Задать вопрос юристу

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Доктори наук, професори

АВЕР’ЯНОВ Вадим Борисович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем держав­ного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного і конституційного права, дер­жавного управління, адміністративної реформи.

Автор понад 250 наукових праць, у тому числі: «Апарат державного управління: зміст діяльності та організаційні структури» (монографія, 1991); «Державне управління: теорія і практика» (монографія, у співав­тор., 1998); «Виконавча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

АНДРІЙКО Ольга Федорівна

Доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу про­блем державного управління та адміністративного права Інституту держа­ви і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, державного контролю, державної служби.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі: «Контроль в демократи-ческом государстве: проблеми й тенденции» (монографія, 1994); «Держав­ний контроль у сфері виконавчої влади» (брошура, 1999); «Виконавча вла­да і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

БИТЯК Юрій Прокопович

Кандидат юридичних наук, професор, директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, завідувач ка­федри адміністративного права Національної юридичної академії Украї­ни ім. Ярослава Мудрого.

Досліджує проблеми адміністративного права, державної служби.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі: «Адміністративне пра­во України» (підручник, у співавтор., 2001); «Державна служба: організа­ційно-правові основи та шляхи розвитку» (монографія, у співавтор., 1999); «Державна служба в Україні, її види» (у зб. «Вісник АПрН України», 2000).

КІВАЛОВ Сергій Васильович

Доктор юридичних наук, професор, Президент Одеської національної юридичної академії, Голова Вищої ради юстиції України, народний депу­тат України.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративного про­цесу, митного права, державної служби.

378

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі: «Організаційно-правові основи митної справи в Україні» (монографія, 1994); «Митне право (Адмі­ністративна відповідальність за порушення митних правил)» (монографія, 1996); «Адміністративне право України» (підручник, у співавтор., 2003).

КУБКО Євген Борисович

Доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми державного управління і адміністративного та фінансового права, правового регулювання підприємництва.

Автор понад 80 наукових праць.

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович

Доктор юридичних наук, професор, заступник Голови Конституційно­го Суду України.

Досліджує проблеми теорії права, публічного права.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі: «Парламентаризм і за­конодавчий процес в Україні» (монографія, 2000); «Виконавча влада в за­рубіжних країнах» (монографія, 1998); «Конституційне право зарубіжних країн» (підручник, 5-те видання, 2002).

ЦВЄТКОВ Віктор Васильович

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН Украї­ни, радник дирекції Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми теорії державного управління, конституційного й адміністративного права.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі: «Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект)» (монографія, 1996); Реформування державного управління: проблеми і перспективи (мо­нографія, у співавтор., 1998); «Демократія. Управління. Бюрократія» (мо­нографія, у співавтор., 2001).

Кандидати наук

АЛЕКСАНДРОВАСдо 2000 р. - Сидорова) Наталія Валеріївна

Кандидат юридичних наук, заступник декана факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, податкового права.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: «Теоретичні основи бю­джетного права» (монографія, 1998); «Фінансове право» (посібник у співав­тор., 2000); «Оскарження платниками податків рішень, дій та бездіяль­ності податкових органів» (у наук. доп. «Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право», 2001).

379

БАТАНОВ Олександр Васильович

Кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник Інститу­ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми конституційного та адміністративного права, місце­вого самоврядування.

Автор понад 20 наукових праць.

БІЛА Любов Романівна

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник зав. кафедри адміністра­тивного права Одеської національної юридичної академії.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, державної служби.

Автор близько 70 наукових праць, у тому числі: «Організація державної служби в Україні» (навч.-метод, посібник, у співавтор., 2000); «Адмініст­ративне право України» (навч.-метод, посібник, у співавтор., 2001); «Адмі­ністративне право України» (підручник, у співавтор., 2003).

КОЛПАКОВ Валерій Костянтинович

Кандидат юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.

Досліджує проблеми адміністративного права і процесу, адміністра­тивної діяльності органів внутрішніх справ.

Автор понад 90 наукових праць, у тому числі: «Адміністративне право України» (підручник, 1999, 2003); «Адміністративне право: теоретична ча­стина» (посібник, 2000); «Нелегальна міграція: генезис і механізм про­тидії» (монографія, 2002).

КРУПЧАН Олександр Дмитрович

Кандидат юридичних наук, керівник Київського регіонального центру АПрН України.

Досліджує проблеми теорії держави і права, адміністративного права, міжнародного приватного права.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі: «Державний службовець в Україні (пошук моделі)» (монографія, у співавтор., 1998); «Організація виконавчої влади» (монографія, 2001); «Інформатизація, право, управлін­ня (організаційно-правові питання теорії і практики)» (монографія, у співавтор., 2002).

ЛУК’ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайович

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи (м.

Суми).

Досліджує проблеми адміністративної відповідальності, державного уп­равління.

Автор близько 20 наукових праць, у тому числі: «Інститут адміністра­тивної відповідальності: проблеми розвитку» (монографія, 2001); «Онов­лення інституту адміністративної відповідальності» (у кн. «Державотво-

380

рення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи», 2001); «Виконавча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

ПОЛЮХОВИЧ Валерій Іванович

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу про­блем державного управління та адміністративного права Інституту держа­ви і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, податкового права.

Автор близько ЗО наукових праць, у тому числі: «Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність» (монографія, 1999); «Правові засади оподаткування в Україні: нинішній етап та напрями реформуван­ня» (брошура, у співавтор., 1999); «Виконавча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

СОРОКО Володимир Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, заступник Начальника Головного управління державної служби України.

Досліджує проблеми комп’ютерних інформаційних технологій в уп­равлінні, державного управління, державної служби.

Автор понад 170 наукових праць, у тому числі: «Гіпертекстові техно­логії: теоретичні основи і інструменти для реалізації у мережі» (підруч­ник, 1998); «Державна кадрова політика: система роботи з кадрами дер­жавної служби» (у співавтор., в журн. «Вісник державної служби Украї­ни», 2001); «Моніторинг діяльності органів виконавчої влади із застосу­ванням комп’ютерної системи аналізу електронних ЗМІ» (у співавтор., в журн. «Вісник державної служби України», 2002).

ТКАЧ Галина Йосипівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адмініст­ративного та фінансового права юридичного факультету Львівського на­ціонального університету ім. І. Франка.

Досліджує проблеми адміністративного права

Автор низки наукових праць, у тому числі: «Окремі питання адмініст­ративно-правового захисту прав громадян» (у зб. «Вісник Львівського на­ціонального університету», 2001); «Природа і види адміністративного роз­суду» (в журн. «Право України», 2002); Виконавча влада і адміністративне право (монографія, у співавтор., 2002).

ЯНЮК Наталія Володимирівна

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційно­го, адміністративного та фінансового права Львівського національного ун­іверситету ім. І. Франка.

Досліджує проблеми адміністративного права.

Автор низки наукових праць, у тому числі: «Проблеми співвідношення понять «посадова особа» і «службова особа» в адміністративному праві»

381

(в журн. «Право України», 2001); «Основи адміністративно-правового ста­тусу посадової особи» (у зб. «Вісник Львівського національного універси­тету», 2001).

Здобувачі

АРМАШ Надія Олексіївна

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і державного управ­ління.

Автор кількох наукових праць.

БОЯРИНЦЕВА (до 2002 р. – Грибанова) Марина Анатоліївна

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної пра-восуб’єктності.

Автор кількох наукових праць.

ДЕРЕЦЬ Вікторія Анатоліївна

Аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і державного управлін­ня.

Автор кількох наукових праць.

КОВАЛЕНКО Володимир Леонідович

Науковий співробітник відділу проблем державного управління та ад­міністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми державної служби.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: «Державна служба: орга­нізаційно-правові основи і шляхи розвитку» (монографія у співавтор., 1999); «Яким бути новому Закону України «Про державну службу»: деякі питан­ня теорії і практики законотворення» (в журн. «Право України», 2000); проект нової редакції Закону України «Про державну службу» (авторсь­кий варіант, 2000); «Виконавча влада і адміністративне право» (моногра­фія, у співавтор., 2002).

КОЛІУПІКО Ігор Борисович

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голо­ва Центру політико-правових реформ.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної рефор­ми, державної служби.

382

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: «Адміністративна рефор­ма для людини» (брошура, у співавтор., 2001); «Виконавча влада та про­блеми адміністративної реформи в Україні» (монографія, 2002) «Вико­навча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

КУЙБІДА Роман Олексійович

Керівник проектів Центру політико-правових реформ.

Досліджує проблеми правосуддя та адміністративної юстиції.

Автор кількох наукових праць, у тому числі книг: «Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиція для України» (у співавтор., 2003); «Оскарження й перегляд судових рішень в Україні» (у співавтор., 2003).

ПЕДЬКО Юрій Сергійович

Молодший науковий співробітник відділу проблем державного управ­ління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Ко­рецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і процесу, адміністра­тивної юстиції.

Автор кількох наукових праць.

ТИМОЩУК Віктор Павлович

Заступник голови Центру політико-правових реформ. Досліджує проблеми державного управління, державної служби, адмі­ністративної процедури.

Автор кількох наукових публікацій.

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович

Аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і державного управ­ління.

Автор кількох наукових праць.

<< |
Источник: Авер’янов В.Б.. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.,2003. – 384 с.. 2003

Еще по теме ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:

 1. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:
 2. Відомості про авторів
 3. Про авторів
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 11, ст. 1 40)
 5. Від авторів
 6. КОЛЕКТИ В АВТОРІВ :
 7. ВСТУПНІ ВІДОМОСТІ
 8. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1999. - № 44. - Ст. 391.)
 9. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № 19. - Ст. 80.)
 10. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 47. - Ст. 646.)
 11. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 36. - Ст. 266.)
 12. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1992. - № 50. - Ст. 676.)
 13. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1999. - № 41. - Ст. 372.)
 14. Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
 15. Чи можливо одночасно з розглядом справи про усиновлення вирішити питання про захист майнових прав дитини, наприклад, про право власності дитини на майно тощо?
 16. Що означає "спір про право", при наявності якого суддя постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу?
 17. В якому розмірі вираховується судовий збір при зверненні з позовом про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, дарування, а також про застосування наслідків недійсності правочину, якщо позивач не заявляє вимог про присудження йому майна (грошових коштів)?
 18. ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 28 травня 2001 року про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери
 19. Як визначається територіальна підсудність справ у спорах: — про витребування майна з чужого незаконного володіння; — про усунення перешкод у користуванні майном чи про усунення порушень права власника, не пов'язаним з позбавленням права володіння?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -