<<

ЗМІСТ

I. Вступ............................................................................................................ 3

II. Програма навчальної дисципліни «Виконавче провадження» 5

III.

Нормативно-правові акти...................................................................... 8

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV (Розділ VII) (Електронна адреса доступу - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 )......................... 8

2. Закон України „Про державну виконавчу службу” від 24 березня 1998 року № 202/98-ВР// Офіційний вісник України. -1998.

- № 15 (30.04.98). - ст. 566 (Електронна адреса доступу - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80)...19

3. Закон України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999

року № 606-XIV (в редакції від 04 листопада 2010) // Офіційний вісник України. - 2010. - № 95 (20.12.2010). - ст. 3373 (Електронна адреса доступу - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606- 37 14)

4. Закон України „Про гарантії держави щодо виконання судових

рішень” від 5 червня 2012 року № 4901-VI // Офіційний вісник України. - 2012. - № 49 (06.07.2012). - ст. 1919 (Електронна 128

адреса доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-17)....

5. Закон України „Про виконання рішень та застосування прак

тики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 року № 3477-IV // Офіційний вісник України. - 2006. - № 12 (05.04.2006). - ст. 792 (Електронна адреса доступу - 135

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15).........................................

6. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєст

рацію обтяжень” від 18 листопада 2003 року № 1255-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52 (09.01.2004) (частина 1). - ст. 2734 (Електронна адреса доступу - 148

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-15).........................................

7. Закон України „Про введення мораторію на примусову реалі

зацію майна” від 29 листопада 2001 року № 2864-III // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52 (11.01.2002). - ст. 2332 (Електронна адреса доступу - 193

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2864-14)..........................................

8. Інструкція з організації примусового виконання рішень, за

тверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 № 512/5 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 27 (17.04.2012). - ст. 1018 (Електронна адреса доступу - 195

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12)........................................

9. Інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2006 р. № 121/5 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 1 (19.01.2007). - ст. 57 (Електронна 270 адреса доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z13 90-06)..

10. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25 червня 2002 р.

№ 607/56/5 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 27 (19.07.2002). - ст. 1298 (Електронна адреса доступу - 270

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0541-02)........................................

11. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого при

йому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2004 року № 26/5 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12 (09.04.2004)(частина 1). - ст. 777 (Електронна адреса доступу -270 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0342-04)

12. Інструкція про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 11 жовтня 1999 р.

№ 65/5 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 41 (29.10.99). - ст.

2062 (Електронна адреса доступу - 270

http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/z0701-99 )......................................

13. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 51 (06.01.2000). - ст.

2563 (Окремі пункти: пункт 5.11 глави 5, підпункт 5.12.5, абзаци перший - дев'ятий, одинадцятий - двадцять п'ятий підпункту 5.12.6 пункту 5.12 глави 5) (Електронна адреса доступу - 270 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0865-99)

14. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розмі-

ру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 // Урядовий кур’єр. - 1993, 04, 01.04.93.

- № 48 - 49 (Електронна адреса доступу -

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/146-93-%D0%BF )........................

15. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 р. № 43/5 // Офіційний вісник України. - 2003.

307

293

286

272

- № 21 (06.06.2003). - ст. 981 (Електронна адреса доступу -

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0388-03)........................................

16. Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 р. N 549/5 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 31 (28.04.2012). - ст. 1148 (Електронна адреса доступу -

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0548-12)........................................

17. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкур

сів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2003 р.

№ 136/5 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 46 (28.11.2003). - ст. 2414 (Електронна адреса доступу - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1036-03)

18. Положення про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 р. N 549/5 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 31 (28.04.2012). - ст.

1148 (Електронна адреса доступу -

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0547-12)........................................

19. Порядок взаємодії Департаменту державної виконавчої служби та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2008 р. № 26/5 (Електронна адреса доступу -

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v26 5323-08)..................................

20. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та ми-

тних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12 жовтня 2009 р. № 1833/5/943 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 84 (09.11.2009). - ст. 2847 (Електронна адреса досту- 325 пу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0978-09)

21. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та ор

ганів прокуратури при направленні та розгляді подань державних виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 13 квітня 2009 р. № 642/5/32 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 30 (30.04.2009). - ст. 1028 (Електронна адреса доступу - 338

http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/z0333-09 ).....................................

22.

Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2002 р. № 60/5; 304 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 28 (26.07.2002). - ст. 1340 (Електронна 346 адреса доступу - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0555-02 ).

23. Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р.

№ 845 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 61 (19.08.2011). - ст. 2431 (Електронна адреса доступу - 351

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%D0%BF )...................

24. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 18 (23.03.2007). -

ст. 716 (Електронна адреса доступу - 377

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408-2007-%D0%BF )...................

25. Порядок витребування та проведення перевірки виконавчого провадження, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 1 грудня 2004 р. № 136/5 (Електронна адреса до- 385 ступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v136 323-04

)......................

26. Порядок здійснення органами державної виконавчої служби ви

конання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2000 р. № 10/5а // Офіційний вісник 394 України. - 2000. - № 20 (02.06.2000). - ст. 844 (Електронна адреса доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0278-00)

27.

Порядок надання інформації Державною податковою службою

України на запити органів державної виконавчої служби, затверджений Наказом Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 23 грудня 2011 р. № 1701/3578/5 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 3 (20.01.2012). - 399

ст. 108 (Електронна адреса доступу -

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/z1528-11 )......................................

28. Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 19 грудня 2011 р.

№ 3544/5, Постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2011 р. № 38-2 // Офіційний вісник України. - 403

2011. - № 102 (10.01.2012). - ст. 3761 (Електронна адреса доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1494-11 )

29. Порядок накладення арешту на цінні папери, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. 407 № 1744 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 38 (08.10.99).

- ст. 1912 (Електронна адреса доступу -

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1744-99-%D0%BF )......................

30. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 р. № 42/5 410 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 29 (06.08.99). -

ст. 1511 (Електронна адреса доступу -

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0480-99 ).......................................

31. Порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із

золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 20 травня 2004 р. № 338 // Офі- 422

ційний вісник України. - 2004. - № 41 (29.10.2004). - ст. 2722 (Електронна адреса доступу -

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-04 ).......................................

32. Порядок роботи з документами в органах державної виконав- 431

чої служби, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2008 р. № 2274/5 (Електронна адреса доступу

- http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2274323-08 )..................

33. Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням

суду і переданим органам державної виконавчої служби, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 470

липня 2002 р. № 985 // Офіційний вісник України. - 2002. -

№ 29 (02.08.2002). - ст. 1371 (Електронна адреса доступу - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF )

34. Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2003 року № 11-рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (справа про мора- 478 торій на примусову реалізацію майна) // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № 3 (Електронна адреса доступу

- http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-03 )..................

35. Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2012

року № 18-рп/2012 у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „ДІД Конс” щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України „Про виконавче провадження” у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 41, частини п'ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно- 488

енергетичного комплексу) // Офіційний вісник України. -

2012. - № 98 (29.12.2012). - ст. 3973 (Електронна адреса доступу - http ://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/v018p710-12 )

36. Рішення Конституційного Суду України від 24 лютого 2004

року № 3-рп/2004 у справі за конституційним зверненням спільного підприємства „Мукачівський плодоовочевий консервний завод” про офіційне тлумачення положення пункту 10 496

статті 3 Закону України „Про виконавче провадження” (справа про виконання рішень третейських судів) // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 45 (10.03.2004) (Електронна адреса доступу -

дія судового процесу // Проблеми правознавства та 541

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-04 )..............................

37. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене 505 Наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 р.

№ 68/5 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 44 (19.11.99).

- ст. 2214 (Електронна адреса доступу - 520

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0745-99 ).......................................

520

IV. Наукові публікації................................................................................

18. А.І. Перепелиця. Міжнародний досвід виконання примусових

рішень правоохоронних органів // Проблеми правознавства та 531 правоохоронної діяльності - №2, 2009, - С. 205-215

19. Бернгатович К.В. Виконавче провадження як завершальна ста

правоохоронної діяльності - №4, 2010, - С.137-142..............................

20. Р.В.Ігонін. Реформування органів примусового виконання су

дових рішень // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(50) 2010, - С. 142-149 554

21. Шкляр Т.О. Виконавче провадження - правове регулювання // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 21

(60). № 2. 2008 г. С. 130-133.......................................................................... 559

22. Глушкова Д. Г. Участь спеціаліста при виконанні судових

рішень / Д. Г. Глушкова // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 104110 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-iournals/FP/2008-3/08gdgvsr.pdf........... 570

23. М.Руденко. Прокурор як суб'єкт оскарження рішень, дій або

бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб 579 Державної виконавчої служби України // Вісник Національної академії прокуратури України №1, 2012, - С.17-22....................... 588

24. Бабич В. А. Принципи функціонування державної виконавчої

служби // Адвокат, №11, 2011, - С. 34-37..................................................

25. Калінін Р.С. Контрольні та наглядові процедури виконавчого 597

провадження...................................................................................................... 597

26. Сібільов Д.М. Мирова угодаа у виконавчому провадженні.

Процесуальні аспекти виконання судових рішень // Право і безпека,. 2012. № 2 (44), С. 191-194 604

27. Щербак С.В. Зміст виконавчого процесу........................................

28. В. Середницький. Повернення виконавчого документа стягу- вачу // Митна справа №5(83)’2012, частина 2, книга 2, - С. 180727

сопис, №4, 2011, - С. 95-97............................................................................ 620

186....................................................................................................................... 604

29. С.О.Малахов. Оскарження прокурором рішень, дій та бездіяльності посадових осіб ДВС // Вісник Харківського національ- 604 ного університету імені В.Н. Каразіна, № 945, випуск 9, 2011, -

С. 342-346..........................................................................................................

30. Щербак С.В. Процесуальні гарантії прав боржника у виконав- 611

чому провадженні............................................................................................

31. Андрієнко І.С., Боеру В.С. Невідповідність виконавчого доку- 611 мента вимогам закону // Південноукраїнський правничий ча-

32. Н.Я.Отчак Порядок та умови здійснення виконавчого провадження // Митна справа №4(76)’2011, частина 2, - С. 330-335...

33. С. Сегеда, О.Татаревський. Як виконати судове рішення. К, 620

2003, С. 63.........................................................................................................

34. Бородін І.Л. Дослідження процесу правового регулювання ви- 628

конавчого провадження // Юридичний вісник, № 1(10)2009, - 628 С. 27-30

633

V. Процесуальні документи.................................................................... 635

1. Акт опису і арешту майна...................................................................... 637

2. Акт вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні 639

суду, та передачі їх стягувачу..................................................................... 641

3. Акт про неможливість стягнення.......................................................... 643

4. Акт про реалізацію предмета іпотеки................................................. 645

5. Акт державного виконавця.................................................................... 647

6. Постанова про арешт коштів боржника............................................ 649

7. Постанова про арешт майна боржника............................................. 651

8. Постанова про відкладення відкриття виконавчого провадження...653

9. Постанова про відкладення провадження виконавчих дій.......... 655

10. Постанова про відкриття виконавчого провадження................... 657

11. Постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження...659

12. Постанова про закінчення виконавчого провадження................ 661

13. Постанова про звільнення майна з-під арешту............................. 663

14. Постанова про зупинення виконавчого провадження................ 665

15. Постанова про накладення штрафу................................................. 668

16. Постанова про повернення виконавчого документа................... 670

17. Постанова про поновлення виконавчого провадження..............

18. Постанова призначення експерта...................................................... 672

19. Постанова про стягнення виконавчого збору................................

20. Постанова про призначення перекладача...................................... 672

VI. Судова практика..................................................................................... 675

1. Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 07 грудня

2012 р.................................................................................................................. 678

2. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 20.12.2012

року...................................................................................................................... 683

3. Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 19 грудня

2012 р.................................................................................................................. 687

4. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова ві 12 грудня 2012 року 691

5. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 17 грудня

2012 року...........................................................................................................

6. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 12 грудня 695

2012 року...........................................................................................................

7. Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 701

кримінальних справ від 1 лютого 2012 р..................................................

8. Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 705

кримінальних справ від 14 березня 2012 р...............................................

9. Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Ви- 709

щого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 березня 2012 р 713

10. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 30 листопада 2012 року

11. Постанова Дарницького районного суду м. Києва від 10 грудня

2012 р..................................................................................................................

<< |
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
  2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
  3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
  4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
  5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
  6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
  7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
  8. Российский федерализм: становление и развитие.
  9. 2.3. Становлення держави
  10. Региональные особенности жилищного страхования
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -