<<
>>

5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

1. Професійна діяльність журналістів регламентується Законом України від 16 листопада 1992 р. «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (ВВР-1993.-№ І.-Ст. 1).

Згідно зі ст. 26 цього Закону

Журналіст має право:

1) на вільне одержання, використання, поширення публікацію) та зберігання інформації;

) відвідувати державні органи влади, органи місце-І регіонального самоврядування, а також підприєм-

217

ства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;

відкрито здійснювати записи, в тому числі із засто суванням будь-яких технічних засобів, за винятком ви падків, передбачених законом;

на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доі ступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;

переваги на одержання відкритої за режимом до ступу інформації;

на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;

по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншо го документа, що засвідчує його належність до друкова ного засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;

звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;

поширювати підготовлені ним повідомлення і ма теріали за власним підписом, під умовним ім'ям (псев донімом) або без підпису (анонімно);

відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки су перечить особистим переконанням автора;

на збереження таємниці авторства та джерел ін формації, за винятком випадків, коли ці таємниці обна родуються на вимогу суду.

На журналіста законом покладені також обов'язки. Журналіст зобов'язаний:

дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією якого він перебу ває у трудових або інших договірних відносинах, керу ватися положеннями статуту редакції;

подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;

задовольняти прохання осіб, які надають інфор мацію, щодо їх авторства або збереження таємниці ав торства;

відмовлятися від доручення редактора (головного

218

редактора) чи редакції, якщо воно не може бути виконане без порушення Закону;

5) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації; ' 6) виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин;

7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.

Журналіст несе відповідальність у межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов'язків.

Стаття 41 Закону України про друковані засоби масової інформації визначає види порушень, які утворюють склад злочину, передбаченого ст. 171 КК. Законом встановлено, що редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.

Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є:

порушення, передбачені статтею 47 Закону України «Про інформацію» (про спростування інформації);

незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;

порушення прав журналіста, встановлених цим За коном;

порушення положень статті 3 цього Закону;

зловживання правами журналіста;

6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;

незаконне виготовлення і розповсюдження продук ції друкованого засобу масової інформації без його реєс трації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації;

порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників;

О порушення права вимоги щодо публікації, спростування та порядку його публікації, передбачених статтею л/ цього Закону.

219

За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Стаття 43 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» встановила правовий захист журналістів.

Професійний журналіст редакції при виконанні службових обов'язків, зазначається у ст. 43 цього Закону, перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканність журналіста охороняються законом.

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів полягає в умисному порушенні їх прав і у виконанні ними своїх професійних обов'язків.

Склад злочину утворює будь-яка суттєва перешкода, вчинена умисно, незалежно від мотивів і способів вчинення такої перешкоди.

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, поєднане із застосуванням насильства, погрози чи заподіянням журналістові тілесних ушкоджень, утворює сукупність злочинів, передбачених статтями 121-122, 125, 126, 129 і ст. 171 КК, а в разі заподіяння смерті - п. 8 ч. 2 ст. 115 і ст. 171 КК.

Відповідальними за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів є всі осудні особи, які до-сягли віку шістнадцяти років.

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів:

 1. 5.2.8. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
 2. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 3. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
 4. Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
 5. Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
 6. Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 7. Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
 8. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 9. АКЦЕНТ НА «ХВОРІСТЬ» НОРМИ, А НЕ НА «НЕДОСКОНАЛІСТЬ» ЗАКОНУ
 10. ДИРЕКТИВА РАДИ 87/344/ЕЕС від 22 червня 1987 року щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат*
 11. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну виконавчу службу
 12. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 13. § 2. Основні засади законності, їх взаємозв'язок із гарантіями законності
 14. § 2. Гарантії законності.
 15. 2.4. Суб’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинюваних медичними працівниками
 16. Поняття та зміст адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів
 17. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
 18. 2 Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
 19. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності
 20. Глава IX 1 арантп законності в оперативно-розшуковіи діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -