<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.050201 “Менеджмент організацій ”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” / І.

М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 76 с.

2. Словник української мови Т.4 за ред. І.К. Білодін, А.А. Бурячок, В.О. Винник, Г.М. Гнатюк та ін. - К., 1973. - 840

3. -: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.

4. В. Лисий Діалектика і методи наукового пізнання // Вісник Львівського у-ту. - 2010. Вип. 13. C. 20-28.

5. Костицький М.В. Деякі питання методології юридичної науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, №1.

- 2013. - С.3-11

6. Казеннов А.С. Диалектика как высший метод познания/

А.С.Казеннов. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 96 с.

7. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2010. - 176 с.

8. Имбер Ж. Исторический метод в сравнительном правоведении / Ж. Имбер // Проблемы сравнительного правоведения: материалы советско-франц. симпозиума юристов, Москва-Киев, 1979.

- М., 1981. - С. 72-80.

9. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навч. посіб. / [Литвин В. М., Гусєв В. І., Слюсаренко А. Г. та ін.]. - К.: Вища школа, 2002. - 430 с.

10. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. - М.: Наука, 2003. - 476 с.

11. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. посібник. - Х.: НТУ "ХПІ", 2009. - 142 с.

12. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: учеб.- практ.

пособ. / К. Осакве. - М.: Дело, 2002. - 464 с.

13. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кётц. - Т. 1: Основы; пер. с нем. - М.: Международные отношения, 2000. - 480 с.

14. Сухонос В. В. Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах: монографія / В. В. Сухонос. - Суми: Університетська книга, 2010. - 328 с.

15. Медведько О. І. Організаційно-управлінські функції і повноваження Генерального прокурора України: монографія / О. І. Медведько. - Одеса: Юридична література, 2010. - 224 с.

16. Большая Советская Энциклопедия.- М.: Сов. энциклопедия, 1975.- 648 с.

17. Юридическая энциклопедия. - М., 1998. - 526 с.

18. Энциклопедический юридический словарь. - М.: Инфра-М, 1999. -368 с.

19. Клочков В.Г. Історія прокуратури Украни: Монографія. - К., 2004. - 246 с.

20. Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку: Монографія. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. - 448 с.

21. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. - 208 с.

22. Українська Центральна Рада (Документи і матеріали в 2 томах). -К., 1997. - Т. 1. - 422 с.

23. Шемшученко Ю.С. Конституції і конституційні акти України. - К., 2001 - 328 с.

24. Клочков В.Г. Історія прокуратури України. - К., 2002. - 258 с.

25. Сухонос В.В. Щодо становлення органів обвинувачення // Право України. - 2001. - № 5. - С. 121; Сухонос В.В. Історичні передумови створення прокуратури в Україні в період проведення НЕПу // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 10. - С. 9294; Положение о прокурорском надзоре // Советская прокуратура. Сборник документов. - М., 1981. - С.102-110

26. ЗУ УСРР. - 1922. - № 39. - Ст. 588; Бюлетень НКЮ УСРР. - Х., 1922. - № 9.

27. Ведомости Верховного Совета СССР. - 1946. - № 10.

28. Хрестоматія з історії держави і права України. - К., 1997. - Т. 2 - 576 с.

29. Ведомости ВС СССР.

- 1955. - № 9. - Ст. 222.

30. Тацій В.Я., Гончаренко В.Д. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. - К., 2001. - Т. 2 - 656 с.

31. Социалистическая законность. - М., 1980. -357 с.

32. Советская прокуратура. Сборник документов. - М., 1981. -

643 с.

33. Про прокуратуру: Закон від 14.10.2014 № 1697-VII // Офіційний вісник України від 07.11.2014 — 2014 р. - № 87. - ст.2471.

34. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 - 1996 р. - № 30. - ст. 141

35. Про прокуратуру: Закон від 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України від 31.12.1991 - 1991 р. - № 53. - ст.793

36. Бессарабов В. Г. Прокуратура и контрольные органи России / В. Бессарабов. - М.: НИИ Ген. прокуратры Рос. Федерации, 1999. - 195 с.

37. Рагинский М. Ю. Основи организации и деятельности прокуратури социалистического государства / М. Рагинский // Вопросн теории и практики прокурорского надзора / НИИ проблем укрепления законносте и правопорядка. - М., 1975. - 4.1. - С. 37-52.

38. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник /О.Михайленко// К.: «Юрінком Інтер», 2006,- 296 с.

39. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підруч. / [Є.М. Блажівський, М.К. Якимчук, І.М. Козьяков, І.В. Європіна та ін.]; за заг. ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака.

- К.: Алерта, 2013. - 486 с.

40. Гусаров В.М. Проблеми організації роботи міської /районної/ прокуратури / В.Гусаров // Автореф. дис.. .канд. юрид. наук.- X.: 1996.- 20 с.

41. Сухонос В.В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики / В. Сухонос // - К.: Інститут держави і права ім. В.Н.Корецького НАН України, 2009. - 461 с

42. Загородній В.Є. Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур / В.Загородній // Автореф. дис... канд. юрид, наук.- Одеса: 2009.- 20 с.

43. Державне управління: Навч. пос. / О.Ю.Мельник, І.Ю.Васіна, Л.Ю. Гордієнко.- К.: «Знання-прес», 2003.

- 343 с.

44. Малиновський В.Я. Державне управління /

В.Малиновський // Навч. посібник. - Вид. 2-ге, допов. та перероб. - К.:

- «Атіка», 2003. - 576 с.

45. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. - К.: 1999. - 212 с.

46. Цвєтков В. В. Управління / В. Цвєтков // Юридична енциклопедія.- К., 2004. - Т. 6. - 517 с.

47. Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: курс лек-ций / Г. Атаманчук. - 2-е изд., доп. - М.: Омега, 2004. - 584 с.

48. Організація діяльності районної (міської) прокуратури: науково-практичний посібник [Г.П.Середа, М.К.Якимчук, В.М.Куц та ін]: за заг.ред Г.П.Середи. - Кіровоград: МПП «Антураж А». - 2009. - 468 с.

49. Словник української мови за ред. Г.М.Гнатюк, Т.К. Черторизька. - Т.3. - К., 1972. - 744 с.

50. Организация работы в органах прокуратуры: текст лекции / Л.М.Давнденко, И.И.Мычко, В.Н.Гусаров, П.Каркач.: Харьков: 2006.112 с.

51. Мичко М.І.Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області / М.Мичко.- Донецьк: «Донеччина», 2000.- 150 с.

52. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности / Горшенев // М.: Юрид. лит., 1987.- 176 с.

53. Орзих М.Ф., Черкес М.Е., Васильев А.О, Правовая охрана Конституции в социалистическом государстве / М.Орзих // Сов. гос-во и право.- 1988.- № 6.- С.З-10.

54. Козлов А.Ф.Конституционные принципы прокурорского надзора/ А.Козлов // Прокурорский надзор и укрепление социалистической законности в советском государстве: научн. сб..- Свердловск: 1981.- С. 11-41.

55. Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України: Наказ, Генеральна прокуратура України N 1гн, 26.12.2011.

56. Про Вищу раду юстиції: Закон від 15.01.1998 № 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України від 19.06.1998 - 1998 р. - № 25, ст. 146.

57. Косюта М. В. Прокурорська система України в умовах демократично го суспільства: монографія / М. В. Косюта. - Одеса: Юрид. л-ра, 2002. - 376 с.

58. Мычко Н. И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти / Мычко Н.

И. - Донецк: Донеччина, 1999. - 255 с.

59. Потебенько М. Парламентаризм і прокуратура: деякі аспекти, проблеми / М. Потебенько // Парламентаризм в Україні: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.іпракт. конф., присвяч. 10 річниці з дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України / Верховна Рада України. Ін-т законодавства ; [редкол.: С. Б. Гавриш та ін.] - К., 2001. - С. 80-87.

60. Марочкін І. Проблеми реформування прокуратури України / І.Марочкін // Вісник прокуратури. - 2008. - № 9.- С. 38-45.

61. Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования) / В. Г. Афанасьев. - М.: Политиз- дат, 1973. - 390 с.

62. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук .- М.: Омега-Л, 2004. - 584с.

63. Бахрах Д. Н. Административное право: учебн. для вузов / Д. Н. Бахрах - М.: Изд-во БЕК, 1997. - 368 с.

64. Селіванов В. М. Правова реформа: методологія дослідження фундаментальних проблем юридичної науки / В. М. Селіванов // Вісник Академії правових наук. - 1998. - № 4 - С 14 50

65. Гольцова О. Є. Соціальне регулювання та правове регулювання - співвідношення понять // Часопис Київського університету права • 2013/2. - С.53-57

66. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. - М.:, 1994.- 224 с.

67. Скакун О.Ф. Теория государства и права - учебник / О. В. Скакун. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000 -704 с.

68. Сорокин В. Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс / В- А-Сорокин. - Правоведение. - 2000. - № 4 - С.34-45

69. Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник /

С. А. Комаров. - М.: Юрайт, 1998. - 416 с.

70. Государственное управление: основы теории и

организации: Учебник / Под ред. В. А. Козбаненко. - М.: Статут, 2000. - 366 с.

71. Луцький Р. П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права // Часопис Київського університету права • 2012/2. - С.18-21

72. Пояснювальна записка 30.11.2010 // Проект Закону про нормативно-правові акти.

- [Електронний ресурс]: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7409&skl=7

73. Бурбика М. М. Робота з персоналом в органах прокуратури України: організаційно-правові питання: дис.... канд.. юрид. наук / М. М. Бурбика. - Харків, 2007. - 191 с.

74. Самсонов В. Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа / В. Н. Самсонов - Харьков: Основа, 1991. -120 с.

75. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство»): Рішення від 09.07.1998 № 12-рп/98 // Офіційний вісник України від 27.08.1998 - 1998 р. - № 32. - стор. 59

76. Про судоустрій і статус суддів: Закон від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України від 22.10.2010 - 2010 р. - № 41. - ст. 529

77. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон від 23.12.1993 № 3782-XII // Відомості Верховної Ради України від 15.03.1994 - 1994 р. - № 11. - ст. 51

78. Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів: Закон від 23.12.1993 № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України від 15.03.1994 - 1994 р. - № 11. - ст. 50

79. Про затвердження структури Генеральної прокуратури України: Постанова від 06.11.1991 № 1797-XII // Відомості Верховної Ради України від 28.01.1992 - 1992 р. - № 4. - ст. 16

80. Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України: Постанова, Положення від 06.11.1991 № 1795-XII // Відомості Верховної Ради України від 28.01.1992 - 1992 р. - № 4. - ст.14

81. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова, Статут від 06.11.1991 № 1796-XII // Відомості Верховної Ради України від 28.01.1992 - 1992 р. - № 4. - ст. 15

82. Н.О. Рибалка Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання: монографія. - Х., 2012. - 320 с.

83. Омаров А. М. Социальное управление: некоторые вопросы теории и практики / А. М. Омаров - М.: Мысль, 1980. - 269 с.

84. Колодій А. М. Принципи права України: монографія / А. М. Колодій. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.

85. Великий тлумачний словник сучасної української мови за ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

86. Философский словарь [Текст] / под ред. T. И. Фролова. - М.: Политиздат, 1991. - 559 с.

87. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев.

- М.: Юрид. лит., 1976. - С. 216-222; Лившиц Р. З., Никитинский В. И. Принципы советского трудового права / Р. З. Лившиц, В. З. Никитинский // Сов. государство и право. - 1974. - № 8. - С. 31-39; Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / О. В. Смирнов. - М.: Юрид. лит., 1977. - С. 8; Андреев В. С. Основные принципы трудового права / В. С. Андреев // Советское трудовое право: учебник - М.: Высш. шк., 1976. - С. 28-36.

88. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб. - М.: Юристь, 1997. - 496 с.

89. Авдонин B.C., Карпов Е.А., Науменко А.Б. Правоохранительные органы. Сборник схем: Учебное пособие для юридических вузов / Отв. ред. канд. юрид. наук. доц. Г.В.Дроздов. - М.: Новый юрист, 1997. - 112с.

90. Основы управления в органах внутренних дел. Учебник. Под ред. д.ю.н, проф. А.Л.Коренева. - М., 1999. - 356с.

91. Шинд.В.И. Некоторые вопросы научной организации труда районных (городских) прокуроров, их заместителей, помощников// Научная организация труда в органах прокуратуры. - Воронеж. 1970. - С.51-59

92. Садовский И., Фарбер М.,Организация работы районной (городской) прокуратуры. - М.: Юрид. лит., 1974. - 160 с.

93. Давыденко Л.М. Организация деятельности районной (городской) прокуратуры по профилактике преступлений.- Харьков.: Фил. прок-ры СССР 1990. - 103 с.

94. В.І. Малюга Принципи організації та діяльності прокуратури України: автореф. дис. ... к.ю.н: 12.00.10 /В.І. Малюга; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2002.

- 22 с.

95. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання): Рішення, Окрема думка від 02.11.2004 № 15- рп/2004 // Офіційний вісник України від 26.11.2004 - 2004 р. - № 45. - ст.2975

96. Городовенко В.В. Принципи судової влади: монографія. - Х., 2012. - 448 с.

97. Литвак О.М. Функції прокуратури України / О.М. Литвак, П.В. Шумський. - X., 1998. - 392 с.

98. Андрощук, С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттямил особливості законодавчого закріплення і реалізації // Юрид. журн. - 2011. С.12-19.

99. Чижков С.Л. Социальный контекст проблемы транспарентности правосудия. - М., 2005. - 241 с.

100. Анишина. В. И. Принцип гласности, открытости и транспарентности судебной власти:проблемы теории и практики реализации [Текст] I В. И. Анишина// Мировой судья 5006 - № 11.-С. 17-26

101. Муравьёв Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Т.1 - М. 1889. - 554 с.

102. Потебенько М. Інститут державності // Президентський вісник. 2000. №23. - С.4-9

103. Потебенько М. “Каждый должен знать своё место” // Столичные новости. №39. 1998. - С.7; Друга спроба Генерального // Україна молода. 1998, 9 жовтня. - С. 4-5.

104. Словник української мови. Т.2 за ред. М.Л.Мандрика, К., 1971. - 547 с.

105. Юридична енциклопедія. - К.: 91998. - т.1: А. - 555 с.

106. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 725 с.

107. Р.А. Жоган Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні: автореф. дис. ... к.ю.н: 12.00.02 / Р.А.Жоган; Національна академія внутрішніх справ. - К., 2010. - 21 с.

108. Прилипко С.М., Ярошенко О. М. Трудове право України: Підручник. - Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. - 664 с.

109. Пашинський В.Й. Конституційно - правовий статус військовослужбовців в Україні: дис....канд. юрид.наук. - К.: 2004. - 181 с.

110. Общая теория права. Курс лекций /Под общ. ред. В.К. Бабаева. -Нижний Новгород, 1993. -544 с.

111. Теория государства и права: Курс лекций /Под ред. Н.И. Матузова; А.В. Малько. - Саратов, 1995. -560 с.

112. Маляренко В. Слово судді про прокурора і прокуратуру / В. Маляренко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 2. - С.7-15.

113. Остапчук В.П. Проблеми прокуратури у контексті її взаємовідносин з політичною владою в Україні / В.Остапчук // Урядовий кур’єр .- 03.02.05.

114. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Верховна Рада України; Закон від 04.03.1998 № 160/98- ВР // Відомості Верховної Ради України від 16.09.1998. - № 35. - ст. 236.

115. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. - М.: Юрситъ, 2001. - 256 с.

116. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 1: А-Г.- 672 с. [Електронний ресурс]. - К.: Укр. енцикл., 1998. - Режим доступу: http://leksika.com.ua/19980614/legal/

117. О.Михайленко. Статус Генерального прокурора України: історія, теорія і сучасність / О.Михайленко// Юридична Україна. - 2003.- № 2. - С. 20-25.

118. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98

119. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник / А. В. Малько, Н. И. Матузов. - Москва: Юристь, 1996. 672 с.

120. Сухонос В.В. Поняття і сутність правового статусу прокуратури України // Держава і право. Випуск № 51. - С. 209-213.

121. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Ф56 Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов - М.: Сов. Энциклопедия, 1983.-840с.

122. Повтрева С. Епістеміологічний статус поняття структура у структуралізмі та пост структуралізмі [Електронний ресурс].-режим доступу:Ніїр://агсЬіуеліЬиу.аоу.иа/роіі:а1/паШга1/упи1р/Рі^оРіа/2()()9 636 /13.pdf

123. Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов советского государства. - М.: Юрид. лит., 1982. - 184 с.

124. Мещерякова О. В. Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру [Електронний ресурс] / О. В.Мещерякова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 609-612. - Режим доступу: Ніїр://шшшліЬиу.аоу.иа/е-іоигпаЬ/РР/20Р1-2/Р1тоу7рт^Р

125. Бессарабов В.Г., Коссаре М.А. Понятие правового статуса адвоката // Право и политика. - 2005. - № 11. - 184 с.

126. Крупнова Л. В. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л. В. Крупнова. - Ірпінь. - 2008. - 23 с.

127. Івчук М.Ю.Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Івчук М.Ю. - Київ. - 2011. - 21 с.

128. У справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини третьої статті 2 Закону України "Про прокуратуру": Конституційний Суд; Рішення, Окрема думка від 02.04.2008 № 5-рп/2008 // Офіційний вісник України від 21.04.2008 - 2008 р. -№ 28. - ст. 905.

129. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України: Закон від

07.10.2010 № 2592-VI // Відомості Верховної Ради України від

11.03.2011 - 2011 р. - № 10. - ст. 63.

130. Наказ №34 від 11.04.12 "Про розподіл обов’язків між керівниками Генеральної прокуратури України" [Електронний ресурс]: http://www.gp.gov.ua/ua/nopd.html

131. Словник української мови в 11 томах. - Том 10 // за ред. А.А. Бурячок, Г.М.Гнатюк. - К., 1979. - 657 с.

132. Адміністративне право України за ред. О.М. Бандурки. - Х., 2004. - 480 с.

133. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 2003. -

544 с.

134. Ю.П. Битяк Адміністративне право України. - Х., 2000. -

452 с.

135. В.В. Мурза Прокуратура в державному механізмі УСРР (1922-1933 рр.): автореф. дис. ... к.ю.н: 12.00.01 / В.В. Мурза; Національний університет внутрішніх справ. - К., 2003. - 22 с.

136. Регламент Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]: Режим доступу:www.gp.gov.ua/ua/1nordoc.ntml

137. Інструкція з діловодства в органах прокуратури України

[Електронний ресурс]: Режим

достvпv:http://www■gp■gov■ua/ua/iopd■html?_m=publications&_t=rec&id= 94103

138. Бахрах Д. Н. Форма государственного управления / Д. Н. Бахрах // Сов. гос. и право. - 1983. - №4. - С. 22-26

139. Рябченко О. П. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект): дис. ... д-ра юрид. наук.: 12.00.07 / Рябченко Олена Петрівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2000. - 466 с.

140. Інтттин М.І. Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури / М.І.Іншин //Вісник ХНУВС.-2007.-№36.- С.233-239

141. Рябцев В. П. Правовые и организационные проблемы управления в органах прокуратуры // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. - М., 1986. - 325 с.

142. Г.Мурашин, О.Мурашин. Правові акти прокуратури України: деякі сучасні аспекти їх підготовки і застосування/ Г.Мурашин, О.Мурашин// Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008.- № 1.- С. 15-21.

143. Мелкумов В.Г. Нормативные акты управления Генерального прокурора СССР / В.Мелкумов // Вопросы теории и практики прокурорского надзора: сб.науч. трудов,- Ч.1.: М., 1975. - С. 60-68.

144. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова, Положення від 28.12.1992 № 731 // [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF

145. Новиков Е.Гарантии законности в деятельности прокуратуры / Е.Новиков // Социалистическая законность.- 1979. - № 2.- С.4-6.

146. Нестеров А.В. О теории и практике регламентации / А.Нестеров // Государство и право.- 2008.- № 1.- С. 91-95.

147. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. Прохоров - М.:Науч. Издз-во БРЭ, Санкт-Петербург: Нориент, 1997. - 1456 с.

148. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1987. - С. 320. -

968 с.

149. Кас’яненко Ю. Я. Методологія юридичної науки / Ю. Я. Кас’яненко // Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / НАН України. Інт держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) та ін.] - К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. - Т. 3: КМ. - 2001. - С. 618-619.

150. Бакаев Д. Прокурорский надзор за законностью избрания мер пресечения в стадии предварительного расследования: учеб. пособ. / Бакаев Д., Зеленецкий В., Финько Д. - Х.: ИПК, 1989. - 96 с.

151. Зеленецкий В. С. Методологические осоновы борьбы с преступностью: учеб. пособ. / В. С. Зеленецкий. - Х.: ИПК, 1989. - 96 с.

152. Власов В.И. Правовые формы и методы надзора прокурора за ис-полнением закона в стадии предварительного следствия // Развитие те-ории и практики уголовного судопроизводства в свете нового законода- тельства о Верховном Суде СССР, Прокуратуре СССР и адвокатуре СССР. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1981. - 322 с.

153. М.К. Якимчук Наукові засади управління в органах прокуратури України. - Чернівці: Рута, 2002. - 392 с.

154. Административное право / под. ред. А.Е.Лунева. - М., 1967.

452 с.

155. В. Сухонос Поняття та сутність державного механізму в Україні і місце прокуратури в його структурі // Вісник національної академії прокуратури №1, - 2011. - С.18-23

156. Шишкін В.І. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні / В.І. Шишкін // Право України. - 1991. - № 1. - С. 5-7.

157. Погорілко В. Правова система України - стан та перспективи розвитку / В. Погорілко, М. Малишко // Віче. - 1993. - № 9. - С. 21-34.

158. Костицький М. Судова влада: світовий досвід і принципи судової реформи в Україні / М. Костицький // Суди в Україні. - К., 1999. - С. 5-12.

159. Шемшученко Ю.С. Державотворення і правотворення в Україні: [досвід, проблеми, перспек-тиви] / [Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк, І.О. Кресіна та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 653 с.

160. Габричидзе Б.Н. Административное право Российской Федерации: учеб. [для вузов] / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. - М., 2001. - 642 с.

161. Точиловский В.М. О концепции прокурорской власти / В.М. Точиловский // Советское государство и право. - 1990. - № 9. - С. 39-47.

162. Туртовский О. Генпрокуратура просится в суд: главный надзиратель заблудился в ветвях власти / О. Туртовский // Деловая столица. - 2006. - 17 апреля. - С. 2.

163. Адміністративне право України. Підручник / Ківалов О.В., Авер’янов В.Б., Додін Є.В. та ін. - Одеса: Юрид.літ-ра. - 2003. - 856 с.

164. Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів / І. Назаров // Право України. - 2007. - № 2. - С. 85-88.

165. О.Медведько Деякі організаційно-управлінські аспекти діяльності Генерального прокурора України // Вісник національної академії прокуратури України. - №4. - 2009. - С.5-10

166. Ю.Шемшученко, Г.Мурашин Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва // Вісник національної академії прокуратури України №1. - 2009. - С.23-28

167. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва: наказ Генерального прокурора України від 11 лютого 2013 року N 8гн[Електронний ресурс]: Режим доступу: від 11 лютого 2013 року N 8гн.

168. Інструкція про порядок виїздів працівників органів

прокуратури України у закордонні службові відрядження від 29.12.1998[Електронний ресурс]: Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.5416.0

169. Про статус народного депутата України: Закон від

17.11.1992 № 2790-XII // Відомості Верховної Ради України від

19.01.1993 - 1993 р. -№ 3. - ст. 17.

170. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика / М. Якимчук // Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. - 440 с.

171. Коваленко С. Забезпечення законності актів державного управління / С.Коваленко // Збірник наукових праць Української академії державного управління. - 2000.- № 1.- С.41-44.

172. Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ від 27.06.1996 № 468/96 // Урядовий кур'єр від 04.07.1996

173. Умеренко В.А. Правовой статус Генерального прокурора. /Дис.. ..канд. юрид. наук // Екатеринбург. - 2005- 222с.

174. Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру''

(Друге читання)[Електронний ресурс]:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt/reports.ptable?ptid=1524

175. Советский энциклопедический словарь / [ред. А. М. Прохоров]. - 2-е изд. - М. I Сов. энциклопедия, 1982. - 1600 с.

176. Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т. / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. - К.: Аконіт. - 2001. - 910 с.

177. Життєві кризи особистості / [В. М. Доній, Г. М, Несен, Л. В. Сохань, І.Г. Ермаков та ін.]. - К., 1998. -392 с.

178. Тлумачний словник - мінімум української мови:близько 9 тисяч слів / [уклад. Л.О. Ващенко, О. М. Єфімов]. - вид. 3-є, випр. і доп.

- K., 2004. - 875 с.

179. Тлумачний словник сучасної української мови: загальновживана лексика близько 60000 слів [за заг. ред. B.C. Калашника]. - X., 2009. -956 с.

180. Махинин В.И. Основы управления в органах безопасности.

- М.: Изд-во Шумилова И.И., 2001. - 183 с.

181. В.Т. Білоус Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект): дис. док. Юрид.наук.: 12.00.07. - Ірпінь, 2004. - 194 с.

182. І.В. Озерський Співвідношення координації та взаємодії у діяльності органів прокуратури // Часопис Київського університету права. - 2010. - №2. С.273-284

183. Д.Г. Заброда Розмежування категорій «взаємодія» та «координація» у галузі боротьби з корупцією: теоретичний вимір // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2005. - №4 (24). - С.233-240

184. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013 - 2013 р., / № 9-10 /, стор. 474, ст. 88.

185. Зинуров P. Н. Концептуальные основы и научнопрактические проблемы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (Тенденции и закономерности): дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.11. - Уфа, 2003. - 194 с.

186. Попович О. Основні аспекти при визначенні словосполучення «координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю // Вісник Львівського університету. - 2011. - № 52. - С. 379-384

187. В.Г. Игнатов Профессиональная культура и профессионализм государственной службы. - 2000. - 256 с.

188. С. Подкопаєв Професіоналізм прокурорської діяльності // Вісник національної академії прокуратури України №1. - 2013. - С.17- 20.

189. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури

України від 15.09.14: Галузеві накази Генерального прокурора

України[Електронний ресурс]:

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html? m=publications& t=rec&id=94102

190. Е. Блаживский Прокуроров должны готовить прокуроры // Юридическая практика. - 2010. - 30 ноября. - №48. - С.14-22.

191. О.Литвак, П. Шумський Реформування морально-етичних вимог до прокурора // Вісник національної академії прокуратури №4. - 2012 . - С.5-9.

192. Кодекс професійної етики та поведінки працівників

прокуратури [Електронний ресурс]:

http://www.gp.gov.ua/ua/kodet.html? m=publications& t=rec&id=113992

193. Матеріали підсумкової колегії Генеральної прокуратури України про роботу органів прокуратури за 2012 рік.

194. Професійна етика прокурора: навч. посіб. / [С. Подкопаєв, Г. Попов, О. Соколова, П. Шумський]; за заг. ред. О. Литвака. - К.; Дрогобич: Посвіт, 2012. - 127 с.

195. С.А. Кулинич Управлінські процедури і діяльності органів прокуратури України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 С.А. Кулинич. - Х., 2007. - 192 с.

196. Конституция Российской Федерации [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/cons/

197. Федеральный закон «О прокуратуре Российской

Федерации» [Електронний ресурс]:

http://www.consultant.ru/popular/prosec/

198. Л.Р. Грицаєнко Прокуратура в країнах Європи. - К., 2006. -

400 с.

199. Конституция Республики Беларусь [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://pravo.by/main.aspx?guid=6351

200. Закон Республики Беларусь «О прокуратуре республики

Беларусь» [Електронний ресурс]: Режим доступу:

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H10700220&p2={NRPA}

201. Э. Мухаменджанов Прокуратура Польщи[Електронний

ресурс]: Режим доступу:

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1236169

202. Закон Эстонии о прокуратуре [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://constitutions.ru/archives/441

203. Генеральная прокуратура Литвы [Електронний ресурс]:

Режим доступу:

http://law.vl.ru/history/showhist.php?his_range=2&his_id=63

204. Закон Латвии о прокуратуре [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.pravo.lv/likumi/56 zoprt.html

205. Дубровин В. Н. Конституции зарубежных стран / В. Н. Дубровин. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 448 с.

206. Правоохранительная система Франции[Електронний ресурс]: Режим доступа: http://globatur.ru/pravookhranitelnaya-sistema- frantsii.html

207. Яцків Т.Г. Світовий досвід діяльності прокуратури / Т.Г. Яцків // «Вдосконалення діяльності прокуратури - шлях до реформування кримінальної юстиції» (м. Львів, 28 травня 2010 року): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - 2010. - С.239-244

208. О.Шевцова Прокурор у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник прокуратури № 9 (135). - 2012. - С.114-124.

209. В.І. Шишкін Судові системи країн світу у 3 кн. - Кн.2. - К., 2001. - 336 с.

210. А.В. Молдован Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. - К., 2010. - 352 с.

211. Е. Карпова Модели прокуратуры в зарубежных странах // Закон и жизнь. - №3. - 2012. - С.52-53.

212. П.А. Раевский, С.А. Пархоменко Организация

правоохранительной системы в некоторых федеративных странах мира [Електронний ресурс]: Режим доступу:

http://www.indem.ru/proj/rpf/OrPraOhrSiFederStra.pdf

<< | >>
Источник: БАСАРАБ РУСЛАН ІГОРОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -