<<
>>

ЗАКОН про вибори до Установчих Зборів Української Народної Республіки

Розділ перший ГЛАВА І Загальні статті

1. Установчі Збори Української Народної Республіки складаються з членів, обраних людністю на основі загального, без різниці полу, і рівного виборчого права, через безпосередні вибори і таємне голосування, з додержанням принципу пропорційного представництва.

2. Для переведення виборів до Українських Установчих Зборів утворюються такі виборчі округи:

Волинська (за винятком частин, зайнятих ворогом), Катеринославська, Київська, Полтавська, Подільська, Харківська (з прилученням Грайворон- ського повіту Курської губ.), Херсонська, Чернігівська (з прилученням Путивльського повіту Курської губ.).

Понад те утворюються виборчі округи: Острогозька, в яку входить Острогозький, Валуйський, Бірюцький і Богучарський повіти Воронізької губ. та ІІовооскольський повіт Курської губернії; Таврійська, в яку входять Бердянський, Дніпровський та Мелітопольський повіти Таврійської губернії.

12

180

Крім того, полишається право окремим адміністративним одиницям, замежним зазначеній у сім Законі території, заявити по день складання списків Головній Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів постановою повітового народного (земського) зібрання про своє бажання взяти участь у виборах до Українських Установчих Зборів — і тоді Комісія прилучає їх до суміжної виборчої округи.

Кількість членів Українських Установчих Зборів, що мають бути обрані від кожної округи, встановлюється осібно.

Для подання голосів виборчі округи діляться на виборчі участки.

ГЛАВА II Про виборче право

3. Право участі у виборах до Установчих зборів Української Народної Республіки мають громадяни Російської Республіїси обох полів, котрим до дня виборів вийде 20 років.

Примітка. Служащі у війську мають право участі у виборах, якщо до дня виборів вони дійдуть літ, установлених для останнього дострокового призову. Основи, на яких вони приймають участь у виборах, установлені розділом II сього Закону.

4. У виборах не беруть участі признані законним порядком за безумних або божевільних, а також глухонімі, котрі під опікою.

ГЛАВА III

Про установи, котрі завідують переведенням виборів до Українських Установчих Зборів

11. Переведення виборів доручається:

1) Головній, окружним, повітовим і городським комісіям по справах виборів до Українських Установчих Зборів та участковим виборчим комісіям і

2) городським і поселковим управам та волосним народним (земським) управам.

12. Головна Комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів знаходжується при Українській Центральній Раді. В її склад входять: голова і 15 членів по обранню Української Центральної Ради...

13. Головній Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів доручається:

1) загальне пильнування ходу виборів і обміркування засобів, необхідних для їх прискорення;

2) вироблення і видання загальних інструкцій та постанов на доповнення чи розвиток сього Закону та інструкцій про його здійснення;

3) складання списку осіб, обраних у члени Українських Установчих Зборів;

4) заходи до оброблення статистичних та інших даних щодо виборів до Українських Установчих Зборів;

і 5) розпорядження кредитами, що відпускаються Українською Центральною Радою на переведення виборів.

14. Головна Комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів передає Українським Установчим Зборам після їх відкриття вибо- рове діловодство, прислане від окружних комісій по справах виборів до Українських Установчих Зборів.

181

15. Окружна комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів утворюється в кожній виборчій окрузі, має на чолі голову губерніальних (обласних) народних (земських) зборів або його заступника та складається з товариша предсідателя окружного суду по адміністративному відділу або його заступника, двох членів, обраних городською управою губерніального (обласного) города, і двох членів, обраних губерніальною (обласною) народною (земською) управою.

17.

Повітова комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів має на чолі адміністративного суддю і складається з двох мирових суддів по обранню мирового з’їзду чи тої установи, яка його заступає, з двох членів по обранню повітової народної (земської) управи і двох по обранню місцевої городської управи.

18. В губерніальних (обласних) городах і в городах з людністю понад 50000 жителів утворюються осібні городські комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. Ці комісії мають на чолі члена окружного суду, по обранню суду, і складаються з двох мирових суддів по обранню мирового з’їзду чи тої установи, яка його заступає, і чотирьох членів по обранню місцевої городської управи.

23. Всякі акти і письма по справах виборів до Українських Установчих Зборів, як ті, що подаються урядовим, судовим, адміністративним і громадським установам і урядовим особам усіх відомств і установ, так і ті, що видаються від цих установ і осіб, вільні від гербової та інших оплат.

ГЛАВА IV Про виборчі списки

24. Для переведення виборів до Українських Установчих Зборів складаються списки виборців, окремо по кожному виборчому участку.

Ніхто не може бути вписаний у виборчі списки більш як в одному участку.

25. Складання виборчих списків доручається городським і поселковим управам і волосним народним (земським) управам по приналежності.

26. День, коли ці управи (ст. 25) беруться до складання виборчих списків, визначається розпорядженням Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів і оголошується окружними комісіями до загальної відомості таким способом, який найбільше забезпечує широке оповіщення про це людності.

27. У виборчий список участка вписуються особи, що мають право участі у виборах, живуть в участку по день початку складання виборчого списку, хоч би вони на час і відлучилися з цього участку...

29. У виборчім спискові пишеться прізвище актове або кличне кожного виборця, його ймення, по батькові, літа і місце проживання виборця. Список для кожного участку укладається в алфавітнім порядкові прізвищ.

30. Виборчий список зараз по його виготовленні і в кожнім разі не пізніше як за 17 днів до дня виборів, оповіщається до загальної відомості способом, який найбільш забезпечує можливість перегляду цього списку.

_____________________________ Додатки____________________________

182

31. На протязі 10 днів по оповіщенні виборчого списку до загальної відомосте представник місцевої адміністративної власті може заявляти протести, а особи, що мають право участі у виборах, можуть подавати скарги на неправильність чи неповність цього списку. Ці протести й скарги подаються до городської чи поселкової управи або волосної народної (земської) управи.

ГЛАВАV

Про кандидатські списки

41. Вибори до Українських Установчих Зборів виконуються через подавання голосів за один із поданих кандидатських списків.

42. Кандидатські списки подаються окружній комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів групами виборців не пізніше як за 14 днів до дня виборів.

43. Кожний з кандидатських списків мусить бути власноручно підписаний не менш як 100 особами, що мають право участі у виборах у даній окрузі. В списку повинно бути вміщено прізвище, ймення, по батькові і місце проживання кожного з поставлених кандидатів. До списку мають бути долучені заяви всіх кандидатів про їх згоду вибиратися в даній окрузі по цьому спискові. На спискові може бути зазначена назва тої організації, що його подала.

45. Кожний виборець може підписати тільки одного кандидатського списку; в тому випадку, як той самий виборець підписав два або кілька списків, його підпис визначається дійсним тільки на тому списку, котрий був поданий до окружної комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів раніше.

ГЛАВА VI

Про подавання і підрахунок виборчих карток

55. Голосування переводиться через подавання виборчих карток.

56. Виборчі картки повинні бути на зверхній вигляд одноманітні. Зразок виборчих карток установлює для усіх виборчих округ Головна комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів, яка подає його до загальної відомості не пізніше як за 17 днів до дня виборів.

57. Кожна виборча картка повинна містити в собі слова «Список №...» і номер одного з поданих у даній окрузі кандидатських списків.

58. Конверт и до виборчих карток повинні бути одноманітні, непрозорі, без жодних знаків, з витиском печаті окружної, повітової, або городської комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів, а також повітової, волосної народної (земської) та городської управи.

183

66. Засідання участкової виборчої комісії прилюдні. В призначений до подавання голосів день голова комісії в присутності членів її і осіб, які на цей час прибули, оголошує засідання комісії відкритим. Голова упевняється, що скриньки цілі й порожні і що в кожній з них є тільки по одному прорізу, зачиняє і опечатує скриньку і запрошує виборців розпочати подання виборчих карток. На протязі всього часу подавання виборчих карток обов’язкова присутність у засіданнях комісії щонайменше трьох її членів.

67. У виборчому поміщенні відбуваються тільки вибори. Вивішування відозв, роздавання брошур і плакатів, поширювання виборчих карток, виголошування промов і взагалі всяка передвиборча агітація забороняється як у кімнатах, де подаються виборчі картки, так і на сходах, в переходах і коридорах, через які входять в ці кімнати, а так само не ближче п’яти сажнів до входу до них знадвору. Голова участкової виборчої комісії пильнує, щоб у виборчому поміщенні через увесь час виборів був додер- жаний повний порядок, і випроваджує усіх, хто його нарушає.

72. Виборець подає виборчу картку особисто.

75. В перші два дні виборів у городах і поселках о дев’ятій годині, а у волостях о восьмій годині вечора двері виборчого поміщення зачиняються, а потім приймання виборчих карток продовжується тільки від тих виборців, котрі вступили в це поміщення до зазначеного часу. Скінчивши приймання виборчих карток, голова проголошує, що подавання їх у цей день закінчено, і накладає печать на прорізі виборчих скриньок. Потім усі присутні виходять із поміщення, де відбувалося подавання голосів, а це поміщення з розпорядження голови запечатується до ранку другого дня, і при дверях приставляється сторожа.

77. Признаються за недійсні: 1) виборчі картки, які не відповідають вимогам статей 56 і 57; 2) картки не заповнені; 3) картки, які підписав виборець або які мають у собі замазані, підшкрябані місця або познаки, або вкладені в конверти з такими познаками, і 4) картки, вкладені в конверт в кількості понад одну в один конверт, якщо зміст їх не є цілком тотожній. Але якщо зміст таких карток є тотожній, то за дійсну признається тільки одна з них.

83. Протокол засідання повітової або городеької комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів разом із протоколами участ- кових виборчих комісій пересилається в окружну комісію по справах виборів до Українських Установчих Зборів. До цього протоколу долучаються виборчі карти, зазначені в пунктах 2-4 статті 81.

84. Засідання повітових і городеьких комісій по справах виборів до Українських Установчих Зборів, на яких розглядається протокол участ- кових виборчих комісій і підраховуються подані виборчі картки, відбуваються прилюдно.

184

ГЛАВА VII

Про встановлення результату виборів

86. Якби в призначений на переведення виборів строк вибори не відбулися в однім або кількох участках, а загальна кількість виборців, які через те не брали участі у виборах у цих участках, буде не менш як одна п’ята частина загальної кількості виборців даної округи, тоді Головна комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів негайно дає розпорядження про переведення в цих участках поновних виборів. Те ж право має Головна Комісія і в тім разі, коли заздалегідь видно, що вибори в такій або більшій кількості участків не можуть відбутися у призначений строк.

Але якби загальна кількість таких виборців у зазначених участках не досягла вказаного числа, а також якби в разі призначення поновних виборів ті вибори не відбулися, тоді окружною комісією по справах виборів до Українських Установчих Зборів при загальнім підрахункові голосів, поданих у даній виборчій окрузі, не беруться до лічби такі участки, в яких вибори не відбулися.

87. Кількість голосів, відданих у цілій окрузі на кожний з кандидатських списків, ділиться послідовно на числа 1, 2, 3, 4, і т. д.; з-поміж одержаних від такого поділу часток виділяються найбільші частки в кількості, рівній числу членів Українських Установчих Зборів, які мають бути обрані в даній окрузі; частки ці виписуються в порядку їх зменшування. Остання з цих часток є виборчий знаменник.

Кількість членів Українських Установчих Зборів, яка припадає на кожний список, визначається через події кількості голосів, відданих даному спискові, на виборчий знаменник.

Якщо при такому розкладі місць членів Українських Установчих Зборів між кандидатськими списками останнє місце припаде на два або кілька списків, то перевагу належить признати кандидатові того з цих списків, за котрий подано більшу кількість голосів. При рівності голосів питання вирішує жереб.

88. Коли при переведенні розкладу, вказаного в попередній (87) статті, на який-небудь із кандидатських списків припаде кількість членів Установчих Зборів, яка перевищуватиме кількість указаних у тім спискові кандидатів, то відповідна кількість місць членів Українських Установчих Зборів полишається без заміщення.

ГЛАВА VIII

Про порядок вступлення на місце членів, які виступають з Українських Установчих Зборів

96. На місце членів, що виступають з Українських Установчих Зборів, вступають у послідовному порядку члени зі складу того кандидатського списку, по якому вони були обрані.

97. Якщо в даному списку немає кандидата, щоб вступив на місце члена, який виступить з Українських Установчих Зборів, то вакантне місце цілком не підлягає заміщенню.

185

ГЛАВА IX

Про забезпечення вільності і правильності виборів

98. Винуватий у самовільнім здійманні, розірванні, закритті або змі- ненні привселюдно виставлених виборчих відозв, оповісток або списків, які виходять від груп виборців, що подали свої кандидатські списки на виборах до Українських Установчих Зборів, має бути покараний —

арештом на строк не більше одного місяця або грошовою карою не більше як сто карбованців.

99. Винуватий у тім, що самовільно вдерся в поміщення, які призначені для передвиборової агітації і знаходяться в розпорядженні групи виборців, котра подала кандидатський список, або в знищенні чи попсуванні літератури, яка призначена для передвиборової агітації і знаходиться в розпорядженні відповідної організації, або в погрозах чи насильствах супротив осіб, що орудують від імені цієї організації, має бути покараний —

посадженням у тюрму на строк не більше шести місяців.

100. Винуватий в оголошенні свідомо неправдивих відомостей про факти, що торкаються особи кандидата або приватного його життя, з метою підкопати довір’я до його чи до представленої через його організації, або досягти обрання інших кандидатів, має бути покараний —

посадженням у тюрму або арештом.

101. Винуватий у сфальшуванні або переробці зазначеної в ст. 43 заяви кандидата про свою згоду вибиратися до Українських Установчих Зборів у даній окрузі по даному кандидатському списку має бути покараний —

посадженням в поправний дім.

Тш самій карі підлягає винуватий у поданні до окружної комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів свідомо йому сфальшо- ваної або переробленої заяви кандидата про свою згоду вибиратися в даній окрузі і по даному списку.

115. Член виборчої комісії або іїгша урядова особа, винувата в навмисному нарушенні Закону про вибори до Українських Установчих Зборів з метою вплинути на результат виборів на користь або шкоду тому чи іншому кандидатському списку, чи кандидатові, якщо за це не підлягає більш суворій карі, має бути покараний — арештом.

ГЛАВА X

Про трати на вибори до Українських Установчих Зборів

121. Виборцям не виплачується жодної винагороди ні за втрату часу, ані в зворот видатків на харчування та дорогу.

122. Видатки на складання виборчих списків відносяться на кошти відповідних городських та земських установ, з тим, що опісля поверне сімдесят п’ять процентів цих видатків державна скарбниця.

(Закон про вибори до Установчих Зборів Української Народної Республіки.

Видання Головної комісії по справах виборів до Установчих Зборів. К., 1917)

186

<< | >>
Источник: Копиленко О. Л., Копиленко М. Л.. Держава і право України. 1917—1920: Навч. посібник.— К.: Либідь,1997.— 208 с.. 1997

Еще по теме ЗАКОН про вибори до Установчих Зборів Української Народної Республіки:

 1. Додаток 34 Президентські вибори 2004 року в Україні
 2. § 3. ХАРКІВСЬКИЙ ЦВК РАД У БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ В УКРАЇНІ
 3. § 6. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНАТУ
 4. § 2. ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 5. § 1. АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 ЧЕРВНЯ 1941 р.
 6. Еволюція рад у ході будівництва держави-комуни
 7. Військове будівництво
 8. Організаційно-правові основи діяльності українського повстанського руху
 9. § 1. Українська Центральна Рада - вищий представницький орган УНР
 10. § 2. Ідеї і спроби відновлення вищих представницьких органів доби Гетьманату і Директорії
 11. «ПЕРША» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Центральної Ради)
 12. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА (період гетьманства)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -