<<
>>

2. Правові підстави для заселення жилих приміщень у будинках державного і комунального житлового фонду

Першою основною підставою для зселення жилих примі­щень державного і комунального житлового фонду, поселення в гуртожитках та службових жилих приміщеннях є ордер.

Ордер — розпорядчий акт індивідуального характеру, вида­ний виконавчим органом місцевої ради, до компетенції якого входить видача такого документа.

Ордер є правовою підставою для вселення громадянина з його сім’єю до жилого приміщен­ня. З одного боку, він породжує адміністративно-правові відно­сини між виконкомом і житлово-експлуатаційною організацією, куди він здається, а з другого — цивільні правові відносини між громадянином і зазначеною організацією, яка зобов’язана уклас­ти з ним договір найму жилого приміщення.

І ті й інші відносини породжує саме ордер, а не рішення, що лежить в його основі. Згідно з цим рішенням про надання гро­мадянину житла у житлово-експлуатаційної організації ні пе­ред виконкомом, ні перед громадянином ніяких зобов’язань не виникає. Окрім того, і громадянин тільки на підставі цього рі­шення не вправі вимагати від житлово-експлуатаційної органі­зації здійснення будь-яких дій щодо надання йому приміщення, вказаного у рішенні.

Однак законом не передбачено суб’єктивного цивільного права громадянина вимагати видачу ордера на надане йому приміщення. У випадку відмови виконкому у видачі ордера суд вправі вирішувати спори про видачу ордера на жиле приміщен­ня, яке надається за спільним рішенням адміністрації і проф­спілкового комітету з наступним повідомленням виконкому про надання жилого приміщення для заселення. Тому до видачі ор­дера рішення про надання жилого приміщення може бути в од­носторонньому порядку переглянуто органом, який його виніс, якщо для того будуть підстави, наприклад у випадках, коли і сам ордер може бути визнаний недійсним.

Рішення про надання жилого приміщення окремим грома­дянам приймає виконавчий орган місцевої ради, підприємство, організація, у віданні яких знаходиться жилий будинок.

На під­ставі прийнятого рішення про надання жилого приміщення гро­мадяни, в тому числі тимчасово відсутні, дають письмове зобо­в’язання про звільнення займаного жилого приміщення в будин­ку державного або громадського житлового фонду (за винятком тих, кому жиле приміщення належить на праві приватної влас­ності). Орган, що прийняв рішення про надання жилого примі­щення, може переглянути своє рішення до видачі ордера, якщо виявляються обставини, які не були раніше відомі та які могли вплинути на вказане рішення. До наданого жилого приміщення переселяються члени сім’ї, які включені в ордер і дали письмове зобов’язання про переселення в це приміщення. У ордері зазна­чаються прізвище, ім’я, по батькові особи, якій він виданий, чле­ни сім’ї, які мають право на зайняття нового жилого приміщен­ня, жила площа, що надається, кількість кімнат, характеристика квартири (ізольована, комунальна), точна адреса із зазначенням вулиці, номера будинку та квартири. В ордері вказується підста­ва його видачі. Ордер підписується головою виконавчого орга­ну відповідної місцевої ради.

Ордер дійсний протягом ЗО днів. Цей термін можна вважа­ти пресічним, який може бути продовжений тільки за наявнос­ті поважних причин. Ордер вручається громадянинові, на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред’являються документи, що посвідчують особу: паспорти або документи, що їх замінюють, членів сім’ї, включених в ордер. При вселенні громадянин здає ордер до жит­лово-експлуатаційної організації, одночасно отримуючи при цьому паспорти усіх членів сім’ї з відміткою про виписку з по­переднього місця проживання. До наданого жилого приміщен­ня переселяються члени сім’ї, які включені в ордер і дали пись­мове зобов’язання про переселення.

Жилі приміщення державного або комунального житлового фонду, заселяються тільки на підставі ордеру. Заселення жило­го приміщення в приватному будинку здійснюється на підставі договору найму.

Перебування громадянина на соціальному квартирному об­ліку не є підставою для відмови йому у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують по­ліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбан­ня житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення здійснюється за рішенням відповідного органу міс­цевого самоврядування. Таке рішення є підставою для укладен­ня відповідного договору найму соціального житла.

Єдиною підставою для заселення житла із житлового фон­ду соціального призначення є договір найму соціального жит­ла. Договір найму соціального житла — це угода, оформлена в письмовій формі, за якою одна сторона — власник житла (наймодавець) — передає або зобов’язується передати другій сто­роні — наймачеві — житло для проживання в ньому на певний строк. Договір найму соціального житла укладається між ор­ганом місцевого самоврядування або уповноваженим ним ор­ганом і наймачем або уповноваженою ним особою. У договорі найму соціального житла мають бути вказані особи, які прожи­ватимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних із най­мачем прав та обов’язків щодо користування соціальним житлом.

Наймач соціального житла вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом із ним, вселити до займаного ним жилого приміщення свою дру­жину, своїх дітей, батьків. На вселення до батьків їх неповно­літніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

Громадянин, з яким органом місцевого самоврядування бу­ло розірвано договір найму квартири або садибного (одноквар­тирного) жилого будинку з житлового фонду соціального при­значення, протягом наступних трьох років із дня розірвання до­говору має право на включення його до списків на позачергове отримання квартири або садибного (одноквартирного) жилого будинку з житлового фонду соціального призначення за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціально­го житла.

Форма типового договору найму соціального житла затвер­джується Кабінетом Міністрів України.

Жиле приміщення для вселення повинно бути не тільки фактично, а й юридично вільним. На жиле приміщення, наймач якого незважаючи на непроживання в ньому, зберігає право, до­кументи на вселення не можуть бути видані, як і на приміщен­ня, у якому хтось проживає без законних на те підстав.

Житло­ві органи зобов’язані вжити заходів до звільнення цього примі­щення.

Однак громадянин, що отримав документи на жиле примі­щення, яке було вільним, але незабаром виявилося незаконно зайнятим будь-ким, вправі в судовому чи адміністративному по­рядку вимагати звільнення приміщення.

Оскільки документи на вселення породжують для громадя­нина, що його отримав, визначені законодавством правові на­слідки, то вони не можуть бути односторонньо анульованим ви­конавчим органом без згоди самого громадянина. І тому тільки в судовому порядку вони можуть бути визнані недійсними.

Ордер на жиле приміщення може бути визнаний недійсним у судовому порядку у випадках надання громадянином відо­мостей, що не відповідають дійсності, про потребу в поліпшен­ні житлових умов (неправомірні відомості про членів сім’ї, що включені в ордер, про розміри раніше займаної площі, яка по­служила підставою для взяття на квартирний облік), порушен­ні прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення (видача ордера на жиле приміщення, право на яке зберігає інший громадянин, порушення прав наймачів на ізольоване жиле приміщення, що звільнилося у квартирі, пору­шення порядку заселення), неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення (по­рушення встановленого порядку розгляду і вирішення питань про взяття громадян на квартирний облік і надання жилих при­міщень, у тому числі з порушенням черговості й отримання жит­ла), а також в інших випадках порушення порядку і умов надан­ня жилих приміщень. Ними можуть бути: включення в ордер членів сім’ї, що не дали на ціе своєї згоди, видача їх на фактично невільне приміщення, видача ордера на нежиле приміщення, на частину кімнати чи суміжну кімнату, на жиле приміщення, що не відповідає санітарним і технічним вимогам, у випадку відсут­ності рішення про надання жилої площі, яке має бути винесене відповідним органом.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» відмова у взятті громадянина на соці­альний квартирний облік допускається в разі: 1) непредставлення необхідних документів; 2) надання документів з виправленнями; 3) надання документів, які не підтверджують можливість визнан­ня у встановленому порядку відповідного громадянина таким, що потребує надання соціального житла; 4) надання документів із заздалегідь неправдивою інформацією, що було встановлено органом, який приймає на соціальний квартирний облік.

Якщо за ордером, виданим з порушеннями, зазначеними у ст. 59 ЖК, особи, які одержали його, не вселялися, суд вирішує питання лише про визнання ордера недійсним.

На вимоги про визнання недійсним ордера на жиле примі­щення за передбаченими ст. 59 ЖК підставами поширюється трирічний строк позовної давності. Визнавши причини пропус­ку цього строку поважними суд може задовольнити обґрунто­вані вимоги. З цих самих правил слід виходити при розгляді ви­мог про виселення осіб, договір найму жилого приміщення з яки­ми укладений з порушенням встановленого порядку без видачі ордера.

<< | >>
Источник: Житлове право України. Лекції. 2012

Еще по теме 2. Правові підстави для заселення жилих приміщень у будинках державного і комунального житлового фонду:

  1. Види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства
  2. 1. Загальна характеристика законодавства щодо реалізації прав громадян на житло державного житлового фонду
  3. 2. Правові підстави для заселення жилих приміщень у будинках державного і комунального житлового фонду
  4. 1. Договір найму соціального житла та комерційного найму (оренди) жилого приміщення
  5. 4. Правові наслідки виселення громадян із жилих приміщень
  6. 2. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення у житловій сфері
  7. 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -