<<
>>

ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

УІІ ст. до н.е. - ІІІ ст. до н.е. - Скіфська держава (Велика Скіфія) ІІІ ст. до н.е. - ІУ ст. н.е. початок - Скіфська держава (Мала Скіфія).

УІІ ст.
до н.е.- ІУ ст.
н е - Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї.
У ст. до н.е. - ІУ ст. н.е. - Боспорське царство.
УІІ-ІХ ст. -утворення державного об’єднання „Русь” або „Руська земля” з центром у Києві.
907, 911, 944, 971 рр. - договори Київської Русі з Візантією.
988 р. -введення християнства, як державної релігії в Київський Русі.
ХІ ст., 10-30-ті рр. -Руська правда Ярослава.
ХІ ст., 50-70-ті рр. -Руська правда Ярославичів.
1113 р.

1119 - 1340 рр.

-Статут Володимира Мономаха.

- Г алицько-Волинське князівство.

1339 р. 1385 р. -надання магдебурзького права м. Сянку.

- Кревська унія між Польщею і Великим князівством Литовським.

1413 р. - Г ородельська унія між Польщею і Великим князівством Литовським.
1447 р. - Привілей Казиміра Ягайловича феодалам Литовського князівства на володіння землями і селянами (Віленський привілей).
1468 р.

1489, 1492 р.

- Судебник Казиміра ІУ.

- перші документальні згадки про козаків.

1529 р. - Перший або Старий Литовський статут.
ХУІ ст., середина 1557 р. - утворення Січі на о.
Мала Хортиця. - “Устава на волоки”.

1566 р. - Другий або Волинський Литовський статут.

1569 р. -Люблінська унія між Польщею і Великим князівством

Литовським. Утворення Речі Посполитої.

- утворення польським урядом першого загону

1649 р.

1651 р.

1654 р., 8 січня 1654 р., березень

1658 р.

1659 р.

1663 - 1722 рр. 1663 р.

1665 р.

1667 р.

1669 р.

1672 р.

1674 р.

1686 р.

1687 р.

1709 р.

1710 р.

1722 - 1727 рр 1728 р.

1734 - 1750 рр уряду”.

1648-1654 рр.

1588 р. 1596 р.

1572 р.

реєстрового українського козацтва.

- Третій або Новий Литовський статут.

- Берестейська церковна унія. Утворення української греко-католицької церкви.

- Національно-визвольна війна українського народу. Утворення української держави - Війська Запорозького (Г етьманщини).

- Зборівський договір.

- Білоцерківський договір.

- Переяславська рада.

- „Березневі статті”.

- Г адяцький договір.

- Переяславські статті Ю. Хмельницького.

- діяльність Малоросійського приказу.

- Батуринські статті І. Брюховецького.

- Московські статті І. Брюховецького.

- Андрусівське перемир’я.

- Глухівські статті Д. Многогрішного.

- Конотопські статті І. Самойловича.

- Переяславські статті І. Самойловича.

- „Вічний мир” між Росією та Польщею.

- Коломацькі статті І. Мазепи.

- зруйнування Петром І Запорізької Січі;

- Решетилівські статті І. Скоропадського.

- “Конституція П. Орлика”.

- діяльність „першої” Малоросійської колегії.

- “Рішительні пункти” Д. Апостолу.

- діяльність “Правління гетьманського

- “Процес короткий наказний”.

1807 р.

1831 р.

Україні.

1837 р.

1837 -1841 рр. 1840 - 1842 рр. 1845 р.

ХУІІІ ст., кінець

1767 р. 1775 р. 1781 р.

1783 р. -

1785 р.

1734 р.

1743 р. народ”. 1750-1758 рр. 1764 р.

1764 р.

- “Права, за якими судиться малоросійський

- “Суд і розправа в правах малоросійських”.

- “Книга Статут и прочие права малоросийские”.

- скасування царським урядом гетьманства на Лівобережній Україні і утворення —другої” Малоросійської колегії.

- “Екстракт малоросійських прав”.

- ліквідація царизмом Запорізької Січі.

- остаточна ліквідація полково-сотенного устрою

в Лівобережній Україні.

- Указ Катерини ІІ про заборону переходів (повне закріпачення) селін в Лівобережній Україні.

- „Жалувана грамота дворянству”, за якою козацька старшина зрівнювалася в правах з російським дворянством.

- поширення загальноросійського адміністративного устрою на територію України.

- “Зібрання малоросійських прав”.

- скасування дії Литовського Статуту в

-“Звід місцевих законів західних губерній”.

- реформа управління державними маєтками (реформа П. Кисельова).

- поширення на Україну Зводу законів Російської імперії.

- Уложення про покарання кримінальні та виправні.

- запровадження “Інвентарних правил” на Правобережній Україні.

1847 - 1848 р.

1848 р.

1861 р.

1863 р.

1864 р.

1870 р.

1876 р.

1881 р.

1889 р.

- ліквідація кріпосного права у Галичині.

- ліквідація кріпосного права в Російській імеперії. Селянська реформа -Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про обмеження видання книг та викладання в школах українською мовою.

- Положення про земські установи. Земська

реформа;

- Судові статути. Судова реформа.

- Міське положення. Міська реформа.

- Емський указ Олександра ІІ про заборону друку і

видання книг українською мовою.

- Положення про заходи з охорони державного порядку та громадського спокою.

- Закон про земських дільничих

начальників.

1903 р. - Кримінальне уложення.

1904 р. - скасування тілесних покарань серед селян

1905 р. - революційний рух в Україні, утворення рад

робітничих депутатів. Маніфест імператора Миколи ІІ “Про вдосконалення державного ладу”.

1906 р., квітень-липень - І Державна Дума.

1906, листопад - Царський указ про вільний вихід селян із

общини. Початок столипінської аграрної реформи.

1907 р., лютий-червень - ІІ Державна Дума.

1907 р., листопад - 1912 р., червень - ІІІ Державна Дума.

1910 р. - Закон про право закріплення землі в приватну власність і про вихід на хутори та

відруби.

1911 р. - поширення земських установ на Правобережну Україну.

1912 р., листопад -1917 р., лютий - ІУ Державна Дума.

1917 р., 23-27 лютого - Лютнева революція в Петрограді.
1917 р., 2 березня - зречення Миколи ІІ з престолу.
1917 р., 3 - 4 березня 1917 р., березень - квітень - утворення Центральної Ради.

- утворення Рад робітничих, солдатських та селянських депутатів в Україні.

1917 р., 6 - 8 квітня

1917 р., 5 - 8 травня

1917 р., 28 травня - 2 червня -

1917 р., 10 червня

1917 р., 15 червня

- Всеукраїнський національний конгрес.

- І Всеукраїнський військовий з’їзд.

І Всеукраїнський селянський з’їзд.

- І Універсал Центральної Ради.

- створення Генерального Секретаріату Центральної Ради.

1917 р., 3 липня 1917 р., 11 - 14 липня 1917 р., 16 липня 1917 р., 4 серпня - ІІ Універсал Центральної Ради.

- Український робітничий з’їзд.

- Статут Г енерального Секретаріату.

- затвердження Тимчасовим урядом (Петроград) “Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові тимчасового Правительства на Україні”.

1917 р., 7 листопада - ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР) у складі федеративної Росії.
1917 р., 25 листопада - ухвала Генерального Секретаріату про друкування грошей УНР.
1917 р., 2 грудня У^-Закон про утворення Г енерального суду
1917 р., 3 грудня - Маніфест Раднаркому (Петроград) до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.
1917 р., 4 грудня - відповідь Г енерального Секретаріату на ультиматум РНК.

1917 р., 8 грудня - Закон Центральної Ради “Про порядок видання законів”.
1917 р., 9 грудня - закони про державні кошти УНР, про Г оловну скарбницю та Державний банк України, про скасування Дворянського та Селянського банків та повернення зиску з цукрової монополії на користь УНР.
1917 р., 11-12 грудня - І Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Харкові. Проголошення України Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
1917 р., 17 грудня - утворення радянського уряду України - Народного Секретаріату.
1917 р., 23 грудня - закони Центральної Ради про заведення Генерального та Апеляційних судів та про організацію прокурорського нагляду.
1917 р., 25 грудня - постанова Народного секретаріату (Харків) про формування частин Червоної гвардії для боротьби проти Центральної Ради і Каледіна.
1917 р., 26 грудня - постанова Генерального Секретаріату про створення армії УНР на засадах добровільності та оплати.
1918 р., 3 січня - Закон Центральної Ради “Про утворення добровільного війська (армії).
1918 р., 9 січня - IV Універсал Центральної Ради. Проголошення повної самостійності УНР. Перейменування Генерального Секретаріату на Раду Народних Міністрів;

- Закон Центральної Ради “Про національно- персональну автономію”.

1918 р., 18 січня - Земельний закон, затверджений Центральною Радою.
1918 р., 2 березня - Закон про громадянство УНР.
1918 р., 6 березня - Закон про адміністративно-територіальний устрій УНР.
1918 р., 17 - 19 березня - II Всеукраїнський з’їзд Рад. Обрання ВУЦВК. “Тимчасове положення про соціалізацію землі”.
1918 р., 25 квітня - запровадження в Україні німецьких військово-польових судів.

1918 р., 29 квітня - Конституція УНР;

-державний переворот в Україні й перехід усієї повноти влади до П. Скоропадського, проголошеного на Всеукраїнському хліборобському з’їзді Гетьманом. “Грамота до всього українського народу” і “Закони про тимчасовий державний устрій України”.

1918 р., 27 травня - Закон “Про право на врожай 1918 р. на території Української Держави”.
1918 р., 1 липня - Закон про українське громадянство.
1918 р., 8 липня -Закон “Про Державний Сенат”;

- Тимчасовий закон “Про заходи боротьби з розладнанням сільського господарства”.

1918 р., 15 липня -Закон “Про передачу хліба врожаю 1918 р. в розпорядження держави”.
1918 р., 24 липня - Закон про загальний військовий обов’язок.
1918 р., 1 серпня - Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного пана Гетьмана всієї України.
1918 р., 2 серпня - затвердження Гетьманом Закону про утворення фонду Національної бібліотеки.
1918 р., 2 жовтня - затвердження Гетьманом Тимчасового закону про утворення міських дум і проведення виборів гласних цих дум.
1918 р., 16 жовтня - Універсал Гетьмана про відновлення козацтва.
1918 р., 18 жовтня - створення Української Національної Ради у Львові.
1918 р., 9 листопада - утворення УНРадою виконавчого органу влади - Державного секретаріату.
1918 р., 13 листопада - Тимчасовий Основний закон УНРади.

- Закон УНРади про обов’язкову військову службу громадян ЗУНР.

1918 р., 13 - 14 листопада - утворення Директорії УНР на чолі з

Винниченком.
1918 р., 16 листопада - Тимчасовий Закон про адміністрацію Західноукраїнської Народної республіки.
1918 р., 3 грудня - декрет УСРР “Про організацію Всеукраїнської Надзвичайної Комісії”.
1918 р., 14 грудня - відміна Директорією законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства.
1918 р., 14 грудня - передвступний договір між УНРадою і Директорією УНР про об’єднання.

- зречення гетьманом П.Скоропадським влади.

1918 р., 26 грудня - Декларація Директорії УНР.
1919 р., 6 січня - проголошення Декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР).
1919 р., 11 січня - Декрет УСРР “Про порядок націоналізації підприємств”.
1919 р., 22 січня - проголошення Акту возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну.
1919 р., 23 - 28 січня - Конгрес трудового народу.
1919 р., 20 лютого - “Тимчасове положення про народні суди і революційні трибунали УСРР”.

1919 р., 6 - 10 березня - ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Затвердження

незалежності УСРР. Прийняття Конституції

1919 р., 12 квітня УСРР.

- Декрет РНК УСРР про хлібну розкладку.

1919 р., 1 червня - укладення військово-політичного і господарського союзу радянських республік у Москві.
1920 р., 5 лютого - прийняття Всеукрревкомом Закону про землю.

1920 р., 21 - 23 квітня - Варшавський договір між УНР і Польщею.
1920 р., 4 серпня - введення в дію на території УСРР “Керівних начал з кримінального права РСФРР”
1920 р., 12 листопада - закони «Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР», «Про Державну Народну Раду УНР».
1920 р., 28 грудня - Союзний робітничо-селянський договір між РСФРР і УСРР.
1921 р., 27 березня - Постанова ВУЦВК “Про заміну продовольчої розкладки натуральним податком”.
1921 - 1923 рр. - голод в Україні.
1922 р., 28 червня - Положення про прокурорський нагляд.
1922 р., 2 жовтня - Положення про адвокатуру.
1922 р., 16 грудня - Положення про судовий устрій УСРР.
1922 р. 30 грудня - І з’їзд Рад СРСР. Утворення Союзу РСР.
1922 - 1929 рр. - перша кодифікація радянського законодавства. Кодекси УСРР: земельний, кримінальний, кримінально-процесуальний, цивільний, про працю, про народну освіту (1922); цивільний процесуальний (1924), виправно-трудовий (1925); про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадського стану (1926); адміністративний, кримінальний, кримінально-процесуальний (1927); цивільний процесуальний (1929).
1923 р., 1 серпня - Постанова ВУЦВК і РНК УСРР “Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови”.
1924 р., 23 лютого - Положення про товарні біржі.
1924 р., 13 серпня - Положення про Державне Політичне Керування (ДПК) УСРР.

- Постанова ВУЦВК “Про утворення Автономної Молдавської СРР”

1924 р., 12 жовтня

1929 р. 7 - 15 травня

1930 р., 5 січня

1930 р., 5 квітня

1930 р., 2 серпня 1932 р. , лютий 1932 р., 7 серпня

1932 - 1933 рр.

1933 р., 17 грудня

1934 р., 16 липня

1934 р., 5 листопада 1934 р. 1 грудня

1936 р., жовтень - 1937р., листопад

- ХІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Прийняття Конституції УСРР.

- Постанова ЦК ВКП(б) “Про темпи колективізації і заходи допомоги колгоспному будівництву”.

- Постанова ВУЦВК і РНК УСРР “Про заборону

орендувати землю й вживати найманої праці в поодиноких селянських господарствах у районах суцільної колективізації”.

- Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про ліквідацію

округів та перехід двоступеневу систему управління: центр - район.

- Постанова ВУЦВК про перехід на триступеневу

адміністративно-територіальну систему

управління: район - область - центр.

- Закон СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”.

- голодомор в Україні.

- Положення про Прокуратуру Союзу РСР.

- Постанова ЦВК СРСР “Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ”.

- Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про особливу нараду при НКВС СРСР”.

- Постанова ЦВК СРСР “Про виключний порядок судочинства у справах про терористичні акти”.

- чергова чистка КП (б)У і масовий терор в Україні (так звана „ежовщина”).

1937 р., 30 січня - Конституція УРСР, затверджена ХІУ Всеукраїнським з’їздом Рад.
1938 р., 16 серпня - Закон СРСР ”Про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік”.
1938 р. 20 грудня - Постанова РНК СРСР “Про введення трудових книжок”.
1939 р., 15 березня - проголошення самостійності Карпатської України.
1939 р. 23 серпня - договір про ненапад між Німеччиною і Радянським союзом.
1939 р. 1 вересня - початок Другої світової війни.
1939 р., 17 вересня - перехід радянськими військами польського кордону. Початок радянізації Західної України.
1939 р., 27 жовтня - прийняття Народними Зборами Західної України Декларацій про встановлення радянської влади в Західній Україні та про прийняття Західної України до складу СРСР і включення її до складу УРСР.
1940 р., червень інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР.
1940 р.. 2 серпня - Закон СРСР “Про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки”.
1941 р., 22 червня - початок Великої Вітчизняної війни. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про воєнний стан”.
1941 р., 30 червня - проголошення Національними зборами у Львові Акта відновлення української державності;

- утворення Державного Комітету Оборони СРСР (ДКО).

1942 р., 20 червня - утворення Українського штабу партизанського руху (УШПР).
1942 р., 14 жовтня - утворення Української повстанської армії (УПА).
1944 р., 4 березня - Закон УРСР “Про утворення союзно- республіканського наркомату закордонних справ УРСР”.
1944 р., липень - утворення Української Г оловної Визвольної Ради (УГВР).
1944 р., 28 жовтня - визволення радянськими військами території України від німецько-фашистських окупантів
1945 р., 27 квітня - включення Української РСР в число первісних членів ООН.
1945 р., 8 травня - указ Президії Верховної Ради СРСР “Про оголошення 9 травня Святом Перемоги”.
1945 р., 29 червня - договір між СРСР і Чехословацькою республікою про возз’єднання Закарпатської України з Українською РСР.
1945 р., 4 вересня - скасування ДКО.
1946 - 1947 рр. - голод в Україні.
1947 р., 26 травня - Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про скасування смертної кари”.
1950 р., 12 січня - Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про застосування смертної кари до зрадникіів Батьківщини, шпигунів, підривників- диверсантів”.
1954 р., 26 квітня - Закон СРСР „Про передачу Кримської області із складу РСФСР до складу Української РСР.
1955 р., 24 травня - Положення про прокурорський нагляд в СРСР.
1956 р., 30 червня - постанова ЦК КПРС “Про подолання культу особи та його наслідків”.

- Закон СРСР “Про віднесення до відання союзних республік розв’язання питань обласного, крайового адміністративно-територіального устрою”.

1957 р., 11 лютого

1960 р., 30 червня 1960-ті - 1980-ті роки

1978 р., 20 квітня

1984 р., 7 грудня

1985 р., квітень 1987 р., 30 червня

1989 р., 20 червня

1989 р., 28 жовтня

1990 р., 15 березня 1990 р., 26 квітня

1990 р., 16 липня 1990 р., 3 серпня

1990 р., 20 грудня

- Закон УРСР про судоустрій.

- друга кодифікація радянського законодавства. Кодекси УРСР: кримінальний , кримінально- процесуальний (1960), цивільний, цивільний процесуальний (1963), про шлюб та сім’ю (1969), земельний (1970), виправно-трудовий, про працю(1971), водний (1972), про надра (1976), лісовий (1979), житловий (1983), про адміністративні правопорушення (1984).

- прийняття позачерговою УІІ сесією Верховної Ради УРСР Конституції УРСР.

....... - Кодекс УРСР про адміністративні

правопорушення.

- проголошення на пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.

- Закон СРСР про державне підприємство (об’єднання).

- Закон СРСР “Про статус суддів в СРСР”.

- Закон УРСР “Про мови в Український РСР”.

- обрання М.Г орбачова Президентом СРСР.

- Закон СРСР “Про розмежування повноважень між

Союзом РСР і суб’єктами федерації”.

Декларація про державний суверенітет України.

- Закон УРСР “Про економічну самостійність Української РСР”.

Закон УРСР “Про міліцію”.

1991 р., 7 лютого - Закони УРСР “Про власність”, “Про підприємства”.
1991 р., 24 серпня - проголошення Верховною Радою УРСР Акту незалежності України.
1991 р., 12 вересня - Закон України “Про правонаступництво України”.
1991 р., 8 жовтня - Закон України “Про громадянство України”.
1991 р., 5 листопада - Закон України “Про прокуратуру”.
1991 р., 1 грудня - референдум про незалежність України. Обрання Президентом України Л. М. Кравчука.
1991 р., 6 грудня - Закони України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”.
1991 р., 10 грудня - ратифікація Верховною Радою України угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
1991 р., 6 листопада - Г осподарський процесуальний кодекс України (до 21 червня 2001 р. діяв як Арбітражний процесуальний кодекс України).
1992 р., 28 квітня - прийняття Верховною Радою України Концепції судово-правовї реформи.
1992 р, 3 червня - Закон України “Про Конституційний Суд
України”.
1992 р., 19 червня - Закон України “ Про приватизацію державного житлового фонду”.
1992 р., 25 червня Україні”. - Закон України “Про національні меншини в
1992 р., 17 листопада - Закон України “Про статус народного депутата України”.
1992 р. 15 грудня - Закон України “Про статус суддів”.
1994 р., 10 липня - Президентом України обранний Л. Д. Кучма.

1995 р., 8 червня - Конституційний договір між Верховною Радою та Президентом України.
1996 р., 28 червня - прийняття Верховною Радою Конституції України.
1997 р., 19 лютого - Закон України “Про приватизацію державного майна”.
1999 р., 20 травня - Закон України “Про Національний банк України”.
1999 р., 14 листопада - Л. Д. Кучма повторно обраний Президентом України.
2000 р., 16 березня - Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”.
2000 р., 19 жовтня - Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва”.
2000 р., 7 грудня - Закон України “Про банки і банківську діяльність”.
2001 р., 18 січня - Закон України “Про громадянство України”.
2001 р., 5 квітня - Закон України “Про політичні партії в Україні”.
2001 р., 5 квітня - Кримінальний кодекс України.
2001 р., 21 червня - “мала судова реформа”. Прийняття Верховною Радою України “пакету” законодавчих актів про внесення змін до дванадцяти законодавчих актів, які регулювали діяльність судових органів, визначаюли їх повноваження, а також повноваження правоохоронних органів.
2001 р., 21 червня - Бюджетний кодекс України.
2001 р., 25 жовтня - Земельний кодекс України.
2002 р., 10 січня - Сімейний кодекс України.
2002 р., 17 січня - Закон України “Про вищу освіту”.
2002 р., 7 лютого - Закон України “Про судоустрій України”.
2003 р., 16 січня - Цивільний кодекс України.
2003 р., 16 січня - Г осподарський кодекс України
2003 р., 11 липня - Кримінально-виконавчий кодекс України
2004 р., 18 березня - Цивільний процесуальний кодекс України

2004 р., жовтень-грудень - президентські вибори (1 тур - 31 жовтня, 2 тур

- 21 листопада, 3 тур (переголосування) - 26

2004 р., 8 грудня грудня). ПрезидентомУкраїни обрано В. А. Ющенка. „Помаранчева революція”

- Закон України „Про внесення змін до Конституції України”

2005 р., 6 липня - Кодекс адміністративного судочинства України
2010 р., 7 лютого - президентські вибори. Президентом України обрано В. Ф. Януковича
2010 р., 7 липня - Закон України «Про судоустрій та статус суддів». Поглиблення судової реформи
2010 р., 30 вересня - рішенням Конституційного Суду України Закон України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-IV визнаний неконституційним через процедурні порушення при його ухваленні, і відновлена дія Конституції України від 28 червня 1996 р.
2010 р., 2 грудня - Податковий кодекс України
2012 р., 13 квітня - Кримінальний процесуальний кодекс України
2012 р., 5 липня............................ ..... - Закон України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність»

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с.. 2013

Еще по теме ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ:

 1. 1.1. Призначення курсу "Історія держави і права зарубіжних країн
 2. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 3. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 4. Розділ 7. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро- Угорської) монархії (1772-1918 рр.)
 5. Тема 5. Литовсько-Руська держава та її право Утворення та особливості розвитку Литовсько-Руської держави.
 6. Тема 7. Запорозька Січ: Військово-політичний устрій та право Запорозька Січ у козацькому державотворенні
 7. Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій
 8. Періодизація історії держави і права України
 9. Писемні джерела права
 10. Кодифікація права України-Гетьманшиии
 11. § 1. Скіфське царство: становлення держави і розвиток права
 12. Писемні джерела права
 13. Кодифікація права України-Гетьманщини
 14. Українська держава, що відродилася на своїй стародавній території року 1648 під проводом гетьмана Богдана Хмельницьког
 15. Диспозитивність в історії кримінального процесу України та в наукових дослідженнях
 16. 1.1 Історико-правовии аналіз діяльності недержавних організацій та їх інформаційного забезпечення в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -