<<
>>

ЗМІСТ

Передмова....................................................................................................18

Звернення координатора проекту «Моніторинг законодавства України

у пріоритетних сферах адаптації»...................................................................20

Чому потрібно знати європейське право?........................................................22

Механізм адаптації українського законодавства сьогодні................................23

Обгрунтування повноважень ЄС у сфері регулювання фінансових послуг.........29

Біла книга.................................................................................................

29

Свобода надання послуг та право на здійснення підприємницької діяльності .... ЗО

Свобода надання послуг..................................................................................... ЗО

«Тимчасовість» як основний критерій................................................... ЗО

Зауваження Комісії щодо «тимчасовості»..............................................ЗО

Інструменти захисту від «недобросовісності»........................................ ЗО

Ознака «присутності» та «допоміжна інфраструктура»......................... 31

Право на здійснення підприємницької діяльності........................................... 31

Ознака постійної «присутності».............................................................31

Фактор тривалого тимчасового перебування ........................................32

«Конфлікт двох свобод».......................................................................... 32

Незалежні посередники.......................................................................... 32

Посередники та свобода надання послуг............................................... 33

Посередники та право на здійснення підприємницької діяльності ....

33

Електронні пристрої................................................................................ 34

Перспективи з огляду на технологічний розвиток............................... 35

Одночасна реалізація права на здійснення підприємницької діяльності

та свободи надання послуг................................................................................. 35

Концепція «загального блага». Принципи, вироблені судовою практикою.........36

Загальний огляд основних інститутів права ЄС у сфері фінансових послуг.......38

Інститути банківського права ЄС...................................................................... 38

Інститути страхового права ЄС.......................................................................... 39

Інститути правового регулювання фондової біржі та інших форм

організації ринку цінних паперів в ЄС .....•........................................................40

Положення права ЄС про кредитні установи..................................................42

Ліцензування кредитних установ у ЄС..............................................................42

Видача ліцензії.........................................................................................42

Відмова у видачі ліцензії.........................................................................43

Відкликання (скасування) ліцензії.........................................................43

Структурні підрозділи кредитних установ.........................................................44

Дозвільний і повідомний режими відкриття підрозділів......................44

Обов'язковий мінімум інформації..........................................................44

Перевірка інформації в державі походження........................................44

Реакція з боку приймаючої держави......................................................45

Поточний контроль в приймаючій державі...........................................45

Заходи щодо відновлення платоспроможності (санація) кредитних установ ...

45

Поняття заходів щодо відновлення платоспроможності......................46

Санація кредитних установ, які мають свій головний офіс

на території Співтовариства....................................................................46

Санація кредитних установ, які мають свій головний офіс

поза межами Співтовариства..................................................................46

Ліквідація кредитних установ.............................................................................47

Ліквідація кредитних установ, які мають свій головний офіс

на території Співтовариства....................................................................47

Ліквідація кредитних установ, які мають свій головний офіс

поза межами Співтовариства..................................................................48

Власні кошти.......................................................................................................48

Коефіцієнт платоспроможності.......................................................................... 50

Рівень коефіцієнту платоспроможності................................................. 51

Великі ризики...................................................................................................... 51

Банківські операції.............................................................................................. 52

Депозити.............................................................................................................. 53

Поняття «депозит»................................................................................... 53

Сфера застосування................................................................................. 53

Механізм гарантування........................................................................... 54

Гарантування депозитів структурними підрозділами............................ 55

Кількісні показники................................................................................

55

Транскордонні перекази..................................................................................... 55

Рекомендація про фінансові операції.................................................... 56

Директива про перекази......................................................................... 56

Регламент про європлатежі.................................... ......................... 57

Перспективи Регламенту про європлатежі............................................ 58

Пруденційний нагляд.......................................................................................... 58

Звітність............................................................................................................... 60

Опублікування..........................................................................................61

Відносини з третіми країнами............................................................................ 61

Положення права ЄС про страхування...........................................................63

Пряме страхування життя та інші види прямого страхування........................63

Концепція «загального блага» та Треті Страхові Директиви............... 64

Специфіка застосування принципів концепції «загального блага»

у сфері страхування................................................................................. 65

Класифікація ризиків за видами (пряме страхування,

крім страхування життя)......................................................................... 65

Класифікація ризиків за видами (пряме страхування життя)..............67

Загальний фінансовий нагляд.................................................................68

Моніторинг стану страхових компаній на предмет відповідності

умовам надання єдиних ліцензій............................................................68

Відкликання ліцензії на ведення страхової діяльності.........................69

Діяльність посередників у сфері надання страхових послуг............................69

Сфера застосування.................................................................................

70

Професійні вимоги до страхових посередників....................................70

Вимоги до реєстрації страхових посередників...................................... 71

Регулювання перестрахування та ретроцесїї..................................................... 71

Регулювання відносин співстрахування у ЄС....................................... 72

Особливості співстрахування ризиків.................................................... 72

Статистика проведення операцій співстрахування............................... 73

Ліквідація страхової компанії, що здійснює діяльність у сфері

співстрахування........................................................................................73

Маржа платоспроможності страховиків............................................................73

Страхування судових витрат............................................................................... 74-

Поняття страхування судових витрат.....................................................74

Випадки, коли положення Директиви не застосовуються:..................74

Відмежування страхування судових витрат від страхування інших

ризиків......................................................................................................75

Істотні умови договору страхування судових витрат............................75

Можливі винятки з попередніх правил.................................................75

Страхування цивільної відповідальності володільця автотранспортного

засобу.................................................................................................................... 75

Терміни, що використовуються.............................................................. 75

Обов'язковість страхування цивільної відповідальності....................... 76

Обсяг страхової відповідальності (чи страхового покриття)................77

Можливі вилучення із загального правила щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності володільців транспортних

засобів.......................................................................................................

77

Прикордонне страхування......................................................................78

Спрощення процедури вирішення спорів

(Рекомендація Комісії 81/76/ЕЕС)......................................................... 78

Положення Четвертої Директиви щодо страхування цивільної

відповідальності.......................................................................................78

Положення щодо представників страхових компаній у випадках

пред'явлення вимог................................................................................. 79

Річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній....................................79

Здійснення додаткового нагляду за страховою діяльністю..............................80

Терміни, що використовуються..............................................................80

Органи, уповноважені здійснювати додатковий нагляд....................... 81

Випадки, коли здійснення додаткового нагляду є обов'язковим........ 81

Особливості здійснення додаткового нагляду....................................... 81

Відновлення платоспроможності та ліквідація (в тому числі банкрутство)

страхових компаній............................................................................................. 82

Терміни, що використовуються..............................................................83

Відновлення платоспроможності (санація) страхових компаній..................... 83

Визначення «заходів щодо відновлення платоспроможності»............. 83

Визначення «адміністратора».................................................................. 83

Загальні положення................................................................................. 83

Вимоги до публікації інформації про прийняття рішення щодо

проведення санації..................................................................'................ 84

Наслідки недотримання вимог щодо нотифікації інформації

про відкриття процедури санації............................................................84

Питання, залишені на розсуд національного законодавства............... 84

Ліквідація (в тому числі банкрутство) страхових компаній............................. 85

Визначення «процедури ліквідації (банкрутства)»................................ 85

Визначення «ліквідатора»........................................................................ 85

Загальні положення................................................................................. 85

Право, що застосовується....................................................................... 85

Вимоги до національного законодавства, що регулює питання

ліквідації................................................................................................... 85

Черговість задоволення вимог кредиторів, його особливості

при ліквідації страхових компаній......................................................... 86

Особливості відкликання ліцензії у випадку ліквідації страхової

компанії.................................................................................................... 86

Вимоги до публікації інформації про прийняття рішення

щодо відкриття ліквідаційного процесу страхової компанії................. 87

Надання інформації щодо відкриття ліквідаційного процесу

всім відомим кредиторам........................................................................ 87

Положення, що висуваються до подання кредиторами вимог............ 88

Положення, загальні для процесів санації та ліквідації страхової

компанії....................................................................................................88

Особливості визначення права стосовно окремих видів договорів

та прав...................................................................................................... 88

Речеві права третіх осіб........................................................................... 88

Положення права ЄС щодо фондового ринку.................................................89

Діяльність на фондовому ринку......................................................................... 89

Акти вторинного законодавства ЄС....................................................... 89

Інструменти фондового ринку (ринку інвестиційних послуг) ........................90

Цінні папери, що підлягають обігу........................................................ 90

Інструменти грошового ринку................................................................91

Суб'єкти фондового ринку (ринку інвестиційних послуг) ..............................91

Поняття суб'єкта інвестиційної діяльності (інвестиційної фірми)......91

Визначення ІСІ........................................................................................92

Юридичний статус ІСІ............................................................................92

Застереження про посередництво дочірніх компаній...........................93

Застереження про обхід Директиви 85/611 (перетворення ІСІ)..........93

Види суб'єктів ринку інвестиційних послуг (фондового ринку).........93

Обмеження щодо кола осіб-суб'єктів інвестиційної діяльності

(інвестиційних фірм), на яких поширюється дія Директиви 93/22.....93

Обмеження кола осіб-ІСІ, на яких поширюється дія

Директиви 85/611 ....................................................................................95

Діяльність на ринку інвестиційних послуг........................................................95

Основні послуги, надання яких ліцензується........................................95

Додаткові послуги, надання яких можливе в рамках основної

ліцензії......................................................................................................96

Ліцензування суб'єктів інвестиційної діяльності

(інвестиційних фірм) та компетентні органи........................................96

Умови видачі ліцензії суб'єктам інвестиційної діяльності

(інвестиційним фірмам).......................................................................... 97

Критерії належного керівництва............................................................97

Строк видачі ліцензії...............................................................................97

Підстави відкликання ліцензії ................................................................ 97

Загальні положення щодо ліцензування ІСІ ......................................... 98

Вимоги щодо попереднього погодження для спільного фонду (пайового трасту) та інвестиційної компанії ......................................... 98

Підстави відмови у видачі ліцензії ІСІ .................................................. 98

Діяльність компанії з управління активами як виключний вид діяльності .................................................................................................. 99

Відхилення від «виключності» такого виду діяльності,

як управління активами ІСІ ................................................................... 99

Поширення інформації про випуск цінних паперів .......................................... 101

Сфера застосування Директиви 89/298 ............................................................. 101

Звільнення від обов'язку видавати проспект цінних паперів,

що підлягають обігу ............................................................................................ 102

Строки видання проспекту ................................................................................ 102

Форма публікації проспекту .............................................................................. 103

Порядок публікації проспекту ....................................... .. ................................... 103

Зміст проспекту емісії цінних паперів .............................................................. 103

Випадки, коли дозволяється неповнота інформації ............................ 105

Допуск цінних паперів до лістингу ................................................................... 105

Допуск до лістингу акцій та сертифікатів на акції .............................. 106

Зобов'язання емітентів акцій, допущених до офіційного лістингу ................ 108

Допуск боргових цінних паперів до лістингу ................................................... 109

Зобов'язання емітента боргових цінних паперів, які допущенні

до офіційного лістингу ........................................................................... 111

Особливі умови щодо офіційних лістингів цінних паперів ................. 112

Часткове або повне звільнення від публікування лістнгових подробиць54: ........................................................................................... 113

Дозволене неподання певної інформації у лістингових подробицях компетентними органами .................................................................................. 115

Контроль і поширення ліістингових подробиць .............................................. 115

Взаємне визнання ............................................................................................... 1 15

Повноваження компетентних органів .............................................................. 116

Публікація і передача лістингових подробиць для допуску цінних паперів

до офіційного лістингу на фондовій біржі ....................................................... 118

Строки публікації: .................................................................................. 118

АСОІІІ8 СОММІЛЧАІЛАІКЕ ринку фінансових послуг ................................ 121

соттипаиіаіге банківської діяльності ................................................... 121

соттипаиіаіге страхової діяльності ....................................................... 121

Історична довідка .................................................................................... 121

Ключові питання створення спільного ринку (власне АССШІ8) ....... 122

сотггшпаиіаіге у сфері регулювання цінних паперів ............................ 123

Перспективи розвитку права ЄС, яке регулює ринок фінансових послуг ......... 124

Перспективи розвитку банківського права ЄС ................................................ 124

Перспективи розвитку страхового права ЄС ................................................... 124

Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради

щодо посередництва у сфері страхування (внесений Комісією

на розгляд у 2000 році) ........................................................................... 124

10

Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно

страхування життя (внесений Комісією на розгляд у 2000 році)........125

Перспективи розвитку права ЄС, що регулює ринок цінних паперів...........126

Оптимальний режим адаптації законодавства України, яке регулює ринок фінансових послуг........................................................................................127

Адаптація банківського законодавства України...............................................127

Адаптація страхового законодавства України..................................................127

Адаптація законодавства України, що регулює ринок цінних паперів..........128

Додатки ...............................................................................................................129

Активи.....................................................................................................129

Пасиви.....................................................................................................130

Позабалансові статті...............................................................................131

Структура звіту про прибутки та збитки..........................................................131

Вертикальна структура...........................................................................131

Горизонтальна структура........................................................................132

Структура ринку цінних паперів в Україні.....................................................134

Інструменти українського РЦП........................................................................136

Пайові ЦП...............................................................................................137

Боргові ЦП..............................................................................................137

Похідні ЦП..............................................................................................140

Приватизаційні ЦП................................................................................143

Учасники українського РЦП.............................................................................144

Емітенти..................................................................................................144

Інвестори.................................................................................................144

Інститути спільного інвестування.........................................................144

Довірчі товариства..................................................................................148

Страхові компанії...................................................................................150

Держава як учасник РЦП......................................................................151

Фінансові посередники..........................................................................151

Організатори торгівлі ЦП......................................................................152

Акцент на «хворість» норми, а не на «недосконалість» закону........................156

Банківська діяльність.........................................................................................156

1. Вимога щодо подання документів для видачі банкам банківських ліцензій, обгрунтованої необхідності в яких немає.............................156

2. Недосконалість механізму резервування під портфельне інвестування............................................................................................158

3. Проблема з поданням звітності акціонерів банку — нерезидентів. 160

4. Необхідність отримання дозволу НБУ на придбання пакету

акцій комерційного банку (істотної участі)..........................................160

Страхування........................................................................................................161

1. Відсутність дійового механізму забезпечення виконання вимоги щодо обов'язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів................................161

2. На законодавчому рівні не закріплено розмежування розмірів мінімальних страхових сум на випадок заподіяння шкоди одній

та кільком особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди..........162

11

3. Порівняно вищий рівень мінімальної страхової суми при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну особи, ніж відповідний рівень мінімальної страхової суми при заподіянні шкоди життю

та здоров'ю особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди..........162

4. Збитковість страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу для страхової компанії......................................163

5. Перешкоди безпосередньому доступу іноземних страхових посередників до ринку страхових послуг в Україні.............................163

6. Відсутність гарантій надійності контрагента — страхового (перестрахового) посередника, зокрема вимоги щодо належного фінансового стану страхового (перестрахового) брокера

(як резидента, так і нерезидента)..........................................................164

7. Відсутність належної процедури доступу страхових (перестрахових) брокерів — нерезидентів на український ринок......165

8. Відсутність механізму використання інституту перестрахування

при реорганізації страхової компанії у страхового посередника........165

9. Необгрунтоване різний рівень мінімальних страхових сум

при страхуванні відповідальності повітряного перевізника................166

10. Перешкоди здійсненню операцій з перестрахування через страхового посередника, коли перестраховик є нерезидентом...........167

Ринок цінних паперів........................................................................................168

1. Потреба уточнити закон про фінансові послуги щодо кола осіб,

на яких він поширюється......................................................'.................168

2. Неналежне регулювання спеціальних видів ІСІ, необгрунтоване виділених в окрему категорію (та виведених таким чином із сфери застосування закону про ІСІ)................................................................169

3. Невизначеність правил роботи з похідними фінансовими документами............................................................................................170

4. Недосконала процедура допуску цінних паперів іноземних емітентів на український ринок............................................................171

5. Проблема обміну боргів на акції товариства....................................172

Як адаптація може допомогти «вирішити» проблеми? ....................................173

Банківська діяльність.........................................................................................173

Рекомендація до питання 4....................................................................173

Страхування........................................................................................................175

Рекомендація до питання 1....................................................................175

Рекомендація до питання 2....................................................................176

Рекомендація до питання З....................................................................177

Рекомендація до питання 4....................................................................178

Рекомендація до питання 5....................................................................178

Рекомендація до питання 6....................................................................179

Рекомендація до питання 7....................................................................183

Ринок цінних паперів........................................................................................184

Рекомендація до питання 1....................................................................184

Рекомендація до питання 2....................................................................187

Рекомендація до питання 3....................................................................188

Рекомендація до питання 4....................................................................189

12

Висновки.............................................................................................................190

Банківська діяльність.............................................................................190

Страхування............................................................................................190

Ринок цінних паперів.............................................................................191

Імплементація результатів проекту................................................................193

Рішення Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

(восьме засідання, 12 липня 2002 року, м. Київ) (Витяг)...............................193

Рекомендації щодо наближення законодавства України, яке регулює

сферу фінансових послуг, у відповідність до законодавства ЄС....................194

Пояснювальні таблиці до Рекомендацій МКР.................................................197

Фінансові послуги. Глосарій.........................................................................214

ВТОРИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Загальні положення......................................................................................271

ДИРЕКТИВА РАДИ 88/361/ЕЕС

від 24 червня 1988 року

щодо імплементації статті 67 Договору.....,......................................................271

Банківська справа........................................................................................282

ДИРЕКТИВА РАДИ 86/635/ЕЕС

від 8 грудня 1986 року

щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових

установ ................................................................................................................282

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 87/62/ЕЕС

від 22 грудня 1986 року

щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних

установ................................,...............................................................................306

ДИРЕКТИВА РАДИ 89/117/ЕЕС

від 13 лютого 1989 року

щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських

документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ,

що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться

на території іншої держави-члена.....................................................................313

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 90/109/ЕЕС

від 14 лютого 1990 року

щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових

операцій ..............................................................................................................317

ДИРЕКТИВА 94/19/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ

від ЗО травня 1994 року

щодо схем гарантування депозитів...................................................................322

ДИРЕКТИВА 97/5/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ

від 27 січня 1997 року

щодо транскордонних переказів.......................................................................335

13

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2000/12

від 20 березня 2000 року

щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення................343

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 2000/408/ЕЕС

від 23 червня 2000 року

щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші

питання, спрямованої на уточнення інформації, яка повинна надаватися

у відповідності до Директиви Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року

щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків

та інших фінансових установ (що повідомлена у документі

за номером С(2000) 1372)..................................................................................418

ДИРЕКТИВА 2000/46/ЕЕС Європейського Парламенту і Ради

від 18 вересня 2000 року

щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять

електронні розрахунки та пруденційного нагляду за ними............................426

ДИРЕКТИВА 2001/24/ЕС Європейського Парламенту і Ради

від 4 квітня 2001 року

стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації

кредитних установ..............................................................................................434

РЕГЛАМЕНТ ЕЕС №2560/2001 Європейського Парламенту та Ради

від 19 грудня 2001 року

щодо транскордонних платежів у євро

Страхування................................................................................................454

ДИРЕКТИВА РАДИ 64/225/ЕЕС

від 25 лютого 1964 року

щодо скасування обмежень на свободу здійснення підприємницької

діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії ...454

ДИРЕКТИВА РАДИ 72/166/ЕЕС

від 24 квітня 1972 року

щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної

відповідальності власників транспортних засобів та виконання

зобов'язання щодо страхування такої відповідальності..................................457

ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 73/239/ЕЕС

від 24 липня 1973 року

щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень

стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування,

іншого, ніж страхування життя.........................................................................462

ДИРЕКТИВА РАДИ 73/240/ЕЕС

від 24 липня 1973 року

щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого

страхування, іншого, ніж страхування життя...................................................491

ДИРЕКТИВА РАДИ 76/580/ЕЕС

від 29 червня 1976 року,

що вносить зміни до Директиви 73/239/ЕЕС щодо узгодження законів,

підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування

та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування

життя...................................................................................................................495

14

ДИРЕКТИВА РАДИ 77/92/ЕЕС

від 13 грудня 1976 року

щодо заходів зі спрощення ефективного здійснення свободи

підприємництва та свободи надання послуг стосовно діяльності

страхових агентів та брокерів (ех І5ІС Огоир 630) та, зокрема,

перехідних заходів стосовно такої діяльності...................................................498

ДИРЕКТИВА РАДИ 78/473/ЕЕС

від ЗО травня 1978 року

щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень

стосовно співстрахування у Співтоваристві.....................................................506

ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 79/267/ЕЕС

від 5 березня 1979 року

щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень

стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування

життя ...................................................................................................................510

ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ 84/5/ЕЕС

від ЗО грудня 1983 року

щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної

відповідальності власників автотранспортних засобів.....................................540

ДИРЕКТИВА РАДИ 87/344/ЕЕС

від 22 червня 1987 року

щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень

стосовно страхування судових витрат...............................................................545

ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ 88/357/ЕЕС

від 22 червня 1988 року

щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень

стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя,

і визначає положення для спрощення ефективного користування

свободою надання послуг та про внесення змін

до Директиви 73/239/ЕЕС ................................................................................551

ДИРЕКТИВА РАДИ 90/619/ЕЕС

від 8 листопада 1990 року

щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень,

які стосуються прямого страхування життя, визначає положення

для спрощення ефективного користування свободою надання послуг

та вносить зміни до Директиви 79/267/ЕЕС....................................................564

ДИРЕКТИВА РАДИ 91/674/ЕЕС

від 19 грудня 1991 року

щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній..................575

ДИРЕКТИВА РАДИ 91/675/ЕЕС

від 19 грудня 1991

щодо утворення Комітету з питань страхування.............................................606

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 92/48/ЄЕС

від 18 грудня 1991

щодо страхових посередників............................................................................608

15

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/49/ЕЕС

від 18 червня 1992 року

щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень,

які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя,

та про внесення змін до Директив 73/239/ЕЕС і 88/357/ЕЕС

(третя Директива, яка стосується страхування, іншого,

ніж страхування життя)......................................................................................612

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/96/ЕЕС від 10 листопада 1992 року

щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЕЕС і 90/267/ЕЕС (третя директива, яка стосується страхування життя).............................................................................................649

ДИРЕКТИВА 98/78/ЕС Європейського Парламенту та Ради

від 27 жовтня 1998 року

щодо додаткового нагляду за страховими компаніями в страховій групі......687

ДИРЕКТИВА 2000/26/ЕС Європейського Парламенту та Ради

від 16 травня 2000 року

щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної

відповідальності власників автотранспортних засобів та про внесення

змін і доповнень до Директив Ради 73/239/ЕЕС та 88/357/ЕЕС

(четверта Директива страхування відповідальності)........................................702

ДИРЕКТИВА 2001/17/ЕС

Європейського Парламенту та Ради

від 19 березня 2001 року

стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації

страхових компаній............................................................................................714

ДИРЕКТИВА 2002/12/ЕС Європейського Парламенту та Ради

від 5 березня 2002 року,

що вносить зміни до Директиви Ради 79/267/ЕЕС у частині,

яка стосується вимог до маржі платоспроможності компаній,

що здійснюють страхування життя...................................................................730

ДИРЕКТИВА 2002/13/ЕС Європейського Парламенту та Ради

від 5 березня 2002 року,

що вносить зміни до Директиви Ради 73/239/ЕЕС у частині,

яка стосується вимог до маржі платоспроможності компаній,

що здійснюють страхування, інше, ніж страхування життя...........................739

Цінні папери................................................................................................748

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 77/534/ЕЕС

від 25 липня 1977 року

щодо Європейського кодексу поведінки стосовно трансакцій з цінними

паперами, що підлягають обігу.........................................................................748

Директива Ради 85/611/ЕЕС

від 20 грудня 1985 року

про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень,

що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування

в цінні папери, що підлягають обігу (ІСІ).......................................................757

16

ДИРЕКТИВА РАДИ (89/298/ЕЕС)

від 17 квітня 1989 року

про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу

проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів,

що підлягають обігу, невизначеному колу осіб................................................802

Директива Ради 89/592/ЕЕС від 13 листопада 1989 року

щодо узгодження регулювання внутрішніх (інсайдерських) операцій.......................

ДИРЕКТИВА РАДИ 93/22/ЕЕС

від 10 травня 1993 року

про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів............................................820

ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕС Європейського Парламенту і Ради

від 28 травня 2001 року

про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі

і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери.......853

<< | >>
Источник: Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків,2002. — 912с.. 2002

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
  2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
  3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
  4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
  5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
  6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
  7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
  8. Российский федерализм: становление и развитие.
  9. 2.3. Становлення держави
  10. Региональные особенности жилищного страхования
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -