Юридическая
консультация:
+7 499 9384202 - МСК
+7 812 4674402 - СПб
+8 800 3508413 - доб.560
 <<
>>

ЗМІСТ

Слово до читача....................................................................................5

Вступ до академічного курсу.................................................................7

РОЗДІЛ І.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права..........................................15

§ 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права........15

§ 2. Формування науки адміністративного правав європейських країнах.....................................19

§ 3. Ознаки рецепції римського публічного правау становленні сучасного адміністративного права.. .24

ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українськогоадміністративного права..............................28

§ 1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу..........28

§ 2. Зародження і становлення науковихзасад поліцейського та адміністративного права........32

§ 3. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст..........................................38

§ 4. Українська наука адміністративного права радянського періоду..............................................40

§ 5. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні..................................................43

РОЗДІЛ ІІ . ВИКОНАВЧА ВЛАДА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління...............................49

§ 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість...................................49

§ 2. Управління: загальне поняття і соціальна природа..............53

§ 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні..................................................56

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади............................................................61

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять............................................63

ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права.....................................................67

§ 1. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет адміністративного права................67

§ 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення.........................................................70

§ 3. Метод адміністративного права.............................................73

§ 4. Сучасна трансформація методу адміністративного права..................................................77

§ 5. Принципи адміністративного права.....................................80

ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління.........................................................85

§ 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі...........................................................85

§ 2. Науки про управління та організаційна наука......................90

§ 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права......................................96

§ 4. Навчальний курс адміністративного права.........................104

РОЗДІЛ III.

НОРМИ, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 6. Норми адміністративного права.......................................109

§ 1. Поняття і структура норм адміністративного права...........109

§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин..............115

§ 3. Дія адміністративно-правових норм....................................117

§4. Види адміністративно-правових норм................................119

ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі........125

§ 1. Система адміністративного права: поняття і зміст.............125

§ 2. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права....................................128

§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права.............131

§ 4. Зв'язки адміністративного права з іншими галузями українського права.........................................135

ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство..........................139

§ 1. Поняття джерел адміністративного права...........................139

§ 2. Види джерел адміністративного права................................141

§ 3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації.....................................147

§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства.........................150

§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927 p.: з досвіду створення і реалізації.................................155

РОЗДІЛ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм.......................167

§ 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм..................................167

§ 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації..........................170

§ 3. Основні риси правозастосовчої діяльності.........................172

ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини.................................175

§ 1. Категорія «адміністративно-правові відносини» у науці адміністративного права......................175

§ 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин.........177

§ 3. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти...................................................179

§ 4. Види адміністративно-правових відносин..........................182

§ 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин................................185

РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права..................................189

§ 1. Поняття і види суб'єктів адміністративного права.............189

§ 2. Поняття адміністративної правосуб'єктності та адміністративно-правового статусу...................191

ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус..............................................................195

§ 1. Фізична особа як суб'єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій...............................195

§ 2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб.....................................198

§ 3. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини..................................................203

ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус............206

§ 1. Поняття і види органів виконавчої влади...........................206

§ 2. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови................................211

§ 3. Президент України і система органів виконавчої влади..........................................................216

§ 4. Кабінет Міністрів України...............................218

§ 5. Центральні органи виконавчої влади..................................222

§ 6. Місцеві органи виконавчої влади........................................227

§ 7. Органи виконавчої влади у світлі адміністративної реформи в Україні.......................231

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств.............................................235

§ 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів..235

§ 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.......................................242

§ 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування…..245

§ 4. Об'єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус................................248

§ 5. Основні риси адміністративно-правового статусу підприємств, установ, організацій..................253

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади..............................259

§ 1. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і форм....................259

§ 2. Функції і компетенція органів виконавчої влади...............262

§ 3. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади................................265

§ 4. Адміністративно-правові режими.......................................269

ГЛАВА 16. Форми державного управління..........................................276

§ 1. Поняття і види форм державного управління.....................276

§ 2. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до них................................280

§ 3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління................................287

§ 4. Адміністративні договори....................................................290

ГЛАВА 17. Методи державного управління.......................................296

§ 1. Поняття методів державного управління............................296

§ 2. Види методів державного управління..................................299

§ 3. Правова форма методів державного управління.................302

РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби.............307

§ 1. Служба у суспільстві та державна служба............................307

§ 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад...................................................313

§ 3. Управління державною службою.........................................318

§ 4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика..................323

ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби..........................................327

§ 1. Проходження державної служби: загальне поняття...........327

§ 2. Стадії проходження державної служби...............................329

§ 3. Соціальне забезпечення державних службовців.................334

§ 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців........................................335

§ 5. Особливості дисциплінарної відповідальності

окремих видів державних службовців.................................338

РОЗДІЛ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності

у державному управлінні.............................................................345

§ 1. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні................................345

§ 2. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні................................348

§ 3. Класифікація видів державного контролю.........................351

§ 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування..........355

§ 5. Контроль з боку громадських організацій...........................357

ГЛАВА 21. Види державного контролю.............................................360

§ 1. Внутрішній адміністративний контроль.............................360

§ 2. Контроль з боку Президента України.................................363

§ 3. Парламентський контроль...................................................365

§ 4. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Рахункову палату...................368

§ 5. Судовий контроль.................................................................373

§ 6. Прокурорський нагляд.........................................................376

ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні........378

§ 1. Право громадян на звернення.............................................378

§ 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління......382

§ 3. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні..........................388

ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні.................393

§ 1. Створення системи адміністративних судів в Україні........393

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві....................397

§ 3. Принципи адміністративного судочинства.........................402

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах..................404

РОЗДІЛ IX. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 24. Адміністративний примус................................................411

§ 1. Поняття адміністративного примусу...................................411

§ 2. Класифікація заходів адміністративного примусу..............415

§ 3. Адміністративно-запобіжні заходи......................................416

§ 4. Заходи адміністративного припинення...............................421

ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності.........................................429

§ 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання................. 430

§ 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності...........432

§ 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення....................441

§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів..........452

§ 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом..........458

ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб......................................464

§ 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством ...............464

§ 2. Поняття вини юридичної особи..........................................467

§ 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб...........470

РОЗДІЛ X. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС І АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 27. Адміністративний процес................................................477

§ 1. Поняття адміністративного процесу...................................477

§ 2. Принципи адміністративного процесу................................479

§ 3. Правові презумпції адміністративного процесу.......................482

ГЛАВА 28. Адміністративні провадження та адміністративно-процесуальний статус громадянина……………..487

§ 1. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії......................487

§ 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження.................489

§ 3. Юрисдикційні адміністративні провадження.....................492

§ 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина.......495

ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень.......................500

§ 1. Реєстраційні провадження...................................................500

§ 2. Дозвільні провадження........................................................505

§ 3. Контрольні провадження.....................................................509

ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення ......................................515

§ 1. Суб'єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення...................515

§ 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення..........................................518

ЮЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ

ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн.................................533

§ 1. Адміністративне право Франції...........................................533

§ 2. Адміністративне право Німеччини......................................538

§ 3. Адміністративне право Великої Британії............................544

ДОДАТКИ..........................................................................................550

Указ Президента України від 15.12.1999 р.

«Про систему центральних органів виконавчої влади» № 1572..............................................................550

Указ Президента від 15.12.1999 р. «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади»

№ 1573..............556

Указ Президента України від 29.05.2001 р.

«Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» № 345...........566

Указ Президента України від 26.05.2003 р.

«Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади» №434...........................................................570

Рекомендована література...............................................................572

<< | >>
Источник: Авер'янов B.Б.. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Рсд. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). — К,2004.- 584 с.. 2004

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
  2. 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг
  3. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
  4. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
  5. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
  6. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
  7. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
  8. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
  9. Российский федерализм: становление и развитие.
  10. 2.3. Становлення держави
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -