<<

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: в яких висвітлено основні наукові результати дисертації:

1. Курило Т. С. Корупція в органах нотаріату: стан, тенденції та причини поширення.

Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 3. С. 83-87.

2. Курило Т. С. Адміністративно-правовий статус нотаріуса як

особливого суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією (частина перша). Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Частина 2. С. 123-128.

3. Курило Т. С. Адміністративно-правовий статус нотаріуса як

особливого суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією (частина друга). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6-2. Т. 1. С. 88-92.

4. Курило Т. С. Особливості адміністративної відповідальності

нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією. Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016.

Випуск 41. Т. 3. С. 84-89.

5. Курило Т. С. Особенности объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ст. 172-5 КУоАП, совершаемые нотариусами в Украине. Право и Закон. 2017. № 2. С. 107-112. (Киргизька Республіка).

6. Кигіїо T. S. Location and the role of legal responsibility of notaries in the mechanism of anti-corruption in the sphere of activity of non-commercial activity in Ukraine. Visegrad journal on human rights. 2015. № 6/2. P. 62-66. (Словацька Республіка).

7. Курило Т. С. «Подарунок» як предмет адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП, вчиненого нотаріусом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 2. Т. 3. С. 88-92.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Курило Т. С. Форми корупції в нотаріальній системі.

Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 серп. 2016 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 90-92.

9. Курило Т. С. Специфічні риси корупції в нотаріальній системі. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28-29 жовт. 2016 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. С. 65-67.

10. Курило Т. С. Наслідки поширення корупції в нотаріальній системі. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 10-11 берез. 2017 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 65- 68.

11. Курило Т. С. Передумови поширення антикорупційних обмежень і заборон на сферу надання нотаріальних послуг. Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 лют. 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 58-63.

Додаток Б

ПРОЕКТ

Закон України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов'язані з корупцією»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

1) Статтю 172-4 доповнити ч. 3 наступного змісту:

«Порушення іншими особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, встановлених для них додаткових чи інших спеціальних обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом».

2) частину 3 вважати частиною 4 і викласти в такій редакції:

«Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою ..» і далі за текстом.

3) Примітку до статті 172-4 доповнити новим реченням наступного змісту:

«Суб’єктом правопорушень у частинах третій та четвертій цій статті є також особи, які

зазначені у пунктах 1-5 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» і щодо яких Законом встановлено додаткові чи інші спеціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності».

4) Назву статті 172-5 викласти в такій редакції:

«Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та правил поводження з ними»

5) Частину 1 статті 172-5 викласти в такій редакції:

«Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та правил поводження з ними».

6) Частину 1 статті 172-7 викласти в такій редакції:

«Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення особою без поважних причин у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів ...» і далі за текстом.

7) Статтю 172-7 доповнити ч. 3 наступного змісту:

«Порушення встановленого законом порядку самостійного чи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

8) Частину 3 статті 172-7 вважати частиною 4 і викласти в такій редакції:

«Дії, передбачені частиною першою, другою, або третьою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,» і далі по тексту.

9) Частину 1 статті 172-8 викласти в такій редакції:

«Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах, а також в інтересах інших осіб інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень .» і далі за текстом.

10) Примітку до статті 172-8 викласти в такій редакції:

«Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, 2 частини першої статті 3 та статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» ...» і далі за текстом.

ІІ.

Внести зміни до Закону України «Про запобігання корупції»:

1) Частину 2 статті 23 доповнити новим абзацом наступного змісту:

«Такими, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність є подарунки, які: даруються відкрито, в урочистій обстановці чи під час офіційних заходів, візитів, свят; дарування яких передбачене нормами дипломатичного протоколу, загальновизнаними нормами етикету чи національними традиціями; характер яких відповідає обстановці дарування та приводу, з якого він дарується; розмір яких не перевищує середньостатистичні показники».

2) Пункт 4 частини 1 статті 24 викласти в такій редакції:

«4) невідкладно, але не пізніше одного робочого дня повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції».

3) Абзац 2 частини 2 статті 24 викласти в такій редакції:

«Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка безпосередній керівник або керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації у той же день зобов’язаний скласти акт, який підписується ним та особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок».

4) Статтю 25 доповнити новим абзацом наступного змісту:

«5. У разі якщо Конституцією і законами України для осіб, які зазначені у пунктах 1-5 частини першої статті 3 цього Закону, встановлено додаткові чи інші спеціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується за спеціальними процедурами. Порушення таких заборон кваліфікується як правопорушення, пов’язане з корупцією, і тягне за собою відповідальність, встановлену законом».

5) Четвертий розділ доповнити статтею 25-1 наступного змісту:

«Стаття 25-1. Обмеження, пов’язані із нерозголошенням інформації.

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах або в інтересах інших осіб інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом».

6) Частину 1 статті 26 викласти в такій редакції:

«Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється .» і далі по тексту.

7) Пункт 2 частини 1 статті 28 викласти в такій редакції:

«2) письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня .» і далі по тексту.

8) Статтю 28 доповнити новою частиною 8 наступного змісту:

«8. Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, в умовах реального конфлікту інтересів визнається недійсним і підлягає скасуванню в порядку ст. 67 цього Закону».

9) Статтю 43 виключити з шостого розділу.

ІІІ. Внести зміни до Закону України «Про нотаріат»:

1) Частину 4 статті 3 викласти в такій редакції:

«Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), надавати посередницькі послуги під час укладання договорів, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації)».

2) Частину 1 статті 5 викласти в такій редакції:

«не розголошувати та не використовувати в інший спосіб у своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб інформацію, яка стала відома їм у зв’язку з учиненням нотаріальних дій».

3) Доповнити главу 1 розділу І статтею 5-1 наступного змісту:

«Стаття 5-1. Відповідальність нотаріусів.

У разі вчинення протиправних діянь нотаріуси несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність, установлену законом.

За вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, нотаріуси несуть відповідальність згідно Закону України «Про запобігання корупції».

За невиконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу нотаріуси несуть відповідальність згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій нотаріуса, відшкодовується в порядку, встановленому цим Законом.».

4) Останнє речення статті 9 викласти в такій редакції:

«Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням встановлених цією статтею правил, а також прийняті в умовах реального конфлікту інтересів, є недійсними».

5) Назву статті 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність державного нотаріуса».

6) Назву статті 27 викласти в такій редакції:

«Стаття 27. Цивільно-правова відповідальність приватного нотаріуса».

Додаток В

АНКЕТА

вивчення думки представників нотаріату (державних та приватних нотаріусів, їх помічників, державних службовців Міністерства юстиції України та його територіальних органів) з питань удосконалення інституту адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення,

пов’язані з корупцією

Шановні респонденти!

Просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, що проводиться з метою вироблення рекомендацій з удосконалення інституту адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Анкета анонімна. Ваше прізвище ніде не фіксується. Отримані результати будуть використовуватися в узагальненому вигляді лише з науковою метою.

Для заповнення анкети необхідно прочитати питання та запропоновані варіанти відповідей, вибрати ті з них, що найбільш повно відповідають Вашій думці та поставити відмітку у клітинці біля їх порядкового номера або запропонувати власний варіант.

Ваша допомога буде більш вагомою, якщо Ви намагатиметесь об’єктивно відповідати на поставлені запитання.

1. Яким, на Вашу думку, є рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг?

? 1) Сфера надання нотаріальних послуг є занадто корумпованою;

? 2) Рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг у цілому відповідає загальному

рівню поширеності корупції в інших сферах публічних відносин;

? 3) Сфера надання нотаріальних послуг є менш корумпованою, ніж інші сфери публічних

відносин;

? 4) Корупція у сфері надання нотаріальних послуг відсутня;

? 5) Інша відповідь___________________________________________ .

2. Що Вам відомо про корупцію в системі нотаріату?

? 1) Найбільш корумпованими є державні нотаріуси;

? 2) Найбільш корумпованими є приватні нотаріуси;

? 3) Найбільш корумпованими є інші суб’єкти, які уповноважені надавати нотаріальні

послуги;

? 4) Рівень і масштаби корупції в системі нотаріату не залежать від суб’єкта, який надає

нотаріальні послуги;

? 5) Інша відповідь___________________________________________ .

3. Що Вам відомо про вчинення корупційних правопорушень особами, які надають нотаріальні послуги?

? 1) Мені особисто пропонували неправомірну вигоду під час отримання нотаріальних

послуг;

? 3) Я особисто приймав неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням

нотаріальних послуг;

? 4) Я особисто вимагав неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням

нотаріальних послуг;

? 2) Особи, які звернулись за отриманням нотаріальних послуг, використовували особисті

зв’язки;

? 5) Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних правопорушень моїми

колегами;

? 6) Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень моїми колегами;

? 7) Інша відповідь___________________________________________ .

4. Які з перерахованих причин, на Вашу думку, обумовлюють поширеність корупції у сфері надання нотаріальних послуг?

? 1) Наділення суб’єктів, які надають нотаріальні послуги, різним обсягом повноважень;

? 2) Недоліки діяльності органів, на які, згідно чинного законодавства, покладаються

повноваження з протидії корупції;

? 3) Формальний характер та низька ефективність більшості антикорупційних заходів, які

передбачені чинним законодавством;

? 4) Низький рівень професійної етики нотаріусів та їх прагнення до незаконного особистого

збагачення;

? 5) Сприйняття громадянами і представниками нотаріального корпусу корупції в

нотаріальній системі як невід’ємної складової процесу отримання нотаріальних послуг;

? 6) Сприяння поширенню корупції в нотаріальній системі шляхом надання (пропозиції)

неправомірної вигоди чи використання особистих зв’язків під час отримання нотаріальних послуг;

? 7) Незнання громадянами та представниками нотаріального корпусу вимог

антикорупційного законодавства;

? 8) Низький рівень заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення нотаріусів;

? 9) Переконаність у неможливості притягнення нотаріусів до відповідальності за

порушення антикорупційного законодавства;

? 10) Високий рівень бюрократії та тяганини під час отримання нотаріальних послуг;

? 11) Інша відповідь .

5. Чи звернулися б Ви до правоохоронних органів із відповідним повідомленням у випадку, коли Вам стало відомо про факт порушення антикорупційного законодавства Вашими колегами?

? 1) Так, обов’язково;

? 2) Ні, тому що таке звернення буде без результативним;

? 3) Ні, тому що працівники правоохоронних органів використають таке звернення для

неправомірного особистого збагачення;

? 4) Інша відповідь .

6. На Вашу думку, на скільки ефективними є антикорупційні заходи, які передбачені чинним законодавством і застосовуються з метою протидії корупції в нотаріальній системі?

? 1) Такі антикорупційні заходи є достатньо дієвими і відповідають сучасному рівню та

поширеності корупції в нотаріальній системі;

? 2) Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи є малоефективними, а тому

їх система має бути суттєво розширена і доповнена більш суворими заходами впливу;

? 3) Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи неправомірно обмежують

деякі професійні права і свободи нотаріусів, а тому мають бути скорочені і послаблені;

? 5) Інша відповідь .

7. Яке Ваше особисте ставлення до корумпованості нотаріату?

? 1) Корупція в нотаріаті є звичним і досить поширеним явищем, а тому я сприймаю її

абсолютно нейтрально;

? 2) Корупція в нотаріаті - це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний спосіб

вирішення проблемних питань, а тому я сприймаю її позитивно;

? 3) Без надання неправомірної вигоди нотаріусу неможливо вирішити більшість

проблемних питань, а тому корупція в нотаріаті - об’єктивно необхідна;

? 4) Корупція в нотаріаті - це неприйнятний шлях вирішення питань, а тому я сприймаю її

негативно;

? 5) Інша відповідь___________________________________________ .

8. Як Ви можете оцінити ефективність антикорупційної діяльності суб’єктів, покликаних протидіяти корупції в органах нотаріату?

? 1) Діяльність суб’єктів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є досить

ефективною і такою, що спроможна подолати корупцію в зазначеній сфері;

? 2) Органи, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, виконують свої

обов’язки формально, безініціативно, а тому лише фіксують стан корупції в нотаріаті, а не протидіють їй;

? 3) Діяльність органів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є

неефективною, безсистемною, та деструктивною;

? 4) Інша відповідь___________________________________________ .

9. На які з перерахованих суб’єктів, на Вашу думку, має бути покладено відповідальність за стан протидії корупції в органах нотаріату?

? 1) На вищі органи державної влади (Президента України, ВРУ, КМУ, ВСУ);

? 2) На Мін’юст;

? 3) На прокуратуру;

? 4) На правоохоронні органи;

? 5) На спеціально створені антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП тощо);

? 6) На органи професійного самоврядування нотаріусів;

? 7) На громадськість, у тому числі ЗМІ;

? 8) Інша відповідь___________________________________________ .

10. Чи порушували Ви антикорупційне законодавства під час надання нотаріальних послуг?

? 1) Ні. Я завжди намагаюсь вчасно та якісно надавати нотаріальні послуги, не вимагаючи

від клієнтів додаткових фінансових витрат;

? 2) Так. Я особисто вимагав неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням

нотаріальних послуг;

? 3) Так. Я погодився прийняти запропоновану мені неправомірну вигоду від осіб, які

звернулись за отриманням нотаріальних послуг;

? 4) Під час надання нотаріальних послуг я не вимагаю неправомірну вигоду, водночас,

пропоную клієнту «прискорити» роботу чи подолати певні бюрократичні перешкоди за додаткову плату;

? 5) Особисто я не порушував антикорупційне законодавство, однак мені відомі випадки

вчинення корупційних правопорушень моїми колегами;

? 6) Інша відповідь___________________________________________ .

11. На скільки добре Ви обізнані із положеннями антикорупційного законодавства, а також з вимогами, обмеженнями та заборонами, які ним встановлені для нотаріусів?

? 1) Мені відомі положення антикорупційного законодавства і я добре розумію зміст вимог,

обмежень та заборон, які ним встановлюються для нотаріусів;

? 2) Я не достатньо обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства, а також не

розумію деяких вимог, обмежень та заборон, які ним встановлені для нотаріусів;

? 3) Я не обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства і мені не відомі

вимоги, обмеження та заборони, які ним встановлені для нотаріусів;

? 4) Інша відповідь .

12. Як з перерахованих нижче факторів стримують Вас від порушення антикорупційного законодавства?

? 1) Вірність присязі, прагнення чесно та сумлінно виконувати свої обов’язки;

? 2) Страх перед можливістю притягнення до відповідальності;

? 3) Страх перед можливим анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною

діяльністю;

? 4) Негативний досвід колег, які були притягнуті до відповідальності;

? 5) Інша відповідь .

13. На Вашу думку, чи достатньо конкретизованими є законодавчі норми, які регулюють порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності?

? 1) Так, в Законі України «Про нотаріат» чітко прописано підстави та порядок притягнення

нотаріусів до юридичної відповідальності;

? 2) Закон України «Про нотаріат» в достатній мірі регулює порядок притягнення нотаріусів

лише до цивільно-правової відповідальності й практично не визначає особливості їх адміністративної та дисциплінарної відповідальності;

? 3) Ні, а тому Закон України «Про нотаріат» необхідно доповнити окремою статтею, що

визначає підстави та порядок притягнення нотаріусів до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності;

? 4) Інша відповідь .

14. На Вашу думку, які органи (посадових осіб) доцільно наділити повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, з метою забезпечення їх об’єктивного, справедливого та кваліфікованого розгляду?

? 1) Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише спеціально уповноважені

суб’єкти у сфері протидії корупції;

? 2) Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише органи юстиції;

? 3) Правом складання таких протоколів має бути наділене широке коло суб’єктів: і

правоохоронні органи, і органи юстиції, і спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції;

? 4) Інша відповідь .

15. На вашу думку, встановлення «обмеженої» адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією, є виправданим?

? 1) Оскільки нотаріуси на сьогодні не відносяться до переліку осіб, уповноважених на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вони повинні нести «обмежену» відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 2) Перелік статей глави 13-А КУпАП, за якими нотаріуси можуть бути притягнуті до

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, не відповідає нинішньому рівню корумпованості нотаріальної системи, а тому має бути розширений;

? 3) У зв’язку з тим, що нотаріуси не є державними службовцями, їх взагалі не доцільно

відносити до переліку суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 4) Інша відповідь___________________________________________ .

16. На вашу думку, яку роль у протидії корупції відіграють законодавчо закріплені обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків?

? 1) Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків, у зв’язку

із низьким рівнем ефективності його реалізації, суттєво не впливає на стан корумпованості нотаріальної системи;

? 2) Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків відіграє

важливу роль та особливе значення в механізмі протидії корупції у сфері надання нотаріальних послуг;

? 3) Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків може

відігравати важливу роль у протидії корупції, однак лише за умови забезпечення його належного і безумовного виконання;

? 4) Інша відповідь .

17. На Вашу думку, чи є необхідність у закріплені на законодавчому рівні офіційних параметрів «подарунків, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність»?

? 1) Так, такі параметри мають важливе практичне значення і дозволяють уніфікувати

правозастосовчу практику, а також не допустити, з одного боку, випадків безпідставного притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності, а з іншого - випадків безпідставного уникнення ними справедливого покарання;

? 2) Ні, оскільки це поняття має оціночний характер і з’ясування відповідності подарунка

загальновизнаним уявленням про гостинність має відбуватись у кожному конкретному випадку;

? 3) Інша відповідь .

18. На Вашу думку, чи існує необхідність у розширенні диспозиції ст. 172-5 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, і доповнення її окремим положенням про «порушення встановленого порядку поводження з подарунками»?

? 1) Так, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 172-5 КУпАП суттєво обмежує

профілактичний потенціал аналізованого антикорупційного обмеження і дозволяє багатьом порушникам безпідставно уникати адміністративної відповідальності;

? 2) Ні, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 172-5 КУпАП достатньо чітке та

лаконічне, й охоплює всі передбачені антикорупційним законодавством обмеження щодо одержання подарунків;

? 3) Інша відповідь___________________________________________ .

19. На Вашу думку, в яких сферах діяльності нотаріуса з найбільшою ймовірністю можна очікувати виникнення конфлікту інтересів?

? 1) Надання особистих переваг при вчиненні нотаріальних дій;

? 2) Виконання деяких адміністративних функцій щодо осіб, з якими у нотаріуса є

приватний інтерес;

? 3) Володіння цінними паперами, корпоративними правами, часткою у спільній власності

тощо;

? 4) Виконання іншої незабороненої законом діяльності, у тому числі оплачуваної;

? 5) Існування родинних чи дружніх стосунків із особами, які працюють в суміжних галузях

чи сферах державного управління;

? 6) Наявність майнових зобов’язань чи особистих конфліктів, невирішених судових спорів;

? 7) Володіння значним обсягом інформації, яка може бути використана з протиправною

метою або з метою особистого збагачення;

? 8) Інша відповідь___________________________________________ .

20. На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності законодавчих норм, які регулюють порядок врегулювання конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг?

? 1) Деталізувати та конкретизувати рамкові положення нового антикорупційного Закону в

підзаконних нормативно-правових актах:

A) внести відповідні доповнення до Правил професійної етики нотаріусів;

Б) наказом Міністерства юстиції України затвердити «Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг»;

B) Інша відповідь___________________________________________________ ;

? 2) В головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в

областях, містах Києві та Севастополі створити комісії з етики та врегулювання конфлікту інтересів;

? 3) Розширити рамки об’єктивної сторони ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, зокрема, передбачити

адміністративну відповідальність не лише за «неповідомлення» про конфлікт інтересів, але також і за «несвоєчасне» повідомлення про нього;

? 4) Доповнити антикорупційне законодавство вказівкою на необхідність обов’язкового

дотримання саме письмової форми повідомлення про конфлікт інтересів;

? 5) Необхідно розширити об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого ст. 172-7

КУпАП, за рахунок включення до неї випадків неповідомлення нотаріусом про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів;

? 6) Необхідно внести зміни до чинного законодавства, які передбачають звільнення особи

від відповідальності за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП за умови наявності у неї поважних причин»;

? 7) Необхідно деталізувати законодавчі положення в частині визнання у судовому порядку

незаконними актів і рішень, які були прийняті нотаріусом в умовах реального конфлікту інтересів;

? 8) Необхідно розширити об’єктивну сторону адміністративного правопорушення,

передбаченого ст. 172-7 КУпАП, за рахунок включення до неї такої форми, як «порушення встановленого законом порядку самостійного чи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів»;

? 9) Інша відповідь________________________________________________ .

21. На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою розширення меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією?

? 1) На сьогодні немає необхідності у розширенні меж адміністративної відповідальності

нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 2) Передбачити адміністративну відповідальність за порушення нотаріусами обмежень

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

? 3) Передбачити адміністративну відповідальність за незаконне використання нотаріусом

інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень;

? 4) Поширити на нотаріусів вимоги фінансового контролю;

? 5) Інша відповідь .

22. На Вашу думку, чи необхідно розширювати перелік і зміст встановлених для нотаріусів обмежень і заборон щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

? 1) Ні, оскільки закріплений на сьогодні в чинному законодавстві перелік і зміст таких

правообмежень дозволяє в повній мірі виконувати поставлені перед ними завдання;

? 2) Так, оскільки закріплені на сьогодні в чинному законодавстві правообмеження є

неефективними, а їх перелік - не достатнім для того, щоб максимально унеможливити виникнення ситуації конфлікту інтересів між приватними та службовими інтересами нотаріуса;

? 3) Інша відповідь___________________________________________ .

23. На Вашу думку, які з перерахованих нижче обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності доцільно встановити для нотаріусів?

? 1) займатися підприємницькою діяльністю;

? 2) займатися іншою оплачуваною діяльністю;

? 3) займатися адвокатською діяльністю;

? 4) надавати посередницькі послуги під час укладання договорів;

? 5) займатися викладацькою діяльністю;

? 6) займатися науковою діяльністю;

? 7) займатися творчою діяльністю;

? 8) займатися медичною практикою;

? 9) займатись інструкторською практикою;

? 10) займатися суддівською практикою зі спорту;

? 11) бути засновником адвокатських об’єднань;

? 12) перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування;

? 13) перебувати у штаті інших юридичних осіб

? 14) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації);

? 15) Інша відповідь__________________________________________ .

24. На Вашу думку, чи доцільно відносити нотаріусів до переліку суб’єктів, які несуть адміністративну відповідальність за ст. 172-4 КУпАП?

? 1) Ні, оскільки нотаріуси не відносяться до переліку суб’єктів, які уповноважені на

виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а тому розширення меж їх адміністративної деліктоздатності є прямим порушенням їх прав і свобод;

? 2) Так, оскільки встановлення для нотаріусів адміністративної відповідальності за

порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності суттєво підвищить дієвість та результативність даного антикорупційного обмеження;

? 3) Інша відповідь___________________________________________ .

25. Які заходи, на Вашу думку, необхідно вжити з метою підвищення ефективності такого превентивного антикорупційного механізму, як «заборона на розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома нотаріусу у зв’язку з виконанням професійних повноважень»?

? 1) Внести зміни до галузевого законодавства і закріпити у ньому більш адекватні заходи

запобігання неправомірному використанню нотаріусом службової інформації;

? 2) Закріпити антикорупційному законодавстві більш жорстких «інформаційних заборон»,

а також поширити сферу їх дії на максимально широке коло осіб;

? 3) Розширити перелік суб’єктів адміністративної відповідальності за ст. 172-8 КУпАП за

рахунок включення до нього нотаріусів;

? 4) Оскільки нотаріуси все частіше працюють на задоволення інтересів третіх осіб, заходи

адміністративної відповідальності повинні охоплювати всі можливі прояви їх протиправних мотивів;

? 5) Інша відповідь____________________________________________ .

26. Які з перерахованих антикорупційних заходів, спрямованих на протидію корупції в нотаріаті, на Вашу думку, є найбільш ефективними?

? 1) Притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за правопорушення,

пов’язані з корупцією;

? 2) Притягнення нотаріусів до кримінальної відповідальності за корупційні

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 3) Притягнення нотаріусів до дисциплінарної відповідальності за корупційні

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 4) Притягнення нотаріусів до цивільно-правової відповідальності за корупційні

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 5) Встановлення для нотаріусів обмежень і заборон, пов’язаних із їх професійною

діяльністю;

? 9) Інша відповідь____________________________________________ .

27. На Вашу думку, які способи протидії корупції в нотаріальній системі є найбільш ефективними на сьогодні?

? 1) Скарга до відповідного територіального управління юстиції;

? 2) Скарга до Міністерства юстиції України;

? 3) Звернення до органів професійного самоврядування нотаріусів (нотаріальної палати);

? 4) Звернення до суду;

? 5) Звернення із заявою до правоохоронних органів (поліція, прокуратура, СБУ тощо);

? 6) Звернення із заявою до спеціальних антикорупційних органів (НАЗК, НАБУ, САП

тощо);

? 7) Висвітлення події в ЗМІ (радіо, телебачення, преса, Інтернет);

? 8) Звернення за допомогою до відповідних громадських організацій;

? 9) Інша відповідь____________________________________________ .

ДЯКУЄМО ЗА НАДАНУ ІНФОРМАЦІЮ!

Додаток Г

Зведені дані

результатів соціологічного опитування представників нотаріату (державних та приватних нотаріусів, їх помічників, державних службовців Міністерства юстиції України та його територіальних органів) з питань удосконалення інституту адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією, проведеного в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної

діяльності в Україні»

Всього опитано:

300 представників нотаріату — державних та приватних нотаріусів, їх помічників, державних службовців Міністерства юстиції України та його територіальних ____________________________ органів___________

з/п

Питання Предст

нота

авники

ріату

Кіль

кість

осіб

Питома вага у

%

1 Яким, на Вашу думку, є рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг?
Сфера надання нотаріальних послуг є занадто корумпованою 35 12
Рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг у цілому відповідає загальному рівню поширеності корупції в інших сферах публічних відносин 92 31
Сфера надання нотаріальних послуг є менш корумпованою, ніж інші сфери публічних відносин 145 48
Корупція у сфері надання нотаріальних послуг відсутня 24 8
Інша відповідь 4 1
2 Що Вам відомо про корупцію в системі нотаріату?
Найбільш корумпованими є державні нотаріуси 202 67
Найбільш корумпованими є приватні нотаріуси 129 43
Найбільш корумпованими є інші суб’єкти, які уповноважені надавати нотаріальні послуги 17 6
Рівень і масштаби корупції в системі нотаріату не залежать від суб’єкта, який надає нотаріальні послуги 77 26
Інша відповідь 7 2
3 Що Вам відомо про вчинення корупційних правопорушень особами, які надають нотаріальні послуги?
Мені особисто пропонували неправомірну вигоду під час отримання нотаріальних послуг 46 15
Я особисто приймав неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням нотаріальних послуг 15 5
Я особисто вимагав неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням нотаріальних послуг 4 1
Особи, які звернулись за отриманням нотаріальних послуг, використовували особисті зв’язки 83 28
Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення 63 21
корупційних правопорушень моїми колегами
Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень моїми колегами 83 28
Інша відповідь 6 2
4 Які з перерахованих причин, на Вашу думку, обумовлюють поширеність корупції у сфері надання нотаріальних послуг?
Наділення суб’єктів, які надають нотаріальні послуги, різним обсягом повноважень 94 31
Недоліки діяльності органів, на які, згідно чинного законодавства, покладаються повноваження з протидії корупції 104 35
Формальний характер та низька ефективність більшості антикорупційних заходів, які передбачені чинним законодавством 107 36
Низький рівень професійної етики нотаріусів та їх прагнення до незаконного особистого збагачення 64 21
Сприйняття громадянами і представниками нотаріального корпусу корупції в нотаріальній системі як невід’ємної складової процесу отримання нотаріальних послуг 192 64
Сприяння поширенню корупції в нотаріальній системі шляхом надання (пропозиції) неправомірної вигоди чи використання особистих зв’язків під час отримання нотаріальних послуг 140 47
Незнання громадянами та представниками нотаріального корпусу вимог антикорупційного законодавства 63 31
Низький рівень заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення нотаріусів 121 40
Переконаність у неможливості притягнення нотаріусів до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства 83 28
Високий рівень бюрократії та тяганини під час отримання нотаріальних послуг 79 26
5 Чи звернулися б Ви до правоохоронних органів із відповідним повідомленням у випадку, коли Вам стало відомо про факт порушення антикорупційного законодавства Вашими колегами?
Так, обов’язково 25 8
Ні, тому що таке звернення буде без результативним 188 63
Ні, тому що працівники правоохоронних органів використають таке звернення для неправомірного особистого збагачення 39 13
Інша відповідь 48 16
6 На Вашу думку, на скільки ефективними є антикорупційні заходи, які передбачені чинним законодавством і застосовуються з метою протидії корупції в нотаріальній системі?
Такі антикорупційні заходи є достатньо дієвими і відповідають сучасному рівню та поширеності корупції в нотаріальній системі 116 39
Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи є малоефективними, а тому їх система має бути суттєво розширена і доповнена більш суворими заходами впливу 39 13
Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи неправомірно обмежують деякі професійні права і свободи нотаріусів, а тому мають бути скорочені і послаблені 124 41
Інша відповідь 21 7
7 Яке Ваше особисте ставлення до корумпованості нотаріату?
Корупція в нотаріаті є звичним і досить поширеним явищем, а тому я сприймаю її абсолютно нейтрально 98 33
Корупція в нотаріаті - це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний спосіб вирішення проблемних питань, а тому я сприймаю її позитивно 63 21
Без надання неправомірної вигоди нотаріусу неможливо вирішити більшість проблемних питань, а тому корупція в нотаріаті - об’єктивно необхідна 22 7
Корупція в нотаріаті - це неприйнятний шлях вирішення питань, а тому я сприймаю її негативно 95 32
Інша відповідь 22 7
8 Як Ви можете оцінити ефективність антикорупційної діяльності суб’єктів, покликаних протидіяти корупції в органах нотаріату?
Діяльність суб’єктів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є досить ефективною і такою, що спроможна подолати корупцію в зазначеній сфері 82 27
Органи, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, виконують свої обов’язки формально, безініціативно, а тому лише фіксують стан корупції в нотаріаті, а не протидіють їй 123 41
Діяльність органів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є неефективною, безсистемною, та деструктивною 95 32
Інша відповідь 0 0
9 На які з перерахованих суб’єктів, на Вашу думку, має бути покладено відповідальність за стан протидії корупції в органах нотаріату?
На вищі органи державної влади (Президента України, ВРУ, КМУ, ВСУ) 64 21
На Мін’юст 153 51
На прокуратуру 110 37
На правоохоронні органи 210 70
На спеціально створені антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП тощо) 236 79
На органи професійного самоврядування нотаріусів 111 37
На громадськість, у тому числі ЗМІ 72 24
Інша відповідь 37 12
10 Чи порушували Ви антикорупційне законодавства під час надання нотаріальних послуг?
Ні. Я завжди намагаюсь вчасно та якісно надавати 257 86
нотаріальні послуги, не вимагаючи від клієнтів додаткових фінансових витрат
Так. Я особисто вимагав неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням нотаріальних послуг 4 1
Так. Я погодився прийняти запропоновану мені неправомірну вигоду від осіб, які звернулись за отриманням нотаріальних послуг 14 5
Під час надання нотаріальних послуг я не вимагаю неправомірну вигоду, водночас, пропоную клієнту «прискорити» роботу чи подолати певні бюрократичні перешкоди за додаткову плату 83 28
Особисто я не порушував антикорупційне законодавство, однак мені відомі випадки вчинення корупційних правопорушень моїми колегами 67 22
Інша відповідь 61 20
11 На скільки добре Ви обізнані із положеннями антикорупційного законодавства, а також з вимогами, обмеженнями та заборонами, які ним встановлені для нотаріусів?
Мені відомі положення антикорупційного законодавства і я добре розумію зміст вимог, обмежень та заборон, які ним встановлюються для нотаріусів 127 42
Я не достатньо обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства, а також не розумію деяких вимог, обмежень та заборон, які ним встановлені для нотаріусів 111 37
Я не обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства і мені не відомі вимоги, обмеження та заборони, які ним встановлені для нотаріусів 27 9
Інша відповідь 35 12
12 Як з перерахованих нижче факторів стримують Вас від порушення антикорупційного законодавства?
Вірність присязі, прагнення чесно та сумлінно виконувати свої обов’язки 53 18
Страх перед можливістю притягнення до відповідальності 108 36
Страх перед можливим анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 68 23
Негативний досвід колег, які були притягнуті до відповідальності 64 21
Інша відповідь 7 2
13 На Вашу думку, чи достатньо конкретизованими є законодавчі норми, які регулюють порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності?
Так, в Законі України «Про нотаріат» чітко прописано підстави та порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності 65 22
Закон України «Про нотаріат» в достатній мірі регулює порядок притягнення нотаріусів лише до цивільно-правової відповідальності й практично не визначає особливості їх адміністративної та дисциплінарної відповідальності 63 21
Ні, а тому Закон України «Про нотаріат» необхідно 163 54
доповнити окремою статтею, що визначає підстави та порядок притягнення нотаріусів до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності
Інша відповідь 9 3
14 На Вашу думку, які органи (посадових осіб) доцільно наділити повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, з метою забезпечення їх об’єктивного, справедливого та кваліфікованого розгляду?
Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 233 78
Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише органи юстиції 33 11
Правом складання таких протоколів має бути наділене широке коло суб’єктів: і правоохоронні органи, і органи юстиції, і спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 24 8
Інша відповідь 10 3
15 На Вашу думку, встановлення «обмеженої» адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією, є виправданим?
Оскільки нотаріуси на сьогодні не відносяться до переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вони повинні нести «обмежену» відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією 169 56
Перелік статей глави 13-А КУпАП, за якими нотаріуси можуть бути притягнуті до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, не відповідає нинішньому рівню корумпованості нотаріальної системи, а тому має бути розширений 81 27
У зв’язку з тим, що нотаріуси не є державними службовцями, їх взагалі не доцільно відносити до переліку суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією 38 13
Інша відповідь 12 4
16 На Вашу думку, яку роль у протидії корупції відіграють законодавчо закріплені обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків?
Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків, у зв’язку із низьким рівнем ефективності його реалізації, суттєво не впливає на стан корумпованості нотаріальної системи 34 11
Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків відіграє важливу роль та особливе значення в механізмі протидії корупції у сфері надання нотаріальних послуг 234 78
Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків може відігравати важливу роль у протидії корупції, однак лише за умови забезпечення його належного і безумовного виконання 23 8
Інша відповідь 9 3
17 На Вашу думку, чи є необхідність у закріплені на законодавчому рівні офіційних параметрів «подарунків, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність»?
Так, такі параметри мають важливе практичне значення і дозволяють уніфікувати правозастосовчу практику, а також не допустити, з одного боку, випадків безпідставного притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності, а з іншого - випадків безпідставного уникнення ними справедливого покарання 169 56
Ні, оскільки це поняття має оціночний характер і з’ясування відповідності подарунка загальновизнаним уявленням про гостинність має відбуватись у кожному конкретному випадку 105 35
Інша відповідь 26 9
18 На Вашу думку, чи існує необхідність у розширенні диспозиції ст. 172-5 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, і доповнення її окремим положенням про «порушення встановленого порядку поводження з подарунками»?
Так, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 1725 КУпАП суттєво обмежує профілактичний потенціал аналізованого антикорупційного обмеження і дозволяє багатьом порушникам безпідставно уникати адміністративної відповідальності 148 49
Ні, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 172-5 КУпАП достатньо чітке та лаконічне, й охоплює всі передбачені антикорупційним законодавством обмеження щодо одержання подарунків 129 43
Інша відповідь 23 8
19 На Вашу думку, в яких сферах діяльності нотаріуса з найбільшою ймовірністю можна очікувати виникнення конфлікту інтересів?
Надання особистих переваг при вчиненні нотаріальних дій 199 66
Виконання деяких адміністративних функцій щодо осіб, з якими у нотаріуса є приватний інтерес 101 34
Володіння цінними паперами, корпоративними правами, часткою у спільній власності тощо 139 46
Виконання іншої незабороненої законом діяльності, у тому числі оплачуваної 183 61
Існування родинних чи дружніх стосунків із особами, які працюють в суміжних галузях чи сферах державного управління 226 75
Наявність майнових зобов’язань чи особистих конфліктів, невирішених судових спорів 113 38
Володіння значним обсягом інформації, яка може бути використана з протиправною метою або з метою особистого збагачення 184 61
Інша відповідь 47 16
20 На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності законодавчих норм, які регулюють порядок врегулювання конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг?
Деталізувати та конкретизувати рамкові положення нового антикорупційного Закону в підзаконних нормативно- правових актах 172 57
А) внести відповідні доповнення до Правил професійної етики нотаріусів 165 55
Б) наказом Міністерства юстиції України затвердити «Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг» 95 32
В) Інша відповідь 36 12
В головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в областях, містах Києві та Севастополі створити комісії з етики та врегулювання конфлікту інтересів 133 44
Розширити рамки об’єктивної сторони ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, зокрема, передбачити адміністративну відповідальність не лише за «неповідомлення» про конфлікт інтересів, але також і за «несвоєчасне» повідомлення про нього 142 47
Доповнити антикорупційне законодавство вказівкою на необхідність обов’язкового дотримання саме письмової форми повідомлення про конфлікт інтересів 148 49
Необхідно розширити об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, за рахунок включення до неї випадків неповідомлення нотаріусом про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів 95 32
Необхідно внести зміни до чинного законодавства, які передбачають звільнення особи від відповідальності за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП за умови наявності у неї поважних причин» 158 53
Необхідно деталізувати законодавчі положення в частині визнання у судовому порядку незаконними актів і рішень, які були прийняті нотаріусом в умовах реального конфлікту інтересів 177 59
Необхідно розширити об’єктивну сторону адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, за рахунок включення до неї такої форми, як «порушення встановленого законом порядку самостійного чи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів» 193 64
Інша відповідь 62 21
21 На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою розширення меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією?
На сьогодні немає необхідності у розширенні меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією 65 22
Передбачити адміністративну відповідальність за 145 48
порушення нотаріусами обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Передбачити адміністративну відповідальність за незаконне використання нотаріусом інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень 169 56
Поширити на нотаріусів вимоги фінансового контролю 78 26
Інша відповідь 17 6
22 На Вашу думку, чи необхідно розширювати перелік і зміст встановлених для нотаріусів обмежень і заборон щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?
Ні, оскільки закріплений на сьогодні в чинному законодавстві перелік і зміст таких правообмежень дозволяє в повній мірі виконувати поставлені перед ними завдання 74 25
Так, оскільки закріплені на сьогодні в чинному законодавстві правообмеження є неефективними, а їх перелік - не достатнім для того, щоб максимально унеможливити виникнення ситуації конфлікту інтересів між приватними та службовими інтересами нотаріуса 211 70
Інша відповідь 15 5
23 На Вашу думку, які з перерахованих нижче обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності доцільно встановити для нотаріусів?
займатися підприємницькою діяльністю 274 91
займатися іншою оплачуваною діяльністю 265 88
займатися адвокатською діяльністю 241 80
надавати посередницькі послуги під час укладання договорів 197 66
займатися викладацькою діяльністю 0 0
займатися науковою діяльністю 1 0
займатися творчою діяльністю 0 0
займатися медичною практикою 10 3
займатись інструкторською практикою 17 6
займатися суддівською практикою зі спорту 12 4
бути засновником адвокатських об’єднань 211 70
перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування 283 94
перебувати у штаті інших юридичних осіб 224 75
входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації) 185 62
Інша відповідь 28 9
24 На Вашу думку, чи доцільно відносити нотаріусів до переліку суб’єктів, які несуть адміністративну відповідальність за ст. 172-4 КУпАП?
Ні, оскільки нотаріуси не відносяться до переліку суб’єктів, які уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а тому розширення меж їх адміністративної деліктоздатності є прямим порушенням їх прав і свобод 118 39
Так, оскільки встановлення для нотаріусів адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності суттєво підвищить дієвість та результативність даного антикорупційного обмеження 144 48
Інша відповідь 38 13
25 Які заходи, на Вашу думку, необхідно вжити з метою підвищення ефективності такого превентивного антикорупційного механізму, як «заборона на розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома нотаріусу у зв’язку з виконанням професійних повноважень»?
Внести зміни до галузевого законодавства і закріпити у ньому більш адекватні заходи запобігання неправомірному використанню нотаріусом службової інформації 166 55
Закріпити антикорупційному законодавстві більш жорстких «інформаційних заборон», а також поширити сферу їх дії на максимально широке коло осіб 170 57
Розширити перелік суб’єктів адміністративної відповідальності за ст. 172-8 КУпАП за рахунок включення до нього нотаріусів 113 38
Оскільки нотаріуси все частіше працюють на задоволення інтересів третіх осіб, заходи адміністративної відповідальності повинні охоплювати всі можливі прояви їх протиправних мотивів 99 33
Інша відповідь 43 14
26 Які з перерахованих антикорупційних заходів, спрямованих на протидію корупції в нотаріаті, на Вашу думку, є найбільш ефективними?
Притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією 158 53
Притягнення нотаріусів до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією 64 21
Притягнення нотаріусів до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією 125 42
Притягнення нотаріусів до цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією 142 47
Встановлення для нотаріусів обмежень і заборон, пов’язаних із їх професійною діяльністю 151 50
Інша відповідь 50 17
27 На Вашу думку, які способи протидії корупції в нотаріальній системі є найбільш ефективними на сьогодні?
скарга до відповідного територіального управління юстиції 104 35
скарга до Міністерства юстиції України 123 41
звернення до органів професійного самоврядування нотаріусів (нотаріальної палати) 37 12
звернення до суду 146 49
звернення із заявою до правоохоронних органів (поліція, прокуратура, СБУ тощо) 267 89
звернення із заявою до спеціальних антикорупційних органів (НАЗК, НАБУ, САП тощо) 224 75
висвітлення події в ЗМІ (радіо, телебачення, преса, Інтернет) 196 65
звернення за допомогою до відповідних громадських організацій 74 25
Інша відповідь 38 13

Додаток Д

АНКЕТА

вивчення думки пересічних громадян, які безпосередньо отримували нотаріальні послуги, з питань удосконалення інституту адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією

Шановні респонденти!

Просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, що проводиться з метою вироблення рекомендацій з удосконалення інституту адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Анкета анонімна. Ваше прізвище ніде не фіксується. Отримані результати будуть використовуватися в узагальненому вигляді лише з науковою метою.

Для заповнення анкети необхідно прочитати питання та запропоновані варіанти відповідей, вибрати ті з них, що найбільш повно відповідають Вашій думці та поставити відмітку у клітинці біля їх порядкового номера або запропонувати власний варіант.

Ваша допомога буде більш вагомою, якщо Ви намагатиметесь об’єктивно відповідати на поставлені запитання.

1. Яким, на Вашу думку, є рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг?

? 1) Сфера надання нотаріальних послуг є занадто корумпованою;

? 2) Рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг у цілому відповідає загальному

рівню поширеності корупції в інших сферах публічних відносин;

? 3) Сфера надання нотаріальних послуг є менш корумпованою, ніж інші сфери публічних

відносин;

? 4) Корупція у сфері надання нотаріальних послуг відсутня;

? 5) Інша відповідь____________________________________________ .

2. Що Вам відомо про корупцію в системі нотаріату?

? 1) Найбільш корумпованими є державні нотаріуси;

? 2) Найбільш корумпованими є приватні нотаріуси;

? 3) Найбільш корумпованими є інші суб’єкти, які уповноважені надавати нотаріальні

послуги;

? 4) Рівень і масштаби корупції в системі нотаріату не залежать від суб’єкта, який надає

нотаріальні послуги;

? 5) Інша відповідь____________________________________________ .

3. Що Вам відомо про вчинення корупційних правопорушень особами, які надають нотаріальні послуги?

? 1) Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду під час отримання нотаріальних

послуг;

? 2) З мене вимагали надання неправомірної вигоди під час отримання нотаріальних

послуг;

? 3) Я особисто використовував особисті зв’язки під час отримання нотаріальної послуги;

? 4) Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних правопорушень

особами, які надають нотаріальні послуги;

? 5) Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень особами, які надають

нотаріальні послуги;

? 6) Інша відповідь____________________________________________ .

4. Які з перерахованих причин, на Вашу думку, обумовлюють поширеність корупції у сфері надання нотаріальних послуг?

? 1) Наділення суб’єктів, які надають нотаріальні послуги, різним обсягом повноважень;

? 2) Недоліки діяльності органів, на які, згідно чинного законодавства, покладаються

повноваження з протидії корупції;

? 3) Формальний характер та низька ефективність більшості антикорупційних заходів, які

передбачені чинним законодавством;

? 4) Низький рівень професійної етики нотаріусів та їх прагнення до незаконного

особистого збагачення;

? 5) Сприйняття громадянами і представниками нотаріального корпусу корупції в

нотаріальній системі як невід’ємної складової процесу отримання нотаріальних послуг;

? 6) Сприяння поширенню корупції в нотаріальній системі шляхом надання (пропозиції)

неправомірної вигоди чи використання особистих зв’язків під час отримання нотаріальних послуг;

? 7) Незнання громадянами та представниками нотаріального корпусу вимог

антикорупційного законодавства;

? 8) Низький рівень заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення нотаріусів;

? 9) Переконаність у неможливості притягнення нотаріусів до відповідальності за

порушення антикорупційного законодавства;

? 10) Високий рівень бюрократії та тяганини під час отримання нотаріальних послуг;

? 11) Інша відповідь___________________________________________ .

5. Чи звернулися б Ви до правоохоронних органів із відповідним повідомленням з метою захисту своїх прав, як би під час надання нотаріальних послуг у Вас вимагали надати неправомірну вигоду?

? 1) Так, обов’язково;

? 2) Ні, тому що правоохоронці не вирішать моєї проблеми;

? 3) Ні, тому що таке звернення лише ускладнить процес отримання нотаріальних послуг;

? 4) Інша відповідь____________________________________________ .

6. На Вашу думку, на скільки ефективними є антикорупційні заходи, які передбачені чинним законодавством і застосовуються з метою протидії корупції в нотаріальній системі?

? 1) Такі антикорупційні заходи є достатньо дієвими і відповідають сучасному рівню та

поширеності корупції в нотаріальній системі;

? 2) Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи є малоефективними, а

тому їх система має бути суттєво розширена і доповнена більш суворими заходами впливу;

? 3) Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи неправомірно обмежують

деякі професійні права і свободи нотаріусів, а тому мають бути скорочені і послаблені;

? 5) Інша відповідь .

7. Яке Ваше особисте ставлення до корумпованості нотаріату?

? 1) Корупція в нотаріаті є звичним і досить поширеним явищем, а тому я сприймаю її

абсолютно нейтрально;

? 2) Корупція в нотаріаті - це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний спосіб

вирішення проблемних питань, а тому я сприймаю її позитивно;

? 3) Без надання неправомірної вигоди нотаріусу неможливо вирішити більшість

проблемних питань, а тому корупція в нотаріаті - об’єктивно необхідна;

? 4) Корупція в нотаріаті - це неприйнятний шлях вирішення питань, а тому я сприймаю її

негативно;

? 5) Інша відповідь .

8. Як Ви можете оцінити ефективність антикорупційної діяльності суб’єктів, покликаних протидіяти корупції в органах нотаріату?

? 1) Діяльність суб’єктів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є

досить ефективною і такою, що спроможна подолати корупцію в зазначеній сфері;

? 2) Органи, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, виконують свої

обов’язки формально, безініціативно, а тому лише фіксують стан корупції в нотаріаті, а не протидіють їй;

? 3) Діяльність органів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є

неефективною, безсистемною, та деструктивною;

? 4) Інша відповідь____________________________________________ .

9. На які з перерахованих суб’єктів, на Вашу думку, має бути покладено відповідальність за стан протидії корупції в органах нотаріату?

? 1) На вищі органи державної влади (Президента України, ВРУ, КМУ, ВСУ);

? 2) На Мін’юст;

? 3) На прокуратуру;

? 4) На правоохоронні органи;

? 5) На спеціально створені антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП тощо);

? 6) На органи професійного самоврядування нотаріусів;

? 7) На громадськість, у тому числі ЗМІ;

? 8) Інша відповідь_____________________________________________ .

10. Чи зіштовхувалися Ви із випадками порушення антикорупційного законодавства під час отримання нотаріальних послуг?

? 1) Ні. Нотаріус вчасно та якісно надавав нотаріальні послуги, не вимагаючи від мене

додаткових фінансових витрат;

? 2) Так. Під час надання нотаріальних послуг нотаріус прямо вимагав від мене сплатити

додаткові кошти, які не передбачені чинним законодавством;

? 3) Під час надання нотаріальних послуг нотаріус прямо не вимагав від мене

неправомірну вигоду, водночас створював умови, за яких необхідно було сплачувати

додаткові кошти за «прискорення» його роботи чи подолання певних бюрократичних

перешкод;

? 4) Інша відповідь_____________________________________________ .

11. На скільки добре Ви обізнані із положеннями антикорупційного законодавства, а також з вимогами, обмеженнями та заборонами, які ним встановлені для нотаріусів?

? 1) Мені відомі положення антикорупційного законодавства і я добре розумію зміст

вимог, обмежень та заборон, які ним встановлюються для нотаріусів;

? 2) Я не достатньо обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства, а також не

розумію деяких вимог, обмежень та заборон, які ним встановлені для нотаріусів;

? 3) Я не обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства і мені не відомі

вимоги, обмеження та заборони, які ним встановлені для нотаріусів;

? 4) Інша відповідь .

12. Чи будете Ви захищати свої права у випадку їх порушення неправомірними діями нотаріуса?

? 1) Так, в повній мірі, оскільки законодавцем передбачено ефективні засоби захисту

порушених прав;

? 2) Залежно від ситуації, оскільки не всім зловживанням нотаріусів можна протидіяти

законними способами;

? 3) Ні, оскільки чинне законодавство не містить дійсно дієвих і ефективних засобів

протидії корупції в нотаріальній системі;

? 4) Інша відповідь .

13. На Вашу думку, чи достатньо конкретизованими є законодавчі норми, які регулюють порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності?

? 1) Так, в Законі України «Про нотаріат» чітко прописано підстави та порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності;

? 2) Закон України «Про нотаріат» в достатній мірі регулює порядок притягнення нотаріусів лише до цивільно-правової відповідальності й практично не визначає особливості їх адміністративної та дисциплінарної відповідальності;

? 3) Ні, а тому Закон України «Про нотаріат» необхідно доповнити окремою статтею, що визначає підстави та порядок притягнення нотаріусів до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності;

? 4) Інша відповідь_____________________________________________ .

14. На Вашу думку, які органи (посадових осіб) доцільно наділити повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, з метою забезпечення їх об’єктивного, справедливого та кваліфікованого розгляду?

? 1) Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише спеціально

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції;

? 2) Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише органи юстиції;

? 3) Правом складання таких протоколів має бути наділене широке коло суб’єктів: і

правоохоронні органи, і органи юстиції, і спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції;

? 4) Інша відповідь____________________________________________ .

15. На Вашу думку, встановлення «обмеженої» адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов'язані з корупцією, є виправданим?

? 1) Оскільки нотаріуси на сьогодні не відносяться до переліку осіб, уповноважених на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вони повинні нести «обмежену» відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 2) Перелік статей глави 13-А КУпАП, за якими нотаріуси можуть бути притягнуті до

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, не відповідає нинішньому рівню корумпованості нотаріальної системи, а тому має бути розширений;

? 3) У зв’язку з тим, що нотаріуси не є державними службовцями, їх взагалі не доцільно

відносити до переліку суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 4) Інша відповідь____________________________________________ .

16. На Вашу думку, яку роль у протидії корупції відіграють законодавчо закріплені обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків?

? 1) Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків, у

зв’язку із низьким рівнем ефективності його реалізації, суттєво не впливає на стан корумпованості нотаріальної системи;

? 2) Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків відіграє

важливу роль та особливе значення в механізмі протидії корупції у сфері надання нотаріальних послуг;

? 3) Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків може

відігравати важливу роль у протидії корупції, однак лише за умови забезпечення його належного і безумовного виконання;

? 4) Інша відповідь____________________________________________ .

17. На Вашу думку, чи є необхідність у закріпленні на законодавчому рівні офіційних параметрів «подарунків, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність»?

? 1) Так, такі параметри мають важливе практичне значення і дозволяють уніфікувати

правозастосовчу практику, а також не допустити, з одного боку, випадків безпідставного притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності, а з іншого - випадків безпідставного уникнення ними справедливого покарання;

? 2) Ні, оскільки це поняття має оціночний характер і з’ясування відповідності подарунка

загальновизнаним уявленням про гостинність має відбуватись у кожному конкретному випадку;

? 3) Інша відповідь____________________________________________ .

18. На Вашу думку, чи існує необхідність у розширенні диспозиції ст. 172-5 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, і доповнення її окремим положенням про «порушення встановленого порядку поводження з подарунками»?

? 1) Так, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 172-5 КУпАП суттєво обмежує

профілактичний потенціал аналізованого антикорупційного обмеження і дозволяє багатьом порушникам безпідставно уникати адміністративної відповідальності;

? 2) Ні, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 172-5 КУпАП достатньо чітке

та лаконічне, й охоплює всі передбачені антикорупційним законодавством обмеження щодо одержання подарунків;

? 3) Інша відповідь____________________________________________ .

19. На Вашу думку, в яких сферах діяльності нотаріуса з найбільшою ймовірністю можна очікувати виникнення конфлікту інтересів?

? 1) Надання особистих переваг при вчиненні нотаріальних дій;

? 2) Виконання деяких адміністративних функцій щодо осіб, з якими у нотаріуса є

приватний інтерес;

? 3) Володіння цінними паперами, корпоративними правами, часткою у спільній власності

тощо;

? 4) Виконання іншої незабороненої законом діяльності, у тому числі оплачуваної;

? 5) Існування родинних чи дружніх стосунків із особами, які працюють в суміжних

галузях чи сферах державного управління;

? 6) Наявність майнових зобов’язань чи особистих конфліктів, невирішених судових

спорів;

? 7) Володіння значним обсягом інформації, яка може бути використана з протиправною

метою або з метою особистого збагачення;

? 8) Інша відповідь__________________________________________________ .

20. На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності законодавчих норм, які регулюють порядок врегулювання конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг?

? 1) Деталізувати та конкретизувати рамкові положення нового антикорупційного Закону в

підзаконних нормативно-правових актах:

A) внести відповідні доповнення до Правил професійної етики нотаріусів;

Б) наказом Міністерства юстиції України затвердити «Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг»;

B) Інша відповідь____________________________________________________ ;

? 2) В головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в АРК,

в областях, містах Києві та Севастополі створити комісії з етики та врегулювання конфлікту інтересів.

? 3) Розширити рамки об’єктивної сторони ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, зокрема, передбачити

адміністративну відповідальність не лише за «неповідомлення» про конфлікт інтересів, але також і за «несвоєчасне» повідомлення про нього;

? 4) Доповнити антикорупційне законодавство вказівкою на необхідність обов’язкового

дотримання саме письмової форми повідомлення про конфлікт інтересів;

? 5) Необхідно розширити об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого ст. 172-7

КУпАП, за рахунок включення до неї випадків неповідомлення нотаріусом про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів;

? 6) Необхідно внести зміни до чинного законодавства, які передбачають звільнення особи

від відповідальності за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП за умови наявності у неї поважних причин»;

? 7) Необхідно деталізувати законодавчі положення в частині визнання у судовому

порядку незаконними актів і рішень, які були прийняті нотаріусом в умовах реального конфлікту інтересів;

? 8) Необхідно розширити об’єктивну сторону адміністративного правопорушення,

передбаченого ст. 172-7 КУпАП, за рахунок включення до неї такої форми, як «порушення встановленого законом порядку самостійного чи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів»;

? 9) Інша відповідь_________________________________________________ .

21. На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою розширення меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією?

? 1) На сьогодні немає необхідності у розширенні меж адміністративної відповідальності

нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 2) Передбачити адміністративну відповідальність за порушення нотаріусами обмежень

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

? 3) Передбачити адміністративну відповідальність за незаконне використання нотаріусом

інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень;

? 4) Поширити на нотаріусів вимоги фінансового контролю;

? 5) Інша відповідь .

22. На Вашу думку, чи необхідно розширювати перелік і зміст встановлених для нотаріусів обмежень і заборон щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

? 1) Ні, оскільки закріплений на сьогодні в чинному законодавстві перелік і зміст таких

правообмежень дозволяє в повній мірі виконувати поставлені перед ними завдання;

? 2) Так, оскільки закріплені на сьогодні в чинному законодавстві правообмеження є

неефективними, а їх перелік - не достатнім для того, щоб максимально унеможливити виникнення ситуації конфлікту інтересів між приватними та службовими інтересами нотаріуса;

? 3) Інша відповідь____________________________________________ .

23. На Вашу думку, які з перерахованих нижче обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності доцільно встановити для нотаріусів?

? 1) займатися підприємницькою діяльністю;

? 2) займатися іншою оплачуваною діяльністю;

? 3) займатися адвокатською діяльністю;

? 4) надавати посередницькі послуги під час укладання договорів;

? 5) займатися викладацькою діяльністю;

? 6) займатися науковою діяльністю;

? 7) займатися творчою діяльністю;

? 8) займатися медичною практикою;

? 9) займатись інструкторською практикою;

? 10) займатися суддівською практикою зі спорту;

? 11) бути засновником адвокатських об’єднань;

? 12) перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування;

? 13) перебувати у штаті інших юридичних осіб;

? 14) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації);

? 15) Інша відповідь___________________________________________ .

24. На Вашу думку, чи доцільно відносити нотаріусів до переліку суб’єктів, які несуть адміністративну відповідальність за ст. 172-4 КУпАП?

? 1) Ні, оскільки нотаріуси не відносяться до переліку суб’єктів, які уповноважені на

виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а тому розширення меж їх адміністративної деліктоздатності є прямим порушенням їх прав і свобод;

? 2) Так, оскільки встановлення для нотаріусів адміністративної відповідальності за

порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності суттєво підвищить дієвість та результативність даного антикорупційного обмеження;

? 3) Інша відповідь____________________________________________ .

25. Які заходи, на Вашу думку, необхідно вжити з метою підвищення ефективності такого превентивного антикорупційного механізму, як «заборона на розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома нотаріусу у зв’язку з виконанням професійних повноважень»?

? 1) Внести зміни до галузевого законодавства і закріпити у ньому більш адекватні заходи

запобігання неправомірному використанню нотаріусом службової інформації.

? 2) Закріпити антикорупційному законодавстві більш жорстких «інформаційних

заборон», а також поширити сферу їх дії на максимально широке коло осіб.

? 3) Розширити перелік суб’єктів адміністративної відповідальності за ст. 172-8 КУпАП за

рахунок включення до нього нотаріусів;

? 4) Оскільки нотаріуси все частіше працюють на задоволення інтересів третіх осіб, заходи

адміністративної відповідальності повинні охоплювати всі можливі прояви їх протиправних мотивів;

? 5) Інша відповідь____________________________________________ .

26. Які з перерахованих антикорупційних заходів, спрямованих на протидію корупції в нотаріаті, на Вашу думку, є найбільш ефективними?

? 1) Притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за правопорушення,

пов’язані з корупцією;

? 2) Притягнення нотаріусів до кримінальної відповідальності за корупційні

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 3) Притягнення нотаріусів до дисциплінарної відповідальності за корупційні

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 4) Притягнення нотаріусів до цивільно-правової відповідальності за корупційні

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

? 5) Встановлення для нотаріусів обмежень і заборон, пов’язаних із їх професійною

діяльністю;

? 9) Інша відповідь_____________________________________________ .

27. На Вашу думку, які способи протидії корупції в нотаріальній системі є найбільш ефективними на сьогодні?

? 1) скарга до відповідного територіального управління юстиції;

? 2) скарга до Міністерства юстиції України;

? 3) звернення до органів професійного самоврядування нотаріусів (нотаріальної палати);

? 4) звернення до суду;

? 5) звернення із заявою до правоохоронних органів (поліція, прокуратура, СБУ тощо);

? 6) звернення із заявою до спеціальних антикорупційних органів (НАЗК, НАБУ, САП

тощо);

? 7) висвітлення події в ЗМІ (радіо, телебачення, преса, Інтернет);

? 8) звернення за допомогою до відповідних громадських організацій;

? 9) Інша відповідь_____________________________________________ .

ДЯКУЄМО ЗА НАДАНУ ІНФОРМАЦІЮ!

Додаток Е

Зведені дані

результатів соціологічного опитування пересічних громадян, які безпосередньо отримували нотаріальні послуги, з питань удосконалення інституту адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією, проведеного в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної

діяльності в Україні»

Всього опитано:

500 пересічних громадян, які безпосередньо отримували нотаріальні послуги

з/п

Питання Пересічні

громадяни

Кіль

кість

осіб

Питома вага у

%

1 Яким, на Вашу думку, є рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг?
Сфера надання нотаріальних послуг є занадто корумпованою 262 52
Рівень корупції у сфері надання нотаріальних послуг у цілому відповідає загальному рівню поширеності корупції в інших сферах публічних відносин 104 21
Сфера надання нотаріальних послуг є менш корумпованою, ніж інші сфери публічних відносин 130 26
Корупція у сфері надання нотаріальних послуг відсутня 9 2
Інша відповідь 90 18
2 Що Вам відомо про корупцію в системі нотаріату?
Найбільш корумпованими є державні нотаріуси 291 58
Найбільш корумпованими є приватні нотаріуси 221 44
Найбільш корумпованими є інші суб’єкти, які уповноважені надавати нотаріальні послуги 20 4
Рівень і масштаби корупції в системі нотаріату не залежать від суб’єкта, який надає нотаріальні послуги 153 31
Інша відповідь 55 11
3 Що Вам відомо про вчинення корупційних правопорушень особами, які надають нотаріальні послуги?
Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду під час отримання нотаріальних послуг 67 13
З мене вимагали надання неправомірної вигоди під час отримання нотаріальних послуг 21 5
Я особисто використовував особисті зв’язки під час отримання нотаріальної послуги 92 18
Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних правопорушень особами, які надають нотаріальні послуги 174 35
Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень особами, які надають нотаріальні послуги 85 17
Інша відповідь 58 12
4 Які з перерахованих причин, на Вашу думку, обумовлюють поширеність корупції у сфері надання нотаріальних послуг?
Наділення суб’єктів, які надають нотаріальні послуги, різним обсягом повноважень 81 16
Недоліки діяльності органів, на які, згідно чинного законодавства, покладаються повноваження з протидії корупції 253 51
Формальний характер та низька ефективність більшості антикорупційних заходів, які передбачені чинним законодавством 276 55
Низький рівень професійної етики нотаріусів та їх прагнення до незаконного особистого збагачення 241 48
Сприйняття громадянами і представниками нотаріального корпусу корупції в нотаріальній системі як невід’ємної складової процесу отримання нотаріальних послуг 256 51
Сприяння поширенню корупції в нотаріальній системі шляхом надання (пропозиції) неправомірної вигоди чи використання особистих зв’язків під час отримання нотаріальних послуг 213 43
Незнання громадянами та представниками нотаріального корпусу вимог антикорупційного законодавства 192 38
Низький рівень заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення нотаріусів 124 25
Переконаність у неможливості притягнення нотаріусів до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства 255 51
Високий рівень бюрократії та тяганини під час отримання нотаріальних послуг 214 43
5 Чи звернулися б Ви до правоохоронних органів із відповідним повідомленням з метою захисту своїх прав, як би під час надання нотаріальних послуг у Вас вимагали надати неправомірну вигоду?
Так, обов’язково 47 9
Ні, тому що правоохоронці не вирішать моєї проблеми 279 56
Ні, тому що таке звернення лише ускладнить процес отримання нотаріальних послуг 139 28
Інша відповідь 0 0
6 На Вашу думку, на скільки ефективними є антикорупційні заходи, які передбачені чинним законодавством і застосовуються з метою протидії корупції в нотаріальній системі?
Такі антикорупційні заходи є достатньо дієвими і відповідають сучасному рівню та поширеності корупції в нотаріальній системі 123 25
Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи є малоефективними, а тому їх система має бути суттєво розширена і доповнена більш суворими заходами впливу 286 57
Передбачені чинним законодавством антикорупційні заходи 45 9
неправомірно обмежують деякі професійні права і свободи нотаріусів, а тому мають бути скорочені і послаблені
Інша відповідь 46 9
7 Яке Ваше особисте ставлення до корумпованості нотаріату?
Корупція в нотаріаті є звичним і досить поширеним явищем, а тому я сприймаю її абсолютно нейтрально 236 47
Корупція в нотаріаті - це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний спосіб вирішення проблемних питань, а тому я сприймаю її позитивно 81 16
Без надання неправомірної вигоди нотаріусу неможливо вирішити більшість проблемних питань, а тому корупція в нотаріаті - об’єктивно необхідна 25 5
Корупція в нотаріаті - це неприйнятний шлях вирішення питань, а тому я сприймаю її негативно 115 23
Інша відповідь 43 9
8 Як Ви можете оцінити ефективність антикорупційної діяльності суб’єктів, покликаних протидіяти корупції в органах нотаріату?
Діяльність суб’єктів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є досить ефективною і такою, що спроможна подолати корупцію в зазначеній сфері 62 12
Органи, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, виконують свої обов’язки формально, безініціативно, а тому лише фіксують стан корупції в нотаріаті, а не протидіють їй 174 35
Діяльність органів, які уповноважені протидіяти корупції в органах нотаріату, є неефективною, безсистемною, та деструктивною 220 44
Інша відповідь 9 2
9 На які з перерахованих суб’єктів, на Вашу думку, має бути покладено відповідальність за стан протидії корупції в органах нотаріату?
На вищі органи державної влади (Президента України, ВРУ, КМУ, ВСУ) 187 37
На Мін’юст 133 27
На прокуратуру 206 41
На правоохоронні органи 412 82
На спеціально створені антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП тощо) 324 65
На органи професійного самоврядування нотаріусів 56 11
На громадськість, у тому числі ЗМІ 242 48
Інша відповідь 81 16
10 Чи зіштовхувалися Ви із випадками порушення антикорупційного законодавства під час отримання нотаріальних послуг?
Ні. Нотаріус вчасно та якісно надавав нотаріальні послуги, не вимагаючи від мене додаткових фінансових витрат 117 23
Так. Під час надання нотаріальних послуг нотаріус прямо вимагав від мене сплатити додаткові кошти, які не 26 5
передбачені чинним законодавством
Під час надання нотаріальних послуг нотаріус прямо не вимагав від мене неправомірну вигоду, водночас створював умови, за яких необхідно було сплачувати додаткові кошти за «прискорення» його роботи чи подолання певних бюрократичних перешкод 229 46
Інша відповідь 128 26
11 На скільки добре Ви обізнані з положеннями антикорупційного законодавства, а також з вимогами, обмеженнями та заборонами, які ним встановлені для нотаріусів?
Мені відомі положення антикорупційного законодавства і я добре розумію зміст вимог, обмежень та заборон, які ним встановлюються для нотаріусів 71 14
Я не достатньо обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства, а також не розумію деяких вимог, обмежень та заборон, які ним встановлені для нотаріусів 151 30
Я не обізнаний із положеннями антикорупційного законодавства і мені не відомі вимоги, обмеження та заборони, які ним встановлені для нотаріусів 260 52
Інша відповідь 18 4
12 Чи будете Ви захищати свої права у випадку їх порушення неправомірними діями нотаріуса?
Так, в повній мірі, оскільки законодавцем передбачено ефективні засоби захисту порушених прав 77 15
Залежно від ситуації, оскільки не всім зловживанням нотаріусів можна протидіяти законними способами 264 53
Ні, оскільки чинне законодавство не містить дійсно дієвих і ефективних засобів протидії корупції в нотаріальній системі 108 22
Інша відповідь 51 10
13 На Вашу думку, чи достатньо конкретизованими є законодавчі норми, які регулюють порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності?
Так, в Законі України «Про нотаріат» чітко прописано підстави та порядок притягнення нотаріусів до юридичної відповідальності 82 16
Закон України «Про нотаріат» в достатній мірі регулює порядок притягнення нотаріусів лише до цивільно-правової відповідальності й практично не визначає особливості їх адміністративної та дисциплінарної відповідальності 101 20
Ні, а тому Закон України «Про нотаріат» необхідно доповнити окремою статтею, що визначає підстави та порядок притягнення нотаріусів до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності 303 61
Інша відповідь 14 3
14 На Вашу думку, які органи (посадових осіб) доцільно наділити повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, з метою забезпечення їх об’єктивного, справедливого та кваліфікованого розгляду?
Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 411 82
Правом складання таких протоколів мають бути наділені лише органи юстиції 44 9
Правом складання таких протоколів має бути наділене широке коло суб’єктів: і правоохоронні органи, і органи юстиції, і спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 41 9
Інша відповідь 1 0
15 На Вашу думку, встановлення «обмеженої» адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією, є виправданим?
Оскільки нотаріуси на сьогодні не відносяться до переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вони повинні нести «обмежену» відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією 152 30
Перелік статей глави 13-А КУпАП, за якими нотаріуси можуть бути притягнуті до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, не відповідає нинішньому рівню корумпованості нотаріальної системи, а тому має бути розширений 321 64
У зв’язку з тим, що нотаріуси не є державними службовцями, їх взагалі не доцільно відносити до переліку суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією 9 2
Інша відповідь 18 4
16 На Вашу думку, яку роль у протидії корупції відіграють законодавчо закріплені обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків?
Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків, у зв’язку із низьким рівнем ефективності його реалізації, суттєво не впливає на стан корумпованості нотаріальної системи 46 9
Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків відіграє важливу роль та особливе значення в механізмі протидії корупції у сфері надання нотаріальних послуг 411 82
Законодавче закріплення обмеження щодо одержання нотаріусами подарунків може відігравати важливу роль у протидії корупції, однак лише за умови забезпечення його належного і безумовного виконання 38 8
Інша відповідь 5 1
17 На Вашу думку, чи є необхідність у закріплені на законодавчому рівні офіційних параметрів «подарунків, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність»?
Так, такі параметри мають важливе практичне значення і дозволяють уніфікувати правозастосовчу практику, а також не допустити, з одного боку, випадків безпідставного притягнення нотаріусів до адміністративної 356 71
відповідальності, а з іншого - випадків безпідставного уникнення ними справедливого покарання
Ні, оскільки це поняття має оціночний характер і з’ясування відповідності подарунка загальновизнаним уявленням про гостинність має відбуватись у кожному конкретному випадку 111 22
Інша відповідь 33 7
18 На Вашу думку, чи існує необхідність у розширенні диспозиції ст. 172-5 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, і доповнення її окремим положенням про «порушення встановленого порядку поводження з подарунками»?
Так, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 1725 КУпАП суттєво обмежує профілактичний потенціал аналізованого антикорупційного обмеження і дозволяє багатьом порушникам безпідставно уникати адміністративної відповідальності 431 86
Ні, оскільки закріплене на сьогодні формулювання ст. 172-5 КУпАП достатньо чітке та лаконічне, й охоплює всі передбачені антикорупційним законодавством обмеження щодо одержання подарунків 64 13
Інша відповідь 5 1
19 На Вашу думку, в яких сферах діяльності нотаріуса з найбільшою ймовірністю можна очікувати виникнення конфлікту інтересів?
Надання особистих переваг при вчиненні нотаріальних дій 372 75
Виконання деяких адміністративних функцій щодо осіб, з якими у нотаріуса є приватний інтерес 310 62
Володіння цінними паперами, корпоративними правами, часткою у спільній власності тощо 291 58
Виконання іншої незабороненої законом діяльності, у тому числі оплачуваної 269 54
Існування родинних чи дружніх стосунків із особами, які працюють в суміжних галузях чи сферах державного управління 403 81
Наявність майнових зобов’язань чи особистих конфліктів, невирішених судових спорів 222 45
Володіння значним обсягом інформації, яка може бути використана з протиправною метою або з метою особистого збагачення 411 82
Інша відповідь 113 23
20 На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності законодавчих норм, які регулюють порядок врегулювання конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг?
Деталізувати та конкретизувати рамкові положення нового антикорупційного Закону в підзаконних нормативно- правових актах 357 71
А) внести відповідні доповнення до Правил професійної 341 68
етики нотаріусів
Б) наказом Міністерства юстиції України затвердити «Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у сфері надання нотаріальних послуг» 218 44
В) Інша відповідь 64 13
В головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в областях, містах Києві та Севастополі створити комісії з етики та врегулювання конфлікту інтересів 316 63
Розширити рамки об’єктивної сторони ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, зокрема, передбачити адміністративну відповідальність не лише за «неповідомлення» про конфлікт інтересів, але також і за «несвоєчасне» повідомлення про нього 234 47
Доповнити антикорупційне законодавство вказівкою на необхідність обов’язкового дотримання саме письмової форми повідомлення про конфлікт інтересів 302 60
Необхідно розширити об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, за рахунок включення до неї випадків неповідомлення нотаріусом про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів 238 48
Необхідно внести зміни до чинного законодавства, які передбачають звільнення особи від відповідальності за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП за умови наявності у неї поважних причин» 297 59
Необхідно деталізувати законодавчі положення в частині визнання у судовому порядку незаконними актів і рішень, які були прийняті нотаріусом в умовах реального конфлікту інтересів 411 82
Необхідно розширити об’єктивну сторону адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, за рахунок включення до неї такої форми, як «порушення встановленого законом порядку самостійного чи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів» 300 60
Інша відповідь 83 17
21 На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою розширення меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією?
На сьогодні немає необхідності у розширенні меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією 107 21
Передбачити адміністративну відповідальність за порушення нотаріусами обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 403 81
Передбачити адміністративну відповідальність за незаконне використання нотаріусом інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень 451 90
Поширити на нотаріусів вимоги фінансового контролю 329 66
Інша відповідь 80 16
22 На Вашу думку, чи необхідно розширювати перелік і зміст встановлених для нотаріусів обмежень і заборон
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?
Ні, оскільки закріплений на сьогодні в чинному законодавстві перелік і зміст таких правообмежень дозволяє в повній мірі виконувати поставлені перед ними завдання 71 14
Так, оскільки закріплені на сьогодні в чинному законодавстві правообмеження є неефективними, а їх перелік - не достатнім для того, щоб максимально унеможливити виникнення ситуації конфлікту інтересів між приватними та службовими інтересами нотаріуса 411 82
Інша відповідь 18 4
23 На Вашу думку, які з перерахованих нижче обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності доцільно встановити для нотаріусів?
займатися підприємницькою діяльністю 492 98
займатися іншою оплачуваною діяльністю 473 95
займатися адвокатською діяльністю 334 67
надавати посередницькі послуги під час укладання договорів 406 81
займатися викладацькою діяльністю 16 3
займатися науковою діяльністю 4 1
займатися творчою діяльністю 6 1
займатися медичною практикою 26 5
займатись інструкторською практикою 54 11
займатися суддівською практикою зі спорту 10 2
бути засновником адвокатських об’єднань 416 83
перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування 483 97
перебувати у штаті інших юридичних осіб 407 81
входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації) 332 66
Інша відповідь 41 8
24 На Вашу думку, чи доцільно відносити нотаріусів до переліку суб’єктів, які несуть адміністративну відповідальність за ст. 172-4 КУпАП?
Ні, оскільки нотаріуси не відносяться до переліку суб’єктів, які уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а тому розширення меж їх адміністративної деліктоздатності є прямим порушенням їх прав і свобод 42 8
Так, оскільки встановлення для нотаріусів адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності суттєво підвищить дієвість та результативність даного антикорупційного 429 86
обмеження
Інша відповідь 29 6
25 Які заходи, на Вашу думку, необхідно вжити з метою підвищення ефективності такого превентивного антикорупційного механізму, як «заборона на розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома нотаріусу у зв’язку з виконанням професійних повноважень»?
Внести зміни до галузевого законодавства і закріпити у ньому більш адекватні заходи запобігання неправомірному використанню нотаріусом службової інформації 192 38
Закріпити антикорупційному законодавстві більш жорстких «інформаційних заборон», а також поширити сферу їх дії на максимально широке коло осіб 403 81
Розширити перелік суб’єктів адміністративної відповідальності за ст. 172-8 КУпАП за рахунок включення до нього нотаріусів 421 84
Оскільки нотаріуси все частіше працюють на задоволення інтересів третіх осіб, заходи адміністративної відповідальності повинні охоплювати всі можливі прояви їх протиправних мотивів 344 69
Інша відповідь 70 14
26 Які з перерахованих антикорупційних заходів, спрямованих на протидію корупції в нотаріаті, на Вашу думку, є найбільш ефективними?
Притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією 287 57
Притягнення нотаріусів до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією 253 51
Притягнення нотаріусів до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією 172 34
Притягнення нотаріусів до цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією 273 55
Встановлення для нотаріусів обмежень і заборон, пов’язаних із їх професійною діяльністю 346 69
Інша відповідь 94 19
27 На Вашу думку, які способи протидії корупції в нотаріальній системі є найбільш ефективними на сьогодні?
скарга до відповідного територіального управління юстиції 62 12
скарга до Міністерства юстиції України 181 36
звернення до органів професійного самоврядування нотаріусів (нотаріальної палати) 101 20
звернення до суду 193 39
звернення із заявою до правоохоронних органів (поліція, прокуратура, СБУ тощо) 391 78
звернення із заявою до спеціальних антикорупційних 404 81
органів (НАЗК, НАБУ, САП тощо)
висвітлення події в ЗМІ (радіо, телебачення, преса, Інтернет) 273 55
звернення за допомогою до відповідних громадських організацій 155 31
Інша відповідь 54 11

<< |
Источник: КУРИЛО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІю Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукю Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 2. Додатки
 3. ДОДАТК
 4. Продовження додатка W
 5. Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?
 6. Чи можливо залишити без руху апеляційну (касаційну) скаргу через відсутність в якості додатку до неї матеріалу, який повернутий позивачу (заявнику) судом першої (апеляційної) інстанції через порушення правил підсудності чи з інших підстав?
 7. Чи мають право особи, які беруть участь у справі, просити суд касаційної інстанції прийняти додаткові матеріали на підтвердження незаконності судового рішення?
 8. ДОДАТК
 9. ДОДАТК
 10. ДОДАТК
 11. ДОДАТКИ
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. ДОДАТКИ
 16. ДОДАТКИ
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ
 19. ДОДАТКИ
 20. ДОДАТКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -