
ВСЬОГО 755 1303 1089 214 664 623 41 193 117 20

№2

п/п

Назва регіону Кількість

нотаральних

округів

Загальна кількість осіб, які зареєстрували приватну нотаріальну діяльність станом на дату звіту Кількість осіб, що зареєстрували приватну нотаріальну діяльність протягом звітного періоду Кількість осіб, що припинили приватну нотаріальну діяльність протягом звітного періоду Кількість нотаріальних округів повністю не забезпечених послугами приватних нотаріусів Кількість осіб, які на дату звіту пройшли стажування в ДНК або в приватного нотаріуса та не складали

кваліфікаційного іспиту

Кількість осіб, які на дату звіту проходять стажування в ДНК або в приватного нотаріуса Кількість осіб, які на дату звіту пройшли

стажування в ДНК або в приватного нотаріуса

Кількість проведених кваліфікаційною комісією

кваліфікаційних іспитів осіб, які пройшли стажування в ДНК або в приватного нотаріуса

1. АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Вінницька 28 140 6 3 0 0 0 0 0
3. Волинська 20 111 0 0 1 0 0 0 0
4. Дніпропетровська 35 411 13 15 0 0 0 0 0
5. Донецька 43 266 9 65 4 0 0 0 0
6. Житомирська 27 103 3 5 3 0 0 0 0
7. Закарпатська 15 163 2 5 0 0 0 0 0
8. Запорізька 25 195 9 6 3 6 0 6 0
9. Івано-Франківська 19 151 2 1 0 0 0 0 0
10. Київська 34 260 23 4 1 0 0 0 0
11. Кіровоградська 25 119 2 6 0 0 0 0 0
12. Луганська 31 141 6 44 0 0 0 0 0
13. Львівська 24 372 13 5 0 0 0 0 0
14. Миколаївська 24 142 0 1 0 0 0 0 0
15. Одеська 33 377 21 5 5 0 0 0 0
16. Полтавська 30 159 6 1 2 2 0 0 0
17. Рівненська 20 125 3 3 0 0 0 0 0
18. Сумська 25 110 5 1 1 2 0 6 0
19. Тернопільська 18 97 1 3 0 2 0 0 0
20. Харківська 31 427 14 11 1 0 0 0 0
21. Херсонська 20 122 6 3 4 0 0 0 0
22. Хмельницька 25 133 2 2 0 0 0 0 0
23. Черкаська 26 89 7 1 1 0 0 0 0
24. Чернівецька 12 81 3 2 0 3 0 3 0
25. Чернігівська 25 107 6 1 3 0 0 0 0
26. м. Київ 1 1296 71 41 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 616 5697 233 234 29 15 0 15 0

п/п

Назва регіону Кількість осіб, які були допущені кваліфікаційною комісією до складання кваліфікаційного іспиту Кількість осіб, щодо яких кваліфікаційною комісією прийняте рішення про допуск до заняття нотаріальною діяльністю (з гр. 21) Кількість звернень, що надійшли до управління юстиції протягом звітного періоду З них звернень, що надійшли через Мін’юст України ( з гр. 23) З них визнано обгрунтованими ( з гр.

23)

Кількість

кримінальних справ, порушених проти нотаріусів протягом звітного періоду

Загальна кількість перевірок держнотконтор та приватних нотаріусів, проведених управлінням юстиції відповідно до ст. 33 Закону України «Про нотаріат» У тому числі, кількість проведених перевірок держнотконтор (з гр. 27)
1. АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Вінницька 0 0 135 16 0 0 72 14
3. Волинська 0 0 46 0 0 6 61 12
4. Дніпропетровська 0 0 285 6 3 0 220 26
5. Донецька 0 0 208 21 1 0 91 40
6. Житомирська 0 0 60 0 0 0 44 10
7. Закарпатська 0 0 47 3 0 0 77 4
8. Запорізька 0 0 96 4 2 0 94 13
9. Івано-Франківська 0 0 68 4 3 1 77 11
10. Київська 0 0 117 1 1 3 103 21
11. Кіровоградська 0 0 85 1 0 0 95 24
12. Луганська 0 0 60 20 0 0 48 15
13. Львівська 0 0 171 7 1 3 128 11
14. Миколаївська 0 0 91 5 0 0 83 15
15. Одеська 0 0 204 4 2 1 151 9
16. Полтавська 0 0 176 28 0 0 103 22
17. Рівненська 0 0 48 3 0 0 58 8
18. Сумська 0 0 72 1 2 0 53 10
19. Тернопільська 0 0 50 15 0 0 76 15
20. Харківська 0 0 263 71 5 1 157 13
21. Херсонська 0 0 78 3 4 0 77 14
22. Хмельницька 0 0 48 4 0 0 89 15
23. Черкаська 0 0 75 6 2 0 51 10
24. Чернівецька 0 0 28 2 0 0 62 10
25. Чернігівська 0 0 65 1 0 1 40 9
26. м. Київ 0 0 453 147 8 0 260 6
ВСЬОГО 0 0 3029 373 34 16 2370 357

п/п

Назва регіону У тому числі, кількість проведених перевірок приватних нотаріусів (з гр. 27) Кількість доган, винесених державним нотаріусам, у зв’язку з порушенням ними вимог чинного законодавства Кількість приватних нотаріусів, нотаріальна діяльність яких зупинялась у зв’язку з порушенням ними вимог чинного законодавства Кількість подань про анулювання свідцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю направленого до Мінюсту протягом звітного періоду Сума державного мита, стягнутого державними нотаріусами ДНК (без урахування ДН архїву)

рн.)

Сума коштів, отриманих за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг (з урахуванням ДН архіву)

рн.)

Кількість запитів щодо надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, розглянутих управлінням юстиції.
1. АР Крим 0 0 0 0 0 0 0
2. Вінницька 58 3 2 1 2 080 833 4 868 837 71
3. Волинська 49 1 3 0 988 254 1 755 913 21
4. Дніпропетровська 194 3 30 1 8 631 489 7 453 327 225
5. Донецька 51 3 0 1 3 433 816 6 128 328 185
6. Житомирська 34 0 2 0 1 315 141 2 886 682 70
7. Закарпатська 73 4 11 0 1 060 196 1 791 855 6
8. Запорізька 81 3 14 1 1 484 319 9 307 038 272
9. Івано-Франківська 66 2 2 0 1 386 396 3 491 580 37
10. Київська 82 3 18 1 6 268 207 4 031 213 52
11. Кіровоградська 71 2 3 1 1 543 982 5 171 056 37
12. Луганська 33 3 18 5 929 133 2 672 097 72
13. Львівська 117 1 9 1 4 755 304 6 457 314 41
14. Миколаївська 68 1 3 1 1 236 762 3 887 812 91
15. Одеська 142 2 15 1 7 200 416 6415 148 312
16. Полтавська 81 1 1 0 2 411 729 5 335 624 111
17. Рівненська 50 0 2 1 731 934 2 533 639 11
18. Сумська 43 0 1 0 1 668 096 3 922 726 63
19. Тернопільська 61 0 1 0 812 955 4 326 820 9
20. Харківська 144 1 10 0 3 975 454 9 991 881 184
21. Херсонська 63 1 3 0 2 162 844 4 113 397 23
22. Хмельницька 74 1 2 0 1 664 895 6 634 419 153
23. Черкаська 41 1 2 1 2 445 413 6 215 113 30
24. Чернівецька 52 2 1 0 818 167 536 207 22
25. Чернігівська 31 1 3 0 1 508 308 3 541 270 88
26. м. Київ 254 0 60 2 4 574 987 7 160 385 148
ВСЬОГО 2013 39 216 18 65 089 030 120 629 681 2334

Додаток Д

Інформаційно-аналітичні матеріали про підсумки роботи установ нотаріату за 12 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (на прикладі Головного територіального управління юстиції у місті Києві)

1. Кількісний склад управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві, кількість вакансій в управлінні, причини тривалого не заповнення вакансій.

Відповідно до штатного розпису кількісний склад Управління з питань нотаріату - 38 осіб: начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату, начальник відділу аналітично-методичного забезпечення діяльності нотаріату, 27 головних та 8 провідних спеціалістів.

Кількісний склад управління станом на 01.01.2017 - 16 осіб: заступник начальника управління - начальник відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату, начальник відділу аналітично - методичного забезпечення діяльності нотаріату, 13 головних та 1 провідний спеціаліст.

Станом на 01.01.2017 наявні: 1 вакансія начальника управління, 14 вакансій головного спеціаліста та 7 вакансій провідного спеціаліста.

Відповідно до штатного розпису кількісний склад Управління з питань нотаріату - 12 осіб: начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату, начальник відділу аналітично-методичного забезпечення діяльності нотаріату, 7 головних та 2 провідних спеціалістів.

Кількісний склад управління станом на 01.01.2016 - 11 осіб: начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату, начальник відділу аналітично-методичного забезпечення діяльності нотаріату, головних спеціалістів - 6, провідних спеціалістів - 2.

Наявна одна вакансія на посаду головного спеціаліста (проходить стажування на посаду).

2. Загальна кількість державних нотаріальних контор.

Загальна кількість державних нотаріальних контор станом на 01 січня 2017 року - 15.

Загальна кількість державних нотаріальних контор станом на 01 січня 2016року -15.

3. Загальна кількість державних нотаріусів та консультантів, які працюють у державних нотаріальних конторах. Наявність вакансій, з якого часу, причини.

Станом на 01 січня 2017 року штатним розписом Головного територіального управління юстиції у місті Києві передбачено 113 посад державних нотаріусів Київських державних нотаріальних контор, працюють - 101.

В наявності 12 вакантних посад державних нотаріусів в Першій, Другій, Третій, Шостій, Восьмій, Дев’ятій, Одинадцятій, Дванадцятій київських державних нотаріальних конторах. При цьому, 7 посад вакантні тимчасово на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

Штатним розписом передбачено 33 посади консультанта державних нотаріальних контор, на посадах працює 29 осіб. В наявності 4 тимчасово вакантні посади консультанта на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

Вакантні посади державних нотаріусів та консультантів з’явились у зв’язку з відсутністю кандидатів, які виявили б бажання на зайняття цих посад.

З метою заповнення вакантних посад Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві постійно оприлюднюється інформація щодо наявності вакантних посад державних нотаріусів шляхом розміщення на сайті Головного територіального управління юстиції у місті Києві відповідного оголошення.

З особами, які звертаються до управління юстиції за реєстрацією приватної нотаріальної діяльності, проводяться бесіди та надається інформація стосовно вакантних посад державних нотаріусів Київських державних нотаріальних контор та Київського державного нотаріального архіву.

Станом на 01 січня 2016 року штатним розписом Головного територіального управління юстиції у місті Києві передбачено 114 посад державних нотаріусів Київських державних нотаріальних контор, працюють -102.

В наявності 12 вакантних посад державних нотаріусів в Першій, Другій, П’ятій, Сьомій, Восьмій, Дев’ятій, Одинадцятій, Дванадцятій київських державних нотаріальних конторах. При цьому, 10 посад вакантні тимчасово на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

Штатним розписом передбачено 33 посади консультанта державних нотаріальних контор, на посадах працює 31 особа. В наявності 2 вакантні посади консультанта.

Вакантні посади державних нотаріусів та консультантів з’явились у зв’язку з відсутністю кандидатів, які виявили б бажання на зайняття цих посад.

З метою заповнення вакантних посад Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві постійно оприлюднюється інформація щодо наявності вакантних посад державних нотаріусів шляхом розміщення на сайті Головного територіального управління юстиції у місті Києві відповідного оголошення.

З особами, які звертаються до управління юстиції за реєстрацією приватної нотаріальної діяльності, проводяться бесіди та надається інформація стосовно вакантних посад державних нотаріусів Київських державних нотаріальних контор та Київського державного нотаріального архіву.

4. Загальна кількість приватних нотаріусів, діяльність яких зареєстрована управлінням юстиції.

Станом на 01 січня 2017 року по Київському міському нотаріальному округу здійснюють приватну нотаріальну діяльність 1295 приватних нотаріусів, з них протягом 2016 року зареєстровано приватну діяльність 40 осіб.

В звітному періоді припинено приватну нотаріальну діяльність 41 нотаріуса, з них:

- 34 - за власним бажанням;

- 2 - у зв’язку з анулюванням свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

- 3 - у зв’язку зі смертю;

- 2-у зв’язку з неусуненням приватним нотаріусом без поважних причини порушень, передбачених пунктом 1 частини першої статті 29-1 Закону України «Про нотаріат».

Нотаріальний округ послугами приватних нотаріусів забезпечений.

Станом на 01 січня 2016 року по Київському міському нотаріальному округу здійснюють приватну нотаріальну діяльність 1296 приватних нотаріусів, з них протягом 2015 року зареєстровано приватну діяльність 71 особи.

В звітному періоді припинено приватну нотаріальну діяльність 41 нотаріуса, з них:

- 34 - за власним бажанням (Максимкова О.О., Левченко Т.П., Масюк І.Є., Ганчук З.М., Шевченко Л.В., Ромасенко Н.Ф., Ігнатова Г.О., Смірнова Т.Ю., Кісліцина Ю.В., Кондратюк В.С., Давидова Т.М., Бердес М.О., Левінець В.Ю., Школяренко О.О., Кушнір О.Д., Зіненко Н.Л.; Кушнір О.Д., Зіненко Н.Л., Харабаш О.І., Бичкова Т.Д., Волошенюк Л.О., Мисан В.І., Несмашна О.С., Горбенко Ю.Є., Стрижак Я.А., Соколов Ю.Є., Кукоба О.М., Войт А.М., Козьяков Ю.М., Дубенко Н.Г., Іщук І.В., Мазур Р.Л., Юркіна Н.Н., Пашинська О.М.);

- 3 - у зв’язку зі смертю (Соколовський С.П., Крулько М.М.; Швець Л.С.);

- 3 - у зв’язку з неусуненням приватним нотаріусом без поважних причин порушень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 29-1 Закону України «Про нотаріат» (Льовушкін О.Є., Гупалович О.М.; Лихошва Ж.О.);

- 1-у зв’язку зі скасуванням наказу про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (Василина Н.В.).

Нотаріальний округ послугами приватних нотаріусів забезпечений.

5. Кількість проведених перевірок державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, наслідки цих перевірок.

Протягом 2016 року Управлінням з питань нотаріату відповідно до статті 33 Закону України «Про нотаріат» проведено 274 перевірки державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, з них:

- 9 комплексних перевірок організації роботи, дотримання правил нотаріального діловодства та порядку вчинення нотаріальних дій у Київському державному нотаріальному архіві, Першій, Шостій, Сьомій, Восьмій, Десятій, Дванадцятій, Шістнадцятій та Двадцять першій київських державних нотаріальних конторах;

- 238 планових перевірок організації роботи, дотримання правил нотаріального діловодства та порядку вчинення нотаріальних дій приватних нотаріусів;

- 19 позапланових комплексних перевірок приватних нотаріусів;

- 6 контрольних комплексних перевірок приватних нотаріусів;

- 2 позапланові перевірки приватних нотаріусів в межах предмета звернення за дорученням Міністерства юстиції України щодо посвідчення правочинів.

За результатами перевірок 66 приватних нотаріусів зобов’язано підвищити свою кваліфікацію за однією із форм, передбачених Порядком підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів.

У зв’язку з порушеннями вимог чинного законодавства протягом 2016 року зупинялась нотаріальна діяльність 61 приватного нотаріуса, з них:

- 47 - за результатами перевірок приватних нотаріусів;

- 5 - за результатами розгляду звернень;

- 4 - у зв’язку з направленням до Міністерства юстиції України подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

- 2 - за ненадання документів Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві для проведення перевірки;

- 2 - у зв’язку із відсутністю робочого місця;

- 1 - у зв’язку з обранням на несумісну посаду.

По завершенню кожної перевірки з нотаріусами проводились оперативні наради, на яких повідомлялись результати перевірок, за необхідності надавались рекомендації та методична допомога, а також роз’яснювалось право нотаріуса подати начальнику управління юстиції письмові пояснення або заперечення на довідку комісії за результатами перевірки.

Крім того, проведено 69 перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Протягом 2015 року Управлінням з питань нотаріату відповідно до статті 33 Закону України «Про нотаріат» проведено 260 перевірок державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, з них:

- 6 комплексних перевірок організації роботи, дотримання правил нотаріального діловодства та порядку вчинення нотаріальних дій в Другій, Третій, П’ятій, Дев’ятій, Одинадцятій та П’ятнадцятій київських державних нотаріальних конторах;

- 246 планових перевірок організації роботи, дотримання правил нотаріального діловодства та порядку вчинення нотаріальних дій приватних нотаріусів, з них 3 - за дорученням Міністерства юстиції України;

- 8 позапланових повторних перевірок приватних нотаріусів, з них: 4 перевірки - у зв’язку з розглядом звернень за дорученням Міністерства юстиції України, 4 перевірки - у зв’язку з розглядом звернень, що надійшли безпосередньо до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

У зв’язку з надходженням звернень позапланові перевірки проводились:

- щодо посвідчення правочинів - 5;

- щодо оформлення спадкових прав - 2,

- щодо організації роботи - 1.

За результатами перевірок 85 приватних нотаріусів зобов’язано підвищити свою кваліфікацію за однією із форм, передбачених Порядком підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів.

У зв’язку з порушеннями вимог чинного законодавства протягом 2015 року зупинялась нотаріальна діяльність 60 приватних нотаріусів, з них:

- 29 - за результатами планових перевірок приватних нотаріусів;

- 11 - за несвоєчасне внесення інформації до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

- 9 - за результатами розгляду звернень;

- 1 - у зв’язку з направленням до Міністерства юстиції України подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

- 5 - за результатами цільової перевірки Міністерством юстиції України діяльності Головного територіального управління юстиції у місті Києві з питань дотримання вимог Закону України «Про нотаріат» щодо організації нотаріальної діяльності державних та приватних нотаріусів міста Києва, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

- 3 - за відсутність робочого місця;

- 1 - за необгрунтовану відмову приватного нотаріуса від надання Головному територіальному управлінню юстиції у м. Києві документів з метою регулювання організації нотаріальної діяльності;

- 1 - у зв’язку з обранням на несумісну посаду.

По завершенню кожної перевірки з нотаріусами проводились оперативні наради, на яких повідомлялись результати перевірок, за необхідності надавались рекомендації та методична допомога, а також роз’яснювалось право нотаріуса подати начальнику управління юстиції письмові пояснення або заперечення на довідку комісії за результатами перевірки.

Крім того, проведено 38 перевірок суб ’єктів первинного фінансового моніторингу.

6. Дисциплінарна практика, заходи реагування щодо нотаріусів, у роботі яких виявлено порушення.

В грудні 2016 року до державного нотаріуса Чотирнадцятої київської державної нотаріальної контори застосовано захід дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

Протягом 2015 року до державних нотаріусів заходи реагування не застосовувались.

7. Кількість засідань колегій (оперативних нарад), проведених за результатами проведених перевірок, а також з інших питань діяльності нотаріату.

Протягом 2016 року проведено 2 засідання колегії Головного територіального управління юстиції у місті Києві, на яких розглянуто питання «Про підсумки роботи органів нотаріату за 2015 рік», «Про підсумки роботи органів нотаріату за І півріччя 2016 року».

У 2016 році Управлінням з питань нотаріату проведено 53 оперативні наради з питань роботи та планування роботи управління, стану виконавчої дисципліни, розгляду звернень громадян, нарад за результатами перевірок, а також нарад за участю завідувачів Київськими державними нотаріальними конторами та Київського державного нотаріального архіву.

Протягом 2015 року проведено 2 засідання колегії Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

На засіданні колегії 12 березня 2015 року розглянуто питання «Про підсумки роботи органів нотаріату м. Києва за 2014 рік».

На засідання колегії 21 жовтня 2015 року розглянуто питання «Про підсумки роботи органів нотаріату за І півріччя 2015 року».

У 2015 році Управлінням з питань нотаріату проведено 52 оперативні наради з питань роботи та планування роботи управління, стану виконавчої дисципліни, розгляду звернень громадян, нарад за результатами перевірок, а також нарад за участю завідувачів Київськими державними нотаріальними конторами та Київського державного нотаріального архіву.

8. Кількість скарг, що надійшли на розгляд до управління юстиції, з них кількість скарг, визнаних обґрунтованими. Інформація щодо обґрунтованих скарг та заходи реагування до осіб, які допустили порушення чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій.

Протягом 2016 року до Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві надійшло 459 письмових звернень громадян, з них 136 звернень - від Міністерства юстиції України.

Протягом2016 рокудо Головного територіального управління юстиції у місті Києві надійшло 8 обгрунтованих скарг.

Зазначені скарги стосуються дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої А.С., яка у 2015 році реєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартири, що були предметом іпотек, за факторинговими компаніями на підставі статті 37 Закону України «Про іпотеку».

За результатами проведених перевірок встановлено, що реєстраційні дії нотаріуса здійснено з порушенням норм абзаців 2 та 3 частини п’ятої статті 3 та частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції, чинній на момент здійснення реєстраційних дій), абзацу третього пункту 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868), а також положень пунктів 1 та 2 Порядку взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2013 № 607/5.

На виконання доручення начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві від

14.07.2016 № 6/39/9362, згідно наказу Головного територіального управління юстиції у місті Києві від

18.07.2016 № 2112/8, на виконання статті 33 Закону України «Про нотаріат», пункту 13 Порядку проведення перевірки організації нотаріальної роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 року № 357/5, 19 липня 2016 року проведено позапланову комплексну перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої А.С., дотримання нею порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства за період роботи з 29.12.2015 по 19.07.2016.

За результатами проведеної перевірки комісія дійшла висновку, що нотаріальна діяльність приватного нотаріуса Кобелєвої А.С. у зазначений період здійснювалась «незадовільно».

З огляду на викладене, приватного нотаріуса Кобелєву А.С. зобов’язано підвищити кваліфікацію за видом, передбаченим абзацом третім пункту 4 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2014 року № 1422/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2014 року за № 1046/25823.

Крім того, у зв’язку із невідповідністю робочого місця нотаріуса умовам, встановленим Законом України «Про нотаріат», наказом Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 29.07.2016 № 476/6 на підставі пункту 1 частини першої статті 29-1 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна діяльність приватного нотаріуса Кобелєвої А.С. була тимчасово зупинена з 02.08.2016 до усунення недоліку, але не більше як на шістдесят днів.

У зв’язку із усуненням приватним нотаріусом Кобелєвою А.М. недоліків щодо приміщення, яке є її робочим місцем, наказом Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 01.09.2016 № 543/6 приватну нотаріальну діяльність Кобелєвої А.С. було поновлено з 01.09.2016.

Протягом 2015 року до Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві надійшло 453 письмових звернень громадян, з них 147 звернень - від Міністерства юстиції України.

Протягом2015 рокудо Головного територіального управління юстиції у місті Києві надійшло 8 обгрунтованих скарг.

1. Скарга на дії державного нотаріуса Першої київської державної нотаріальної контори при видачі у 2001 році свідоцтва про право на спадщину.

Проведеною в межах компетенції перевіркою встановлено, що при видачі свідоцтва про право на спадщину, нотаріусом у кожному примірнику документа зазначено різну суму грошових коштів, унесених спадкодавцем до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю.

Так, на одному примірнику, відповідно до довідки, зазначено суму 4620 грн. 37 коп., що відповідає сумі, внесеній спадкодавцем до статутного фонду станом на момент смерті.

В примірнику свідоцтва про право на спадщину, викладеному на спеціальному бланку нотаріальних документів, зазначено грошову суму 15401 грн. 25 коп. (33% статутного фонду), яка на момент відкриття спадщини не була внесена спадкодавцем в повному обсязі.

Перевіркою також встановлено, що серію та номер спеціального бланку нотаріальних документів, на якому викладене зазначене свідоцтво про право на спадщину, не записано у графі 5 реєстру для реєстрації нотаріальних дій. На примірнику свідоцтва відсутня відмітка про внесення інформації про видачу спадщини до Єдиного реєстру спадкових справ.

У зв’язку з тим, що свідоцтво про право на спадщину було видане у 2001 році, заходи реагування, передбачені Законом України «Про нотаріат», до державного нотаріуса у 2015 році не вживалися.

Разом з тим, за результатами перевірки державному нотаріусу наголошено на неухильному дотриманні порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства в подальшому та включено її до графіка підвищення кваліфікації на курсах у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

2. Скарга стосується виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу свідоцтва про право на спадщину на квартиру.

Скаржниця повідомляє, що свідоцтво видане у час, коли спір по спадковій справі до майна померлого 29.11.2009 був предметом судового розгляду.

Зазначена обставина знайшла підтвердження в процесі перевірки.

Таким чином, видача свідоцтва відбулася без урахування норм частини четвертої статті 42 Закону України «Про нотаріат» та пункту 3 глави 2 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 2.02.2012 № 296/5 (далі - Порядок), якими встановлено, що за обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду, та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

У зв’язку з виявленими порушеннями порядку вчинення нотаріальних дій та правил ведення нотаріального діловодства до приватного нотаріуса було застосовано заходи реагування, передбачені пунктом 3 частини першої статті 29-1 Закону України «Про нотаріат».

3. Скарга на дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу при посвідченні договору купівлі-продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені.

За результатами проведеної перевірки було встановлено порушення підпункту 2.7 пункту 2 глави 2 розділу ІІ Порядку та підпункту 1.1 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Порядку, оскільки договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 06.03.2015, посвідчено без надання відчужувачем правовстановлюючого документа.

В порушення частини дев’ятої статті 38 Закону України «Про іпотеку», повідомлення боржнику іпотекодерджателем не направлялось.

Крім того, нотаріусом неналежним чином перевірено повноваження представника банківської установи (Голови Правління).

Так, пунктом 14.1 Статуту встановлено, що Голова Правління та головний бухгалтер Банку заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України. Така згода в матеріалах договору відсутня, отже нотаріус не в повному обсязі виконав норму пункту 1 глави 5 розділу І Порядку.

У зв’язку з викладеним, нотаріуса зобов’язано підвищити кваліфікацію на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України.

4. Скарги представника ПП стосуються посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу договору купівлі-продажу нерухомого майна з розстрочкою платежу.

Проведеною в межах компетенції перевіркою обставин скарги встановлено порушення нотаріусом: частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», підпункту 3.4 пункту 3 глави 2 розділу ІІ Порядку, форму посвідчувального напису № 38 додатку 25 до Правил ведення нотаріального діловодства (далі - Правила), пунктів 7.23, 7.30 Правил.

З огляду на викладене, нотаріуса зобов’язано підвищити кваліфікацію за формою, встановленою абзацом третім пункту 4 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року за № 3256/5.

5. Запит слідчого ГУ ДФС у місті Києві стосується договорів купівлі-продажу майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

За результатами проведеної в межах компетенції перевіркою обставин звернення вбачаються ознаки ряда порушень нотаріусом чинного законодавства щодо порядку вчинення нотаріальних дій та правил нотаріального діловодства.

На даний час ці правочини є предметом судового розгляду.

Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві проведено комплексну перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, за результатами якої нотаріальну діяльність нотаріуса було зупинено.

6. Заява представника ПАТ на дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.К.

Проведеною в межах компетенції перевіркою встановлено, що при посвідченні договору купівлі- продажу земельної ділянки нотаріусом порушено норми законодавства, яке регулює порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме, статтю 15 та частину сьому статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункти 94, 95 Порядку державної реєстрацій прав на нерухоме майно» та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868.

На виконання доручення Міністерства юстиції України, працівниками Управління з питань нотаріату було проведено позапланову перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання нею порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

За результатами перевірки нотаріуса зобов’язано підвищити кваліфікацію на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, а також скласти реферат щодо порядку застосування норм законодавства, яке регулює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

7. На виконання доручення Міністерства юстиції України Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві в межах компетенції розглянуто заяву громадянина.

З метою проведення перевірки обставин, викладених в заяві, Управлінням з питань нотаріату витребувано у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу письмові пояснення та копії відповідних документів, що містяться у її справах.

Проведеною в межах компетенції перевіркою обставин звернення встановлено, що 09 вересня 2015 року приватним нотаріусом здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ на нерухоме майно з порушенням вимог абзаців 2, 3 частини 5 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме та їх обтяжень», а також не дотримано вимогу абзацу 1 пункту 8 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868, оскільки приватним нотаріусом для проведення державної реєстрації прав у представника ТОВ не було витребувано заяву, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

У зв’язку з виявленням порушень приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу зобов’язано підвищити кваліфікацією за формою, передбаченою абзацом третім пункту 4 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2014 року № 1422/5.

8. На виконання доручення Міністерства юстиції України від 01.10.2015 Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві в межах компетенції розглянуто скаргу громадянина.

З метою проведення перевірки обставин звернення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу витребувано письмові пояснення та копії відповідних документів.

Вивченням наданих матеріалів встановлено, що 27 липня 2015 року до приватного нотаріуса звернулася представник Товариства з обмеженою відповідальністю із заявою про реєстрацію права власності на предмет іпотеки відповідно до статті 37 Закону України «Про іпотеку».

За результатами перевірки обставин звернення встановлено, що державна реєстрація права власності на предмет іпотеки за ТОВ була здійснена приватним нотаріусом всупереч абзаців другого, третього частини п ’ятої статті 3, частин другої, дев’ятої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Управлінням з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві підготовлено подання на включення до Графіку проведення планових комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства на 2015.

За результатами проведення комплексної перевірки роботи приватного нотаріуса діяльність приватного нотаріуса була зупинена з 14.12.2015 по 25.12.2015.

9. Інформація про порушені кримінальні справи щодо державних і приватних нотаріусів, а також щодо результатів їх розгляду судами (розслідування).

Відповідно наявної в управлінні юстиції інформації протягом звітного періоду кримінальні справи щодо приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу не порушувались.

Протягом звітного періоду, відповідно наявної в управлінні юстиції інформації, кримінальні справи щодо приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу не порушувались.

10. Кількість направлених до Мін’юсту подань про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, з яких підстав.

В 2016 році Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві до Міністерства юстиції України направлено подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Сергеєва О.О., Комендант О.Л., Федотова В.В. та Суперфіна Б.М. з підстав, передбачених підпунктом е) пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат».

В 2015 році Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві до Міністерства юстиції України направлено два подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Дубенко К.М. та Василини Н.В.

11. Кількість проведених семінарів та кількість підготовлених управлінням з питань нотаріату узагальнень, роз’яснень.

Протягом 2016 року проведено 4 семінари для нотаріусів м. Києва, а саме:

- 10 лютого 2016 року за участю директора Департаменту з питань нотаріату Міністерства юстиції України Мартинюк О.А., державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Київській області Тамаєвої В. на тему: «Зміни законодавства, які набрали чинності у зв’язку з прийняттям в новій редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень»;

- 30 березня 2016 року за участю начальника філії ДП «Національні інформаційні системи» по місту Києву та Київській області Шторгіна П.А. на тему: «Зміни в Державному реєстрі речових прав»;

- 31 жовтня 2016 року за участю Сидоренко А.В. - голови відділення Нотаріальної палати України у місті Києві; Марченко В.М. - голови Нотаріальної палати України; Лещенко А.О. - заступника директора Департаменту приватного права, начальника Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації на тему: «Актуальні питання законодавства при роботі з державними реєстрами»;

- 25 листопада 2016 року за участю Сигидина В.М. - заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві; Ромашкіної Т.І. - заступника начальника відділу розгляду звернень у сферах державної реєстрації Управління розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України; Хапатько Є.В. - заступника начальника відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Головного територіального управління юстиції у місті Києві; Коркішко О.В. - начальника відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві на тему: «Внесення змін до законодавства у сфері державної реєстрації (нові накази Міністерства юстиції України, постанови Кабінету Міністрів України, втрата чинності діючими нормативно-правовими актами тощо). Надання роз’яснень з окремих питань законодавства».

Крім того, проведено 2 засідання круглого столу, а саме:

- 16 лютого 2016 року в приміщенні Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації проведено круглий стіл за участю керівництва Головного територіального управління юстиції у місті Києві, керівників відділів державної реєстрації районів міста, ЦНАПів з питань дерегуляції, спрощення процедур державної реєстрації бізнесу та надання адміністративних послуг;

- 25 листопада 2016 року в приміщенні Головного територіального управління юстиції у місті Києві проведено круглий стіл на тему «Практичні аспекти реалізації нового порядку державної реєстрації нерухомості» за участі Сигидина В.М. - заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві; Нікітіна В.В. - заступника начальника Управління розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України - начальника відділу розгляду звернень у сфері державної реєстрації; представників акредитованих суб’єктів державної реєстрації у місті Києві (серед яких: ДП «СЕТАМ», ДП «ДІСЕД», ДП «Укрпошта», КП «Готово»), Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації, Нотаріальної палати України.

Підготовлено 1 відеосемінар на тему: «Поради щодо державної реєстрації прав: системна папка». Ознайомитися з відеосемінаром нотаріуси м. Києва мали змогу на каналі Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві на сервері YouTube.

29 квітня 2016 року за участю технічних працівників ДП «НАІС» проведено безкоштовний online вебінар на тему «Новації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (реєстрація та обробка заяв)».

Підготовлено:

- узагальнення нотаріальної практики з питань посвідчення заповітів подружжя;

- узагальнення з питань прийняття у депозит грошових сум і цінних паперів;

- узагальнення нотаріальної практики з питань порядку посвідчення шлюбних договорів;

- узагальнення на тему: «Вчинення протесту векселя в неплатежі»;

- узагальнення за результатами проведення у липні-грудні 2015 року комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності, дотримання порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства державними та приватними нотаріусами м. Києва;

- узагальнення за результатами проведених у січні-червні 2016 року перевірок організації нотаріальної діяльності приватних та державних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;

- методичні рекомендації щодо складання описів справ (нарядів);

- методичні рекомендації щодо застосування в роботі нотаріусами типової номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса;

- інформаційний лист з питань посвідчення договорів відступлення прав вимоги;

- інформаційний лист стосовно змін в законодавстві щодо проведення державної реєстрації;

- інформаційний лист щодо державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки;

- інформаційний лист щодо порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації;

- інформаційний лист щодо видачі дублікатів договорів іпотеки, за якими відступлено право вимоги, за заявами нового іпотекодержателя;

- інформаційний лист щодо обчислення нотаріусами строків при вчиненні нотаріальних дій;

- інформаційний лист з окремих питань правового режиму реалізації прав власності щодо майна, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях України;

- інформаційний лист щодо запобігання бездомності;

- інформаційний лист щодо направлення реєстраційних справ до належних суб’єктів державної реєстрації прав, які забезпечують їх ведення у паперовій формі;

- інформаційний лист щодо обов’язку складання та надсилання паспортів архіву до Київського державного нотаріального архіву у встановлені законодавством строки;

- інформаційний лист щодо правової позиції Верховного Суду України у справі № 6-2946цс15;

- інформаційний лист щодо встановлення особи громадянина;

- інформаційний лист з питань видачі свідоцтв про придбання предмета іпотеки з прилюдних торгів;

- інформаційний лист щодо використання захищених носіїв особистих ключів;

- інформаційний лист щодо заповнення граф статистичного звіту за формою звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів»;

- інформаційний лист щодо запобігання бездомності;

- інформаційний лист щодо застосування окремих положень статті 8 Закону України «Про нотаріат».

Крім того, Управлінням з питань нотаріату двічі в березні та квітні 2016 року направлено до

Міністерства юстиції України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, які регулюють діяльність у сфері нотаріату.

Під час проведення «гарячих ліній» громадяни отримували відповіді на питання щодо організації діяльності Київських державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, а також роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій.

Згідно Графіку, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 23.12.2015 № 864/6 «Про Громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві», працівниками Управління з питань нотаріату надавались громадянам консультації та відповіді на питання щодо організації діяльності київських державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, а також роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій.

На виконання наказу Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 28.12.2015 № 879/6 «Про затвердження графіків надання статей структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у місті Києві та районними управліннями юстиції у місті Києві для опублікування в газеті «Столична юстиція» на 2016 рік» з метою забезпечення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення Управлінням з питань нотаріату підготовлено 13 статей для опублікування в газеті «Столична юстиція» та на сторінці Головного територіального управління юстиції у місті Києві у мережі Facebook.

Окрім розгляду письмових скарг та заяв, працівниками Управління з питань нотаріату надається інформація та консультації при особистому зверненні громадян до управління юстиції з питань роботи як приватних, так і державних нотаріусів, порядку вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії.

Протягом 2015 року проведено 10 семінарів для державних та приватних нотаріусів м. Києва, а саме:

- 11 березня 2015 року за участю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сидоренка А.В. на тему: «Правові підстави для зняття заборони нотаріусом та припинення обтяжень й іпотеки в Реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо нерухомого майна у день зняття заборони»;

- 25 березня 2015 року за участю в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві Бєлова А.Г., президента Нотаріальної палати України Василини Н.В., начальника відділу адміністрування податків, зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України Федченко Т.А., заступника директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України Копистко О.О. на тему: «Зміни у податковому законодавстві.Оподаткування доходів фізичних осіб. Порядок розрахунку та сплати ЄСВ. Оподаткування професійної діяльності приватних нотаріусів. Оподаткування доходів фізичних осіб від відчуження рухомого та нерухомого майна, отримання спадщини та подарунків. Оподаткування доходів нерезидентів. Військовий збір. Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»;

- 01 квітня 2015 року за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві Зінорука М.М. на тему: «Проведення виїмки нотаріальних документів та обшуку робочого місця нотаріуса»;

- 10 червня 2015 року за участю доцента Київського університету туризму, економіки і права, кандидата юридичних наук Рибачок В.А. на тему: «Актуальні питання нотаріального посвідчення договорів іпотеки»;

- 9 вересня 2015 року за участю - в.о.начальника Головного територіального управління юстиції у місті КиєвіКовтуненко О.А.; заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві Сигидина В.М.; приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сидоренка А.В. на тему «Обговорення проекту Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень». Зміни законодавства, які наберуть чинності у зв’язку з прийняттям зазначеного закону»;

- 28 жовтня 2015 року за участю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Пасічник С.Г. на тему «Повноваження нотаріуса з прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та перспективи розвитку»;

- 4 листопада 2015 року за участю першого заступниканачальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві Ковтуненко О.А.; заступника начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві Сигидина В.М.; начальник відділу реєстрації об’єктів нерухомого майнаУправління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві Кужелева О.М.;начальника Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві Міненка К.В.; начальника Головного територіального управління юстиції у Київській області Герасимчука С.С.; начальника Відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Київській області Фархадова Ф.Г.; начальника філії ДП «Національні інформаційні системи» по місту Києву та Київській області Штогрина П.А. на тему: «Проект Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень». Зміни законодавства, які наберуть чинності у зв’язку з прийняттям зазначеного закону»;

- 12 листопада 2015 року за участю тренера Бізнес Школи PROFI, засновника Школи Асистентів та СекретарівХристини Стецької на тему: «Організація інформації: лад в документах - лад в голові»;

- 25 листопада 2015 року за участю директора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України Бенедисюка С.В.; приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирилюка Д.В. на тему: «Перспективи розширення повноважень нотаріусів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Проблемні аспекти укладання та виконання іпотечних договорів, а також звернення стягнення за ними»;

- 24 грудня 2015 року за участюзаступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві Сигидина В.М.; начальника Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві Міненка К.В.; заступника начальника відділу розгляду звернень та контролю з питань державної реєстрації Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України Нікітіна В.В.; начальника філії ДП «Національні інформаційні системи» по місту Києву та Київській області Штогрина П.А.; представниківУправління державної реєстрації бізнесу Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України на тему: «Зміни законодавства, які наберуть чинності у зв’язку з прийняттям Законів України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Протягом 2015 року для державних нотаріусів київських державних нотаріальних контор проведено 5 семінарів, а саме:

- 18 лютого 2015 року на тему: «Проблемні питання передавання справ до державного нотаріального архіву. Дотримання державними нотаріусами Правил професійної етики нотаріусів України»;

- 18 березня 2015 року на тему: «Заведення спадкової справи. Опис майна та вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, у тому числі що знаходиться в індивідуальному сейфі у банківській установі»;

- 15 квітня 2015 року на тему: «Розірвання договорів дарування та довічного утримання. Припинення договору довічного утримання у зв’язку зі смертю набувача чи відчужувача. Роль нотаріуса при сплаті військового податку»;

- 20 травня 2015 року на тему: «Вимоги законодавства до правовстановлюючих документів, на підставі яких видається свідоцтво про право на спадщину та посвідчується договір відчуження нерухомого майна. Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, що знаходиться на території АР Крим та в зоні проведення А ТО»;

- 17 червня 2015 року на тему: «Проблемні питання що виникають під час державної реєстрації права власності на нерухоме майно».

Крім того, підготовлено 2 відеосемінари циклу «Поради щодо ведення нотаріального архіву» на теми: «Формування спадкових справ», «Описи справ». Ознайомитися з відео семінарами нотаріуси м. Києва мали змогу на каналі Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві на сервері YouTube.

Підготовлено:

- узагальнення нотаріальної практики з питань вчинення виконавчих написів;

- узагальнення за результатами проведення цільової перевірки діяльності Головного територіального управління юстиції у місті Києві з питань дотримання вимог Закону України «Про нотаріат» щодо організації нотаріальної діяльності державних та приватних нотаріусів міста Києва, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;

- узагальнення за результатами проведених у січні-червні 2015 року перевірок організації нотаріальної діяльності приватних та державних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;

- узагальнення нотаріальної практики з питань винесення нотаріусами міста Києва постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій;

- узагальнення на тему: «Порядок реалізації майна банкрута в процедурі ліквідації»;

- методичні рекомендації з питань вжиття заходів щодо охорони спадкового майна;

- методичні рекомендації щодо окремих питань застосування Правил ведення нотаріального діловодства;

- методичні рекомендації щодо порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних

дій;

- інформаційний лист щодо проведення оцінки майна, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

- інформаційний лист щодо особливостей застосування положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат»;

- інформаційний лист щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно забезпечення реалізації права на спадкування;

- інформаційний лист щодо особливостей посвідчення договору довічного утримання (догляду);

- інформаційний лист щодо основних напрямків запобігання бездомності;

- інформаційний лист щодо укладення, реєстрації договору оренди земельної ділянки. Продовження строку дії та поновлення договору оренди земельної ділянки. Надання в суборенду земельної ділянки та орендна плата за землю;

- інформаційний лист з окремих питань порядку застосування норм законодавства у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно при реєстрації прав власності на об’єкти нерухомості;

- інформаційний лист з питань порядку передачі в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- інформаційний лист щодо несанкціонованого втручання в роботу Державних реєстрів;

- інформаційний лист з питань порядку вчинення правочинів щодо майна, право власності та/або право користування яким мають малолітні/неповнолітні діти;

- інформаційний лист щодо задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки;

- інформаційний лист щодо видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно на підставі дубліката правовстановлюючого документа;

- інформаційний лист щодо виконання нотаріусами повноважень по реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

- інформаційний лист щодо дотримання вимог чинного законодавства щодо організації роботи нотаріусів;

- інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації нотаріусів;

- інформаційний лист щодо посвідчення договорів пожертви;

- інформаційний лист щодо здійснення державної реєстрації права власності на майно на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя;

- інформаційний лист щодо застосування норм чинного законодавства в нотаріальній практиці;

- інформаційний лист щодо запобігання бездомності.

Згідно Графіку, затвердженого наказом Головного управління юстиції у м. Києві № 609 від 11 грудня 2014 року «Про Громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному управлінні юстиції у м. Києві», а також під час проведення «гарячих ліній» працівниками Управління з питань нотаріату надавались громадянам консультації та відповіді на питання щодо організації діяльності київських державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, а також роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій.

На виконання наказу Головного управління юстиції у м. Києві № 594/6 від 09 грудня 2014 року «Про затвердження графіків виступів у засобах масової інформації структурних підрозділів Головного управління юстиції у м. Києві на 2015 рік» з метою забезпечення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення Управлінням з питань нотаріату підготовлено 12 статей для опублікування в газеті «Столична юстиція» та веб-сайті Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Окрім розгляду письмових скарг та заяв, працівниками Управління з питань нотаріату надається інформація та консультації при особистому зверненні громадян до управління юстиції з питань роботи як приватних, так і державних нотаріусів, порядку вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії.

12. Відомості щодо проходження стажування в державних нотаріальних конторах або у приватного нотаріуса.

На дату складання звіту стажування в державних нотаріальних конторах та у приватних нотаріусів не проводиться.

На дату складання звіту стажування в державних нотаріальних конторах та у приватних нотаріусів не проводиться.

13. Сума державного мита, стягнутого нотаріусами Київських державних нотаріальних контор протягом звітного періоду.

За 12 місяців 2016 року державними нотаріальними конторами стягнуто державного мита -

3 924 586 грн. 44 коп.

За 12 місяців 2015 року державними нотаріальними конторами стягнуто державного мита -

4 574 987 грн. 37 коп.

14. Сума коштів, отриманих за надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву додаткових платних послуг.

За 12 місяців 2016 року державними нотаріальними конторами та Київським державним нотаріальним архівом отримано коштів за надання додаткових платних послуг - 7 699 239 грн. 90 коп.

За 12 місяців 2015 року державними нотаріальними конторами та Київським державним нотаріальним архівом отримано коштів за надання додаткових платних послуг - 7160 385 грн. 34 коп.

15. Стан матеріально-технічного забезпечення державних нотаріальних контор. Необхідність нових приміщень для держнотконтор або їх ремонту (окремо капітального та поточного).

Станом на 01.01.2017матеріально-технічного забезпечення потребували всі державні нотаріальні контори.

Поточного ремонту потребують - 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21 Київські державні нотаріальні контори.

Капітального ремонту потребують - 2, 6, 15 Київські державні нотаріальні контори.

Станом на 01.01.2016матеріально-технічного забезпечення потребували всі державні нотаріальні контори.

Поточного ремонту потребують - 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21 Київські державні нотаріальні контори.

Капітального ремонту потребують - 2, 6, 15 Київські державні нотаріальні контори.

16. Стан організації нотаріального архіву. Потреба у нових приміщеннях, завантаженість архівосховища нотаріальними документами, прийнятими на зберігання. Кількість прийнятих на зберігання нотаріальних документів від державних та приватних нотаріусів. Кількість вчинених нотаріальних дій. Сума державного мита, стягнутого державними нотаріусами архіву за вчинення нотаріальних дій.

Станом на 01.01.2017 року:

Кількість державних нотаріусів за штатним розписом - 3. Кількість державних нотаріусів, що працюють - 1. Наявні 2 вакантні посади державного нотаріуса.

Кількість консультантів за штатним розписом - 5. Кількість консультантів, що працюють - 2. Наявні 3 вакантні посади консультантів.

Приміщення Київського державного нотаріального архіву потребує поточного ремонту. Завантаженість архівосховища нотаріальними документами, прийнятими на зберігання - 80%.

На дату складання звіту Київським державним нотаріальним архівом всього утворено 278 фондів.

За 2016 рік кількість вчинених нотаріальних дій - 135, при цьому стягнуто державного мита 68 грн. 85 коп.

Станом на 01.01.2016року:

Кількість державних нотаріусів за штатним розписом - 5. Кількість державних нотаріусів, що працюють - 0. Наявні 5 вакантних посад державного нотаріуса.

Кількість консультантів за штатним розписом - 5. Кількість консультантів, що працюють - 3. Наявні 2 вакантні посади консультантів.

Приміщення Київського державного нотаріального архіву потребує поточного ремонту. Завантаженість архівосховища нотаріальними документами, прийнятими на зберігання - 80%.

На дату складання звіту Київським державним нотаріальним архівом всього утворено 244 фонди.

Кількість вчинених нотаріальних дій - 185, при цьому стягнуто державного мита 94 грн. 35 коп.

17. Відомості з питань діяльності ЕК Головного управління юстиції з питань нотаріату

На засіданнях Експертної комісії Головного територіального управління юстиції у місті Києві з питань нотаріату протягом 2016 року розглядались питання схвалення описів справ приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, про що складено 24 протоколи.

На засіданнях Експертної комісії Головного територіального управління юстиції у місті Києві з питань нотаріату протягом 2015 року розглядались питання схвалення описів справ приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, про що складено 11 протоколів.

Додаток Е

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Науково-дослідного інституту публічного права.

доктор юридичних 26.01.2017 р.

АКТ

—--- у; */ \ , .

впровадження результатів дисертацій здобувана наукового ступеня кандидата юрм.нічних наук Мартишок Олени Антонівни на тему «Адміністративно-правові засади здійсненна контролю за ноіаріа.іьною * діяльністю в Україні» у наукову діяльність

Науково-дослідного інституту публічного права

Комісія у складі: директора Інституту, доктора юридичних наук, професора І алунька В.В.. завідувача відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт, кандидата юридичних наук Куркової К.М.. завідувача відділу проблем виробничого підприємництва та міжнародної торгівлі кандидата юридичних наук Оксіня IUO.. склала цей акт про тс. що матеріали дисертацій Мартишок Олени Антонівни на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні» (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю і 2.00.07 — адміністративне право і процес: фінансове право: інформаційне право» мають необхідний теоретичний, методологічний рівень і практичну значимість, використовуються > науково-дослідній роботі наукових відділів Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення заі-альнотсоретичннх і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення тсоретико-методологічних проблем науки адміністративного прана. а також використовуються Інститутом в межах реалізації гем наукових досліджень «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб'єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації XsOl 15U005495).

Використання результатів дисертацій сприятиме активізації та підвищенню ефективності наукової діяльності наукових працівників наукових відділів Науково- дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК

Результати дисертацій Мартннюк Олени Антонівни на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні» на здобуття наукової о ступеня кандидата юридичних наук вважати впровадженими в наукову діяльність Науково- дослідною інституту публічного правії під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права.

Оксіиь В. Ю.

Куркова К. М.

Завідувач відділу науково-правових експертиз та іяконопроскітип Науково-дослідного інституту публічного права, кандидат юридичних наук

Завідувач відділу проблем виробничого підприємництва та міжнародної торгівлі

Науково-дослідною інституту публічного права, кандидат юридичних наук

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

SCIENTIFIC INSTITUTE OF PUBLIC LAW

2 a, Kirpy str., Kyiv, 03035 Tel.+38 044 228-1031 E-mail: sipl@email.ua sipl@i.ua www.sipl.com.ua

ІНСТИТУТ

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

вул. Г.Кірпи, 2 А, м.Київ, 03035 Тел. 044 228-1031 E-mail: sipl@email.ua sipl@i.ua www.sipl.eom.ua

ВІД

Ze Of ZGf-X wsjf/l-ft. Ha№

ДОВІДКА

про використання результатів дисертацій Мартишок Олени Антонівни на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні»

Повідомляємо спеціалізованій вченій раді, що результати дисертацій Мартишок Олени Антонівни на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні» стосуються проблем нормативно-правового забезпечення здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні нормами адміністративного права. Результати дисертації використовуються Інститутом під час досліджень в межах НДР «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації №0115U005495).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» кандидат юрш^чннх наук, доцент

АЛ. Терещенко

01.03. 2037 р.

АКТ R

впровадження результатів дисертаційного дослідження ідо Увача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» Мартинюк Олени Антонівни «Адміністративно правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право у наукову діяльність Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародною університету розвитку людини «Україна»

Комісія у складі: заступника директора - начальника відділу

навчально-методичної роботи Інституту права та СуС"‘^Х ^Д"^и Університету «Україна», кандидата юридичних наук Орловської Ірини Григорівни (голова); завідувача кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин . іпвсрсіпс «Україна» доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПР H України Олефіра Віктора Івановича; завідувача кафедри

ПИЛ ITUT *4 ---- 1---- І •

акт поо те шо матеріали дисертаційного досліджень здобувала кафедри конституційного, адміністративного права та сошально-гуман.тарних консп'туц • га сусІ,ільиих відносин Університету «Україна»

Мартинюк Олени Антонівни «Адміністративно-правові засади здійснення Мартинюк діяльністю в Украші». поданого на здобуття

Z'kSZ — кандидата юридичних наук з, спеціальності 12.00.07 -

ZTcTaTHHHe право та процес; фінансове право; інформаційне прано адмннстра гіів P Т1|ЧНШІ меТОДОлопчнии рівень . практичну

використовуються у науково-дослідній роботі кафедри

ЗНаЧНМІСТЬ Та ВИ P - __ „„„ та гліпапьнп-іл/мянітяпніпс

адміністративного

к™н^^

доктора юридичних наук. [1]

значимість

конституційного

права та соціально-гуманітарних

Використання результатів дисертаційного ви1Гзадачів,

активізації та підвищенню ефективності наукової конституційного,

о^піпяитіп локтооантів та здобувачів кафедри констатуй

________ ефективності науково, д„ конституційного.

аспірантів, докторантів та здобу вачт кфР Інстятугу

адміністративного права та сошаяьио-гуманітарн ппяия тя суспільних відносин Університету «Україна».

аспірантів, докторантів

адміністративного права та соціолог ;

права та суспільних відносин Університету «Україна»

Результати дисертаційного м

контролю

за

здійснення

Антонівна «Адміністративно-правові ;':"п^пжеИИМи в наукову

нотаріальною діяльністю в Україні», вважати Pp міжнародного

діяльність Інституту права та суспільних відносин Відкрито^

засади

проведення

час

університету розвитку людини 1^ b удосконалення

загальнотеоретичних і галузевих досліджень з

. . • •________ „.Л,тгл ППЯИЯ.

університету

розвитку

людини

ПІД

окремих інститутів адміністративного права

Голова комісії:

1.Г. Орловська

В.1. Олефір

Члени комісії

Ю.О. Фрицькнн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» кандидат юридичних наук, доцент

А.Л. Терешенко

01.03. 20рГ р.

,. АКТ

впровадження результатів дисертаційного дослідження здобувача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально- гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» Мартннюк Олени Антонівни «Адміністративно- правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 — адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право в освітній процес Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Комісія у складі: заступника директора - начальника відділу навчально-методичної роботи Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», кандидата юридичних наук Орловської Ірини Григорівни (голова); завідувача кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України Олефіра Віктора Івановича; завідувача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», доктора юридичних наук, професора Фрицького Юрія Олеговича, склала цей акт про тс, що основні результати дисертаційного дослідження здобувача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально- гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» Мартинюк Олени Антонівни «Адміністративно- правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні», які викладені у її наукових працях:

Мартинюк О.А., Періодизація історії становлення контрольної функції у сфері здійснення нотаріальної діяльності / Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 63-68.

Мартинюк О.А., Сутність та правова природа контролю за нотаріальною діяльністю як функції державного управління / Науковий вісник Херсонського державного університету'. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 3-2. Т. 4. С. 88-92. [2]

Martynyuk Е.А., Purpose and target direction of control over notarial activity // Visegrad journal on human rights. 2015. № 6/2. P. 74-78.

Мартишок O.A., Об’єкт контролю за нотаріальною діяльністю: поняття та характерні риси / Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. №2.С. 131-135.

Мартинюк О.А., Поняття та класифікація суб’єктів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Том 3. С. 84-89.

Мартынюк Е.А., Признаки контроля за нотариальной деятельностью / Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 1. С. .73-77.

Мартинюк О.А., Специфіка організації нотаріальної діяльності в країнах з нотаріальними системами англосаксонського та латинського типів / Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №2. С. 107-111.

несуть у собі теоретичне і праіспічне значення, що полягає в можливості використання положень, рекомендацій і висновків в освітньому процесі за програмою підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Право», проведенні семінарських і практичних занять із зазначених дисциплін, а також під час розробки навчальних і методичних посібників, лекцій і методичних рекомендацій та при удосконаленні вже існуючих та розробці нових навчальних планів і програм до зазначених навчальних дисциплін.

Використання результатів дисертаційного дослідження Мартинюк Олени Антонівни «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні», сприятиме активізації та підвищенню ефективності освітнього процесу й рівня базових і спеціальних знань майбутніх юристів із зазначених дисциплін.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мартинюк Олени Антонівни «Адміністративно- правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні» вважати впровадженими в освітній процес кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» під час викладання дисциплін які викладаються на кафедрі при проведенні семінарських і практичних занять та розробці навчально-методичного забезпечення до

зазначених дисциплін. Голова комісії: І.Г. Орловська
Члени комісії: А В.І. Олсфір
1____ » Ю.О. Фрнцький

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

IHCT ИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА

04453. КііТя. про» IlccrcptftLUMiii, 4. ля. 233-96 01. факе 233 06 OJ.c-maili/AjwrvwraUa guvua

Довідка

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Мартннюк Олени Антонівни у законотворчу діяльність

Інформуємо, що наукові положення дисертаційного дослідження здобувана кафедри конституційного, адміністративного права та соціально- гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» Мартишок Олени Антонівни на тему: «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні» були подані у вигляді обгрунтованих пропозицій до Закон\ України «Про нотаріат», а також до І Іроекту Закону У країни № 2627 «Про нотаріат».

Вважаємо, що положення дисертаційного дослідження Мартинюк Олени Антонівни на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук е актуальним, мають необхідний теоретичний рівень, практичне значення та характеризуються науковою новизною і можуть бути враховані Інститутом законодавства Верховної Ради України у процес вдосконалення чинного законодавства України.

ОЛ. Коп плен ко

Директор Інституту, член-кореснондент HAH України

<< |
Источник: МАРТИНЮК ОЛЕНА АНТОНІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 2. Додатки
 3. ДОДАТК
 4. Продовження додатка W
 5. Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?
 6. Чи можливо залишити без руху апеляційну (касаційну) скаргу через відсутність в якості додатку до неї матеріалу, який повернутий позивачу (заявнику) судом першої (апеляційної) інстанції через порушення правил підсудності чи з інших підстав?
 7. Чи мають право особи, які беруть участь у справі, просити суд касаційної інстанції прийняти додаткові матеріали на підтвердження незаконності судового рішення?
 8. ДОДАТК
 9. ДОДАТК
 10. ДОДАТК
 11. ДОДАТКИ
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. ДОДАТКИ
 16. ДОДАТКИ
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ
 19. ДОДАТКИ
 20. ДОДАТКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -