<<
>>

Глава 38 Адміністративна відповідальність юридичних осіб у різних сферах їх функціонування

За роки незалежності України кількість законодавчих актів, якими передбачається застосування в адміністративному порядку різноманітних санкцій до юридичних осіб, вже перевищила чотири десятки.

Фактично відлік розвитку такого законодавства починається з прийняттям у 1990 р. Закону «Про економічну самостійність Української РСР». У статті 14 цього Закону зазначалося, що незаконні дії або бездіяльність у сфері економіки є порушенням економічної самостійності Української РСР та інтересів юридичних і фізичних осіб і залежно від способу дії винних караються за законом, а основним видом відповідальності є економічні санкції. Дійсно, переважна більшість санкцій, що застосовуються до юридичних осіб в адміністративному порядку і тим самим надають цьому явищу ознак адміністративної відповідальності, мають економічний характер: штрафи, конфіскація або інше вилучення майна, анулювання ліцензій тощо.

Слід звернути увагу на те, що адміністративна відповідальність юридичних осіб використовується далеко не в усіх сферах їх функціонування. Відповідне законодавство сконцентровано переважно там, де має місце розвинуте державне регулювання, причому, як правило, за допомогою переважно адміністративних методів. Тому не випадково, що найбільша кількість нормативно-правових актів, якими встановлюється адміністративна відповідальність юридичних осіб, сконцентрована у сфері реалізації фінансової діяльності (оподаткування, банківська діяльність, фінансові послуги, обіг цінних паперів тощо). Іншими величезними сферами, в яких вагоме місце належить адміністративній відповідальності юридичних осіб, є сфера споживчої політики, трудових відносин та соціальної політики, конкурентної та антимонопольної політики тощо.

Наведемо перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини адміністративної відповідальності юридичних осіб у згаданих сферах.

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері фінансової діяльності складається з таких нормативно-правових актів: закони України «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 серпня 1998 p., Указ Президента України «Про посилення контролю за надходженням податків та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України і внесків до державних цільових фондів» від 17 листопада 1994 p., закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р., Указ Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» від 27 червня 1999 p., закони України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про ціни і ціноутворення», Указ Президента України «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору» від 28 червня 1999 р.

506

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері трудових відносин та соціально-культурної політики держави складається з таких нормативно-правових актів: закони України «Про охорону праці», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про охорону культурної спадщини».

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері конкурентної та антимонопольної політики держави включає такі нормативно-правові акти: закони України «Про захист економічної конкуренції», «Про природні монополії», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері споживчої політики держави представлено такими нормативно-правовими актами: закони України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 8 квітня 1993 p., Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері забезпечення економічної безпеки держави містить такі нормативно-правові акти: закони України «Про державний матеріальний резерв», «Про поставки продукції для державних потреб», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», «Про виключну (морську) економічну зону України», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері забезпечення функціонування внутрішньої інфраструктури держави представлено такими нормативно-правовими актами: закони України «Про електроенергетику», «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про автомобільний транспорт».

Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері забезпечення безпеки людини включає закони України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину».

Окремо слід згадати про Закон України «Про виконавче провадження». Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Відповідно до ст. 87 цього Закону у разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, та рішення про поновлення на роботі державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника — фізичну особу в розмірі від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на боржника — юридичну особу — від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призначає новий строк для виконання.

Стосовно регулювання процедури притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності слід зазначити, що на відміну від адміністративної відповідальності фізичних осіб щодо юридичних осіб відсутній єдиний нормативно-правовий акт, подібний до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що врегульовує порядок притягнення їх до адміністративної відповідальності. Натомість такі процедури, як правило, в загальних рисах описуються у законах, якими встановлюється адміністративна відповідальність юридичних осіб, і конкретизуються у підзаконних нормативних актах.

У переважній більшості випадків провадження у справах про правопорушення юридичних осіб за своєю будовою відповідає провадженню у справах про адміністративні правопорушення з визначенням аналогічних стадій і етапів. У той же час провадження у справах про правопорушення юридичних осіб відрізняються, як правило, більшою простотою та оперативністю за рахунок спрощеної процедури розгляду справ про правопорушення. 508

Найбільшою різноманітністю відрізняється стадія адміністративного розслідування. Це зумовлюється тим, що порушення справи, встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та процесуальне оформлення результатів здійснюється кожним органом по-різному, що у свою чергу зумовлено різними формами контролю, який здійснюється органами виконавчої влади і результатом якого є виявлення правопорушень.

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме Глава 38 Адміністративна відповідальність юридичних осіб у різних сферах їх функціонування:

 1. Оглавление
 2. Глава 38 Адміністративна відповідальність юридичних осіб у різних сферах їх функціонування
 3. Глава 45 Побудова публічної служби
 4. 4. Проблема забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
 5. 2. Щодо «управлінської концепції» інституту адміністративної відповідальності: постановка проблеми
 6. ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 28 травня 2001 року про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери
 7. Розділ 7. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро- Угорської) монархії (1772-1918 рр.)
 8. § 5. Єдність, з’єднання і поділ влади
 9. Адміністративні правопорушення як вид правопорушень
 10. Відповідальність за порушення законодавства України про інформацію недержавними громадськими організаціями
 11. Нормативно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
 12. §2. Законодавство УРСР в роки перебудови
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -