<<
>>

Глава 33 Управління у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності

Важливе місце серед управлінських повноважень місцевого самоврядування займають повноваження, які здійснюються місцевим самоврядуванням у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності. За своєю сутністю управління, яке здійснюється місцевим самоврядуванням у цій сфері, охоплює галузі, в рамках яких місцеве самоврядування може брати участь у забезпеченні внутрішньої та зовнішньої безпеки держави та суспільства: оборона, національна безпека, внутрішні справи, громадський порядок, юстиція і т.

п.

Передусім суб'єкти місцевого самоврядування здійснюють управління у сфері охорони громадського порядку. Зміст функцій та повноважень місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку полягає у підтриманні на території територіальної громади режиму законності, який забезпечується діяльністю всієї системи правоохоронних і судових органів, а також різноманітних державних служб, інспекцій, які здійснюють функції нагляду і контролю за дотриманням законодавства. Охорона громадського порядку на підвідомчій території включає передусім забезпечення громадської безпеки на вулицях, транспорті, в інших громадських місцях.

Функції та повноваження щодо охорони громадського порядку органічно притаманні місцевому самоврядуванню: адже повнокровне самоврядування важко уявити без можливості задоволення потреб населення в необхідному громадському порядку.

Важливу роль у забезпеченні громадського порядку у сфері місцевого самоврядування відіграє місцева міліція. Законодавством передбачається, що місцева міліція утворюється за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі подання місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів рад, погодженого з Міністерством внутрішніх справ України.

Завданнями місцевої міліції є забезпечення захисту життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян та охорони громадського порядку на відповідній території. До складу місцевої міліції входять підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дільничних інспекторів міліції, а також приймальники-розподільники для дітей, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту. У складі місцевої міліції можуть утворюватися й інші підрозділи.

Місцеву міліцію очолює керівник, який є заступником начальника відповідного управління (відділу) внутрішніх справ з громадської безпеки. Керівник місцевої міліції у встановлені відповідною радою строки звітує перед нею про стан охорони громадського порядку та громадської безпеки на відповідній території. За погодженням з відповідною радою здійснюється призначення і звільнення з посад керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів і дільничних інспекторів, яке проводиться начальниками головних управлінь, управлінь МВС України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі. Органами місцевого самоврядування визначається чисельність місцевої міліції, виходячи з нормативів, затверджених МВС України. Місцева міліція утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів[93].

У рамках реалізації правоохоронних функцій і повноважень органи місцевого самоврядування сприяють діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.

Так, відповідно до ст. 38 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад вносять подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; звертаються до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; здійснюють підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов; створюють в установленому порядку комунальні аварійно-рятувальні служби; створюють резервний фонд для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; розробляють та здійснюють заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; організовують в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій і т.

д.

До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім зазначених повноважень, належить утворення служб у справах дітей та спостережної ради, спрямування їх діяльності; сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні дотримання правил паспортної системи; вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особового складу органів внутрішніх справ; зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території.

Серед основних напрямів та видів діяльності суб'єктів місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері слід назвати й управлінські повноваження, якими наділяється місцеве самоврядування у сфері сприяння оборонній роботі держави. Адже одним із пріоритетних напрямів зовнішньополітичної діяльності української держави є функція забезпечення оборони країни, спрямована на забезпечення суверенітету, цілісності й недоторканності її території, стабільності державної влади, захисту населення від збройної агресії.

У сфері оборонної роботи виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах своїх повноважень також забезпечують вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення, сприяють органам управління у справах цивільної оборони у виконанні покладених на них завдань[94].

Окрім суто оборонних питань в адміністративно-політичній сфері, місцеве самоврядування вирішує й інші управлінські завдання, зокрема у сфері безпеки та захисту населення. Так, певні повноваження органи місцевого самоврядування мають у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. У межах своєї компетенції вони погоджують питання розміщення на своїй території підприємств із видобування уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виходячи з інтересів громадян, які проживають на цій території, та соціально-економічного розвитку територій; беруть участь в екологічній експертизі проектів розміщення, будівництва і зняття з експлуатації ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, розташованих на їх територіях; організовують громадські слухання з питань захисту проектів щодо розміщення, спорудження, зняття з експлуатації підприємств із видобування уранових руд, ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; у разі потреби організовують радіологічне обстеження територій навколо місць розташування ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; забезпечують інформування населення про радіаційну обстановку; здійснюють контроль за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища на своїй території, за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій на випадок радіаційної аварії; беруть участь у ліквідації наслідків радіаційних аварій; забезпечують готовність до евакуації населення і у разі потреби здійснюють її; здійснюють контроль згідно з повноваженнями, передбаченими законодавством, за діяльністю юридичних та фізичних осіб, які використовують ядерні установки, джерела іонізуючого випромінювання та ядерні матеріали, готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження[95].

У сфері рятувальної справи органи місцевого самоврядування у межах відповідних територій створюють в установленому порядку комунальні аварійно-рятувальні служби; формують позабюджетні цільові кошти місцевого самоврядування та регіональні і місцеві матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій; розробляють та здійснюють заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб[96].

Заслуговують на увагу й інші управлінські повноваження місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері та охороні громадського порядку.

Зокрема, чинне законодавство передбачає участь органів місцевого самоврядування у здійсненні державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки. Так, до компетенції міської та районної ради у сфері дорожнього руху належить виконання вимог законодавства та рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку; визначення компетенції підвідомчих адміністрацій, що створюються згідно із схемою управління містом чи районом, у сфері дорожнього руху та його безпеки; розробка, затвердження та реалізація міських і районних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки; формування міських і районних фондів, у тому числі позабюджетних, для фінансування програм і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки; контроль за організацією навчання різних соціально-вікових груп населення Правил дорожнього руху, планування заходів, пов'язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням; контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів, забезпеченням розвитку сфери цих послуг; організація дорожнього руху на території міста і району згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами; здійснення та фінансування заходів, пов'язаних з профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму; проведення роботи щодо пропаганди безпеки дорожнього руху; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів; встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах; керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання за виконанням вимог законодавства, рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку; контроль за виявленням дорожньо-транспортних подій та впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-не- безпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах; організація системи заходів щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху та контроль за їх реалізацією; накладання у межах своєї компетенції адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки; керівництво роботою щодо справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху тощо[97].

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції організовують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів. Також органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю державної пожежної охорони та відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони[98].

Органи місцевого самоврядування поряд з іншими суб'єктами зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів[99]. Отже, місцеве самоврядування наділяється широким колом управлінських повноважень у різних сферах суспільного життя. їхнє коло не є вичерпним. Управлінські повноваження належать як до власних (самоврядних), так і переважно делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

Суспільна цінність місцевого самоврядування полягає в його найважливішому функціональному призначенні — прискоренні формування та вдосконалення громадянського суспільства, оскільки лише свідома участь мешканців у процесі утворення гідних умов життя на певній території сприяє формуванню у них відповідальності за розв'язання місцевих проблем, підвищуючи тим самим їх громадянську активність.

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме Глава 33 Управління у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності:

 1. 1.1. Поняття освіти, навчальних закладів та надання послуг у сфері освіти
 2. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 3. Глава 30 Загальна характеристика управлінської спрямованості місцевого самоврядування
 4. Глава 33 Управління у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності
 5. Глава 34 Збільшення різноманітності видів громадських організацій
 6. § 2. Види джерел адміністративного права
 7. 2. Класифікація правових актів управління
 8. 4. Проблема забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
 9. 2. Щодо «управлінської концепції» інституту адміністративної відповідальності: постановка проблеми
 10. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 11. Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій
 12. Правові засади попередження та протидії адміністративним правопорушенням в Україні та їх місце в системі адміністративного примусу
 13. 2.1. Сутність та елементи механізму попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 14. Проблеми адміністративно-правового регулювання здійснення екологічного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні
 15. Функціональні принципи державного контролю у сфері ведення лісового господарства України (адміністративно-правовий аспект)
 16. Напрями розвитку адміністративно-правового регулювання у сфері державного контролю ведення лісового господарства в Україні
 17. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 18. Відповідальність за порушення законодавства України про інформацію недержавними громадськими організаціями
 19. Нормативно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
 20. 1.3. Адміністративна відповідальність нотаріусів як засіб протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -