<<
>>

Програмові засади УПА

Без дати.

За що бореться

Українська Повстанча Армія (УПА)?

Українська Повстанча Армія бореться за Українську Самостійну Соборну Державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям

у своїй власній, самостійній державі. Знищення національного

поневолення та експлуатації нації нацією, система вільних народів

у власних, самостійних державах — це єдиний лад, який дасть

справедливу розв'язку національного і соціяльного питання в цілому світі.

УПА бореться проти імперіялістів і імперій, бо в них один

пануючий народ поневолює культурно і політичне та визискує

економічно інші народи.

Тому УПА бореться проти СРСР і проти

німецької «нової Європи».

УПА з усією рішучістю бореться проти інтернаціоналістичних

і фашистсько-націонал-соціялістичних програм та політичних концепцій, бо вони є знаряддям завойовницької політики імперіялістів.

Тому ми проти російського комуно-большевизму і проти німецького націонал-соціялізму.

УПА проти того, щоб один народ, здійснюючи імеріялістичні

цілі, «визволяв», «брав під охорону», «під опіку» інші народи, бо за

цими лукавими словами криється огидний зміст — поневолення,

насильство, грабунок. Тому УПА бореться проти російсько-большевицьких і німецьких загарбників, поки не очистить Україну від

усіх «опікунів» і «визволителів», поки не здобуде Української Самостійної Соборної Держави, в якій селянин, робітник і інтелігент

могтиме вільно, заможно і культурно жити та розвиватися.

УПА за повне визволення українського народу з-під московсько-большевицького ярма, за побудову УССД без поміщиків, капіталістів та без большевицьких комісарів, енкаведистів і партійних

паразитів.

В українській державі влада вважатиме за найвищий свій

обов'язок інтереси народу. Не маючи загарбницьких цілей та поневолення країн і пригноблених народів у своїй державі, народна

влада України не витрачатиме часу, енергії та коштів на творення

апарату гноблення. Українська народна влада всі економічні ресурси та всю людську енергію спрямує на побудову нового державного порядку, справедливого соціяльного ладу, на економічне будівництво країни та культурне піднесення народу.

488

В лавах УПА борються українські селяни, робітники та інтелігенти проти гнобителів, за УССД, за національне і соціяльне визволення, за новий державний порядок та новий суспільний лад:

1. За знищення большевицької експлуататорське- кріпацької

системи в організації сільського господарства. Виходячи з того, що

земля є власністю народу, українська народна влада не накидуватиме селянам однієї форми користування землею. Тому в українській

державі допускатиметься індивідуальне та колективне користування землею, в залежності від волі селян. '

2. а) За те, щоб велика промисловість була національнодержавною власністю, а дрібна — кооперативне- громадською.

б) За участь робітників у керівництві заводами, за фаховий, а

не комісарське-партійний принцип у керівництві.

3. а) За загальний 8-годинний робочий день. Понаднормова

праця -може бути тільки вільною, як і кожна праця взагалі, і

робітник отримуватиме за неї окрему зарплату.

б) За справедливу оплату праці, за участь робітників у прибуткових підприємствах. Робітник отримуватиме таку зарплату, яка

потрібна для забезпечення матеріяльних і духовних потреб цілої

його сім'ї. При річних підсумках господарського стану підприємств

кожний робітник одержуватиме; у господарське-кооперативних підприємствах дивіденд, а в національно-державних — премію.

в) За вільну працю, вільний вибір професії, вільний вибір

місця праці.

г) За свободу профспілок. За знищення стахановщини, соцзмагань, підвищування норм та інших способів експлуатації працюючих.

4. За вільне ремесло, за добровільне об'єднування ремісників

у артілі, за право ремісника вийти з артілі та індивідуально виконувати працю і вільно розпоряджатися своїм заробітком.

5. За національно-державну організацію великої торгівлі, за

громадсько-кооперативну дрібну торгівлю та за дрібну приватну

торгівлю, за вільні базари.

6. За повну рівність жінки з чоловіком у всіх громадських

правах і обов'язках, за вільний доступ жінки до всіх шкіл, до всіх

професій, за першочергове право жінки на фізично легшу працю,

щоб жінка не шукала заробітку в шахтах, руднях та інших важких

промислах і в наслідку цього не руйнувала свого здоров'я. За

державну охорону материнства. Батько сім'ї одержуватиме, крім

плати за свою працю, додаткову платню на утримання жінки і

неповнолітніх дітей. Лише в таких умовинах жінка матиме змогу

виконувати свій важливий, почесний і відповідальний обов'язок

матері і виховательки молодого покоління.

489

7. а) За обов'язкове середнє навчання. За піднесення освіти і

культури широкої народної маси шляхом поширення мережі шкіл,

видавництв, бібліотек, музеїв, кіно, театрів тощо.

б) За поширення вищого і фахового шкільництва, за невпинний ріст висококваліфікованих кадрів фахівців на всіх ділянках

життя.

в) За вільний доступ молоді до всіх вищих навчальних закладів. За забезпечення студентства стипендіями, харчами, помешканнями та навчальними приладдями.

г) За всебічний гармонійний розвиток молодого покоління —

моральний, розумовий та фізичний. За вільний доступ до всіх

наукових і культурних надбань людства.

8. За пошану до праці інтелігенції. За створення таких матеріальних основ праці, щоб інтелігент, будучи цілком спокійним про

завтрашній день та про долю сім'ї, міг віддатися культурно-творчій

праці: мав потрібні умовини до праці над собою, постійно збагачував свої знання та підвищував свій розумове- культурний рівень.

9. а) За повне забезпечення всіх працюючих на старість та на

випадок хвороби чи каліцтва.

б) За широке запровадження охорони народного здоров'я, за

поширення сітки лікарень, санаторіїв, курортів та будинків відпочинку. За збільшення лікарських кадрів. За право працюючих на

безплатне користування всіма закладами охорони здоров'я.

в) За особливу державну опіку над дітьми і молоддю, за

поширення сітки дитячих ясел та садків, санаторіїв, таборів відпочинку, за охоплення всієї дітвори та молоді державними закладами

опіки та виховання.

10. а) За свободу друку, слова, думки, переконань, віри і

світогляду. Проти офіційного насаджування суспільності світоглядних доктрин і догм.

б) За вільне визнавання і виконування культів, які це суперечать громадській моралі.

в) За відокремлення церковних організацій від держави.

г) За культурні взаємини з другими народами, за право виїзду

громадян за кордон для навчання, лікування та пізнавання життя і

культурних надбань других народів.

11. За повне право національних меншостей плекати свою

власну по формі і змісту національну культуру.

12. За рівність усіх громадян України, незалежно від їх національносте, в державних та громадських правах і обов'язках, за рівне

право на заробіток і відпочинок.

490

13. За вільну українську по формі і змісту культуру, за героїчну

духовність, високу мораль, за громадську солідарність, дружбу та

дисципліну.

Українська Повстати Армія

Листівка УПА

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові

документи і матеріали. — К., 1996. — С.

313-316.

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Програмові засади УПА:

 1. 1. Державна влада як інститут конституційного права
 2. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.
 3. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 4. 1. Конституційні засади становлення та розвитку державної служби в Україні
 5. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 6. Програмові засади УПА
 7. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 р.)
 8. Джерела, з яких взято тексти документів
 9. Конституційний процес
 10. § 1. Українська Центральна Рада - вищий представницький орган УНР
 11. Загальні засади міжнародно- правової охорони навколишнього природного середовища
 12. Правові засади створення і функціонування криміналістичних та інших інформаційних систем
 13. Ґенеза правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. Організаційне забезпечення інформаційної діяльності недержавних громадських організацій в Україні
 16. Правові основи і гарантій інформаційного забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -