<<

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I. Предмет, метод, поняття, принципи та система

екологічного права......................................................................................................

3

§ 1. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин. 3

§ 2. Об’єкти та суб’єкти екологічного права...................................................... 5

§ 3. Метод правового регулювання екологічних відносин........................ 10

§ 4. Поняття екологічного права......................................................................... 11

§5, Принципиекологічногоправа......................................................................... 15

§ 6. Система екологічного права.......................................................................... 21

Контрольні питання................................................................................................ 22

Розділ II. Джерела екологічного права............................................................... 24

§ 1. Поняття джерел екологічного права, їх загальна характеристика

та класифікація.......................................................................................................... 24

§ 2. Конституція України як джерело екологічного права......................... 27

§ 3. Закони України у системі джерел екологічного права......................... 29

§ 4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права 32

§ 5. Міжнародні договори як джерела екологічного права......................... 35

Контрольні питання................................................................................................ 36

Розділ III. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління) 37

§ 1. Поняття управління природокористуванням і охороною довкілля 37

§ 2.

Система і компетенція органів управління природокористуванням

і охороною довкілля................................................................................................. 40

§ 3. Правові питання участі громадськості в управлінні

природокористуванням та охороною довкілля............................................. 55

§ 4. Функції управління у сфері природокористування та охорони

довкілля........................................................................................................................ 57

4.1. Просторово-територіальний устрій природних ресурсів..... 58

4.2. Моніторингдовкілля........................................................................... 61

4.3. Кадастри природних ресурсів.......................................................... 63

4.4. Екологічна експертиза....................................................................... 64

4.5. Екологічний контроль....................................................................... 65

4.6. Екологічний стандарт та нормативи........................................... 68

Контрольні питання................................................................................................ 70

Розділ IV. Екологічні права та обов’язки громадян................................... 72

§ 1. Загальна характеристика системи екологічних прав громадян....... 72

§ 2. Конституційні екологічні права громадян.............................................. 77

§ 3. Поняття та види екологічних обов’язків громадян............................. 84

§ 4. Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологічних прав

громадян....................................................................................................................... 87

Контрольні питання................................................................................................ 91

Розділ V. Право власності на природні ресурси та комплекси.............. 93

§ 1. Загальна характеристика права власності на природні ресурси

та комплекси...............................................................................................................

93

§ 2. Право державної власності на природні ресурси та комплекси....... 98

§ 3. Право комунальної власності на природні ресурси та комплекси 101

§ 4. ПравО приватної власності на природні ресурси та комплекси... 104

§ 5. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси

та комплекси. Відповідальність за порушення прав власників

та права власності на природні ресурси......................................................... 109

Контрольні питання............................................................................................. ! 12

Розділ VI. Право природокористування

(загальні положення).............................................................................................. H4

§ 1. Поняття та види права природокористування.................................... 114

§ 2. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.............................. 117

§ 3. Право загального природокористування............................................... 121

§ 4. Право спеціального природокористування........................................... 125

§ 5. Використання природних ресурсів на умовах оренди...................... 128

§ 6. Захист прав природокористувачів............................................................ 131

Контрольні питання.............................................................................................. 133

Розділ VII. Правові засади економічного механізму

природокористування та охорони навколишнього

природного середовища....................................................................................... 134

§ 1. Поняття,функціїтаскладовіекономіко-правовогомеханізму

природокористування та охорони довкілля................................................. 134

§ 2. Джерела фінансування екологічних заходів та програм.

Фонди охорони навколишнього природного середовища....................... 138

§ 3. Природоресурсові податки і збори: їх види та форми

справляння................................................................................................................

142

§ 4. Екологічний податок: сутність, суб’єкти та об’єкти......................... 150

Контрольні питання.............................................................................................. 152

Розділ VIII. Відповідальність за порушення екологічного

законодавства.......................................................................................................... 153

§ 1. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні

правопорушення..................................................................................................... 153

§ 2. Особливості юридичної відповідальності в екологічному

законодавстві........................................................................................................... 155

§ 3. Види юридичної відповідальності за порушення екологічного

законодавства.......................................................................................................... 157

Контрольні питання.............................................................................................. 163

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ IX. Правове регулювання використання та охорони земель.... 164

§ 1. Земля як об’єкт еколого-правових відносин......................................... 164

§ 2. Правові основи землекористування в Україні..................................... 168

§ 3. Правова охорона земель та грунтів......................................................... 174

§ 4. Юридична відповідальність за порушення земельного

законодавства.......................................................................................................... 180

Контрольні питання............................................................................................. 186

Розділ X. Правове регулювання використання та охорони вод............ 188

§ 1. Води як об’єкт правового регулювання використання,

відтворення та охорони.......................................................................................

188

§ 2. Правове регулювання використання вод.............................................. 190

§ 3. Правові заходи щодо охорони вод............................................................. 204

§ 4. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства 207

Контрольні питання.............................................................................................. 210

Розділ XI. Правове регулювання використання та охорони надр......... 211

§ 1. Державний фонд надр як об’єкт правової охорони

та використання..................................................................................................... 211

§ 2. Правове регулювання використання надр............................................ 213

§ 3. Правове регулювання основних видів використання надр............ 227

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства

про охорону та використання надр.................................................................. 232

Контрольні питання.............................................................................................. 234

Розділ XII. Правове регулювання використання

та охорони рослинного світу............................................................................. 235

§ 1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання...... 235

§ 2. Правове забезпечення використання рослинного світу.................. 238

§ 3. Правова охорона рослинного світу......................................................... 242

§ 4. Особливості правового регулювання використання та охорони

зелених насаджень в населених пунктах........................................................ 245

§ 5. Юридична відповідальність за порушення законодавства

про рослинний світ................................................................................................ 248

Контрольні питання..............................................................................................

253

Розділ XIII. Правове регулювання використання

та охорони лісів....................................................................................................... 254

§ 1. Загальна характеристика права лісокористування......................... 254

§ 2. Правове регулювання використання лісових ресурсів.................. 255

§ 3. Підстави виникнення та припинення користування лісами...... 260

§ 4. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів...... 262

§ 5. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.... 266 Контрольні питання 268

Розділ XIV. Правове регулювання використання

та охорони тваринного світу............................................................................. 270

§ 1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони, відтворення

і використання........................................................................................................ 270

§ 2. Суб’єкти, види і підстави права використання та охорони

тваринного світу.................................................................................................... 272

§ 3. Правове регулювання полювання і мисливського господарства 276

§ 4. Правове регулювання рибальства і рибного господарства.......... 281

§ 5. Правове регулювання інших видів спеціального використання

тваринного світу.................................................................................................... 284

§ 6. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України....... 285

§ 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону,

використання та відтворення тваринного світу....................................... 288

Контрольні питання.............................................................................................. 291

Розділ XV. Правове регулювання забезпечення екологічної

безпеки населення та територій....................................................................... 293

§ 1. Поняття, суб’єкти та об’єкти екологічної безпеки.......................... 293

§ 2. Види екологічної безпеки....................................................................... 296

§ 3. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки. 298

§ 4. Правове забезпечення ризику в галузі екологічних правовідносин 303

§ 5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі

забезпечення екологічної безпеки................................................................... 305

§ 6. Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки

та класифікація........................................................................................................ 308

§ 7. Поняття і правовий режим зон HEC........................................................ 310

§ 8. Правові заходи щодо забезпечення захисту населення та територій,

запобігання та ліквідації наслідків HEC......................................................... 313

Контрольні питання............................................................................................. 315

.316

.316

.320

.328

.332

.336

атмосферного повітря........................................................................................... 337

§ 1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони............................... 337

§ 2. Поняття правової охорони атмосферного повітря............................ 338

§ 3. Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря. 339

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі

охорони атмосферного повітря......................................................................... 352

Контрольні питання............................................................................................. 358

Розділ XVI. Правове регулювання поводження з відходами.................

§ 1. Поняття та класифікація відходів як об’єкта правового

регулювання..........................................................................................................

§ 2. Правовий режим поводження з відходами.........................................

§ 3. Законодавство Європейського Союзу в галузі поводження

з відходами.............................................................................................................

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства України

про відходи.............................................................................................................

Контрольні питання...........................................................................................

Розділ XVII. Правове регулювання охорони

Розділ XX. Правове регулювання використання та охорони

курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон........................... 387

§ 1. Поняття курортних, лікувально-оздоровчих

та рекреаційних зон............................................................................................... 387

§ 2. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих

та рекреаційних зон............................................................................................... 390

Контрольні питання.............................................................................................. 397

Розділ XXI. Міжнародно-правова охорона навколишнього

природного середовища....................................................................................... 398

§ 1. Загальні засади міжнародно-правової охорони навколишнього

природного середовища....................................................................................... 398

§ 2. Міжнародно-правова охорона Світового океану

та внутрішніх вод................................................................................................... 399

§ 3. Міжнародно-правова охорона флори і фауни........................................ 404

§ 4. Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря,

озонового шару та космічного простору................................................... 407

Контрольні питання.............................................................................................. 411

Список основної літератури...........

Алфавітно-предметний покажчик Відомості про авторів

412

418

425

Розділ XVIII. Правове забезпечення формування

359

359

361

370

та функціонування екологічної мережі України..........................

§ 1. Поняття та складові екологічної мережі України................

§ 2. Загальна характеристика складових структурних елементів

екологічної мережі України..................................................................

Контрольні питання...............................................................................

Розділ XIX. Особливості використання і охорони об’єктів

природно-заповідного фонду України............................................................ 371

§ 1. Природно-заповіднийфондякключовийелементекологічної

мережі України: поняття, склад і загальна характеристика.................... 371

§ 2. Правовий режим використання та охорони територій і об’єктів

природно-заповідного фонду України............................................................ 376

§ 3. Особливості юридичної відповідальності за порушення

законодавства про природно-заповідний фонд........................................... 384

Контрольні питання.............................................................................................. 386

<< |
Источник: А. П. Гетьман. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. Підручник За редакцією професора А. П. Гетьмана Харків, 2013. 2013

Еще по теме Зміст:

  1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
  2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
  3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
  4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
  5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
  6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
  7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
  8. Российский федерализм: становление и развитие.
  9. 2.3. Становлення держави
  10. Региональные особенности жилищного страхования
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -