<<

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Доктори наук, професори

АВЕР’ЯНОВ Вадим Борисович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем держав­ного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного і конституційного права, дер­жавного управління, адміністративної реформи.

Автор понад 250 наукових праць, у тому числі: «Апарат державного управління: зміст діяльності та організаційні структури» (монографія, 1991); «Державне управління: теорія і практика» (монографія, у співав­тор., 1998); «Виконавча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

АНДРІЙКО Ольга Федорівна

Доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу про­блем державного управління та адміністративного права Інституту держа­ви і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, державного контролю, державної служби.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі: «Контроль в демократи-ческом государстве: проблеми й тенденции» (монографія, 1994); «Держав­ний контроль у сфері виконавчої влади» (брошура, 1999); «Виконавча вла­да і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

БИТЯК Юрій Прокопович

Кандидат юридичних наук, професор, директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, завідувач ка­федри адміністративного права Національної юридичної академії Украї­ни ім. Ярослава Мудрого.

Досліджує проблеми адміністративного права, державної служби.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі: «Адміністративне пра­во України» (підручник, у співавтор., 2001); «Державна служба: організа­ційно-правові основи та шляхи розвитку» (монографія, у співавтор., 1999); «Державна служба в Україні, її види» (у зб. «Вісник АПрН України», 2000).

КІВАЛОВ Сергій Васильович

Доктор юридичних наук, професор, Президент Одеської національної юридичної академії, Голова Вищої ради юстиції України, народний депу­тат України.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративного про­цесу, митного права, державної служби.

378

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі: «Організаційно-правові основи митної справи в Україні» (монографія, 1994); «Митне право (Адмі­ністративна відповідальність за порушення митних правил)» (монографія, 1996); «Адміністративне право України» (підручник, у співавтор., 2003).

КУБКО Євген Борисович

Доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми державного управління і адміністративного та фінансового права, правового регулювання підприємництва.

Автор понад 80 наукових праць.

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович

Доктор юридичних наук, професор, заступник Голови Конституційно­го Суду України.

Досліджує проблеми теорії права, публічного права.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі: «Парламентаризм і за­конодавчий процес в Україні» (монографія, 2000); «Виконавча влада в за­рубіжних країнах» (монографія, 1998); «Конституційне право зарубіжних країн» (підручник, 5-те видання, 2002).

ЦВЄТКОВ Віктор Васильович

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН Украї­ни, радник дирекції Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми теорії державного управління, конституційного й адміністративного права.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі: «Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект)» (монографія, 1996); Реформування державного управління: проблеми і перспективи (мо­нографія, у співавтор., 1998); «Демократія. Управління. Бюрократія» (мо­нографія, у співавтор., 2001).

Кандидати наук

АЛЕКСАНДРОВАСдо 2000 р. - Сидорова) Наталія Валеріївна

Кандидат юридичних наук, заступник декана факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, податкового права.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: «Теоретичні основи бю­джетного права» (монографія, 1998); «Фінансове право» (посібник у співав­тор., 2000); «Оскарження платниками податків рішень, дій та бездіяль­ності податкових органів» (у наук. доп. «Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право», 2001).

379

БАТАНОВ Олександр Васильович

Кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник Інститу­ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми конституційного та адміністративного права, місце­вого самоврядування.

Автор понад 20 наукових праць.

БІЛА Любов Романівна

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник зав. кафедри адміністра­тивного права Одеської національної юридичної академії.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, державної служби.

Автор близько 70 наукових праць, у тому числі: «Організація державної служби в Україні» (навч.-метод, посібник, у співавтор., 2000); «Адмініст­ративне право України» (навч.-метод, посібник, у співавтор., 2001); «Адмі­ністративне право України» (підручник, у співавтор., 2003).

КОЛПАКОВ Валерій Костянтинович

Кандидат юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.

Досліджує проблеми адміністративного права і процесу, адміністра­тивної діяльності органів внутрішніх справ.

Автор понад 90 наукових праць, у тому числі: «Адміністративне право України» (підручник, 1999, 2003); «Адміністративне право: теоретична ча­стина» (посібник, 2000); «Нелегальна міграція: генезис і механізм про­тидії» (монографія, 2002).

КРУПЧАН Олександр Дмитрович

Кандидат юридичних наук, керівник Київського регіонального центру АПрН України.

Досліджує проблеми теорії держави і права, адміністративного права, міжнародного приватного права.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі: «Державний службовець в Україні (пошук моделі)» (монографія, у співавтор., 1998); «Організація виконавчої влади» (монографія, 2001); «Інформатизація, право, управлін­ня (організаційно-правові питання теорії і практики)» (монографія, у співавтор., 2002).

ЛУК’ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайович

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи (м. Суми).

Досліджує проблеми адміністративної відповідальності, державного уп­равління.

Автор близько 20 наукових праць, у тому числі: «Інститут адміністра­тивної відповідальності: проблеми розвитку» (монографія, 2001); «Онов­лення інституту адміністративної відповідальності» (у кн. «Державотво-

380

рення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи», 2001); «Виконавча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

ПОЛЮХОВИЧ Валерій Іванович

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу про­блем державного управління та адміністративного права Інституту держа­ви і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, державного управління, податкового права.

Автор близько ЗО наукових праць, у тому числі: «Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність» (монографія, 1999); «Правові засади оподаткування в Україні: нинішній етап та напрями реформуван­ня» (брошура, у співавтор., 1999); «Виконавча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

СОРОКО Володимир Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, заступник Начальника Головного управління державної служби України.

Досліджує проблеми комп’ютерних інформаційних технологій в уп­равлінні, державного управління, державної служби.

Автор понад 170 наукових праць, у тому числі: «Гіпертекстові техно­логії: теоретичні основи і інструменти для реалізації у мережі» (підруч­ник, 1998); «Державна кадрова політика: система роботи з кадрами дер­жавної служби» (у співавтор., в журн. «Вісник державної служби Украї­ни», 2001); «Моніторинг діяльності органів виконавчої влади із застосу­ванням комп’ютерної системи аналізу електронних ЗМІ» (у співавтор., в журн. «Вісник державної служби України», 2002).

ТКАЧ Галина Йосипівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адмініст­ративного та фінансового права юридичного факультету Львівського на­ціонального університету ім.

І. Франка.

Досліджує проблеми адміністративного права

Автор низки наукових праць, у тому числі: «Окремі питання адмініст­ративно-правового захисту прав громадян» (у зб. «Вісник Львівського на­ціонального університету», 2001); «Природа і види адміністративного роз­суду» (в журн. «Право України», 2002); Виконавча влада і адміністративне право (монографія, у співавтор., 2002).

ЯНЮК Наталія Володимирівна

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційно­го, адміністративного та фінансового права Львівського національного ун­іверситету ім. І. Франка.

Досліджує проблеми адміністративного права.

Автор низки наукових праць, у тому числі: «Проблеми співвідношення понять «посадова особа» і «службова особа» в адміністративному праві»

381

(в журн. «Право України», 2001); «Основи адміністративно-правового ста­тусу посадової особи» (у зб. «Вісник Львівського національного універси­тету», 2001).

Здобувачі

АРМАШ Надія Олексіївна

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і державного управ­ління.

Автор кількох наукових праць.

БОЯРИНЦЕВА (до 2002 р. – Грибанова) Марина Анатоліївна

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної пра-восуб’єктності.

Автор кількох наукових праць.

ДЕРЕЦЬ Вікторія Анатоліївна

Аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і державного управлін­ня.

Автор кількох наукових праць.

КОВАЛЕНКО Володимир Леонідович

Науковий співробітник відділу проблем державного управління та ад­міністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми державної служби.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: «Державна служба: орга­нізаційно-правові основи і шляхи розвитку» (монографія у співавтор., 1999); «Яким бути новому Закону України «Про державну службу»: деякі питан­ня теорії і практики законотворення» (в журн. «Право України», 2000); проект нової редакції Закону України «Про державну службу» (авторсь­кий варіант, 2000); «Виконавча влада і адміністративне право» (моногра­фія, у співавтор., 2002).

КОЛІУПІКО Ігор Борисович

Здобувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голо­ва Центру політико-правових реформ.

Досліджує проблеми адміністративного права, адміністративної рефор­ми, державної служби.

382

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі: «Адміністративна рефор­ма для людини» (брошура, у співавтор., 2001); «Виконавча влада та про­блеми адміністративної реформи в Україні» (монографія, 2002) «Вико­навча влада і адміністративне право» (монографія, у співавтор., 2002).

КУЙБІДА Роман Олексійович

Керівник проектів Центру політико-правових реформ.

Досліджує проблеми правосуддя та адміністративної юстиції.

Автор кількох наукових праць, у тому числі книг: «Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиція для України» (у співавтор., 2003); «Оскарження й перегляд судових рішень в Україні» (у співавтор., 2003).

ПЕДЬКО Юрій Сергійович

Молодший науковий співробітник відділу проблем державного управ­ління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Ко­рецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і процесу, адміністра­тивної юстиції.

Автор кількох наукових праць.

ТИМОЩУК Віктор Павлович

Заступник голови Центру політико-правових реформ. Досліджує проблеми державного управління, державної служби, адмі­ністративної процедури.

Автор кількох наукових публікацій.

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович

Аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Досліджує проблеми адміністративного права і державного управ­ління.

Автор кількох наукових праць.

<< |
Источник: Авер’янов В.Б.. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.,2003. – 384 с.. 2003

Еще по теме ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:

 1. ЗМІСТ
 2. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 3. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:
 4. Зміст
 5. Додаток 2 Довідки про президентів США
 6. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 7. Зміст
 8. Відомості про авторів
 9. Алфавітно-предметний покажчик
 10. Зміст
 11. Фізичні і криміналістичні властивості та механізм утворення і сприйняття слідів запаху людини
 12. Класифікація слідів і зразків запаху людини та інших речових джерел
 13. § 1. Поняття, структура та види правосвідомості
 14. Привласнення авторства як ознака плагіату
 15. Оприлюднення (опублікування) твору при плагіаті
 16. Промисловий плагіат
 17. Плагіат у науковій сфері
 18. Плагіат у засобах масової інформації
 19. 2.3.1 Характеристика діяння.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -